Osvald Sirén, Foto Henry B Goodwin, KB

Osvald Sirén

Född:1879-04-06 – Finland (i Helsingfors)
Död:1966-06-12 – Lidingö församling, Stockholms län

Konsthistoriker


Band 32 (2003-2006), sida 266.

Meriter

Siren, Osvald, f 6 april 1879 i Hfors, d 12 juni 1966 i Lidingö. Föräldrar: assessorn Bruno S och Sigrid Leopold. Studentex vid Kejserliga Alexanders-univ, Hfors, 15 maj 97, FK 15 april 99, disp 14 nov 00, FL 15 dec 00, FD 8 okt 02, allt vid Alexanders-univ, inflyttad till Sverige 99, e o amanuens vid NordM febr-juli 00, vid NM 10 okt 00–10 april 07, sv medborgare 13 febr 03, föreläsare vid StH 05–06, prof i de bildande konsternas teori o hist där 5 febr (tilltr 1 mars, k fullm 6 mars) 08-1 april 23, attaché honoraire avec le rang de conservateur vid Musée Guimet, Paris, 24–25, intendent vid NM o chef för dess måleri- o skulpturavd 15 okt 26–30 april 44, generalsekr för Skandinaviska teosofiska samf 38–48.

G 1) 27 sept 1903 i Sthlm, Klara, m läkaren, ML Maria Myhrman, f 4 jan 1876 där, Nik, d 21 juni 1925 i Point Loma, Californien, USA, dtr till byråchefen Engelbrekt M o Anna Christina Maria Lindgren; 2) 14 okt 1925 i Paris, 19e, m lektorn, lic ès lettres Rose Félice Charlotte Thérèse Carbonel, f 8 jan 1893 i Montauban, Frankrike, d 11 okt 1976 i Sthlm, Farsta, dtr till löjtnanten Pierre C o Zoé Thérèse Julie Terrin.

Biografi

S studerade konsthistoria i Hfors med J J Tikkanen som lärare. Till ämne för sin doktorsavhandling, som publicerades i Sthlm, valde han den sv 1700-talsmålaren Pehr Hilleström d ä (bd 19). Förslaget kom från Oscar Levertin (bd 22), professor i litteraturhistoria vid StH. Redan i detta verk kom S:s intresse för de "okända" motiven i konsthistorien fram. Han talar i slutordet om sin förhoppning att studien skall lyfta målaren till hans rätta plats inom den sv konsthistorien. Denna tanke att vidga forskningsområden och uppvärdera konstyttringar utanför den västerländska konstens guldålder låg till grund för många andra av S:s studier.

I början 1900-talet besökte S de viktigaste konstsamlingarna i Mellan- och Sydeuropa med Jacob Burchardts bok Der Cicerone som guide. Den sv publiken fick ta del av hans intryck i ddningar och tidskrifter, t ex i GHT och OoB. I Italien, som var resans huvudmål, blev S bekant med den amerikanske konstforskaren Bernhard Berenson, som hade slagit sig ner i närheten av Florens. Dennes nya vetenskapliga attityd till konstforskningen fick stort inflytande på S, som tog till sig viktiga delar av hans stilkritiska metod, ursprungligen introducerad av Giovanni Morelli på 1870-talet.

Ganska snabbt flyttade S tyngdpunkten i sina forskningar till italienskt måleri. Han började med de välkända renässansmästarna och skrev om Leonardo da Vinci. S ansåg att forskningen borde börja med de viktigaste och mest berömda mästarna: från deras verk kunde forskaren härleda de objektiva kriterier som han behövde som grund för sin analys. Så småningom rörde sig emellertid S bakåt i tiden. Sina största intryck fick han vid studier av de s k italienska primitivistiska mästarna och deras temperamålningar från 1200- och 1300-talen. I dessa verk fann han uttryck för den religiösa känsla som han hade sökt.

S:s position inom sv konsthistoria blev etablerad, när han 1908 utnämndes till professor i de bildande konsternas teori och historia vid StH. Pehr Hilleström d ä var inte det enda sv forskningsobjekt som intresserade honom. Han publicerade viktiga studier om bl a den karolinska arkitekturen.

Sin egentliga livsgärning gjorde S dock inom forskningen om kinesisk konst, och han anses allmänt vara en pionjär med stark position speciellt vad gäller studiet av måleri och skulptur i Kina: "It was Osvald Siren – travelling tirelessly through the East, Europé and America, photographing, cataloguing, describing – who laid the foundations for a systematic study of Chinese painting in a series of volumes published between 1934 and 1958" (Sullivan, s 5). En första kontakt med kinesisk konst fick S på 1910-talet i Boston, USA, med Denman W Ross som viktigaste ciceron. Ross spelade en betydelsefull roll för utvecklingen av den asiatiska samlingen i Boston Museum of fine arts. Att S överflyttade sin forskning till den kinesiska konstens historia var ett utflöde av hans sökande efter det essentiella i religiös renhet. En första resa till Asien 1917-18 hade Japan som mål, och han vistades en längre tid i Kina 1922–23. Då hade S överträtt sin tjänstledighet från StH så länge att han nödgades begära avsked.

1923–1926 var S bosatt i London och Paris. Hans samling av kinesisk konst, förvärvad under vistelsen i Kina, var utställd på Musée Cernuschi. Inom kinesisk konsthistoria koncentrerade sig S först på arkitektur och skulptur och under dessa år utgavs hans viktigaste undersökningar på dessa områden. Dessa publikationer har även ett dokumentariskt värde: En stor del av de byggnader och buddhistiska statyer som S fotograferade på 1920-talet i Kina har senare förstörts eller bitvis importerats till Japan och USA.

