Olof E H Rydbeck

Född:1911-02-12 – Tyskland
Död:1999-03-27 – Onsala församling, Hallands län

Fysiker, Ingenjör


Band 31 (2000-2002), sida 5.

Meriter

2 Rydbeck, Olof Erik Hans, brorson till R 1, f 12 febr 1911 i Greifswald, d 27 mars 1999 i Onsala, V Götaland. Föräldrar: landskapsmålaren Thure Gustaf R o lärarinnan Blanche Gertrud Bendz. Studentex vid Statens tekn lärov i Malmö 30, anställd vid Telegrafverkets radioexp i Gbg 30, konstruktör vid Elektriska industri ab i Sthlm 31, inskr vid KTH 32, civilingörsex i elektroteknik där 37, forskn:ingenjör i ultrakortvågsteknik på statl uppdrag i Sthlm 36–37, studerade radioteknik, elektronik o fysik vid Harvard university, Cambridge, Mass, USA, 37, disp där 20 maj 40, doctor of science där 20 juni 40, tf speciallär i teleteknik vid Chalmers tekn högsk ht 40 (ord 41), i telegrafi o telefoni ht 45vt 46, förste assistent i fysik där 1 nov 4031 juli 41, doc i tillämpad elektronfysik ht 40, doc:stipendiat 1 aug 41, tf prof i radioteknik 1 juli (ord 30 nov) 45, prof i elektronik 1 juli 48, i teor elektronfysik 63-1 juli 79, forskmhandledare 1 okt 7930juni 89, allt vid Chalmers tekn högsk, gästprof vid Cor-nell university, Ithaca, NY, USA, 5758, vid Rensselaer polytechnic institute, Troy, NY, USA, 58, vid Pennsylvania state university, State College, 62-63 o 66-67, vid University of Massachusetts, Dartmouth, USA, 7273, adjung prof där från 73, visiting associ-ate vid California institute of technology, Pasadena, 8182.  LWS 45, LIVA 47, LVA 47, LFS 73, LVS 75, tekn hedersdr vid KTH 91, led av flera uti akad:er o lärda sällsk.

G 4 aug 1939 i Sundsvall m Anna Kristine (Kerstin) Braathen Modin, f 22 april 1917 i Sthlm, Skeppsh, dtr till kommendörkaptenen Wilhelm Olof Helmer Modin o Anne Kristine (Kerstin) Lous Braathen.

Biografi

Olof R studerade vid KTH där han avlade civilingenjörsexamen i elektronik och teknisk fysik. Under sina fortsatta studier vid Harvarduniversitetet i USA blev han tidigt intresserad av jonosfären och dess effekt på den trådlösa kommunikationen och hans doktorsarbete handlade om radiovågors reflektion mot jonosfären. Efter återkomsten till Sverige anställdes han som docent i tillämpad elektronfysik vid Chalmers tekniska högskola, där han var verksam till pensioneringen, från 1945 som professor, först i radioteknik, därefter i elektronik och sist teoretisk elektronfysik.

I sin återupptagna forskning vid Chal- mers om radiovågors utbredning fortsatte R intressera sig för jonosfären och dess effekt på radiokommunikationer. Han var bland de första som rapporterade om s k fading-effekter som uppstår vid långdis-tanskommunikationer på 10-15MHz-bandet vid tidpunkter för utbrott på solen, s k solar flares - ett fenomen associerat med intensiva joniseringseffekter från utbrotten. R:s rapport citerades i en tidig avhandling om Radio Astronomy av Lovell och Clegg (1952).

För att kunna fortsätta jonosfärobservationerna från en störningsfri omgivning byggde R 1943 upp en fältstation i Stora Askim utanför Gbg. Emellertid blev intresset för att studera norrskenet allt större, vilket motiverade att stationen 1948 flyttades till Kiruna. Denna verksamhet var upprinnelsen till Kiruna Geofysiska obser-vatorium. Vid samma tid ledde R även en Chalmersgrupp som studerade en total solförmörkelse i Sörmjöle nära Umeå, och senare lät han gruppen köra en busslast med elektronisk utrustning till Neapel för att där studera ytterligare en solförmörkelse 1952.

