Adam Afzelius

Född:1750-10-07 – Larvs församling, Skaraborgs län
Död:1837-01-30 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Botanist, Orientalist


Band 01 (1918), sida 219.

Meriter

1. Adam Afzelius, f. 7 okt. 1750 i Larvs prästgård, d 30 jan. 1837 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Larv, kontraktsprosten Arvid Persson Afzelius och Katarina Brisman. Genomgick Skara gymnasium; student i Uppsala 21 sept. 1768; disp. 12 juli 1775 (Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1–27, versione et notis explicata, p. I, pres. K. Aurivillius); fil. kand. 16 dec. 1775; disp. 13 juni 1776 å andra delen av nyssnämnda avhandling; fil. magister 14 juni s. å.; begav sig till England 1789; företog därifrån forskningsfärder till Sierra Leone 1792–93 och 1794–96 samt återvände över Norge till Sverige 1799. Docent i österländska språk vid Uppsala universitet 12 nov. 1777; e. o. biblioteks- amanuens 14 maj 1778; e. o. adjunkt i filosofi 1 nov. 1780; med. adjunkt och botanices demonstrator 3 mars 1785; tf. sekreterare vid svenska beskickningen i London 24 mars 1797; tf. professor i botanik vid ovannämnda universitet 1803–05; e. o. professor i materia medica och dietetik 4 nov. 1812. LVA 1793; med. hedersdoktor 1797; fil. jubelmagister 16 juni 1827; var dessutom ledamot av flera utländska lärda sällskap.

Gift 18 okt. 1801 med Anna Sofia Dassau, f. 22 okt. 1778, d 12 apr. 1839, dotter till superkargören vid ostindiska kompaniet Johan Dassau.

Biografi

Under sin vistelse i England erhöll A., som var en av Linnés mest framstående lärjungar, år 1791 erbjudande att såsom naturforskare medfölja den engelska ambassaden under lord Macartney till Kina, men han hade även fått anbud av Sierra-Leone-kompaniet att såsom botanist begiva sig till Guineakusten och valde det senare. Han anträdde färden till Sierra Leone 14 mars 1792 och anlände dit i maj s. å. För att vårda sin angripna hälsa återvände han till London i aug. 1793 men företog i mars följande år en ny färd till Sierra Leone och stannade där till 1796. Under sin vistelse i Afrika prövade A. först stora motgångar och svårigheter, i det han, då fransmännen 1794 erövrade och förstörde Freetown, förlorade sina samlingar och alla övriga tillhörigheter och sedan under flera månader fick uthärda hårda umbäranden; men sedan han erhållit understöd från England, företog han resultatrika färder ej blott i kustområdet utan även i det inre landet samt hopbragte intressanta och värdefulla naturhistoriska och etnografiska samlingar. Dessa tillföllo dels såsom gåva, dels genom köp Uppsala universitet. Av särskilt intresse är den utmärkta fruktsamlingen, vilken granskats av den berömde engelske botanisten J. D. Hooker.

A. var även framstående såsom universitetslärare och blev 1802 preses i det 1800 av några yngre vetenskapsidkare i Uppsala stiftade Linnéska institutet, som tack vare hans ledning under några år utvecklade livlig verksamhet.

Efter A. hava uppkallats växtsläktet Afzelia och den lilla fjäriln Tortrix Afzeliana.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