Sedan S utnämnts till intendent vid NM och chef för dess måleri- och skulpturavdelning blev måleri hans centrala forskningsområde. De resor han företog till Östasien 1929-30 och 1935 var viktiga för utvecklingen av museets kinesiska samlingar. Vid hemkomsten från Fjärran Östern 1930 medförde han ett 30-tal kinesiska skulpturer och ett mindre antal målningar. Bland skulpturerna finns exempel från de viktigaste stilepokerna. Förvärven till målerisamlingen var väl planerade: huvudintressen var Ming- (1368–1644) och Qing-(1644–1911) dynastiernas konst. S:s verksamhet har varit av stor betydelse för den växande uppskattningen av dessa dynastiers måleri.

S anpassade stilanalysen som metod vid bildtolkning också till sina undersökningar av kinesiskt tuschmåleri. I verket Chinese painting: leading masters and principles (1–7, 1956–58) summerade han sina resultat som forskare på detta område. Det är dessutom ett grundläggande arbete för forskning om kinesiskt måleri. När S skrev om detta ämne betonade han betydelsen av de kinesiska kritikernas analyser och använde dem som grund för sina tolkningar. Hans åsikt var att den information om tuschmåleriets estetiska grunder som där förmedlades var mer värdefull än vad som kunde utläsas ur målningar vilkas ursprung ofta var okända.

Stilanalys har allmänt ansetts som den mest ändamålsenliga metoden vid attribution av målningar. Problemet med S:s analyser är dock att de är subjektivt obestämda. Han använde ett begrepp som är vanligt i den kinesiska estetiken men som är svårt att överföra till andra språk, nämligen det för tolkningar öppna qi. Ordet betyder livskraft, och att fånga livskraftens rytmiska harmoni var enligt de kinesiska kritikerna den viktigaste uppgiften för en kinesisk konstnär. Redan på 1960-talet började dock forskare söka efter mera objektiva kriterier som grund för sina stilanalyser.

S, liksom många andra samtida konsthistoriker, verkade hela sitt liv som expert och hjälpte handlare och samlare när det gällde att bedöma konstverks autenticitet. I Finland gav han råd till Paul Sinebrychoff och senare kontaktade många samlare i både Sverige och utomlands honom för att få hans åsikt beträffande dateringar och äkthet.

S hade en egen konstsamling, men den var inte statisk. Han köpte konstverk men sålde dem senare för att kunna köpa någonting annat. I detta förhållningssätt följde han ett gammalt kinesiskt mönster: I Kina samlade den verkliga konstkännaren för att lära om konst, inte för att äga dyrbara konstverk. S:s bostad på Lidingö var inredd med kinesiska möbler och andra kinesiska dekorativa detaljer. I sin trädgård tillämpade han idéer som han hade tillägnat sig då han skrivit om kinesiska trädgårdar eller vandrat i japanska trädgårdar.

S:s livsåskådning var grundad på teosofi, men senare blev han alltmer intresserad av zenbuddism och astrologi. Under en period fungerade han som generalsekreterare för Skandinaviska teosofiska samfundet. Intryck av teosofiska tankar kan skönjas i hans konstuppfattning, speciellt i bedömningsgrunderna. Han betonade betydelsen av konstnärens inre värld vid tillkomsten av ett konstverk och han uppskattade sådana målningar där konstnären hade lyckats ge en uttrycksfull form åt sina emotioner. En rytmisk användning av formelement var en livgivande kraft i bildkonsten.

S:s romantisk-idealistiska attityd manifesterades i hans dikter, som publicerades i två samlingar: Accord (1902) och Stilla stunder med naturen (1913). I hans verk i allmänhet finns tankar som anknyter till tysk romantik, men det är svårt att klarlägga i vilken utsträckning S inspirerats från detta håll och hur mycket som kommer från teosofin. Teosoferna öste från samma mystisk-filosofiska tradition som präglade romantikens litteratur och konst.

S målade inte själv med pensel men man kan säga att han "målade" med ord, och också med kameran. Redan tidigt utnyttjade han fotograferingens möjligheter som ett medel både för att dokumentera och för att fånga subjektiva impressioner.

