Amund

Död:tidigast 1494

Kyrkomålare


Band 01 (1918), sida 598.

Meriter

Biografi

Amund, konstnär, känd genom den 1494 signerade dekoreringen av Råda träkyrkas långhus (Värmland). Redan 1323 hade koret i samma kyrka målats av en utmärkt anonym representant för det fransk-gotiska dåtida inflytandet i Sverige. A:s verk står långtifrån på samma höjd. Hans figurer äro klumpigt tecknade, hans färgskala fattig, men dock fyller hans målning på ett förträffligt sätt interiören, och just dess återhållsamhet i färg giver, då korets färgglans härigenom framträder desto starkare, en särskilt väl sammanhållen karaktär åt kyrkans inre. Målningarna framställa Kristi liv, yttersta domen, S:t Eustachius' legend m. m. Den signerande inskriften lyder (enligt B. E. Hildebrand): Mille post: annos: a: christi: nativitate: Post: qvdringentos (sic): et: qvarto: post: nonaginta: Sub: qvoqve. brynolfo. scarensi presule. terno: Istud.- depictum. per amvndvm: sit qvoqve scriptvm: Jämförda, med Upplands samtida kyrkomålningar (se Albertus Pictor), äro A:s i uppfattning och stil mycket retarderade.; Gammaldags är också, målningens indelning i runda fält, en från 1200-talets kyrkomålningskonst stammande vana. A. är en rustik, efterbliven konstnär, som trots detta är - liksom ofta allmogekonstnärer — skapat ett helgjutet verk, av dubbelt värde, emedan kyrkliga medeltidsmålningar i västra Sverige äro ytterst sällsynta. Till A. attribueras, ehuru med tvekan, av Otto Rydbeck även målningarna i Appuna och Gökhems kyrkor (Västergötland).

Författare

J. Roosval.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: B. E. Hildebrand, Berättelse om Råda kyrka i Wisnums härad i Wermland (HA Handl, N. F, 1, 1857); N. M. Mandelgren, Monuments scandmaves du moyen åge (1855—62); O. Rydbeck, Medeltidens målningskonst (i Sv. konsthistoria, utg. af A. L. Romdahl och J. Roösval, 1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Amund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5756, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2020-10-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5756
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Amund, urn:sbl:5756, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Roosval.), hämtad 2020-10-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se