Sydney G L R Alrutz

Född:1868-10-31 – Storbritannien och Nordirland (i London.)
Död:1925

Psykolog


Band 01 (1918), sida 546.

Meriter

2. Sydney Gustaf Louis Reinhold Alrutz, f. 31 okt. 1868 i London. Föräldrar: grosshandlaren Anders Gustav Reinhold Alrutz och Hulda Ida Sofia de Pont. Genomgick nya elementarskolan i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 16 dec. 1886; studerade vid Långshytte bruk och Fagersta järnverk 1887; extra elev vid Falu bergsskola vt. 1888; anställd i firman Alrutz & C:ie 18 juni 1888–1 jan. 1892; avlade kompletteringsexamen i latin 18 maj 1892; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. lic. 29 maj .1900; disp. 29 maj 1901; fil. doktor 31 maj s. å.; har deltagit i ett flertal kongresser för psykologi och experimentell psykologi. Docent i psykologi vid Uppsala universitet 12 juni 1901; medlem av den internationella kommittén för psykologiska kongresser 1909.

Gift 2 sept. 1903 med Elina Augusta Eugenia Sandlund, f. 10 febr. 1874, dotter till grosshandlaren Sten Reinhold Sandlund.

Biografi

A. är den förste i Sverige, som ägnat sig åt vetenskapligt studium av den fysiologiska psykologin. Hans undersökningar rörde sig till en början mest på hudsinnenas område, där han i anslutning till M. v. Frey medelst strängt punktuell retning påvisade existensen av särskilda smärtpunkter. Enligt A. beror förnimmelsen »hett» på ett samtidigt retande av varm- och kallpunkter. Han har ingående studerat hypnos, hysteri och därmed sammanhängande problem, i synnerhet de märkliga sensibilitetsförändringarna under hypnos och deras beroende av de hypnotiska passen. A. var en av stiftarne av institutet för psykologisk forskning 1909, vars förste sekreterare och vetenskaplige ledare han varit sedan dess stiftande. Han har även gjort en del undersökningar över färgblindhet (särskilt violettblindhet) samt lämnat en rad värdefulla bidrag till den s. k. metapsykiska forskningen. A. har därjämte konstruerat en algesimeter för kliniskt bruk.