Författare

Minna TörmäSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Huvuddelen av S:s efterlämnade papper i NM; en mindre del i Ostasiatiska museet, Sthlm. - Brev från S i KB, GUB (bl a till A Boéthius), LUB (bl a till RJo-sephson), UUB (bl a till Carl Larsson, J Nordström o G Paulsson), SSA (till P K Wahlström), Hfors UB (tillj J Tikkanen) o i Villa Tatti, Florens (till B Berenson).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Sista paret ut / Sommarsaga / Drömmarnas blom [dikter] (Flingan, festblad utg af Nya svenska läroverkets konvent 18 18/11 96, Hfors 1896, 4:o, s 15-19, 25 f, 30 f). - Pehr Hilleström d. ä. väft-aren och målaren, hans lif och hans värk. Sthlm 1900. 264 s, 13 pl. [Annan uppl s å utan pl:] Akad afh ... Helsingfors. - Maja på Ringarskär / Liljekonvalje [dikter] (Minnesblad utg af A Lille [m fl] Hfors 1900, s 105-107). - Om konst och skönhet. [Rubr.] Sdilm 1901. 4:o. 3 s. [Anon; ur Theosopbia s å. Anförande i Logen nr 1.] - Carl Gustaf Pilo och hans förhållande till den samtida porträttkonsten i Sverige och Danmark. Ett bidr till den skandinaviska konsthistorien. Sthlm 1902. 4:o. 261 s, 24 pl. [Sveriges allmänna konstförenings album/publikationer, 11.] - Ac-cord. Dikter. Hfors 1902. 85 s. - Dessins et tableaux de la renaissance italienne dans les collections de Suéde. Sthlm 1902. 4:o. 144 s, 35 pl. - Ett minne från Rom. Hfors 1902. 11 s. [Ur Euterpe s å.] - En dag i Pisa. Hfors 1902. 19 s. Florens och Masaccio. Hfors 1902.18 s. - [Beskrivande text om 23 teckningar i Nationalmuseum] (Handzeichnungen alter Meis-ter aus der Albertina und anderen Sammlungen, hrsg vj Schönbrunner und J Meder, Bd 8, Wien [1903], 4:o, s [6-13]). - Di alcuni pittori fiorentini che subiro-no 1'influenza di Lorenzo Monaco. [Rubr.] Roma & Milano 1904. [Omsl.] 4:o. 19 s. [Ur L'arte s å.] - Rafa-el-utställningen i Nationalmusei gravyrsal 1905. Kort öfversikt af målarens utveckling. Sthlm 1905. 19 s. [Undert O. S.] - Don Lorenzo Monaco. Strassburg 1905. 4:o. 198 s, Taf. I-LIV. (Zur Kunstgeschichte des Auslandes, 33.) - Anteckningar från Konstnärsförbundets minnesutställning 1905. Sthlm 1905. 55 s. [Ur Varia så.] - Giotto. En ledning vid studiet af mästarens verk. Ett försök till framställning af det kronologiska problemet. Sthlm 1906. VIII, 158 s, 56 pl-bl. -Notizie critiche sui quadri sconosciuti nel Museo Cris-tiano Vaticano. [Rubr.] Roma 1906. [Omsl.] 4:o, 15 s. [Ur L'arte s å.] - Florentiner Trecentozeichnungen. [Rubr.] [Berlin 1906.] 4:o. 1 pl, 16 s. [Ur Jahrbuch der K preuszischen Kunstsammlungen s å.] - Katalog öfver Leufsta fideikommiss' gravyrsamling. Sthlm 1907. 137 s. - Carl Gustaf Pilo. En studie. Sthlm 1907. 83 s, 19 pl. - Undervisningen vid Lotus-grupperna. Till föräldrar och målsmän. [Rubr.] Sthlm 1907. 3 s. [Anon, undert **; ur Theosophia s å.] - Realismens betydelse i bildkonsten [provföreläsn för professur vid StH] (Nya svenska läroverket 1882-1907, Hfors 1907, s 39-56). - Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen florentinischen Malerei. Leipzig 1908. 108 s, (26) pl. (Kunstwissenschaftliche Studien hrsg in Verbindung mit den Monatsheften fur Kunstwis-senschaft, Bd 1.) - Gli affreschi nel Paradiso degli Al-berti. Lorenzo Niccolö e Mariotto di Nardo. [Rubr.] Roma 1908. 4:o. 18 s. [Ur L'arte s å.] - Die Fresken in der Cappella di S. Antonio in Le Campora. Leipzig [1908]. 4:o. 10 s. [Ur Monatshefte fur Kunstwissen-schaft s ä.] - Studier i florentinsk renässansskulptur och andra konsthistoriska ämnen. Sthlm 1909. (9), 260 s. - Leonardo da Vincis studier rörande flygproblemet. Sthlm 1910. 22 s. [Ur Nordisk tidskrift s å.] -Leonardo da Vinci. Hans lefnadsöden, bildverk, personlighet o målarbok. Sthlm 1911. 4:o. VIII, 468 s. [Omarb o utvidgade utg i övers nedan 1916 o 1928.] -Beskrifvande förteckning öfver Stockholms högskolas tafvelsamling jämte konsthistorisk inledning. Sthlm

