Nils Wilhelm Almroth

Född:1797-04-09 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1852-10-31 – Nederländerna

Kemist, Myntdirektör


Band 01 (1918), sida 533.

Meriter

Almroth, Nils Wilhelm, f. 9 apr. 1797 i Stockholm, d 31 okt. 1852 på återvägen från resa i Holland. Föräldrar: medicinalrådet doktor Nils Almroth och Eleonora Karolina Elisabet Hagströmer. Studerade vid tyska lyceum i Stockholm; student i Uppsala 13 okt. 1812; avlade hovrättsexamen 7 juni 1814 och bergsexamen 12 dec. 1815; företog resor till Frankrike, Tyskland och Danmark 1819, till Preussen 1828, till Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien och Österrike 1845, till Tyskland 1851 och till Holland 1852 för att studera myntpräglingen samt på generalfälttygmästarens anmodan till England 1825 för att studera salpeterindustri, kruttillverkning och artillerimateriel. Auskultant i Svea hovrätt och bergskollegium 2 aug. 1814; amanuens vid bergskollegiets myntkabinett 1815; myntproberare 1817; tf. adjunkt i kemi vid karolinska institutet okt. 1820–maj 1821; lärare i kemi och naturkunnighet vid artilleriläroverket å Marieberg dec. 1821; tf. proberare i bergskollegium 20 juni 1822; ledamot av myntkommittén 3 maj 1822–24 juli 1830 samt förordnad att t. v. biträda statssekreteraren vid myntförvaltningen 24 juli 1830; erhöll professors titel 4 juli 1823; ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till teknologiska institutets förändrade organisation 8 dec. 1832–15 febr. 1834; mynt-och bergsproberare 18 maj 1833; tf. överdirektör vid mynt- och kontroll verken 25 dec. s. å.; överdirektör därstädes 19 dec. 1835; erhöll säte och stämma i bergskollegium i mål angående mynt-och kontrollverken 14 apr. 1837. LKrVA 1823; LVA 1825; LLA 1832; RNO 1851; var dessutom ledamot av utländska sällskap.

Gift 27 sept. 1823 med Dorotea Amalia Theel, f. 18 mars 1800, t 8 mars 1841.

Biografi

Det är framför allt vid ordnandet av det svenska myntväsendet, som A. gjort sig känd som en synnerligen framstående och dugande organisatör. Han deltog i de kommittéarbeten, som ledde till att myntet och kontrollverket förenades till ett enda ämbetsverk under bergskollegiets överinseende och erhöll själv ledningen därav; under hans chefstid utfärdades jämväl nytt reglemente för de sammanslagna institutionerna (30 apr. 1836). Samarbetet mellan honom och bergskollegiet gestaltade sig emellertid föga tillfredsställande och han tog därför initiativet till en reform, som gjorde slut på kollegiets befattning med ämbetsverket och åt detta gav en i viss mån självständigare ställning (K. brev 10 aug. 1838). Hans talrika resor och besök vid utlandets främsta myntpräglingsverk förskaffade honom en ingående kännedom om såväl tekniska som administrativa detaljer. Under hans närmaste ledning infördes i Sverige nya maskiner och ändamålsenliga arbetsmetoder, ångmaskin anskaffades till maskinernas drivande i stället för de tidigare hästvandringarna, och alla förbättringar på området tillgodogjordes.

Denna verksamhet hindrade honom likväl ej från att intill sin död med kärlek och intresse omfatta sin ungdoms vetenskap kemin, och han utgav i detta ämne såväl en självständig lärobok (1834) som flera översättningar. Med sin verksamhet som lärare i kemi vid artilleriskolan å Marieberg fortsatte han av intresse, även sedan han utnämnts till överdirektör. I likhet med så många av den äldre tidens kemister sysslade han också med salpeterindustrin och förbättringar inom kruttillverkningen. A. tillhörde kretsen av Berzelius' närmaste lärjungar och vänner samt arbetade tidvis å dennes laboratorium. Han var även Berzelius följaktig på en del av dennes vetenskapliga resor och kom härvid i beröring med utlandets främsta naturforskare.

Författare

Sv. Odén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Undersökning af picrolith från Taberget uti Småland (Afhandl. i fysik, kemi och mineralogi/ utg. af W. Hisinger och J. Berzelius m. fl., D. 6, 1818, s. 263'—271). — Några underrättelser om de utrikes bruklige methoder att förfärdiga stämplar till mynt och pressade metallarbeten (VA Handl., 1820, s. 204—224; även sep. Sthm 1821. 23 s., 1 pl.). — Om de af herr von Reichenbach uti Bayern byggde vattentrycknings-machiner. öfversättning ur Heron de Villefosse, De la. richesse minerale, med tilläggningar (Jern-kontorets annaler, Årg. 5, 1821, s. 146—158; även sep. under titel: Om vattentrycknings-machiner ... Sthm 1821. 15 s.). — Om den hydrauliska prässen (Jern-kontorets annaler, Årg. 7, 1823, s. 295—302). — Svar på Kongl. krigs-vetenskaps-akademiens täflingsämnen: En fullständig beskrifning af de sätt, hvarpå krut tilverkas, jemte upgift på hvad deri anses vara felagtigt, så väl i ekonomiskt som techniskt hänseende, samt huru dessa felagtigheter skola rättas til vinnande af fullgodt krut för lindrigaste til-verkningspris (KrVA Handl., 1824, s. 130—202; belönad af KrVA år 1823). — Lärobok i första grunderna till oorganiska kemien. Sthm 1834. (4), 751, XII s. jämte särskilt utg. 10 pl. i 4: o.

Översatt: E. G. Fischer, Lärobok i mechaniska naturläran. D. 1—2. Sthm 1824, 26. (4), 335, 247 s. -f 13 pl. 2: a tillökta och omarb. upnl. D. 1—2. Sthm 1835, 37. 407, 352 s. -4- 14 pl. — K. Karmarsch, Lärobok uti mekaniska teknologien. D. 1: 1—2. Sthm 1838, 39. VIII, 276 s., 1 pl.; VII s., s. 273—663. — C. G. Lehmann, Minneshjelp för kemister eller fullständig theoretisk öfversigt af den oorganiska och organiska kemien, öfvers. från 2: a orig.-uppl. Sthm 1843. (4), 514 s.

Källor och litteratur

Källor: Levnadsteckning över A. i VA Handl. 1852; J. A. Almquist, Bergskollegium (1909). - Se i övrigt: J. Berzelii Själfbiografiska anteckningar (1901) och Reseanteckningar (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Wilhelm Almroth, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5715, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Odén.), hämtad 2022-06-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5715
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Wilhelm Almroth, urn:sbl:5715, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Odén.), hämtad 2022-06-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se