Författare

H. AVALDER.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen om hudens kall- och varmpunkter (Upsala läkarefören. forhandl., N. F., Bd 2, 1896—97, s. 246—263; även på tyska i Skandinav. Archiv f. Physiol., Bd 7, 1897, s. 321—340, samt i sammandrag på engelska i Mind, N. S., Vol. 6, 1897). — Om förnimmelsen »hett» (Upsala läkarefören. forhandl., N. F., Bd 2, 1896—97, s. 340—359; omarb. på tyska i Skandinav. Archiv f. Physiol., Bd 10, 1900,-s. 340—352; i sammandrag på engelska i Mind, N. S., Vol. 7, 1898). — Om konfirmationens berättigande. Föredrag. Upps. 1897. 32 s. (I vår tids lifsfrågor, 1.) — Om de s. k. perversa temperaturförnimmelserna (Upsala läkarefören. forhandl., N. F., Bd 3, 1897—98, s. 106—117; även på tyska i Skandinav. Archiv f. Physiol., Bd 18, 1906, s. 166—176). — Om själslifvets studium på fysiologisk grundval ... Upps. 1899. 44 s. — Om sinnesrörelsernas fysiologi och psykologi (Upsala läkarefören. forhandl., N. F., Bd 6, 1900—01, s. 132—141, 230—247, 520—535, 609—632; även sep. Upps. 1901. 69 s.) — Undersökningar öfver smärtsinnet. Upps. 1901. VII, 136 s. (Gradualavh.; även i UUÅ 1901. De olika kapitlen omarb. på tyska i Skandinav. Archiv f. Physiol., Bd 17, 1905, s. 86—103, 414—430; 18, 1906, s. 1—46; 20, 1908, s. 371—410; 21, 1909, s. 237—265). — Den kyrkliga teologiens ställning till allmän religionshistorisk forskning och undervisning. Upps. 1902. (I vår tids lifs-frågor, 22, s. 25—40.) — Våra elementarlärares utbildning. Psykologi (I vår tids lifsfrågor, 27, 1903, s. 12—22). Religion och etik (ibid., 29, 1903, s. 3—11). — Halfspontana företeelser under hypnos (Psvke, Årg. 1, 1906, s. 28—60; även på tyska i Zeitschr. f. Psychol., Bd 52, 1909, s. 426—460). — Vårt försvars förstärkande i kvalitativt afseende. Af En svensk. Upps. 1906. 43 s. (I vår tids lifsfrågor, 44.) — Sanndrömmen i Jerfsö (Psyke, Årg. 2, 1907, s. 1—48; tills, med B. Hammer). — En apparat för undersökning af smärtsinnet (ibid., s. 95—98; även i Allm. sv. läkartidn., Årg. 4, 1907, s. 841—844, under titeln: En algesimeter för kliniskt bruk; på tyska i Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde, Bd 34, 1908, s. 478—481). — Carl von Linné och slagrutans problem (Psyke, Årg. 2, 1907, s. 127—149). — Head's undersökningar öfver det centripetala nervsystemet (Upsala läkaré-fören. förhandl., N. F., Bd 13, 1907—08, s. 281—293). — Om temperatur-förnimmelsernas känslotoner (Psyke, Årg. 3, 1908, s. 58—61). — Psykologiens och pedagogikens studium vid folkskoleseminarierna (ibid., s. 62—71; tills, med K. R. Geijer, Hj. Öhrvall, B. Hammer och A. Wallgren). — Den III tyska kongressen för experimentell psykologi (i Frankfurt am Main, 1908) (ibid., s. 72—84). — Är den s. k. sjöormen en illusion? En metodologisk studie (ibid., s. 101—147). — Untersuchungen uber die Temperatursinne (Zeitschr. f. Psychol., Bd 47, 1908, s. 161—202, 241—286). — Die Funktion der Temperatursinne in warmen Bädern (ibid., Bd 48, 1908, s. 385— 396). —¦ En kurs i rättspsykologi, rättspsykiatri och rättsmedicin för juris studerande. En framställning till juridiska fakulteten (Psvke, Årg. 4, 1909, s. 114—118; tills, med F. Svenson och A. Vestberg)'. — Om hypnosen såsom psykologisk experimentalmetod (ibid., Årg. 5, 1910, s. 16 —26). — William James och hans arbeten (ibid., s. 126—131). — Ett bidrag till frågan om sambandet mellan psykiska och kroppsliga processer. Den suggestiva vesikationen (Festskr. tillägn. E. O. Burman, Upps. 1910, s. 268 —-279 -(- 1 pl.; även på tyska i Journal f. Psychol. it Neurol., Bd 21, 1915.) — Till telepatiens och clärvoyancens problem. 2. Nyare fall (Meddel. fr. inst. för psykol. forskning i Upsala, N:o 1, 1911, s. 6-—56; Bil. N: o 1 till Psyke). 6. Det falska igenkännandet. Ett förmodadt kvasi-telepatiskt fenomen (ibid., s. 87—99). — Några fall af varsel (ibid., N: o 2, 1912, s. 4—21; Bil. N: o 2 till Psyke). — Diverse fall [af varsel] (ibid., s. 23 —36). — Vittnespsykologi och vittnesmål. Föredrag. Sthm 1912. 31 s. (Även i Förhandl. vid Sveriges advokatsamf. årsmöte 1911 etc, s. 88—120.) — Till hypnosens problem. Ett experimentelt bidrag till frågan om effektiviteten af de hypnotiska »passen» (strykningar utan beröring) (Psyke, Årg. 7, 1912, s. 51—69; även på tyska i Zeitschr. f. Psychotherapie, Bd 5, 1913). — Till taskspelarkonstens psykologi. Det första kapitlet i utsagopsykologiens historia (Psyke, Årg. 7, 1912, s. 113—123; även på tyska i Zeitschr. f. angew. Psychol., Bd 8, 1914). — Psykologi och medicin. Samlingsreferat (ibid., s. 124—128, 157—169). — Till nervsystemets dynamik. Experimentella undersökningar öfver sensibiliteten, motiliteten, suggestibiliteten och den nervösa energien i vaket och hypnotiskt tillstånd. Upps. 1913—17. XVI, 520 s., 8 pl. + Bil. 8, 8, 16, 12, 4, 3, 4 s., 2 pl. (Tidskr. Psykes monografiserie, II: 1—4.) — Ett egendomligt fall af simmande i sömnen (Meddel. fr. inst. för psykol. forskning i Uppsala, N:o 5, 1914, s. 40—45; Bil. N:o 3 till Psyke). — Undersökningen af den för mord häktade italienaren Valentes själslif (ibid., s. 53-—60). — Ett perseverationsfenomen, analyseradt och be-handladt under hypnos (Psyke, Årg. 9, 1914, s. 189—198). — Wie man die Natur der Hitzeempfindung beweist und demonstriert (Bericht iiber d. VI. Kongr. f. experim. Psychol. in Göttingen 1914, s. 15—20). — Zur Dynamik des Nervensystems (ibid., s. 21—28). — Ett fall af violett- eller gulblåblind-het (tritanopi) (Psyke, Arg. 10, 1915, s. 1—50, 129—181 -f- 1 pl.) — Några erinringar med anledning af medicinalstyrelsens lagförslag angående offentliga hypnotiska föreställningar. Föredrag (ibid., s. 97—108). — Krigshysterier. Föredrag (Psyke, Årg. 11, 1916, s. 23—37). — Om skillnaden mellan, varma och heta bad. Föredrag (Allm. sv. läkartidn., Årg. 13, 1916, s. 527—544). — En rationell fred (Forum, Årg. 5, 1918, N:o 5, 7). — Smärre uppsatser och meddel., anmäln. och referat i Nord. univ.-tidskr. (1901—02), Psyke (1906 o. följ.), Zeitschr. f. angew. Psychol. (1908—09), Das Wasser (1912), Tidskr. för det sv. folkbildn.-arbetet (1913), Revue de psychotherapie (1913—14) samt i Bericht iiber d. I., III. u. VI. Kongr. f. experim. Psychol. 1904, 1908, 1914, Atti del V congresso internat. di psicol. (1905), Comptes rendus d. VI:e congrés internat. de psychol. (1909) m. fl.; artiklar i Nord. familjebok (2: a uppl.) och i tidningar.

Utgivit: I vår tids lifsfrågor, N:o 1—50, 1897—1910. — Psyke. Tidskrift för psykologisk forskning, fr. o. m. Arg. 1, 1906. — A. har därjämte redigerat den skandinav, avdelningen av The psychological index 1912—1914, samt medverkat vid red. av Zentralbl. f. Psychol. fr. o. m. Bd 1, 1914.

Källor och litteratur

Källor: Uppsala univ:s matrikel 1916; Slägterna Sjöman, Alrutz och Moring (1910).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sydney G L R Alrutz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5724, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. AVALDER.), hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5724
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sydney G L R Alrutz, urn:sbl:5724, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. AVALDER.), hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se