Nils Andersson

Född:1864-07-29 – Hofterups församling, Skåne län
Död:1921

Jurist, Folkmusikupptecknare


Band 01 (1918), sida 735.

Meriter

Andersson, Nils, f. 29 juli 1864 i Hofterup. Föräldrar lantbrukaren Anders Andersson och Hanna Ottosdotter. Intogs i Lunds h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen där 28 maj 1886; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1889; jur. utr. kand. 28 apr. 1892; har med understöd av domarstipendier företagit resor till Tyskland 1906 och 1908 för att studera rättegångsväsendet, särskilt i brottmål, samt de s. k. »jugendgerichte». E. o. notarie i Göta hovrätt 9 maj 1892 och i skånska hovrätten 25 maj 1894; tf. domhavande åren 1895–97 och år 1909, sammanlagt omkr. ett år; tjänstgjorde vid protokollet i skånska hovrätten nov. och dec. 1896; e. o. tjänsteman vid statens järnvägar med tjänstgöringsskyldighet vid tredje distriktets administrativa avdelning 6 maj 1898; stadsnotarie i Lund 1 apr. 1901; sekreterare hos Malmö läns landsting sedan 1903 samt i flera dess kommittéer; verkställande direktionsledamot i länets sjukvårdsinrättningar i Lund 1910; sekreterare i andra försvarsberedningen 1912; statens förlikningsman i arbetstvister inom södra distriktet sedan 1913; sakkunnig rörände sjöförsvarets ordnande 7 mars–maj 1914; sekreterare i 1914 års andra riksdags försvarsutskott; sakkunnig rörande omorganisationen av arméns musik 1915–16; tf. revisionssekreterare sedan hösten 1915; sakkunnig vid utarbetande av förslag till ändringar beträffande den kommunala rösträtten 4 dec. 1917. RNO 1914.

Gift 10 aug. 1899 med Anna Charlotta Fromeli, f. 14 okt. 1873, dotter till godsförvaltaren Anton Teodor Fromell.

Biografi

A. har, såsom redan av ovanstående framgår, starkt anlitats för administrativa och juridiska uppdrag av olika art. Vid sidan härav har han emellertid alltsedan 1880-talet ägnat sig åt folkmusikforskning och därvid gjort sig känd som en flitigt verksam upptecknare av gamla vallåtar, vismelodier, gånglåtar, brudmarscher, skänklåtar, polskor etc. från olika trakter. Genom sitt initiativ till spelmanstävlingar runt om i landet, vid vilka han även ofta fungerat som sakkunnig, har han starkt främjat strävandena för en renässans inom folkmusiken, och tack vare det i sammanhang med dessa tävlingar anordnade, av honom ledda upptecknings- och forskningsarbetet har en alltmer vidgad översikt rörande vår folkmusik och dess utövare vunnits. Det är A:s avsikt att utge ett större samlingsverk på området i fråga, och arbetet därmed har fortskridit så långt, att ungefär 6,000 melodier f. n. ligga utskrivna från originalmanuskripten.

Författare

N. Keyland.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Necken i skånska folktron (Eko, ett julblad utg. af Lundastudenter, Lund 1889, s. [2—3]; undert. —n). — Skånska melodier upptecknade. Sthm 1895—1916. (5), 516 s, 3 portr. (Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif, 14: 1.) — Musiken i Skåne. Skånska danser. Sthm 1895. 34 s. (Ibid, 14: 2.) — Några anteckningar om rättegångsväsendet vid de tyska underdomstolarna [1—3] (Stats-vet. tidskr. Arg. 11, 1908,- s. 38—54, 93—104; Årg. 13, 1910, s. 293—302). — Några anteckningar rörande tyska straffprocessen, 1 (Sv. jurist-tidn, Årg. 3, 1918, s. 195—205). — Dessutom ett flertal visor och samtliga bidrag utom »Träskovalsen» till avdelningen Folkmusik i Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, utg. af skånska landsmålsföreningen, Lund 1889, samt trenne uppsatser rörande folkmusik, illustrerade af noter, i tidskr. Finn, utg. af Lukasgillet i Lund (1900, 03, 13), m. fl.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5810, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Keyland.), hämtad 2023-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5810
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Andersson, urn:sbl:5810, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Keyland.), hämtad 2023-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se