Edvard F E Alin

Född:1859-04-18 – Hedemora landsförsamling, Dalarnas län
Död:1935

Läkare (obstetriker)


Band 01 (1918), sida 413.

Meriter

2. Edvard Fabian Emanuel Alin, f. 18 apr. 1859 vid Norns bruk i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: bruksinspektören Edvard William Alin och Aurora Sofia Lewin. Genomgick stadspedagogin i Säter, två klasser av Falu h. elementarläroverk och övriga klasser vid h. elementarläroverket i Uppsala; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1878; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å.; med. fil. kand. 30 apr. 1880; extra amanuens vid patologiska institutionen i Uppsala vt. 1883 och vt. 1885 samt ord. amanuens därstädes ht. 1883–ht. 1884; med. kand. 27 febr. 1886; tjänstgjorde från 1888 på olika sjukhus och medicinska institutioner i Stockholm; med. lic. 5 mars 1890; legitimerad läkare 10 mars s. å.; disp. 12 dec. 1892; med. doktor 6 sept,. 1893; har dels på egen bekostnad, dels med statsunderstöd deltagit i ett flertal vetenskapliga kongresser i utlandet. Biträdande läkare vid sällskapet pro patrias barnbördshus 8 nov. 1892; biträdande lärare vid undervisningsanstalten för barnmorskor i Stockholm och biträdande läkare vid södra barnbördshuset; därstädes 1 jan. 1897; direktör och överläkare vid pro patrias barnbördshus 28 dec, 1899–28 mars 1901; docent i obstetrik och gynekologi vid karolinska institutet 11 jan. 1900–17 jan. 1906; överlärare med professors namn, heder och värdighet vid ovannämnda undervisningsanstalt samt överläkare och direktör vid södra barnbördshuset 29 sept. 1911.

Gift 7 okt. 1903 med Klara Helena Rundqvist, f. 10 apr. 1873, dotter till handlanden i Jönköping Karl Ludvig Rundqvist.

Biografi

A. har genom sitt arbete som lärare och läroboksförfattare samt utgivare av barnmorsketidskriften Jordemodern outtröttligt och framgångsrikt befordrat de svenska barnmorskornas utbildning och fortsatta utveckling. I tal och skrift har han ömmat för den betryckta ställning, vari, trots sista åren genomförda förbättringar, denna för folkhälsan och folkökningen viktiga sjukvårdspersonal allt fortfarande befinner sig. Tillika har han utövat en synnerligen omfattande och uppskattad verksamhet såsom barnbördshusläkare och privat verkande förlossningsläkare och gynekolog samt även ägnat sig åt vetenskapligt författarskap inom sitt fack.

Författare

E. Bovin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Adenopapilloma ventriculi (Upsala läkarefören. forhandl., Bd 19, 1883—84, s. 177—181 -4- pl. 2). — Aneurysma dissecans aorta: (ibid., Bd 20, 1884—85, s. 131 — 133). — Några anmärkningar om placentar-svulster samt beskrifning på trenne dylika (Nord. med. arkiv, Bd 23, 1891, N: o 4. 18 s., 1 pl.). ¦— Om cervixskador under förlossningen (ibid., Bd 24, 1892, N:o 34. 87 s.; även utg. som gradualavh.). — Demonstration af ett foster med nafvelsträngsbråck (Hygiea, Bd 56:' 2, 1894, s. 41—45). -- Ett fall af svulstbildning i placenta (Festskr. tillegn. F. W. Warfvinge, 1894, s. 217—221). — Lärobok för barnmorskor. Af C. M. Groth och Fr. Lindblom. 2: a uppl. Sthm 1894. (4), 388 s., 1 pl. (2: a uppl. utg. av C. M. Groth och E. F. E. Alin.) 3:e uppl., delvis omarb. och utg. av E. Alin. Sthm 1911. (5), 354 s., 1 pl. — Ett fall af hafvandeskap, kompliceradt med cancer ovarii et uteri (Hygiea, Bd 57: 2, 1895, s. 25—34). — Lärobok för barnmorskor uti den instrumentala förlossningskonsten. Af F. A. Cederschiöld. Omarb. af E. Alin. Sthm 1896. 48 s. — Der obstetrische Teil der Practica Johannis Arderni. Ein Beitrag zur Kenntniss der Entbindungskunst während des 14. Jahrhunderts (Nord. med. arkiv, Bd 32, 1899, N: o 2. 17 s., 3 pl.) — Om människoägget, dess befruktning och första utveckling. Föredrag (Jordemodern, Årg. 15, 1902, s. 2—15). — Om mjölöka. Föredrag (ibid., Arg. 15, 1902, s. 129—137). — Nyare åsikter om desinfektionslärans till-lämpning vid förlossningar (ibid., Årg. 17, 1904, s. 201—212). — Förlossningsoperationer med skarpa instrument utförda af barnmorskor 1886—1904 (Hygiea, Årg. 67: 2, 1905, s. 755—802, 942—973; omtr. i Jordemodern, Arg. 20,1907). —Svensk barnmorskekalender. Årg. 2. Sthm 1907. (2), 152 s., 1 portr. — Ausbildung, Belehrung und sociale Stellung der schwedischen Hebam-itien (Annalen f. d. gesamte Flebammenvvesen d. In- u. Auslandes, Bd 1, 1910, s. 137—156). — Hvad bör stå i ett barnmorskekontrakt? Föredrag (Jordemodern, Årg. 24, 1911, s. 145—154). — Två fall af supravaginal uterusamputation för svår dysmenorré (Hygiea, Bd 75: 2, 1913, s. 749—756). — Lärobok för barnmorskor i instrumental förlossningskonst. Sthm 191.3. 59 s. — Talrika smärre uppsatser och meddel. i tidskr. Jordemodern fr. o. m. Arg. 6, 1893; kasuistiska meddel., referat och översikter i Hygiea, Obstetr.-gynekol. sektionens forhandl. fr. o. m. år 1909.

Utgivit: Författningar rörande barnmorskeväsendet. Sthm 1913. 135 s. — Tidskr. Jordemodern fr. o. m. sept. 1905.

Källor och litteratur

Källa: Eckl.-dep. handl. 29 sept. 1911 (meritförteckn.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edvard F E Alin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5664, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Bovin.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5664
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edvard F E Alin, urn:sbl:5664, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Bovin.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se