1912. 4:o. 110 s, 48 pl. - Gamla stockholmshus af Ni-codemus Tessin d. ä. och några samtida byggnader. D 1-2. Sthlm 1912-13. (8), 243 s, 55 pl; (8), 269 s, 45 pl. - Carin Scholander. Några minnesord (Till minne af professorskan Carin Scholander, Upps 1912, [omsl,] s [3-5]; sign O. S.). - På professorskan Carin Scholan-ders dödsdag den 19 april 1912 (ibid, s [7]; vers). -Stilla stunder med naturen. Dikter [förtitel: 2. sam!]. Sthlm 1913. 130 s. - Nyförvärfvade konstverk i Stockholms högskolas samling 1912. Redogörelse. Sthlm 1913. 4:o. 25 s, 8 pl. - Det väsentliga i teosofien: af O. S. [Rubr.] Upps 1913. 4:o. 8 s. [Sign.] (Tr som manu-skr [omsl].) — En italiensk madonna i konstsamlingarna i Ateneum och dess anonyme mästare (Finska konstföreningens matrikel för 1912, Hfors 1913, [omsl,] 1 pl, s 49-71). - Nicodemus Tessin d. y:s studieresor i Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och Italien. Anteckningar bref o ritningar utg. Sthlm 19)4. 4:o. (12), LIX, 280 s, 52 pl. - Ferdinand Bobergs utställningsarkitektur (Sydsvenska dagbladet Snällpostens riksnummer 1914: Industri, konst, jordbruk, Malmö 1914, fol, s 15 f)- - The relation of religion to art in antiquity and the Middle ages. Point Loma 1915. 4:o. 13 s. (School of antiquity, Point Loma, Cal., Papers, University extension series, nr. 2.) - Några bilder af gamla mästare i Linköping (En bok om Östergötland under red av B Mörner, Sthlm 1915, 4:o, s 408-423,1 pl-bl). - The Italian pictures in the Blakes-lee collection. Introductory notes (Illustrated cata-logue of the extensive collection of highly valuable paintings ... from the widely knovvn Blakeslee galle-ries, of which ... surrogate Cohalan has ordered a public sale to be made ... April 21, 22 and 23, 1915, New York 1915, 4:o, [enl uppg:] 12 s). - The Madonna and child by Piero Pollaiuolo, Florence 1443-1496, from the collection of E. F. Weber. Described. New York [1916?]. (8) s. - A descriptive catalogue of the pictures in the Jarves collection belonging to Yale University. New Haven, London, Oxford 1916. 4:o. XXIV, 292 s, 115 pl. - Leonardo da Vinci. The artist and the man. Revised with the aid of W Rankin and others. New Haven, London, Oxford 1916. 4:o. XVIII, 235 s, 115 pl. - Italienska handteckningar från 1400-och 1500-talen i Nationalmuseum. Catalogue raison-né. Sthlm 1917. XV, 139 s, 56 pl. - Rytm och form och andra fragmenter om kinesisk och europeisk målarkonst. Sthlm 1917. 148 s, 24 pl. - Catalogue of a loan exhibition of Italian primitives in aid of the American war relief. F. Kleinberger galleries, Inc., Nov. 1917. New York 1917. 260 s, 102 pl. (Tills med M W. Brock-well.) - Giotto and some of his followers. Vol 1-2. Cambridge, [Mass,] 1917. 4:o. XI, 285 s, 220 pl, (9) s. Reissued New York 1975. - Utställningen af äldre kinesisk konst anordnad af Konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola, dec 1918 - jan 1919. Katalog med konsthist inl. Sthlm 1918. 72 s, XX pl-bl. - Den gyllene paviljongen. Minnen o studier från Japan. Sthlm 1919. 4:o. IX, 300 s, 1 pl-bl, (98) s pl. - Utställning av italienska renässansmålningar i Nationalmuseum 27 mars-21 april 1919. [Omsl: Italienska renässans målningar.] Sthlm 1919. 27 s, 2 pl. [Föret undert O. S.] (Nationalmusei utställningskataloger, n:r 7.) -Essentials in art. London & New York 1920. X, 157 s, 27 pl. - Tidiga italienska målningar i finska samlingar. Hfors 1920. 32 s o pl [enl uppg]. [Ur Stenmans konstrevy s å.] - Alcune note aggiuntive a quadri primitivi nella Galleria Vaticana. [Rubr.] Roma 1921. 4:o. 12 s. [Ur L'arte s å.] - Toskanska målare på tolvhundratalet: Lucca. Pisa. Florens. Sthlm (tr Leipzig) 1922. 4:o. 308 s, 130 s pl, Bildförteckn (10) s. Bearb övers: Toska-nische Maler im XIII. Jahrhundert. Berlin 1922. 340 s, 130 s pl. - The walls and gates of Peking. Researches and impressions. Illustr with 109 photogravures after photographs by the author and fifty architectural drawings made by Chinese artists. London 1924. 4:o. XVII s, 1 vikt karta, 239 s, 111 pl-bl. Även New York s å. - Chinese sculpture from the fifth to the fourteendi century. Over 900 specimens in stone, bronze, lacquer and wood, principally from Northern China. With descriptions and an introductory essay. Vol 1-4. London 1925. 4:o. 1. Text. 1 pl-bl, CLII, 168 s. 2. Pla-tes 1-205. 205 pl-bl. 3. Plates 206-421. 216 pl-bl. 4. Plates 422-623. 202 pl-bl. Reprinted: 1/2, 3/4. New York 1970. Fr utg: La sculpture chinoise du V au XTV1' siécle. Neuf cent specimens en pierre, bronze, laque et en bois ... T 1, 2-4 + Introduction ... Paris & Brux-elles 1925,1926.4:o. (Annales du Musée Guimet, Bib-liothéque d'art, NS, 1.) 1. Planches 1 å 165. 55, (11) s, 165 pl. 2. Planches 166 å 333. 61, (28) s, 168 pl. 3. Planches 334 å 484. 55 s, 151 s. 4. Planches 485 å 623. 