A: s' dagböcker under vistelsen i Sierra Leone förvaras jämte åtskilliga andra hans handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek; även ett stort antal brev till honom från såväl svenskar som utlänningar samt brev från honom finnas där.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten- Oratio morientis Jacobi ad filios, Gen. XLIX: 1—27, versione et notis explicata. P. 1—4. Upps. 1775—79. 4: o 164 s. (Diss.) — Folkmängdens förhållande . i Larfs pastorat i Wester-Göthland, ifrån och med 1749 til och med 1773 (VA Handl., Vol. 40, 1779, s. 259—282). — Utdrag ur prof. Leskes programme, De agri novälis cultura '& ratione pecudes in stabulis pascendi (Hushållnings journal, 1781, aug., s. 3—14). — Svamp-slägtet Helvella (VA Nya handl., T. 4, 1783, s. 299—313). — Utdrag, af et bref ifrån doct. Reineggs til prof. Hacqvet i Laybach ... d. 21 jan. 1780 (Vecko-skrift för läkare och naturforskare, Bd 5, 1784, s. 95—100; rec. och övers.). — De vegetabilibus Svecanis observationes et experimenta. Upps. 1785. 4: o (4), 36 s. (Diss.) — Anmärkningar vid svenska växternas kännedom (VA Nya handl., T. 8, 1787, s. 241—275; 9, 1788, s. 137—156, 172—180). —¦ The botanical history of. Trifolium alpestre, medium & pratense (Trans-actions of the Linnean soc, London, Vol. 1, 1791, s. 202—248). — Abridgment of an account of the natural productions of S. Leona (i C. B. Wadström, An essay on colonization, P. 2, 1795, s. 272—279; fransk övers, i samme förf:s Precis sur 1'établissement des colonies de Sierra Léona, 1798). •— Observations on the genus Pausus and description of a new species (Trans-actions of the Linnean soc, London, Vol. 4, 1798, s. 243—275 -j- 1 pl.). — Ardea atricapilla, en ny fogel från Sierra Leone (VA Nya handl., T. 25, 1804, s. 264—268; inledes med några kortfattade underrättelser om förf:s resor). — Genera plantarum Guineensium revisa et aucta. P. 1. Upps. 1804. 4: o (4), 28 s. (Diss.) — De rosis Suecanis. Tent. 1—11. Upps. 1804—13. 4: o 8, 74 s. (Diss.) — Achetas Guineenses. Upps. 1804. 4: o 34 s. -)- 1 pl. (Diss.) — Remedia Guin&ensia. Coll. 1—10. Upps. 1813—17. 4: o 78 s. + 1 pl. (Diss.) — De antilopis in genere et speciatim Guineensibus com-mentatio (Nova acta reg. soc. scient. Upsaliensis, Vol. 7, 1815, s. 195—270 -j- 1 pl.). — Stirpium in Guinea medicinalium species cognitas. Fasc. 1—2. Upps. 1817—25. 4: o 16 s. (Diss.) — De origine Myrrhas controversa. Spec. 1—5. Upps. 1818—29. 4: o 40 s. (Diss.) — Stirpium in Guinea medicinalium species novse. Fasc. 1—2. Upps. 1818—29. 4: o 16 s. (Diss.) •— Reliquia? Afzelianse, sistentes icones Fungorum quos in Guinea collegit et in aere incisas excudi curavit A. Afzelius. Interpret. E. Fries. Upps. 1860. Fol. 12 pl. -|-: 6 s. [Redan tidigare, kort efter A:s död, hade under Fries' presidium utgivits en avhandling: Adami Afzelii . . . Fungi Guineenses, quos ad schedulas et specimina inventoris descriptos ... p. p. C. M. Nyman. P. 1. Upps. 1837. 4: o; 8 s.] — Brev och utdrag ur brev av A. i Wadströms Essay on colonization samt i Stockholms posten (1795) och Upsala tidning (1795). — Inbjudning till med. doktorspromotionen i Uppsala 15 juni 1817. — A. har även lämnat bidrag till andras verk, bl. a. till Linnés Flora Lapponica, 2: a uppl., utg. av J. E. Smith (1792), A. J. Retzius, Flora; Scandinavise prodromus, 2:a uppl. (1795), och W. Withering, An arrangement of British plants, 4:e uppl. (1801).

Utgivit: Linnéska institutets skrifter. H. 1. Upps. 1807. 16 s. -j- 2 pl. (Med fullständigad text och inledning ånyo utg. av J. M. Hulth. Upps. 1906. IV, 23 s. -\~ 2 pl.) — Egenhändiga anteckningar af Carl Linnasus om sig sjelf. Med anmärkningar och tillägg. Upps. 1823. 4: o 28, 276 s. -\-pl. o. tab. (Även i tysk uppl. Berlin 1826.) Handskrifter: I UB: Anteckningar under en resa i mellersta och södra Sverige år 1779 (sign. S. 36 a); anteckningar under resan till England och anmärkningar därstädes 1789—90 (X. 406 a); dagboksanteckningar under resan i Afrika 1795—96 (X. 406 b—c); anteckningar under resan från Sierra Leone till London 1796 och från London till Kristiania 1799 (X. 406 .d); bidrag till beskrivning av Sierra Leone (D.26); föreläsningar och anteckningar m. m. i naturhistoria (D. 25 a—e), i botanik (D. 83 a—1), zoologi (D. 168, 168 a—b, 169, 169 a—c, 170), materia medica (D. 233, 233 a—b), dietetik (D. 1103 b); P. M. och yttrande rör. Uppsala universitets statuter och professorernas löner (U. 46 j); anteckningar om 'zoophytolithiska sällskapet' och Linnéska institutet i Uppsala samt avhandlingar och tal därstädes (U. 169 a—d); Linnasana, samlade av A. (X. 274 c); Linnés Skånska resa. Engelsk övers., besörjd av A. (S. 70); dikter på svenska och latin (V. 77 a), uppsatser m. m. (V. 250 r). — Breven till A. under sign. G. 2, G. 2 a—b, f; brev från honom till modern och bröderna Johan och Pehr i G. 2 c. :

Källor och litteratur

Källor: Handl. rör. ersättning för A:s förluster i Sierra Leone, diplomer och utnämningar, UB (sign. X. 251 d); G. Anrep, Sv. slägtboken, 1 (1871); E. W. Dahlgren, Carl Bernhard Wadström. Bibliografisk sammanställning (Nord. tidskr. för bok- och bibi.-väsen 1915; inneh. uppgifter om A:s vistelse i Sierra Leone och förteckn. å skrifter rör. hans forskningar där); J. M. Hulth, Inledn. till 2: a uppl. av Linnéska institutets skrifter (1906).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adam Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5578, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5578
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adam Afzelius, urn:sbl:5578, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se