Tord G Skoog

Född:1915-12-11 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län (enl fdb för Funbo, Uppsala)
Död:1977-01-23 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Läkare (plastikkirurg)


Band 32 (2003-2006), sida 477.

Meriter

Skoog, Tord Gustav, f 11 dec 1915 i Uppsala (enl fdb för Funbo, Upps), d 23 jan 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: förvaltaren Karl Gustaf Johansson S o Sigrid (Sissa) Persdtr. Studentex vid Uppsala h a l 24 maj 34, inskr vid UU 15 sept 34, amanuens vid histologiska instit 36–38, MK 27 maj 37, ML 14 dec 43, allt vid UU, assist läk vid kirurgiska avd vid Akad sjukhuset i Uppsala 23 mars-11 okt 44, amanuens där 1 jan 47–31 okt 48, disp vid UU 28 maj 48, MD 31 maj 48, doc i plastikkirurgi 12 okt 48, bitr lär i kirurgi o plastikkirurgi 48–60, allt vid UU, amanuens vid kirurgiska avd vid Akad sjukhuset i Uppsala 1 jan 50–31 dec 51, 1:e underläk där 1 jan 52–15 maj 55, tf överläk vid plastikkirurgiska avd där 1 juli 55, ord 1 dec 55, generalsekr i International confederation of plastic and reconstrucdve surgery 55–59, led av Med:styr:s (från 68 Socialstyr) vetensk råd från 56, prof i plastikkirurgi vid UU från 1 juli 60. – LVSU 55, led o hedled av ett stort antal utl vetensk samf.

G 25 juni 1942 i Uppsala m sjuksköterskan Anna Gunhild Charlotta (Ann-Charlotte) Jönsson, f 13 okt 1915 i Stora Malm, Söd, d 29 juni 1966 i Uppsala, Helga Tref, dtr till bankdirektören Josef Hugo J o Anna Viola Johanna Arnell.

Biografi

Efter genomgången läkarutbildning och ett antal kortare vikariat på olika sjukhusavdelningar valde Tord S kirurgi som specialitet - ett område som passade honom som hand i handske. Han besatt en ovanligt väl utvecklad operativ teknisk begåvning, förenad med en formgivares sinnelag, något som gjorde honom väl lämpad för hans kommande inriktning.

Kirurgin var vid denna tid detsamma som allmänkirurgi, även om det började dyka upp nischer av specialisering på olika ställen i landet. En formell uppdelning var emellertid nödvändig, och när den kom skedde det snabbt, och för en ung kirurg öppnades flera valmöjligheter.

S övervägde först att bli neurokirurg, men efter studier i Finland, där han lärde känna plastikkirurgins möjligheter vid re-konstruktiv krigskirurgi, blev han helt övertygad om sin framtida verksamhet. Ett stipendium gav honom chansen till utbildning i London, där man låg långt framme på plastikkirurgins område, med Sir Harold Gillies, specialitetens grand old man, och Archibald Mclndoe, uppmärksammad för resultaten av behandlingen av brännskador hos piloterna från Royal Air Force.

Åter i Uppsala vidtog för S ett drygt arbete med att bygga upp en avdelning för plastikkirurgi. Han opererade och bedrev upplysningsverksamhet, bl a som talare hos föreläsningsföreningar på den uppländska landsbygden. Han hade en märkvärdig förmåga att styra utvecklingen dit han ville, delvis med hjälp av en väl underbyggd argumentation, delvis tack vare vinnande personliga egenskaper. Samtidigt bedrev S sitt avhandlingsarbete om Dupuytrens kontraktur. Avhandlingen fick högsta betyg och ledde till docentur.