60, (22) s, 139 pl. Introduction générale. 1926. XI, 156 s, 1 pl. - Documents d'art chinois de la collection Osvald Siren. Publiés avec une préface de R Kcechlin sous la direction de H Riviére. Paris & Bruxelles 1925. 4:o. XIII, 88 s, 1 färgpl, 60 pl. (Medv tills med S Elissé-év o G Munthe; Ars asiatica, 7.) - Sculpture (Burlington magazine monographs [1]. R Fry [m fl] Chinese art. An introductory review of painting, cera-mics, textiles, bronzes, sculpture, jade, etc London 1925, 4:o, s 47-56, Plate 1-13; New and revised ed, largely re-illustrated: ... introductory handbook to painting, sculpture, ceramics, textiles, bronzes and minor arts, London 1935, 4:o, s 16-27, (12) s pl; även i den tyska utg Chinesische Kunst, ein Handbuch zur Einfuhrung in die Malerie, bildende Kunst, Keramik, Webereien, Bronzen und Kleinkunst Chinas, Munchen 1937, 4:o, s 20-33, Tafel 15-25: Die chinesische Skulptur). - The imperial palaces of Peking. Two hundred and seventy four plates in collotype after photographs by the author, twelve architectural drawings and two maps with a short historical account. P 1-3. Paris & Brussells 1926. 4:o. 1. VI, 67 s, 14 vikta kartbl, Pl. 1-72; Pl. 73-174; Pl. 175-274. [Faksimil- utg] New York 1976. Fr utg: Les palais impériaux de Pékin... T 1-3. Paris & Bruxelles 1926. 4:o. VI, 69 s, 14 vikta kartbl, Pl. 1-72; Pl. 73-174; Pl. 175-274. - The imperial palaces of Peking. Point Loma 1926. 4:o. 39 s. [Ur The theosophical path s å; enl uppg.] - Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. [Omsl: Nationalmusei målningssaml. Beskr kat. Uti konstnärers arb.] Sthlm 1927. XXVII, 254 s, (96) s pl. [Föret; under medv av O. Granberg, A. Sjöblom o C. Gunne.] [Ny uppl] 1941. XXIX, 335 s, 4 pl-bl i färg, (36) s pl. [Revid av A Sjöblom o G Serner.] Fr utg: Catalogue descriptif des [!] collection de peintures du Musée national. Maltres étrangers (å 1'exclusion des Scandinaves). Sthlm 1928. VII, 268 s, 98 pl. - Doktor E. Hultmarks och professor Siréns depositioner. Sthlm 1927. 6 s. [Undert O. S.] - Chinese paintings in American collections. P 1-5. Paris & Bruxelles 1927-28. Fol. (Annales du Musée Guimet... N S 2.) 1. Introduction and plates 1 to 40. 1927. 38 s, 40 pl. 2. Plates 41 to 80. 1927 (omsl: 1928) S 41-52, 40 pl. 3. Plates 81-120. 1927 (omsl: 1928). S 53-66, 40 pl. 4. Plates 121-160. 1928. S 69-81, 40 pl. 5. Plates 161-200. 1928. S 85-109, 40 pl. Fr utg: Les peintures chi-noises dans les collections américaines. Sér. 1-3, 4-5. Paris & Bruxelles 1927, 1928. Fol. (Annales ... 2.) 1. Introduction et planches 1 å 40. 41 s, 40 pl. 2. Planches 41 å 80. S 45-56, 40 pl. 3. Planches 81 å 120. S 57-70, 40 pl. 4. Planches 121 å 160. S 73-86, 40 pl. 5. Planches 161-200. S 89-112, 40 pl. - Leonard de Vinci. L'artiste et 1'homme. T 1-3. Paris & Bruxelles 1928. 4:o. 1. Texte. VIII, 210 s. 2. Planches 1 å 98. (4) s, 98 pl. 3. Planches 99 å 204. (4) s, 105 pl. - Nationalmusei skulptursamling. Beskrivande katalog över arbeten i sten, brons, trä, lera och gips jämte skisser, medaljonger och vaxpousseringar från medeltiden och nyare tiden. Sthlm 1929.158 s (64) s pl. [Föret; under medv av E. Kjellberg o A. Sjöblom.] - A history of ear-ly Chinese art. [Vol 1, 2-4.] London 1929-30. 4:o. 1. The prehistoric and pre-Han periods. 1929. XII, 75 s, 108 pl-bl. 2. The Han period. 1930. XVI, 87 s, 120 pl-bl. 3. Sculpture. 1930. XV, 75 s, 128 pl-bl. 4. Architec-ture. 1930. XII, 77 s, 120 pl-bl. Reprinted: 1/2, 3/4. New York 1970. Fr utg av dessa o av A history of early Chinese painting, 1-2, 1933: Histoire des arts anciens de la Chine. 1-3, 4-[5]. Paris & Bruxelles 1929-30, 1930-35. 4:o. (Annales du Musée GuimetN S. 3, 4.) 1. La période préhistorique, 1'époque Tcheou, l'é-poqueTch'ouetTs'in. 1929. VI, 95 s, Pl. 1-108. 2. L'é-poque Han et les six dynasties. 1929. 119 s, Pl. 1-120. 3. La sculpture de 1'époque Han å 1'époque Ming. 1930. 105 s, Pl. 1-128. 4. L'architecture. 1930. 100 s, Pl. 1-120. Histoire de la peinture chinoise, 1-2.1934-35. 1. Des origines ä 1'époque Song. X, 116 s, Pl. 1-100. 2. L'époque Song et 1'époque Yuan. 170 s, Pl. 1-126. - Chinese architecture / Chinese sculpture (Encyclopasdia Britannica, 14. ed, vol 5, New York & London 1929, 4:o, s 556-564, Plate I-XI, s 579-588, Plate I-XI, sign O. S.; även i sep ur ny tr 1932: Chinese art, a selection of artides from the new 14th ed of the Encyclopasdia Britannica, New York, London 1932, 4:o, s [ 16-25], Pl I-XI, [30-39], Pl I-XI, o i R. L. Hob- son [m fl] The romance of Chinese art, New York 1929, s 20-51,9 s pl, 2 pl-bl). - Nyförvärvade kinesiska målningar och skulpturer i Nationalmuseum. Katalog. Sthlm 1930. 39 s, (8) s pl. (Nationalmusei utställningskataloger n:r 36.) - Kinesiska och japanska skulpturer och målningar i Nationalmuseum. Malmö 1931. 