Eric Göran Adelswärd

Född:1751-01-21
Död:1810-02-15

Arméofficer, Riksdagsman


Band 01 (1918), sida 87.

Meriter

2. Eric Göran Adelswärd, den föregåendes son, f. 21 jan. 1751, d 15 febr. 1810. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona; sekundkorpral vid Östgöta kavalleri 24 dec. 1763;-rustmästare vid livgardet 15 nov. 1766; fänrik 11 aug. 1767; kapten i armén 13 sept. 1772, som han själv uppger, i anseende därtill, att han hade den lyckan bevista »den då förefallne lyckeliga förbättring i regeringssättet»; löjtnant vid livgardet 21 juni 1773, vid livkompaniet 21 apr. 1774; korpral vid livdrabanterna 2 maj s. å.; erhöll avsked med överstes namn 4 dec. 1784; ledamot av, kommittén till hushållningens förbättrande 26 febr. 1793. RSO 1772; KVO 1794.

Gift 1) 24 juli 1774 med Eva Helena von Fersen, f. 5 mars 1759, d 19 juli 1807, dotter till överhovjägmästare Karl Reinhold von Fersen; 2) 2 okt. 1808 med Eva Beata Lovisa Stackelberg, f. 1770, d 25 jan. 1839, dotter till översten Adolf Fredrik Stackelberg.

Biografi

A. tog livlig del i riksdagarna 1786–1809 och var 1786, 1789 och 1809 elektor samt 1786 ledamot av banko-, 1789 av bevillnings-och 1809 av statsutskottet. 1786 stod han i den unga adelsoppositionens led. På 1800 års riksdag, vid behandlingen av hemliga utskottets förslag till myntrealisation, uppläste . A. på riddarhuset 26 maj ett diktamen, vari han för att förebygga minskning av rörelsekapitalet yrkade på att realisationen skulle genomföras under en längre tidsperiod. I fråga om bevillningen ansåg han sig kunna medge, att denna finge utgå till nästa riksdag, blott detta ej räknades som prejudikat för framtiden. Vid 1809 års riksdag räknades A. till det gustavianska partiet och deltog 18 juli 1809 i dess strid mot tronföljarvalets företagande. I konstitutionella frågor tog A. till orda vid flera tillfällen. Så yrkade han på att reservationer i dechargespörsmål i konstitutionsutskottet skulle delgivas ständerna samt intresserade sig i hög grad för statsrevisionens tillkomst. I statsutskottet tillhörde han den avdelning, som handlade militära frågor. Måhända föranledd av där vunna erfarenheter, föreslog han i ett memorial till statsutskottet 2 dec. 1809, att krigskollegium och förvaltningen av sjöärenden skulle ersättas av en erfaren militär ämbetsman jämte sakkunniga biträden. Denne chef — av andra kallad krigsminister — skulle kunna kallas att närvara i statsrådet vid föredragning av militära frågor. A:s förslag, som vid debatt på riddarhuset (19 dec.) visade sig åtnjuta åtskilliga sympatier, ehuru man ville fasthålla en skillnad mellan härens och flottans ärenden, hänvisades till den påtänkta och sedermera, 4 okt. 1811, tillsatta stora förvaltningskommittén. Det förslag om allmän värnplikt, som framlades 1809, bekämpades av A. Till slut må nämnas, att adelns privilegier i honom ägde en nitisk försvarare. — A. framträdde även såsom mecenat och erbjöd sig t. ex. att bidraga till utgivandet av Hermelins kartverk. På baroniet Åtvidaberg inrättade han ett sjukhus.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Registr. (fullm.) och militaria: ansökn. och meritförteckn., RA.; Ridderskapets och adelns prot. 1786—1809; S. Clason och C. af Petersens, För hundra år sen, 1—2 (1909—11); J. von Engeström, Hist. anteckningar (1877) M Hamnström, Om realistaionsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1900 (1896) W. Ridderstad, »Gula gardet» 1526—1903 (1903); B. von Schinkel, Minnen ur Svenges nyare historia; H. G. Trolle-Wachtmeister; Anteckningar och minnen (1882). 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eric Göran Adelswärd, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5531, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-07-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5531
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eric Göran Adelswärd, urn:sbl:5531, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-07-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se