1949 reste S till USA, där han besökte de största klinikerna och knöt värdefulla kontakter med landets främsta specialister inom plastikkirurgi och brännskadevård. Bl a ledde detta till att han senare (1952) fick tillstånd att studera den amerikanska brännskadevården bakom fronten i Koreakriget. S:s ansträngningar i Uppsala gav slutligen resultat, och 1951 avdelades tolv patientplatser för plastikkirurgi inklusive handkirurgi och brännskadevård. S utnämndes till bitr överläkare och blev samtidigt sjukhusets bitr styresman för en tioårsperiod. S började nu bygga upp en med tiden allt bättre fungerande enhet. Han fick tillgång till två små operationssalar liksom nödvändiga biutrymmen, och sängantalet växte. 1956 fick han två underläkare och medveten om vad som skulle komma krävas för framför allt brännskadevården knöt han en forskningsläkare till kliniken. S inrättade även ett förstklassigt lag av experter för vården av barn med läpp-käkgomspalter och organiserade i samarbete med Röda korset ett patienthotell för dessa ofta långt ifrån kommande små patienter. I många år inhystes verksamheten i maximalt utnyttjade tillfälliga lokaler, men längre fram fick S möjlighet att planera för och bygga en egen klinik i samband med sjukhusets ombyggnad. Han skapade då en modern förstklassig klinik, med över 60 vårdplatser, nya operationssalar, mottagning och forskningsavdelning, som kunde tas i bruk 1965.

S upprätthöll kontakten med London, och i början av 1950-talet kom en förfrågan om inte en första världskongress i plastikkirurgi skulle kunna ordnas i Norden. Den nordiska föreningen åtog sig detta uppdrag, och S fick den krävande posten som generalsekreterare. Kongressen hölls i Sthlm och Uppsala 1955 och blev en stor framgång: 500 deltagare från 40 olika länder bjöds på ett rikt och omväxlande program. S hade ett komplett utkast till stadgar färdigskrivet och beslut fattades om att bilda en internationell konfederation. S valdes till dess förste generalsekreterare, och blev sedan ledamot av dess exekutiva kommitté. Han samlade också de vetenskapliga bidragen från kongressen till en publikation (1957).

De närmaste åren innebar mycket resande för att få alla nationers föreningar att ansluta sig till den nybildade konfederationen, och i detta syfte besökte S många länder. Genom kongressen och sitt arbete som generalsekreterare blev S på några få år ett välkänt namn i internationella sammanhang. Han var en uppskattad föreläsare och fick ofta demonstrationsoperera.

I Sverige fick S en bredare bas att stå på då han 1955 blev överläkare. Följande år utsågs han till vetenskapligt råd vid Medicinalstyrelsen. Han blev ledamot i sjukhusets direktion, och 1960 blev han förste innehavare av en nyinrättad professur i plastikkirurgi vid UU. Dessutom invaldes han i ett flertal redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter.

Staben av underläkare på kliniken växte. En del sökte endast s k randutbildning, men de många som utbildade sig till specialister och lämnade kliniken nådde alla framskjutna positioner på annat håll. S hade lyckats skapa en stimulerande forskningsmiljö; hundratals uppsatser och tolv avhandlingar utgick från kliniken. Unga plastikkirurger från andra länder kom också till Uppsala för utbildning, och S tog emot dem med stor gästfrihet. Det blev ett stående inslag att ha en eller ett par utlandsgäster vid kliniken under hela S:s livstid. Elevernas uppskattning tog sig uttryck i en förening som bildades för att hedra honom (T S Society); vid hans bortgång hade den representanter från 21 olika nationer. Undervisning skedde ej enbart i operationssalen. Den nya specialiteten fordrade ökad undervisning på hög nivå, och detta krävde organisation och kvalificerade lärare. I spetsen för en arbetsgrupp utvecklade S ett system med veckolånga fortbildningskurser med deltagare från hela Norden och ledde själv den första kursen i Uppsala 1972. Försöket blev framgångsrikt och systemet permanentades.