4:o. 48 s, 59 pl-bl. Eng utg: Chinese and Japa-nese sculptures and paintings in the National museum, Stockholm. London (tr Malmö) 1931. 4:o. 48 s, 59 pl-bl. - Abbreviated catalogue of the pictures in the National museum. Sthlm 1931. XIII, 187 s, (16) s pl. [Föret undert O. S.] - Kuo Hsi, en gammal kinesisk målare. [Sthlm 1932.] 4:o. 10 s. [Ur Konstrevy s å.] -En kinesisk målning från T'ang-perioden (Arkeologiska studier tillägnade H. k. h. kronprins Gustaf Adolf Sthlm 1932, 4:o, s 372-381). - A Chinese temple and its plastic decoration of the twelfth centu-ry (Etude d'orientalisme publié par le Musée Guimet å la mémoire de Raymonde Linossier, T 2, Paris 1932, s 499-505, Pl. LVI-LXrV). - Italienska tavlor och teckningar i Nationalmuseum och andra svenska och finska samlingar. Sthlm 1933.4:o. 192 s, 148 pl-bl. -Johan Jakob Tikkanen som konsthistoriker. Hfors 1933.1 pl, 111 s. (Societas scientiarum Fennica [Finska veten-skaps-societeten], Årsbok - Vuosikirja, 10 B, n:o 3.) -Catalogue of an exhibition of Chinese and Japanese sculptures and paintings in the National museum in Stockholm. Sthlm 1933. 35 s. [Anon.] (Nationalmusei utställningskataloger n:o 42.) - A history of early Chinese painting. Vol 1-2. London (pl tr i Sverige) 1933. 4:o. 1. From the Han to the beginning of the Sung period. XXII, 138 s, 100 pl-bl. 2. From the Sung to the end of the Yuan dynasty. IX, 160 s, 126 pl-bl. Fr utg se ovan under A history of early Chinese art, 1929-30. -Comment les chinois envisagent 1'art de la peinture. Conference faite le 30 nov 1933 ... Musée Guimet. [Rubr.] Paris [1934]. 26 s. [Ur Bulletin de 1'Associa-tion francaise des amis de 1'Orient 1934.] - The Chinese attitude towards painting (Actes du XIII" congrés international d'histoire de Part... réd par J Roos-val, Sthlm 1933, s 309-315; förk: XUT congrés... Part Stockholm 1933, Resumés des Communications pré-sentées au congrés, Sthlm 1933, s 252-255). - Bilder från Grekland: Fotografier och text. Sthlm 1935. 4:o. 84 s, 88 s pl, 3 vikta kartbl. Dansk utg: Billeder fra Graskenland. Fotografier ogTekst. Khvn 1936. 4:o. 34 s... [enl uppg]. - La scultura e la pittura cinesi. Roma 1935. 108 s, 55 pl-bl. - Su Tung-p'o as an art critic (Geografiska annaler, årg 17, 1935 [: 2]. Hyllningsskrift tillägnad Sven Hedin Sthlm 1935, s 434-445). — An exhibition of Chinese paintings in the National museum, Stockholm. Catalogue. Sthlm 1936. 72 s, (32) s pl. ([Verso:] ... Exhibition catalogue nr. 54.) Sv förk utg: Illustrerad katalog över en utställning av kinesiska målningar och teckningar i Nationalmuseum. April-maj 1936. Sthlm 1936. 50 s, (32) s pl. [Föret undert O. S.] (Nationalmusei utställningskataloger nr. 54.) - The Chinese on the art of painting. Translations and comments. Peiping 1936. 261 s, Plate I-VTI. Reprinted New York, Hong Kong 1963. 261 s, Plate I-XXI. - Bilder från Kina: Fotografier och text. Sthlm 1936. 4:o. (9), 84 s, 1 vikt karta, 128 s pl. Dansk utg: Billeder fra Kina: Fotografier og Tekst. Khvn 1937. 4:o. (8), 80 s, 128 s pl, 1 vikt karta. - La sculpture chinoise å 1'exposition de 1'Orangerie. [Rubr.] Paris 1937. 4:o. 8 s, 4 pl. [Ur Revue des arts asiatiques s å.] — A history of låter Chinese painting. Vol 1-2. London (pl tr i Sverige) 1938.4:o. 1. From the end of the Yiian period to the end of the Wan Li reign c. 1350-1620. XI, 247 s, 124 s pl. 2. From the end of the Ming period to the end of the Ch'ien Lung reign c. 1620-1796. IX, 328 s, pl-s 125-242. Reissued New York 1978. - Early Chinese paintlngs from A. W. Bahr Collection [Weybridge, Surrey.] London 1938. Fol. 115 s, 25 pl. - Indian and other influences in Chinese sculpture (J Hackin [m fl] Studies in Chinese art and some Indian influences, London [1938], s 15-36, 13 s pl). - The West Asiatic origin of Chinese animal sculptures (XTV° congrés international d'histoire de 1'art 1936, Actes vol 1, [Båle 1938,] s 32 f). - Katalog över en utställning av kinesiska målningar ur Na-tionalmusei samling. [Omsl: Kinesiska målningar. Nationalmuseum.] Sthlm 1939. 37 s, (24) s pl. Eng utg: Catalogue of an exhibition of Chinese paintings from the collection of the National museum, Stockholm. [Omsl: Chinese paintings ...] Sthlm 1939. 38 s, (24) s pl. - Döden - livets fullbordare. [Sthlm, tr] Visingsö 1940. 16 s. [Undert O. S. Ur Teosofiskt forum s å.] -Forntidens mysterieskolor. Sthlm 1941. 23 s. [ D:o.] -Viktor Rydberg och teosofiens framträdande i Sverige. Sthlm 1942. 25 s. - Meddelande till Natio-nalmusei vänner nr 2. [Rubr.] Sthlm 1942. 4:o. (2) s, 1 pl. [Undert O. S.; om italiensk madonnabild i Lo-renzo Monacos art.] - Kinas konst under tre årtusenden. Vol. 1-2. Sthlm 1942-43. 4:o. 1. Från förhistorisk tid till tiden omkring 600 e. Kr. 1942. 464 s, 79 pl-bl, delvis i färg. 2. Från början av T'ang- till mitten av Ch'ing-perioden. 