S August Andrée

Född:1854-10-18 – Gränna församling, Jönköpings län
Död:1897 – Norge (på Vitön, Svalbard.)

Upptäcktsresande, Patentingenjör


Band 01 (1918), sida 773.

Meriter

Andrée, Salomon August, f. 18 okt. 1854 i Gränna, d antagligen 1897. Föräldrar: apotekaren Klas Georg Andrée och Jakobina Gustava Vilhelmina Heurlin. Genomgick Gränna tvåklassiga pedagogi och fem klasser i Jönköpings läroverk; elev vid teknologiska institutet 11 sept. 1871; utexaminerad 9 juni 1874; extraelev vid tekniska högskolan ht. 1887 och deltog därvid i en kurs i nationalekonomi. Ritare och konstruktör vid Göranssons mekaniska verkstad 1874; biträde å svenska avdelningen vid världsutställningen i Filadelfia 1876; bedrev praktisk ingenjörsverksamhet 1876–80 vid Nydqvist och Holms mekaniska verkstad i Trollhättan, Norrahammars bruk och såsom delägare i Stinefors mekaniska verkstad; assistent i fysik vid tekniska högskolan 13 sept. 1880–vt. 1882; deltog i meteorologiska expeditionen till Spetsbergen 1882–83; materialförvaltare vid tekniska skolan i Stockholm 1883–84; tf. överingenjör vid patentbyrån (sedan, patent- och registreringsverket) 5 dec. 1884 samt överingenjör därstädes 13 dec. 1895; tillika överlärare i experimentalfysik vid tekniska skolan 1884–89; stadsfullmäktig i Stockholm 1891–94; erhöll tjänstledighet för företagande av ballongfärd till Nordpolen 16 maj 1896. — Ogift.