Många av S:s publikationer byggde på erfarenheterna från operationssalen och vittnar om ett mångsidigt engagemang i specialitetens olika delar. De mångfacetterade problemen vid brännskadevård blev belysta från alla håll: organisation i krig och fred, typ av skada, lokalbehandling, sårvård, infektions- och vätskeproblem samt operativ teknik. Hans samlade erfarenhet av 789 fall presenterades i en rapport 1963. Stort intresse ägnade S åt lösningar av de komplexa behandlingsproblemen hos patienter med läpp-käk-gomspalt. Han beskrev sina analyser och operationsmetoder i ett 20-tal skrifter. Hans mångåriga arbete för att nyskapa ben i käkspalten lyckades, trots de tekniska svårigheterna, genom att benhinnan utnyttjades. S slapp uppleva att den på sikt otillräckliga benmängden ej innebar någon praktisk lösning. I sitt magnum opus Plas- tic surgery: New methods and refinements (1974) beskrev S de operationer han helst utförde. Sannolikt är denna bok en av de vackraste operationslärorna som utkommit med distinkt steg-för-steg-text, perfekta fotografier och utsökta illustrationer.

Resorna utomlands som inbjuden gästföreläsare blev vanliga inslag i S:s liv och inbegrep även avlägsna platser, bl a Sydamerika, Australien, Indien och Japan. Sammanlagt blev han visiting professor vid åtta universitet och utsågs åtta gånger till honorary lecturer vid olika sjukhus.

Utlandsresorna blev som små turnéer, och de höga krav han ställde på sig själv och sitt material gjorde både förberedelserna och själva resorna mycket påfrestande. S höll alltid ett högt tempo; hans många extrauppdrag krävde stora arbetsinsatser, som frestade på hans krafter. En första varning om de hälsorisker han utsatte sig för kom i form av en hjärtinfarkt 1968.1976 var extra tungt med ett kort besök i Belgien, en långresa i Brasilien och engagerat deltagande i ett tv-program. Ännu en resa – till Egypten i jan följande år – blev för mycket; kort efter hemkomsten avled S.