För att kunna utföra studier om radio- vågors utbredning behövdes radiosändare. R lät därför sin grupp på Chalmers forska om och utveckla ett antal vakuumrör för speciella ändamål och vandringsvågrör som han behövde som lokaloscillatorer och förstärkare i sin utrustning. Det är ett signum för R:s bredd att han 1948 publicerade en rapport om The theory of the traveling-wave tube.

Under det sena 1940-talet blev R intresserad av observationer på högre frekvenser och av radioastronomi i egentlig mening. Han höll ett entusiasmerande föredrag för medlemmar i WS, där han beskrev sina nya idéer om hur han ville utforska rymden. Bland åhörarna fanns skeppsredaren Herbert Jakobsson, som var ägare till Råö gård på Onsala-landet söder om Gbg. Efter föredraget erbjöd denne R ett område på gårdens marker där han kunde få bygga ett observatorium. På denna mark uppfördes Onsala rymdobservatorium.

Vid samma tid fick R veta att tyskarna efter kriget hade lämnat kvar ett stort antal radarantenner, s k Wurzburg Riese-antenner, i Norge. Han kontaktade norske försvarsministern och fick för ett blygsamt belopp köpa fem antenner, vilka demonterades av observatoriepersonal och transporterades till Råö. Tre av dessa radioteleskop var monterade och i drift 1955; de två övriga ombyggdes till s k dipolmattor. Det första av dessa instrument utrustades för att observera en solförmörkelse 1954 som på Råö täckte som mest 99 procent av solskivans yta. Emellertid var den viktigaste användningen av Wurzburg-antennen studiet av radiostrålning från väteatomer i Vintergatan vid våglängd 21 cm, för vilken ett av de tre 7,5 m-teleskopen utrustades. Reflektorytan för detta teleskop utökades sedermera till en diameter på 12 m. - Att montera fem antenner med ett arbetslag bestående av endast ett halvt dussin personer var ett enormt projekt; det lyckade resultatet visade att R hade en ovanlig förmåga att leda arbete.

Under denna tid gav R även ut en strid ström publikationer om radiovågors utbredning i inhomogena medier med tillämpning på jonosfären. Särskilt intresse knyter sig till artikeln Magneto ionic triple splitting of ionospheric waves (1950), som inspirerade till flera följdstudier. R och hans grupp lyckades registrera sådana "trippelsplittringar" och undersöka fenomenets teori. R visade att när elektronernas kollisionsfrekvens närmade sig en kritisk frekvens transformerades den vertikala vågen till en longitudinell sådan, och vid tillräckligt hög latitud blir praktiskt taget all transmission longitudinell.

Olikt många forskare var inte R främmande för att framträda offentligt. I mitten av 1950-talet blev han irriterad över hur långsamt Televerket planerade att bygga ut TV-nätet utanför stockholmsregionen. R övertalade då Philips att donera en TV-sändare till Chalmers. Med denna kunde R förse Västkusten med lokala sändningar flera år tidigare än Televerket hade planerat. Under tiden växte emellertid R:s ambition att skaffa ett större teleskop till Onsala. Andra observatorier byggde stora teleskop och det var viktigt att inte hamna på efterkälken. Därför igångsatte R undersökningar om hur ett större teleskop - diameter 25 m - skulle kunna finansieras. Halva kostnaden fick han från Malmfonden medan andra hälften fick ordnas från annat håll. Problemet löstes tack vare samarbete med de nordiska televerken: dessa behövde ett teleskop för att utröna om länderna i Norden skulle ha egna jordstationer för överföring av TV-bilder och telefoni. För ändamålet bildades Skandinaviska telesatellitkommittén; denna kommitté kom att stå för det resterande beloppet mot att den i fyra år fick använda teleskopet på halvtid för sina experiment.

