Anders Torstensson

Död:1674

Fortifikationsingenjör


Band 01 (1918), sida 661.

Meriter

Anders Torstensson, f. i början av 1600-talet i Värmland, d 1674 (begravd i Klara kyrka 5 nov.). Broder till kyrkoherden i Blomskog Erik Torstani. Studerade först i Karlstads skola och sedan i Västerås och Strängnäs gymnasier, vid vilket senare han 1630 disp. »de statu ecclesiastico». Ingenjör vid den under generalkvartermästaren Örnehufwudh 1635 nybildade fortifikationsstaten 12 mars 1636; avgick från fortifikationen och blev stadsingenjör i Stockholm under senare delen av 1646; ingenjör på Stockholms slottsstat 1649; ingenjör vid det nybildade byggningskollegium för Stockholm 1653; rådman i Stockholm 11 mars 1654, med bibehållande av ingenjörstjänsten till år 1667, då K. M:t för hans »ålders och oförmögenhets» skull 5 aug. förordnade, att Henrik De la Vallée skulle antagas till stadsingenjör.

Gift två gånger, andra gången 1669 med änkan efter rem; snidaren Gudmund Dijk Kristina Hedvig Rijmfranck, f. 1604, d 1679 (begravd 29 mars).

Biografi

Ehuru tillhörande fortifikationspersonalen, fick A. genast efter utnämningen till ingenjör i uppdrag att biträda Örnehufwudh vid det åt denne givna uppdraget att genomföra »regulariteten» i Stockholm, och den i stadsingenjörkontoret därstädes befintliga äldsta tomtdesignationen är utförd av A. 26 maj 1636. Under de närmaste åren sysselsattes han nog även med fortifikatoriska uppdrag, men 23 sept. 1639 utfärdades för honom ett memorial om utstakning av den nya staden på Södernäs udd i Finland, varvid han skulle välja en plats med god hamn, bra kommunikationer och lämplighet »för framdeles fortificering». Sedan han till åtlydnad härav uppgjort »planta» över det blivande nya Helsingfors, som sedermera dock ej kom att utstakas på Södernäs udd utan på Estnäs udd, reste han enligt uppdrag även till Viborg och Åbo för uppgörande av regleringsplaner; härvid utarbetade han också plan till nytt rådhus i Viborg, vilket sedan började byggas 1641 »efter den form och regularitet, som ingenjören And. Torstensson haver efter sig låtit och med avstickning designerat». Återkommen till Sverige, fortsatte han med Stockholms »reformation», varjämte han dels 3 apr. 1645 befullmäktigades att hava inspektion över »gaturivningen och husens ordentelige oppsättiande och bebyggiande» i Uppsala, dels förordnades att själv eller genom substitut utöva tillsyn över byggnadsverket i Viborg och i »den å nyio funderade» staden Helsingfors, så att dessa, städer enligt fastställda desseiner »med gaturs och byggningars regularitet och ordentelige skick bleve avfattade och bebyggde». Sedermera sändes han, 3 juli 1646, till Nyköping att uppgöra, förslag till denna stads reglering, och 20 aug. s. å. beordrades han till Värmland att rekognoscera gränsen mot Norge och därvid utse lämplig plats, dit Morast-skansen kunde »transfereras». Det var efter detta sistnämnda uppdrags fullgörande, som A. avgick från fortifikationsstaten. 1648 besiktigade han i Nyköping den senaste regleringsdesseinen för denna stad; 1650 utstakade han Södertälje stad, och sedermera skötte han i Stockholm stadsingenjörtjänsten och även rådmanstjänsten, vilken senare han oaktat hög ålder och skröplighet bibehöll till sin död. Under sin stadsingenjörstid har A. utarbetat en mängd kvarter-och tomtkartor. I Stockholms stadsingenjörkontor förvaras två folioband i pergament, innehållande det ena: »Norre förstadens westeredehls tomptebook... aff Anders Torstensson rådman i Stockholm anno 1663»; och det andra: »Norre förstadens österedehls sampt Ladugårdzlandetz tomptebook... af Anders Torstensson rådman uthi Stockholm anno 1668». I tillkomsten av två andra på samma ställe befintliga folioband i svart skinn: »Södre förstadens östre deel och S:t Catharine försambling tomptebook anno 1674» och »Södre förstadens wästre dehl och S:t Marise församling tomptebook 1679» har A. givetvis även haft del, fastän hans namn å dessa först efter hans död sammanförda arbeten ej utsatts. A. var, såsom av hans talrika uppdrag synes, det främsta redskapet för den äldre förmyndarregeringens energiskt bedrivna gaturegleringspolitik, vilken avsåg att omlägga den historiskt framvuxna oregelbundna stadsbebyggelsen efter renässanstidens av ett strängt symmetrikrav utmärkta men onekligen alltför schematiskt genomförda stadsplansideål.

Under sin krafts dagar var A. en synnerligen driftig och särskilt för sina goda insikter i ritning och lantmäteri uppskattad och mycket anlitad man; för sitt besvär med regleringsarbetena i Sverige och Finland men särskilt i Stockholm fick han 30 aug. 1645 några hemman i Värmland och 20 febr. 1647 ytterligare några hemman och torp i samma provins. A. hade i sitt första gifte flera bärn, av vilka tre söner antogo namnet Hassel; hans andra äktenskap var barnlöst.

Författare

L. W:SON MUNTHE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Riks- och militiestater samt riksregistr. och rådsprot., RA; rikshuvudboken, kammararkivet; krigskollegiets registr., krigsarkivet; Stockholms stadsingenjörkontors arkiv; V. Ekstrand, Sv. landtmätare 1628—1900 (1896—1903) jämte suppl. (1912); G. Lagus, Ur Wiborgs historia (1893–95); L. W: son Munthe, Kongl. fortifikationens historia, 1, 2, 6 (1900—16); C. T. Odhner, Sveriges inre historia under drottn. Christinas förmyndare (1865), s. 223; Stockholms rådhus och råd, 2 (1918).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Torstensson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5777, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2019-09-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5777
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Torstensson, urn:sbl:5777, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2019-09-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se