Författare

Bengt PonténSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Durch extreme Temperaturen ver-ursachte Veränderungen der quantitadven mikro-morphologischen Verhältnisse in der Glandula thy-reoidea (Anatomischer Anzeiger, Bd 88, 1939,Jena, s 289-320). - Ganglia in the communicadng rami of the cervical sympathetic trunk (The Lancet, vol. 252: 2, London 1947, s 457-460; även sep, 8:o, 14 s). - Du-puytren's contraction with special reference to aetio-logy and improved surgical treatment, its occurrence in epileptics, note on knuckle-pads. Upps 1948. 190 s. (Acta chirurgica Scandinavica, vol. 96, Supplemen-tum 139.) [Även Akad avh, UU.] - The treatment of Dupuytren's contracture (Twenty-third meeting of the Northern surgical association held in Stockholm June 26th to 28th, 1947, Official transactions, Khvn 1948, s 478-481). - An experimental study on the healing of tendons (Twenty-fifth meeting of the Northern surgical association held in Copenhagen June 27th to 29th, Official transactions, Kli™ 1951, s 81 f). - The claw hand in gargoylism, its pathology and treatment (Acta paediatrica, vol. 41, 1952, Sthlm, s 563-573; tills med S Sjölin). - Atombombsbrännskador. Några reflexioner dll ett besök i Hiroshima (Tidskrift i militär hälsovård, bd 77,1952, Lund, s 43-47). - An operadon for inverted nipples (British journal of plastic surgery, vol 5, 1952-53, Edinburgh 1953, s 65-69). - 100 books from the Waller collection in the University library of Uppsala illustrating the develop-ment of plastic surgery and arranged for the First international congress of plastic surgery, Uppsala, August 4th, 1955. Upps 1955. 21 s. (Tills med H Sallan-der.) - Brännskador (Farligheter i barnets värld, Red: M Ödman, Sthlm 1956, s 42-51). - Homografting in burns and skin storage (Transactions of the International society of plastic surgeons, First congress Stockholm and Uppsala 1955, Baltimore 1957, s 64-71). -Dupuytren's contracture (Postgraduate medicine, vol 21, 1957, Minneapolis, 4:o, s 91-99 [i h 1: Special international issue]). - Plastikkirurgi (Nordisk lärobok i oto-rhino-laryngologi, red av C. O. Nylén, Khvn 1958, s 56-70). - Surgical treatment of necrobiosis lipoidica (Acta dermato-venereologica, vol 38, 1958, Sthlm, 4:o, s 366-371; tills med B O. Nylén). - A design for the repair of unilateral cleft lips (American journal of surgery, [N S,] vol 95, 1958, New York, 4:o, s 223-226). - Eine Operationsmethode fur Lippenspal-ten (Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, ein Jahrbuch, Bd 5,1959, Stuttgart, s 266-272). - Plastik och transplantation (Nordisk laerebog i kirurgi, 7. udg Khvn 1962, s 120-136; tills med K-E Hogeman; 8. udg: 1-2, 1965, s 128-142; 9. udg 1969, s 130-143). -A follow-up study of the late results of skin grafts in burns (American institute of biological sciences, Publication no. 9. Research in burns: the proceedings of the first international congress on research in burns held at the National Naval medical center, Bethesda, Maryland, Sept 19-20, 1960, Washington 1962, s 346-350). - Treatment of radiation injuries by plastic surgery (Acta radiologica: Theory, physics, biology, vol 2, 1964, Sthlm, s 423-442; tills med B Körlof o B Pontén). - The surgical treatment of burns. A clinical report of 789 cases. Sthlm 1963. 106 s, 3 pl-bl. (Även: Acta chirurgica Scandinavica, Supplementum 305.) -The surgical treatment of full-thickness burns (Baha-ma international conference on burns, A report of the conference ... at West End, Grand Bahama, March 23, 24, and 25, 1963, Philadelphia 1964, s 63-99). -The pharyngeal flap operation in cleft palate. A clinical study of eighty-two cases (British journal of plastic surgery, 18,1965, s 265-282). -The use of periosteal flaps in the repair of clefts of the primary palate (The Cleft palate journal, vol. 2, 1965, Chapel Hill, N. C, s 332-339). - Surgical correction of inverted nipples (Journal of the American medical women's association, vol. 20, 1965, New York, s 931-935). - [Diskussionsinlägg] (Treatment of patients with clefts of lip, alveolus and palate, Second Hamburg international symposium / July 6-8, 1964, Stuttgart 1966, s 35-38, 63, 139-141,188-191, 204-207). - The surgical treatment of axillary hyperhidrosis (British journal of der-matology, vol 78,1966, London, s 551). - Die chirurgi-sche Behandlung von Verbrennungen der Lider und Augenbrauen (Chirurgia plastica et reconstructiva, Bd 1, Berlin 1966, s 126-135). - A method of hump reduction in rhinoplasty. A technique for preserva-tion of the nasal roof (Archives of otolaryngology, vol 83, Chicago 1966, s 283-287). - Dupuytren's contract-ure: pathogenesis and surgical treatment (J. M. Bru-ner [m fl], Maladie de Dupuytren, Dupuytren's