Gustaf Adlerfelt

Född:1671
Död:1709-06-28 – Ukraina (vid Poltava)

Hovman


Band 01 (1918), sida 137.

Meriter

1. Gustaf Adlerfelt, f. 1671, † 28 juni 1709. Föräldrar: hovkamreraren Karl Johansson, adlad Adlerfelt, och Rebecka Hager. Student i Uppsala 28 febr. 1684; höll där år 1693 en latinsk oration med anledning av dv. kronprinsens födelsedag; disp. i juni 1696 (Equites sive de ordinibus equestribus disquisitio, pres. P. Lagerlöf); företog åren 1696—1700 utländska resor, under vilka han besökte Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike och tillbragte ett år vid universitetet i Halle samt skall hava gjort åtskilliga berömda vetenskapsmäns och författares bekantskap. Hovjunkare 1700; följde såsom sådan Karl XII alltifrån år 1701.

Gift 1704 med Anna Kristina Steb, f. i apr. 1682, † 1722, dotter till regeringsrådet i Bremen Johan Steb och omgift med kamreraren David Kahl.

Biografi

Då den unge prins Maximilian Emanuel av Württemberg år 1703 anlänt till det svenska högkvarteret, trädde A. honom nära och hade en viss omvårdnad om honom. Under alla krigsåren följde han det kungliga högkvarteret; han utsattes härunder för åtskilliga faror och var bl. a. vid Thorns belägring nära att bliva dödad av en kanonkula, som strök genom hans tält. I slaget vidPoltava 28 juni 1709 blev han dödsskjuten, såsom det uppgivits
bredvid den hästbår, på vilken konungen bars.

Redan från början av sin anställning som hovjunkare hade A. fattat beslut att föra en noggrann dagbok över krigshändelserna, och då Karl XII fått kännedom härom, gav han befalling om att
hans arbete skulle på allt sätt underlättas genom meddelade av underrättelser från fältkansliet m. m. Härigenom sattes A. i tillfälle att åstadkomma en källskrift av största vikt. Hans journal
har ej varit någon dagbok i vanlig mening utan är en bearbetning, gjord successivt, efter konceptanteckningar, officiella rapporter, relationer och andra autentiska upplysningar; avfattandet har först skett på svenska, men översättningen till franska är påbörjad. Journalen går till 26 juni 1709, alltså två dagar före författarens död. A:s manuskript har år 1907 åter påträffats och deponerats i K. biblioteket.
Det är i sin ursprungliga form först nu 1917 under utgivning, men i nära anslutning till detsamma och med jämförelsevis ringa överarbetning hava tidigare två arbeten publicerats. Det första trycktes 1707, sannolikt i Hamburg, icke, som vanligen uppgives, i Wismar, under titeln »Warhaffter entwurff der krieges-thaten Carls XII». Enligt uppgift har detta verk tillkommit på det sätt, att A:s hustru under sin vistelse hos sin man i Sachsen 1706—07 gjort ett utdrag ur hans journal, överflyttat dettas text till tyska och låtit trycka arbetet. Efter A:s död i slaget vid Poltava hade hans manuskript jämte prins Maximilian Emanuels bagage kommit i ryssarnas händer, men då prinsen av tsaren lösgavs, kom det jämte hans kvarlåtenskap efter hans död till Stuttgart och därefter 1722 till A:s son, kammarherren och justitieassessorn i holsteinsk-gottorpsk tjänst Karl
Maximilian Johan Adlerfelt (se nedan 3), och denne utgav 1740, med en jämförelsevis lätt bearbetning av journalen och med tillsats av ett parti rörande händelserna under tiden närmast efter Poltavaslaget, »Histoire militaire de Charles XII». Detta arbete har alltsedan dess begagnats såsom en av de viktigaste källskrifterna till Karl XII:s historia, och A:s journal måste utan tvivel med rätta anses som en sådan. Den anmärkning, som framställts mot densamma, nämligen att den avfattats så att säga med officiellt uppdrag och därför ej skulle hava fullt objektiv och opartisk karaktär, mister sin kraft därigenom, att den Adlerfeltska journalen ej har sin förnämsta betydelse genom några resonerande utläggningar utan äger sitt egentliga värde genom det noggranna meddelanden av fakta i fråga om armérörelser och strider; med avseende härå står den, då dess upphovsman dels var ögonvittne, dels hade tillgång till de bästa upplysningar, i allra främsta ledet bland källskrifterna och besitter ett beståndande värde.

Författare

A. STILLE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Panegyricus serenissimo et augustissimo principi ac domino, domino Carolo, Svecorum, Gothorum, Vandalorumque principi hæreditario &c. &c. &c. maxima cum veneratione consecratus & in splendido ordinis equestris palatio, ore, ac zelo devotissimo, proclamatus die 17 Iunii. anno 1693 & ejusdem natali duodecimo a Gustavo Carlson. Sthm [1693]. 4:o 19 bl. – Warhaffter Entwurff der Krieges-Thaten Carls XII, Königes von Schweden, worin was merckwürdiges in diesem Kriege vorge lauffen und passiret, biss an den Alt-Ranstädtischen Frieden beschrieben
ist. Aus einem in diesem Kriege gehaltenen Journal extrahirt und ausgezogen. [Hamburg?] 1707. 4:o 2 bl., 366 s. (Anon.) — Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède, depuis l’an 1700 jusqu’à la bataille de Pultowa en 1709, écrite par ordre exprès de sa Majesté par Mr Gustave
Adlerfeld, chambellan du roi. On y a joint une rélation exacte de la bataille de Pultowa, a v e c u n j o u r n a l d e l a r e t r a i t e d u r o i à B e n d e r . T. 1—4. Amsterdam 1740. 12:o XXIX, 434, 627, 547, 240 s. + 1 portr., 4 kartor. Utkom även i annan fransk uppl. i 3 delar, Paris 1741, samt i engelsk uppl.: The military history of Charles XII, King of Sweden..., Vol. 1—3, London 1740, och i tysk: Leben Carls des Zwölften, Königs von Schweden . . ., Th. 1—3, Frankfurt u. Leipzig 1740—42.

Källor och litteratur

S. E. Bring, Ett bidrag till den äldre Karl XII:s-historiografien (Nord. tidskr. f. bok- o. bibl.-väsen 1915); C. Hallendorff, Anmärkningar öfver G. Adlerfelts Histoire militaire de Charles XII (Hist. tidskr. 1899); dens., Gustaf Adlerfelts journal från Karl XII:s krig (ibid. 1908); dens., Karl XII
i Ukraina. En karolins berättelse (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf Adlerfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5556, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. STILLE.), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5556
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf Adlerfelt, urn:sbl:5556, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. STILLE.), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se