Emellertid var det nya teleskopet inte särskilt stort internationellt sett; Jodrell Bank-antennen i England hade t ex en diameter på 76 m. R hade dock insett att det inte var enbart storleken på teleskopet som var utslagsgivande utan också hur känslig mottagaren var. Därför initierade han ett utvecklingsprojekt vid Chalmers avseende extremt lågbrusiga förstärkare, s k masers, som bygger på samma princip som lasern. Efter sju års utveckling var en sådan mottagare färdig att installeras i teleskopet. Mottagaren var i världsklass och gjorde 25 m-teleskopets observationssystern mycket konkurrenskraftigt i sitt våglängdsområde (5-21 cm).

Denna period var mycket viktig för ob-servatoriet. Under den kommande tioårsperioden utvecklades det till att bli ett av världens främsta. Verksamheten inriktades mot spektroskopi av interstellära molekyler - R:s grupp upptäckte för första gången CH-molekylens spektrallinjer i radioområdet efter en preliminär beräkning av frekvenserna 1973. De svepte i frekvens nära de av gruppen beräknade frekvenserna, och detta ledde slutligen till detek-tionen och identifikationen av linjerna. Gruppen fortsatte med en undersökning av molekylens fördelning i Vintergatan och med en katalogisering av dess egenskaper. R beslöt också tidigt att satsa på VLBI-tekniken (Very Long Baseline Inter-ferometry) - en teknik där man kombinerar observationsdata från teleskop placerade på olika kontinenter för att uppnå extremt hög vinkelupplösning. Tillsammans med bl a det Nationella radioastronomiska observatoriet i USA ledde R 1968 det första transatlantiska VLBI-experimentet, varvid man uppnådde en vinkelupplösning så hög som 1 millibågsekund.

R:s omättliga ambition att ernå ännu bättre observationsresultat resulterade i att han på Råö ville bygga en kopia av ett nytt tyskt teleskop, det 100 m stora teleskop som Max-Planck-Institut fur Radio-astronomie hade uppfört i Eifel-bergen. Emellertid visade sig detta projekt vara för stort även för R. När forskningsrådet tvekade ändrade han drastiskt inriktning -kanske hans bästa beslut - till att i stället träda in i en ny teknologisk era med ett millimetervågsteleskop. Eftersom detta var avsevärt billigare accepterade Forskningsrådet projektet och tillsammans med Wallenbergfonden ordnades finansieringen. Teleskopet invigdes i juni 1976. Projektet var av världsklass och teleskopet var det andra millimetervågsteleskopet i världen och under ett antal år även det största.

Under tiden projektet pågick hade R:s entusiasm för millimetervågsastronomi smittat av sig: Under en sabbatstermin vid University of Massachusetts påverkade han gruppen där att sluta med sin pågående forskning för att ägna sig åt detta område. Reultatet av övertalningen blev att de lät bygga ett 14 m stort radioteleskop för millimetervågor.

R kommer att bli hågkommen som den sv radioastronomins fader och grundare av Onsala rymdobservatorium. Förutom att han var en av världspionjärerna inom radioastronomi under dess snabba utveckling efter andra världskriget lämnade han viktiga bidrag till utvecklingen av elektroniken och kommunikationstekniken. Han deltog dessutom aktivt med att bygga upp sektionen för elektroteknik vid Chalmers. R var en av Sveriges främsta fysiker/ingenjörer; han var också spektroskopist, geofysiker, instrumentbyggare och även intresserad kosmolog. Sina idéer, sitt djupa kunnande och sina visioner delgav han med stor entusiasm studenter, forskare, anställda och allmänhet.