con-tracture, Paris 1967, 4:o, s 73-85). - Dupuytren's con-tracture: pathogenesis and surgical treatment / Pa-thogénie et traitement chirurgical de la maladie de Dupuytren (Surgical clinics of North America, vol 47, 1967, Philadelphia & London , s 433-444). - Medicinska fakulteten (Acta Universitads Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala univ, B. Inbjudningar, 34. Doktorspromotionen vid Uppsala univ o Lantbrukshögskolan 1970, Upps 1970, s 19-25; anon, promo-tor). - Electrical injuries.The second Everett Idris Evans memorial lecture, presented at the meeting of the American burns association, Boston, Massachusetts (The Journal of trauma, vol. 10,1970, Baltimore, Md, s 816-830). - A modern surgical approach to the treatment of Dupuytren's contracture (The woman physician, vol 25, 1970, Patterson, N. J., s 769-772). -Pathogenesis in Dupuytren's contracture (Zur Patho-genese der Dupuytren'schen Kontraktur) (Handchir-urgie, 2, 1970, Erlangen, Sonderheft Nr. 1, s 5 f). -Skoog's methods of repair of unilateral and bilateral cleft lip (Cleft lip and palate: surgical, dental, and speech aspects, by 71 authors, ed by W C. Grabb, S W. Rosenstein and K R. Bzoch, Boston 1971, s 288-304). - [Chapter 4. The hand: Congenital anomalies; Syn-dactylism / Partial fasciectomy:] Technique ([W H] CampbelPs operadve orthopaedics, 5. ed [revised], ed A. H. Crenshaw, vol 1-2, Saint Louis 1971, 4:o, s 346-351, 365 f). - Management of Dupuytren's contracture - a national approach based on its pathogenesis. For television demonstration (Transactions of the Fifth international congress of plastic and reconstruc-tive surgery Melbourne, 22-26 Febr 1971, Sydney 1971, s 606-618). - A head from ancient Corinth (Bulletin of the history of dentistry, vol 19,1971, Chicago, s 50-54). - Resection of the thoracic wall and lo-cal flap repair for recurrences of mammary carcino-ma (British journal of plastic surgery, 26, 1973, s 322-327). - Plastic surgery: New methods and refine-ments. Sthlm (tr Zurich) 1974. 4:o. 500 s. Övers: Su-kugu keisei geka [även föreg titel], Tokyo 1976, 4:o, 504 s; Chirurgia plastica: nuovi metodi e migliora-menti. Padova 1976, 4:o, 509 s; Cirugia plastica: nue-vos métodos y aportaciones, Barcelona ... 1976, 4:o, 500 s. - The chondrogenic potential of the peri-chondrum (Chirurgia plastica, vol 3, Berlin 1975, s 91-103). - Bidrag eller referat i: Nordisk medicin, bd 24, 1944, 46, 1951, 49, 1953, 52, 1954, 54, 1955, 56, 1956, 57-58, 1957, 59, 1958, 68, 1962, 79-80, 1968, 81,1969, Sthlm, 4:o, Acta chirurgica Scandinavica, vol 94, 1946, 124, 1962, 126, 1963, 130, 1965, Sthlm, Svenska läkartidningen, 1946,1948,1950,1953,1954, 1962,1965, forts: Läkartidningen, 1975, Sthlm, Plastic and reconstructive surgery, 5, 1950, 13-14, 1954, 31, 1963, 35, 1965, 57, 1976, Baltimore, Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery, 1967, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, Sthlm; kortare medd även i bl a Acta paediatrica, 1953, 1957, Anales argen-tinos de medicina, 2, 1957, Buenos Aires [enl uppg], Third international congress of plastic surgery Washington, D. C, October 13-18,1963 Abstracts of papers, Amsterdam ... 1963, o Transactions of the Third international congress of plastic surgery, Oct 13-18, 1963 Amsterdam ... 1964 (Excerpta medica foun-dation, International congress series no. 66), Journal of the American medical women's association, 21, 1966, Nashville, Panminerva medica, the journal of the Italian medical association, vol 9,1967, Torino.

Redigerat: Transactions of the International society of plastic surgeons. First congress Stockholm and Uppsala 1955. Baltimore 1957. XVI, 568 s. (Tills med R H. Ivy.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Medicinalstyrelsens arkiv, medicinalby-rån, Matr...,XVI,f341,RA.

B Pontén.Svplastikkirurgiskfören 1947-1997: jubileumskrönika (1997); R C Schultz o P Santoni-Rugiu, Foreword (Plastic surgery, 1974); Sv läkare (1959); UUM 1951-1960 (1975); Vi intervjuer T S (Tidskr for den norske laegeforen, 1965:13), s 1100; Väv, Svealand (1964); Väd 1977 (1976). - Nekr:er över S i Acta chirurgica plasdca Prag, 1977:14, Chirurgica plasdca Berlin, Heidelberg, New York, 1977:4, Rivista Italiana de chirurgia plasdca, 1977:9 o i UNTjan 1977.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Tord G Skoog, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6026, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Pontén), hämtad 2020-10-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6026
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Tord G Skoog, urn:sbl:6026, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Pontén), hämtad 2020-10-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se