Biografi

Vid sidan av sin mångsidiga och med stor energi bedrivna praktiska ingenjörsverksamhet ägnade sig A. med särskilt intresse åt fysikaliska studier och undersökningar. Under expeditionen till Spetsbergen 1882–83 ledde han de luftelektriska iakttagelserna och fördes därigenom in på det område, där han skulle förvärva världsrykte, nämligen de vetenskapliga ballongfärdernas. Efter förberedande studier i aeronautik och ett par färder med den bekante luftseglaren Cetti kunde han 1893 tack vare understöd av stiftelsen Lars Hiertas minne av den franske luftseglaren G. Yon inköpa ballongen »Svea», med vilken han utförde nio framgångsrika luftfärder. De märkligaste av dessa voro den från Stockholm över Östersjön till finska skärgården 19 okt. 1893 och färden från Göteborg till Gottland 29 nov. 1894, då han slog sitt hastighetsrekord och tillryggalade 400 km. på 3 timmar. Den 15 febr. 1895 framlade han för vetenskapsakademin förslaget att i styrbar ballong med släplinor utforska norra polarområdet, och sedan han av konung Oskar, A. Nobel, O. Dickson m. fl. erhållit de erforderliga medlen, 130,000 kr., beställde han av H. Lachambre i Paris en omkring 4,500 kbm. gas rymmande ballong, som erhöll namnet »Örnen». Färden skulle utgå från Danskön, vid Spetsbergen. Ogynnsamma vindar nödgade emellertid A. och hans följeslagare, N. Ekholm och N. Strindberg, att avstå från första försöket, 1896. Nästa år skedde uppbrottet; 11 juli, efter omsorgsfulla förberedelser och sedan ballongfararna, denna gång A., Strindberg och K. Frænkel, med sin utrustning av kanonbåten Svensksund fraktats till Danskön. Om färdens förlopp vet man ej mer, än att luftseglarna, enligt ett meddelande med en brevduva, 13 juli kl. 12,30 middagen befunno sig på 82° 2' nordlig bredd och 15° 5' östlig längd, att ballongen då gick med god fart åt ostsydost och att allt var väl ombord. De underrättelser, som under de följande månaderna liksom ännu flera år efteråt ingingo, att ballongen varit sedd eller att lämningar av densamma anträffats, ha samtliga yisat sig vara grundlösa, och efterforsknings- och undsättningsexpeditioner under A. G. Nathorst till nordöstra Grönland och av J. Stadling till Sibirien m. fl. ha blott lämnat negativa resultat. Det sannolika är, enligt fackkunnigas åsikt, att ballongen förolyckats redan några få dagar efter uppstigandet, antagligen i havsområdet mellan Spetsbergen, Frans Josefs land och Novaja Semlja, och att ballongfararna då omkommit. Möjligen har ballongen blivit nedtyngd av en snö- eller iskalott, analogt med nedisningen å fartyg i de arktiska trakterna, och genom samtidigt pågående gasförlust förlorat sin bärkraft. En bdragande orsak till den sorgliga utgången kan även ha varit förlusten av släplinorna redan vid starten från Danskön, varigenom A. gick miste om ballongens beräknade styrbarhet. I alla händelser var den djärva bedriften ett stordåd och färden den långvarigaste i ballongseglatsernas historia. — A. gjorde sig även bemärkt för livliga sociala intressen.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Hvilka brister finnas i vår tids flickuppfostran, och huru böra dessa lämpligen afhjelpas? (Figaro, Årg. 1880, N: o 30; prisbel. tävlingsskrift; anon.). — Föredrag om de dåliga tiderna ,och deras orsaker.. Jönköping T 880. 43 s. — Edlunds teori för de elektriska fenomenen (Tekn. tidskr. Arg. 10, 1880, s. 150—156). — Edlunds teori för den atmosferiska elektriciteten och polarskenet (ibid, Årg. 11, 1881, s. 81—.86). — I frågan om de svenska näringarnas ställning (ibid, s. 100—104). — Undersökningar öfver svenska byggnadsmaterialiers värmeledningsförmåga. Sthm 1882. 26 s, 1 pl. (VA Bihang, Bd 7, N:o 8; i något omarb. form även i Tekn. tidskr. Arg. 13, 1883, s. 130—136 -f- pl. 22.) — Om yrsnön i de arktiska trakterna (VA Öfversigt, Årg. 40, 1883, N:o 9, s. 33—41, pl. 9; även på franska i Archives des sciences physiques et naturelles, Geneve 1886). — Några anmärkningar om luftelektricitetens variationer vid barömetriska minima och maxima (VA Öfversigt, Årg. 40, 1883, N:o -9, s. 43—50, pl. 10—15). — Om sambandet mellan luftelektriciteten och jordmagnetismen (ibid. Arg. 40, 1883, N:o 10, s. 3—12, pl. 16—20). — Hydropyrometer för metallurgiskt bruk (Jernkontorets annaler, Årg. 39, 1884, s. 173—182). — Électricité atmosphérique. Sthm 1887-. 