Författare

Roy BoothSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten:Jonosfärens fysik och dess betydelse för radiokommunikationerna (Tekniska samfundets handlingar, 1939, Gbg, s 135-192). - Recording of cri-tical frequencies of the ionosphere (Bulletin of the American Physical society, vol 14,1939, New York, 4:o, Nr 2. Program of the Washington meeting at the National Bureau of standards and the Catholic universi-ty of America April 27-29, 1939, s 240). - The propa-gation of electromagnetic waves in an ionized medium and the calculation of the true heights of the ionized layers of the almosphere (The London, Edinburgh and Dublin Philosophical magazine, Series 7, vol. 30, London 1940, s 282-293; föredr 26 april 1940 i Washington, D. C, vid ettjoint meeting i International scientific radio union, American section, and In-stitute of radio engineers; enl uppg även tr i Harvard University Graduate school of engineering, Publica-tions 302, 1940; referat i Hochfrequenztechnik und Elektroakustik, Bd 59, 1942, Leipzig, 4:o, s 26-29). -Vertical and non-vertical ionospheric reflections at fixed and variable frequencies. Cambridge, Mass, 1940. 4:o [maskinskr]. 171 bl med 60 bl fig, XIX bl varav Fig I-V1I. [Akad avh, Harvard University.] - A the-oretical survey of the possibilities of determining the distribution of the free electrons in the upper atmo-sphere. Gbg 1942. 74 s. (Chalmers tekniska högskolas handlingar / Transactions of Chalmers University of technology nr 3 = Avd för allmänna vetenskaper 1.) - Något om jonosfären och jonosfärobservatoriet vid Chalmers tekniska högskola (Teknisk tidskrift, årg 72, 1942, Sthlm, 4:o, avd Elektroteknik, s 153-160). -The reflection of electromagnetic waves from a para-bolic friction-free ionized layer (Journal of applied physics, vol 13, 1942, New York, 4:o, s 577-581; omtr i ... Philosophical magazine, 34, 1943, s 342-348: The reflexion ... parabolic ionized ...). — Chalmers iono- spheric observatory, Göteborg, Sweden (Terrestrial magnetism and atmospheric electricity, vol 47, Baltimore 1942, s 215-218). - Further notes on the elect-ron-density distribution of the upper ionosphere (ibid, s 219-226; omtr i... Philosophical magazine, 34, 1943, s 130-139). - Chalmers Ionosphärenobservato-rium (11° 50' O, 57° 41' N), Gotenburg, Schweden (Hochfrequenztechnik und Elektroakustik, 60, 1942, 4;o, s 149-151). - Radio fade-out in Sweden (Nature, a weekly journal of science, vol 151, London 1943, 4:o, s 700). - On the propagation of radio waves. Gbg 1944. 168 s. (Chalmers tekn högskolas handl, 34 = Avd Elektroteknik 3.) — On the spherical and sphero-idal wave functions. Gbg 1945. 32 s. (Ibid, 43 = d:o 5.) - A simple Kerr modulator for ionospheric recording. Gbg 1945. 13 s. (Ibid, 44 = d:o 6.) - On the forced electromagnetic oscillations in spherical resonators. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1945. 18 s. ([VA,] Arkiv för matematik, astronomi och fysik, bd 32 A, n:o 11.) -Institutionen för teleteknik och elektronik vid Chalmers tekniska högskola (Tekn tidskr, 75, 1945, s 867-872). - Chalmers solar eclipse ionospheric expedition 1945 with experimental results and theoretical investigations of the eclipse effects. Gbg 1946. 42 s. (Chalmers tekn högskolas handl, 53 = Avd f allm ve-tensk 4; även: Inbjudning till den akademiska högtidlighet vid Chalmers tekniska högskola, varvid ... d 23 nov 1946 installeras i sina ämbeten Bifogad skrift.) - Den övre atmosfären och dess kartläggning (Vetenskapen just nu ... Under red av K Modin, Sthlm 1946, s 217-257). - The theory of the traveling-wave tube. Gbg 1948. 