1943. 696 s, 90 pl-bl, delvis i färg. -Italienska tavlor, teckningar och skulpturer ur svenska och finska samlingar. Sthlm 1944.124 s, 20 s pl, (32) s annonser. [Föret; utställningens kommissarie o förf s 12-27: Samlare och importörer av italienska tavlor i Sverige.] (Under medv av B Wennberg o N Lindhagen; Nadonalmusei utställningskatalog nr 94.) - Na-tionalmusei avdelning för ostasiatisk konst. Beskrivande katalog. [Omsl: Kinesiska och japanska målningar och skulpturer i Nationalmuseum Stockholm.] Sthlm 1945. 213 s, (32) s pl. Förk uppl [s 17: Skulpturen o avd A av måleriet] Sthlm 1945. 1 titelbl, 141 s, (32) s pl. - Kinas trädgårdar och vad de betytt för 1700-talets Europa. D 1-2. Sthlm 1948-50. 4:o. 1. Trädgårdar i Kina. 1948. 152 s, (208) s pl, 11 färgpl. 2. Trädgårdar i Europa. 1950. 254 s, (208) s pl, 16 färgpl. Eng utg: Gardens of China. New York 1949. 4:o. XIV, 141 s, (208) s pl, 11 färgpl. China and gardens of Europé of the eighteenth century. New York 1950. 4:o. 1 pl-bl, XIV, 223 s, 16 färgpl, (192) s pl. [Facsimilutg] Washington, D. C, 1990. (Dumbarton Oaks reprints and facsimiles in landscape architecture 1.) - Japansk arkitektur och skulptur (Gregor Paulsson, Konstens världshistoria, d 4. Utomeuropeiska konstkulturer, Sthlm 1949, s 241-322). - Kina och den kinesiska tanken i Sverige på 1700-talet... Upps 1950 [omsl]. 84 s. [Ur Lychnos 1948/49.] - Huang T'ing-chien on the art of calligraphy (Schriften des Museum Rietberg, Zurich, 2. Eduard von der Heydt zum 70. Geburtstag, Zurich 1952, 4:o, s 59-64). - Katalog över en utställning av kinesiska målningar ur Svenska statens konstsamlingar jämte några depositioner. Nationalmuseum april-augusti 1955. [Omsl: Kinesiska målningar ur ...] [Sthlm, tr] Upps 1955. 30 s. [Föret undert O. S.; tills med B Gyllensvärd, anon.] ([omsl:] Nationalmusei utställningskatalog nr 228.) - [Vad har Jesus betytt för mig? (1954)] (Vad Kristus lärt mig, [red av D And-reae,] Sthlm 1957, s 132-141). - Chinese painting. Leading masters and principles. P 1-2. London ... [1956-58]. 4:o. P 1. The first millennium, vol 1-3. [1956.] 1. Early Chinese painting. XI, 235 s, 13 pl-bl. 2. The Sung period. 1 färgpl, VI, 189, 95 s, 1 pl-bl. 3. Plates. XVIII s, 372, (16) s pl. P 2. The låter centuries, vol 4-7. [1958.] 4. The Yiian and early Ming masters. 1 färgpl, X, 240 s, 2 s pl. 5. The låter Ming and leading Ch'ing masters. 1 färgpl, VI, 280 s, 4 s pl, 6 pl-bl. 6. Plates. XX s, 464 s pl. 7. Annotated lists of paintings and reproductions of paintings by Chinese artist. IX s, s 97-466. Reissued New York 1973. [Utan Färgpl] -Address (Freer Gallery of art, Smithsonian institution: First presentation of the Charles Lang Freer me-dal, Washington, D. C, February 25, 1956, Washington 1956, 1 portr, s 7-27). - Chinesische Skulpturen der Sammlung Eduard von der Heydt. Beschreiben-der Katalog. Chinese sculptures in the von der Heydt collection. Descriptive catalogue. Zurich 1959. 189 s. [Tysk-eng parallelltext.] (Museum Rietberg, Zurich.) - Artiklar i: Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, hrsg v U Thieme & F Becker, Bd 1-2, Leipzig 1907-08; bidrag i: Finsk tidskrift, T 33, 1898, 50, 1901, 60 o 61, 1906, Hfors, Ny illustrerad tidning, 1899, Sthlm, 4:o, Meddelanden från Nordiska museet, 1898, Sthlm 1900, Theosophia, 1900-01, 1903, 1909-11, Sthlm, Ateneum, 1901-03, Hfors, OoB, 1901-03,1905-07, 1910,1913,1915,1924, Sthlm, Dekorative Kunst, 1901, Munchen, 4:o, PHT, 1901, Sthlm 19[01-]02, Euterpe, 1902, Hfors, 4:o, Nordisk tidskrift ... utg af Letterstedtska fören, 1902-03, 1905-08, 1910-12, Sthlm, L'arte, 1904-06, 1908, 1921, 1931, Roma & Milano, 4:o, The Burlington ma-gazine for connoisseurs, vol 5, 1904, 14, 1908/09, 24, 1913/14, 26, 1914/15, 29, 1916, 30, 1917, 32, 1918, 35, 1919, 36 o 37, 1920, 39, 1921, 43, 1923, 44-45, 1924, 46-47, 1925, 48-49, 1926, 50, 1927, 53, 1928, 54,1929, 57, 1930, 72,1938, London, 4:o, Varia, 1905, Sthlm, Rivista d'arte, 1905, 1907, Firenze, Jahrbuch der Königlich preussischen Kunstsammlungen, Bd 27, 1906, Wien, 4:o, Kunstchronik, 1906/07, Leipzig, 4:o, Rassegna d'arte, 1906, 1909, 1914, Milano, Kult och konst, 1907, Sthlm, Tilskueren, 1908, Khvn, Mo-natshefte fur Kunstwissenschaft, 1908, 1910, Leipzig, SSEÅ, 1910-11, Sthlm, Konst och konstnärer, 1911, Sthlm, 4:o, Den teosofiska vägen, 1911-14, Sthlm, 4:o, The theosophical path (The Aryan theosophical press), vol 3, 1912, 6, 1914, 13, 1917, 14, 1918, 16, 1919, 21, 1921, 24-25, 1923, 26, 1924, 30-31, 1926, 39, 1931, 44, 1934/35, Point Loma, 4:o, Konst, 1912/13, Sthlm, 4:o, Tiden, 1914, Hfors, 4:o, The American journal of archaeology, 1914, Baltimore, The American-Scandinavian review, 1914, New York, The print collector's quarterly, 1914, Boston & London, Art in America, 1914-17, New York, Forum, 1914/15, Sthlm, 4:o, Wetenschappelijke bladen, 1915, Haarlem, Konsthistoriska sällskapets publikation, 1915,1917,1919, Sthlm, Meddelanden från Föreningen för grafisk konst, 1916, Sthlm, 4:o, Bulletin of the Museum of fine arts, vol 14, 1916, Boston, 4:o, Kunst og Kultur, 1916/17, Bergen, 4:o, Tidskrift för konstvetenskap, 1917, 1919, 1929, 1931-32, Lund, 4:o, Stenmans konstrevy, 1921, Hfors, Japon et Ext-réme-Orient, 1924, Peking, Hvar 8 dag, 1924/25, Gbg, 4:o, Revue des arts asiatiques, 1924-25, 1927, 1933/34, 1937, Paris, 4:o, Artibus Asiae, 1925/26, Dresden & Ascona, 4:o, Dedalo, rassegna d'arte, 1925/26, 1927/28, Roma & Milano, 4:o, Gazette des beaux-arts, 1926, Paris, 4:o, Revue de Fart ancien et möderne, 1926, Paris, 4:o, Az orszägos magyar szép-miivészeti muzeum évkönyvei (Jahrbucher des Museums der bildenden Kiinste...), Köt. 4,1924-26, Budapest 1927, 4:o, Ostasiatische Zeitschrift, 1927/28, 1937, Berlin, Nationalmusei årsbok, 1927-28, 1930/31, 1932-33, 1936-39, 1944/45, Sthlm, 4:o, Eastern art, 1928/29, Philadelphia, 4:o, Pantheon, 2, 1928, 4,1929, Munchen, 4:o, Finlands Röda kors julhälsning, 1930, Hfors, 4:o, Wiener Beiträge zur Kunst-und Kulturgeschichte Asiens, 1930/31, Wien 1932, 4:o, Konstrevy, utg av Sv-franska konstgalleriet, 1932, Sthlm, 4:o, Bulletin of the School of Oriental studies London institution, vol 7, 1933-35, London, Bulletin de 1'Association francaise des amis de 1'Orient, 1934, Paris, Svensk-japanska sällskapets årsskrift, 5, 1934, 7/8, 1938, Sthlm, 4:o, Konsthistorisk tidskrift, 1934, 1938,1941,1945-46, Sthlm, 4:o,Journal of the North China branch of the Royal Asiatic society, 1935, Shanghai, Parnassus, publ for the members of the College art association of America, 1936-39, [New York,] 4:o, T'oung Pao, 1928, Leide, Teosofiskt forum, 1938-44, 1946-48, Sthlm, The Museum of Far Eastern antiquities (Ostasiatiska samlingarna), Bulletin, 1940, 1942,1949, Sthlm, 4:o, The theosophical forum, 1943, Point Loma, Calif, Byggmästaren, 1944, Sthlm, 4:o, Arkitekten, 1946, Sthlm, 4:o, The architectural review, 103, 1948, 106, 1949, London, Oriental art, 1948/49, London, 4:o, På skidor, 1949, Sthlm, La critica d'arte, 1949, Firenze, 4:o, Lychnos, 1948/49, Upps & Sthlm 1950, East and west, 1953, Roma, 4:o, Ars asiatiques, 1956, Paris, 4:o, The archives of the Chinese art society of America, 1959, New York; vidare: Nya Pressen, Hfors, 1898: 14/3, 1899: 14/6, 15 o 22/7, 19/11, 9/12, SvD 1901: 19/3, 4, 6, 8, 10, 14 o 17/6, 1/8, 9/12, 1902: 10/5,1904: 27/9, 1905: 26, 28 o 29/4, 1908: 31/1, 10/2, 4/3, 21/8, 17/9, 16/11, 11/12,1909:4/3, 2/4,16/4, 18/4, 1910: 13 o 19/2, 7 o 14/11, 1912: 21/1, 29/8, 1913: 11/1, 10/6, 1917: 13/5,3/6,1918: 23, 24 o 25/10,1919: 17 o 18/1,2/3, 1924: 20/7, 23/11, 1926: 26/9, 1927: 13/8, 1928: 31/1, 2/3, 10/8, 1938: 14/4, 27/5, 19/7, 1939: 3/5, 1940: 2/6, 1941: 19/4, 28/6, 9/8, 1942: 3/6, 1943: 21/6, 21/12,1946: 25/4, 6/7,1949:14/8,1958: 24/8, GHT 1902: 30/4, 2/4, 22/10, 5/12, 10/12, 1903: 22/7,11/11,1905:15/11,1906: 9/3,1910: 5/1,1911: 12, 24 o 15/5, 1/7, 18/10, 8, 15 o 22/11, 6/12, 1912: 5/1, 5/2, 1918: 20 o 26/11, 3, 6 o 13/12, 1935: 6 o 21/3, 1939: 2/5, Stockholms Dagblad 1903: 7 o 9/4, 1907: 17/3, 1910: 6/2, 9/4, 17/8, 1915: 24/1, 28/3, 31/3, 4, 18 o 25/4, 12, 19 o 26/9, 24/10, 14/11, Aftonbladet 1913: 9/3, The New York Times magazine 1923: 22/4, S-T 1938: 3/12; titlar se [G Österman,] Osvaldo Siren octogenario [skyddsomsl: Bibliogra-phia Osvaldi Siren,] Sthlm 1960, XVI, 45 s, 1 pl-bl. (Nationalmusei skrifter, 6).

Redigerat: Ateneum. 1903: nr 1*. Hfors. [Omsl.] 4:o. 47 s, 21 pl. [Omsl: red för Sverige o huvudred.] -Konsthistoriska sällskapets publikation 1915. Sthlm 1915. 124 s, 39 pl-bl. [Anon; tills med KAsplund.]

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitiedep:s konseljakter 13 febr 1903, nr 7; ED:s konseljakter 6 mars 1908, nr 23, o 15 okt 1926, nr 16, allt i RA.

O Ahlbäck o S Ringbom, Art history in Finland be-fore 1920 (1986); P Bjurström, NM 1792-1992 (1992); B Gyllensvärd, O S död (DN 14juni 1966); G Mundie, O S:s arbeten om kinesisk konst (OoB 1926); SMoK; M Sullivan, Symbols of eternity: the art of landscape painting in China (1979); M Törmä, O S - Kiinan taiteen tutkimuksen edelläkävijä (Publica-dons of the Finnish association of East Asian studies, 1,1993, s 110-118).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Osvald Sirén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5955, Svenskt biografiskt lexikon (art av Minna Törmä), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5955
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Osvald Sirén, urn:sbl:5955, Svenskt biografiskt lexikon (art av Minna Törmä), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se