L Ivar Andersson

Född:1860-02-26 – Nora stadsförsamling, Örebro län
Död:1945

Läkare


Band 01 (1918), sida 733.

Meriter

Andersson, Lars Ivar, f. 26 febr. 1860 i Nora. Föräldrar: bruksägaren Lars Andersson och Hedvig Amelie Holmberg. Genomgick Nora stadspedagogi och Örebro h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1878; student i Uppsala 12 sept. s. å:; med. fil. kand. 12 dec. 1879; med. kand. vid karolinska institutet 28 maj 1884; med. lic. 14 apr. 1888; legitimerad läkare 16 apr. s. å.; har företagit utländska studieresor 1893, årligen 1902–1906 samt 1911, 1914, 1915 och har därunder bevistat åtskilliga kongresser samt bl. a. särskilt studerat 1893 organisationen av sjukvård, transportväsende och desinfektionsåtgärder under 1892 års koleraepidemi i Hamburg samt 1911 den hygieniska utställningen i Dresden. Stipendiat i fältläkarkåren 29 maj 1885 samt pensionär därstädes 30 apr. 1888; tjänstgjorde kortare. tider under åren 1885–89 som extra läkare i Nora distrikt, vid livregementets husarer, vid livgardet till häst och vid pontonjärbataljonen, som underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset samt som amanuens vid pediatriska kliniken å kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn; amanuens vid medicinska kliniken å serafimerlasarettet 16 sept. 1888; underläkare vid Maria sjukhus 1 juni 1889–22 nov. 1891; läkare vid Stockholms stads dårsjukstuga å Jakobsberg 1 jan. 1890–1 apr. 1896; tf. sundhetsinspektör i Stockholm 15 dec. 1891; sundhetsinspektör därstädes 20 maj 1892; tf. förste stadsläkare i Stock- holm upprepade gånger under åren 1893–96 och 1898; ledamot av direktionen för Stockholms hospital 1898–1904; förste stadsläkare i Stockholm 29 dec. 1898; ledamot av direktionen för allmänna barnhuset i Stockholm 1904; ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till åtgärder mot smittosamma könssjukdomar 29. apr. 1904–31 dec. 1910, av kommittén för revision av gällande lagstiftning till skydd mot yrkesfara 20 jan. 1905–9 dec. 1909 samt av kommittén för revision av hälsovårdsstadgan för riket och av gällande föreskrifter i avseende på farsotsvården inom riket 11 sept. 1909–1 apr. 1915. RNO 1901; med. hedersdoktor 24 maj 1907; KV02kl 1912.

Gift 15 febr. 1899 med Agnes Gertrud von Hedenberg, f. 9 febr. 1873, dotter till kommendören Robert Georg von Hedenberg.

Biografi

Som främste målsman för Stockholms stads hälso- och sjukvård innehar A. en viktig och ansvarsfull post, som ej minst under det av världskriget framkallade allvarliga hygieniska läget visat sig krävande. Sedan en längre tid har han ägnat särskild uppmärksamhet åt åtgärder, som äro ägnade att förekomma eller hämma epidemier, och han har i ett flertal uppsatser framlagt sina iakttagelser och rön från striden mot de smittosamma sjukdomarna i Stockholm. Även i viktiga kommittéarbeten har hans erfarenhet fått göra sig gällande.

Författare

J. Kjellberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Vintermarsch med en fältrustad sqvadron (Tidskr. f. militär helsovård, Bd 13, 1888, s. 96—104). — Vintermarsch med en fältrustad sqvadron 1889 (ibid., Bd 14, 1889, s. 82—89). — Kan skarlakansfeber-smitta spridas genom mjölk? (Hälsovårdsfören. i Stockholm förhandl., Arg. 15, 1895, s. 56—75). — Mässlingen och bostäderna (Stockholms stads hälsovårdsnämnds berättelse, Bd 18, 1895, s. 39—42). — Ett kolerafall i Stockholms hamn sommaren 1894 jemte några ord om gällande föreskrifter till förekommande af kolerans införande och utbredning bland rikets innevånare (Hygiea, Bd 57, 1895, s. 485—521). — Våningsklosetters luftväxlingsförhållanden (Stockholms stads hälsovårdsnämnds berättelse, Bd 19, 1896, s. 11—18). — Undersökning öfver afloppsledningar inom hus och tomter (ibid., s. 21—29). — Några ord om formalinets användning såsom desinfektionsmedel för boningsrum (Hygiea, Bd 59, 1896, s. 222—232). —. HviJka förändringar eller tillägg till för stad gällande' helsovårdsstadga kunna genom den på detta område vunna erfarenheten anses vara önskvärda? Föredrag. Sthm 1897. 16 s. (Referat i Förhandl. vid 8: e allm. sv. läkaremötet i Stockholm 1897, s. 15.) — Smittkoppsepidemien i Stockholm år 1900 (Hygiea, Bd 63, 1901, s. 141—152). — Den första internationella kongressen för skolhygien i Nurnberg den 4—9 april 1904. Berättelse. Sthm 1904. 47 s. — Några iakttagelser från difteriepidemien i Stockholm under åren 1903 och 1904 (Hygiea, Bd 66, 1904, s, 1346—1367; även sep. 22 s.). — En tyfus- och diarréepidemi i Stockholm år 1904. Sthm 1907. 4: o 146 s. (Bihang till Stockholms stads hälsovårdsnämnds årsberättelse 1905; tills, med I. Jundell. [1. Epidemiologi af Ivar Andersson. 2. Bakteriologi äf I. Jundell.]). — Berättelse öfver vid studieresor i vissa främmande länder gjorda iakttagelser rörande bekämpandet af de smittosamma könssjukdomarna m. m. Sthm 1910. 4: o (4), 259 s. (Underd. betänkande ang. åtgärder för motarbetande af de smittosamma könssjukdomarnas spridning, 2; berättelsen avgiven av A. i förening med M. Möller och Hj. von Sydow). —, Berlins .upplysningsbyråer för mödrar med späda barn (Sv. fattigvårdsförb. tidskr., Årg. 6, 1912, s. 1—6; även sep. 6 s.). — A. har där jämte-, utarbetat Stockholms stads hälsovårdsnämnds berättelse om allmänna hälsotillståndet i Stockholm och om hvad i afseende därå och för allmänna sjukvården blifvit åtgjordt fr. o. m. Arg. 21, 1898. (Årg. 28, 1905 [Ny följd, 1] o. följ. tills, med J. Guinchard; Stockholms stads statistik, 3.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
L Ivar Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5801, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Kjellberg.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5801
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
L Ivar Andersson, urn:sbl:5801, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Kjellberg.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se