4: o 53 s, 5 pl. (Observations fäites au Cap Thordsen, Spitzberg, par 1'expédition suédoise [1882—83], T. 2: 2.) — Iakttagelser öfver luftelektriciteten under solförmörkelsen d. 19 aug. 1887 (VA Öfversigt, Arg. 44, 1887, N: o 8, s. 529—531). — Uppfinningarna i Sverige åren 1870—84 (Tekn. tidskr. Arg. 18, 1888, s. 1—6, 57—62, 109—112; 19, 1889, s. 66—69, 180—183 + 1 tab.; 20, 1890, s. 45—48, 145— 148 -[- pl- 5; även sep. Sthm 1890. 90 s.). — Iakttagelser vid kondensa-tion af vattenångan i en fuktig, elektrisk atmosfer. Sthm 1888. 11 s. (VA Bihang, Bd 14, Afd. 1, N:o 8.) — Apparat för observation af vindens riktning (Tekn. tidskr. Arg. 19, 1889, s. 39—41). — Undersökningar angående värmets ledning i porösa, fuktiga kroppar. Sthm 1890. 7 s, 1 pl. (VA Bihang, Bd 16, Afd. 1, N: o 7.) — Hvilka förändringar i vår patentlag äro mest önskvärda? (Industritidn. Norden, Årg. 18, 1890, s. 172—174, 179—182; prisbel. tävlingsskrift). — Konsten att studera utställningar af ingeniör A. Sthm 1891. 16: o 16 s. (Anon.) 3:e [titel]uppl. Sthm 1897. (2), 16 s. — Anvisningar och råd för uppfinnare och patentegare samt gällande förordningar angående patent. Sthm 1892. 61 s. (Sep. ur Industritidn. Norden.) — Industrin och kvinnofrågan. Uppfinningarnas och industrins betydelse för kvinnans likställighet med mannen. Sthm 1892. 23 s. 2: a uppl. Sthm 1908. 26 s. (Studentfören. Verdandis småskrifter, 40.) — Uppfinningarnas och industriens betydelse för språkets utveckling (Nord. tidskr, 1892, s. 226—241). — Iakttagelser under en ballongfärd d. 15 juli 1893. Sthm 1894. 20 s, 3 pl. (VA Bihang, Bd 19, Afd. 2, N: o 3.) — Uber die Kohlensäure der Atmosphäre (VA Öfversigt, Årg. 51, 1894, s. 355—371). — Iakttagelser under en ballongfärd d. 9 aug. 1893. Sthm 1894. 36 s, 6 pl. (VA Bihang, Bd 20, Afd. 2, N:o 1.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 19 okt. 1893. Sthm 1894. 39 s, 5 pl. (Ibid, Bd 20, Afd. 2, N: o 3.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 26 febr. 1894. Sthm 1894. 16 s, 3 pl. (Ibid, Bd 20, Aid. 2,. N:o 4.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 7 apr. 1894 samt under uppstigningar med fängslad ballong d. 15 febr. samt d. 7 och 30 apr. 1894. Sthm 1895. 18 s, 4 pl. (Ibid, Bd 20, Afd. 2, N:o 5.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 14 juli 1894. Sthm 1895. 25 s, 4 pl. (Ibid, Bd 20, Afd. 2, N:o 6.) — Förslag till polarfärd med luftballong (Ymer, Arg.. 15, 1895, s. 55—70; även sep. Sthm 1895. 22 s.; övers, på tyska i Die Gegenwart, Bd 47, 1895, s. 164—167, 181—183). — Iakttagelser under en ballongfärd d. 4 aug. 1894. Sthm 1895. 13 s, 3 pl. (VA Bihang, Bd 21, Afd. 2, N: o 3.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 29 nov. 1894. Sthm 1895. 20 s, 3 pl. (Ibid, Bd 21, Afd. 2, N:o 5.) — Iakttagelser under en ballongfärd d. 17 mars 1895. Sthm 1895. 20 s, 4 pl. (Ibid, Bd 21, Afd. 2, N:o 8.) — Rapport angående 1896 års svenska polarexpedition (Ymer, Arg. 16, 1896, s. 181—192; även särsk. utg. Gtbg 1896. 16 s.). — Referat av diskussionsinlägg samt meddelande om John J. Cartys åsikt om telefonisk induktion i Tekn. tidskr. 1887, 90; referat av föredrag i Ymer (1896, 97); talrika bidrag till tekniska tidskrifter och tidningar, däribland populära skildringar av egna ballongfärder och om polarexpeditionens utrustning i Aftonbladet; redigerade i samma tidning under flera år avdelningen: »Från industriens fält».

Källor och litteratur

Källor: S. A. Andrée, hans följeslagare och hans polarfärd. Minnesskrift (1913); S. A. Andrée, en levnadsteckning av –r (Studentfören. Verdandis småskrifter, 165, 1909); C. J. Kullenberg, S. A. Andrée, hans lif och person (1898); J. Landin, Andrée och uppfinnareverksamheten (1907). — Se i övrigt, ang. A:s ballonguppstigning, talrika notiser och uppsatser i Ymer (1897—1901).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
S August Andrée, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5825, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5825
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
S August Andrée, urn:sbl:5825, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2024-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se