Olof Christian Telemaque Andrén

Född:1824-09-21 – Malmö stad, Skåne län
Död:1870-06-11 – Asarums församling, Blekinge län

Präst


Band 01 (1918), sida 777.

Meriter

Andrén, Olof Christian Telemaque, f. 21 sept. 1824 i Malmö, d 11 juni 1870 i Asarum. Föräldrar: handlanden Kristian Andersson och Johanna Malmquist. Student vid Lunds universitet 2 okt. 1841; informator; avlade teoretisk teol. examen 16 juni 1847 samt praktisk teol. examen 7 dec. s. ä.; prästvigd 9 dec. s. å. Pastorsadjunkt i Arrie, Osby, Källs-Nöbbelövs och Karlshamns församlingar 9 dec. 1847–30 apr. 1856; kallad till kyrkoherde i Moline, 111., 6 juni 1855; tillträdde, efter erhållet tillstånd av K. M: t 28 mars 1856, tjänsten 31 juli s. å.; återvände till Sverige 1860 och erhöll avsked från sin befattning i Moline 11 nov. 1861; nådårspredikant i Billinge och Röstånga 24 juli s. å.; avlade pastoralexamen 31 jan. 1863; kyrkoherde i Asarum 14 aug. s. å. och tillträdde, efter att förut ha tjänstgjort som ämbetsbiträde i församlingen, tjänsten 1 imaj 1865.

Gift 28 maj 1856 med Matilda Johanna Pihl, f. 30 juni 1830, dotter till pastorn Nils Henrik Pihl.

Biografi

Tidigt fader- och moderlös, kunde A. blott genom försakelser och umbäranden arbeta sig fram till prästexamen. Uinder sin första prästerliga tjänstgöring genomgick han en andlig kris, som förde honom nära den lågkyrkliga väckelserörelsen. Hans religiösa ståndpunkt och hans outtröttliga, uppoffrande verksamhet gåvo honom ett vidsträckt inflytande bland hans åhörare. Betydelsefull för hans framtid blev hans verksamhet bland det stora antal emigranter, som då togo vägen över Karlshamn. Det var denna verksamhet, som direkt gav anledning till att han kallades till Moline, där han i trånga omständigheter verkade med samma självförglömmande nit och i samma anda som förut i Sverige. I Amerika blev A. en av svensk-luterska kyrkans pioniärer. Han stannade visserligen där endast fem års tid men blev snart ansedd som en av ledarna. Han organiserade flera församlingar i närheten av Moline, bl. a. i Rock Island. Då Augustana-synoden stiftades år 1860 och det beslöts att grunda ett läroverk i samband med synoden, utsågs A. att; som synodens ombud besöka Sverige i den. tilltänkta skolans intresse. Han fick därför tjänstledighet, lämnade Moline 21 aug. och ankom till Sverige 19 sept. Nu följde under vintern ett ihärdigt och ansträngande arbete med föreläsningar och predikningar snart sagt över hela landet. Resultatet blev, att A. insamlade ej mindre än 30,000 kronor för läroverket, varjämte han lyckades intressera konung Karl XV för saken och fick dennes tillstånd att ur hans privatbibliotek utvälja 5,000 volymer till en grundstomme för skolans bibliotek.

På grund av vacklande hälsa beslöt A. att stanna i Sverige. Han fick till en början plats som nådårspredikant i Billinge och Röstånga församlingar, där han blev inblandad i striden mellan församlingen och dess klockare doktor N. Lilja. Efter avlagd pastoralexamen blev A. kyrkoherde i Asarum. Här avled han efter endast några års verksamhet under en tyfusepidemi, då han ådrog sig smitta vid ett sjukbesök. Minnet av hans personlighet och hans i flera avseenden djupt ingripande verksamhet lever ännu i församlingen.

Författare

A. G. S. Josephson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 28 mars 1S56, 14 aug. 1863. (meritförteckn.),-RA; Hj. Ek, Olof Andrén (Lunds stifts julbok, 1916); E. Norelius, De svensklutherska församlingarnas och svenskarnes historia i Amerika (1890); E. W. Olson, History of the Swedes in Illinois (1908).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Christian Telemaque Andrén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5829, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. G. S. Josephson.), hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5829
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Christian Telemaque Andrén, urn:sbl:5829, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. G. S. Josephson.), hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se