4:o. 18 s. (Även: Ericsson technics, no 46, o med omsl: Reports from the Research Iaboratory of electronics, no 1.) - On the propagation of waves in an inhomogeneous medium. 1. Gbg 1948. 33 s. (Chalmers tekn högskolas handl, 74 = Avd Elektroteknik 12; Reports ... 7; även med omsl tr 1949: Acta poly-technica 38 = Electrical engineering series, vol. 2, nr 5.) - On the forced electro-magnetic oscillations in spherical resonators (... Philosophical magazine, ser 7, vol 39, 1948, s 633-644; med omsl, Gbg 1949, som Reports ... 9.) - Ionospheric effects of solar flares 1948. Preliminary report no. 1 (Tellus, vol 1, 1949, Sthlm, 4:o, nr 1, s 6-21; tills med D. Stranz). Även sep: Gbg 1949.16 s. (Chalmers tekn högskolas handl, 83 = Avd Elektroteknik 13; Reports ... 8.) - The ionospheric and radio wave propagation observatory at Kiruna, 67°50' N, 20°14.5' E (ibid, nr 4, s 61-64; tills med art av R Lindquist med omsl som Reports11/12). -Magneto ionic triple splitting of ionospheric waves (Proceedings of the Indian Academy of sciences, Sec-tion A, vol. 31, Bangalore City 1950, s 63-82, 1 pl-bl; även Journal of applied physics, 21, 1950, s 1205-14). - Magnetic ionic triple splitting (International coun-cil of scientific unions, Mixed commission on ionosphere, Meeting 2 held at the "Palais des académies" Brussels Sept 4th. - 6th. 1950, [även fr titlar,] [Liége] 1951, s 182-201). - The theory of magneto ionic triple splitting (The theory of electromagnetic waves, a symposium New York 1951, New York, N. Y., 1951, s 129-160). -Théorie de la triple décomposition mag-néto-ionique (L'onde électrique, vol 31, Paris 1951, 4:o, s 70-81, 153-156 [i no. 287-288]). - The theory of magneto ionic triple splitting. Gbg 1951. 38 s. (Chalmers tekn högskolas handl, 101 = Avd Elektroteknik 17; Reports ... 14; med omsl: Acta polytechnica 83 = Electrical engineering series, 3: 7.) - On the theory of electron wave tubes. Gbg 1951. 29 s. (Tills med S K. H. Forsgren; ibid, 102 = d:o 18; Reports ... 15; med omsl: Acta polytechnica 84 = Electrical engineering series, 3: 8.) - On the excitation of different space charge wave modes in travelling wave tubes. Gbg 1953 (omsl: Sthlm 1954). 15 s. (Ibid, 131 = d:o 32; Reports ... 27; med omsl: Acta polytechnica 132 = Electrical engineering series, 5: 3 [= 2].) Även Archiv der elektrischen Ubertragung, Bd 7,1953, Stuttgart, 4:o, s 409-414. - The propagation of electronic space charge waves in periodic structures. Gbg 1954. 20 s. (Tills med B. Agdur; ibid, 138 = d:o 36; Reports ... 28; med omsl Acta polytechnica 151 = Electrical engineering series 5: 8.) - A theoretical investigation of the ionospheric electron density variation during a solar eclipse. Gbg 1954. 22 s. (Tills med H[ans] Wilhelmsson; ibid, 149 = d:o 41; Reports ... 31; med omsl: Acta polytechnica, 158 = Electrical engineering series, 5: 12.) - Swedish radio scientific work at the eclipse of February 25, 1952 (Accademia nazionale dei Lincei, Fondazione Alessandro VoltaAtti dei convegni, 11. [Convegno di scienze fisiche matematiche e natura-li,] Tema: Problemi della fisica solare ... 14-19 set-tembre 1952, Roma 1953, s 290 f). - La propagation des ondes électroniques de charge d'éspace dans les guides et les tubes å structure périodique (L'onde électrique, 34,1954, s 499-507 [i no. 327]; ulls med B. Agdur). - A theoretical study of E-layer behaviour du-ring a solar eclipse (Special supplements to Journal of atmospheric and terrestrial physics, vol. 6. Solar eclip-ses and the ionosphere, a symposium held under the auspices of the International council of scientific unions mixed commission on the ionosphere in London in August 1955, London & New York 1956, s 14-20). -The influence of the electron velocity distribution on space charge waves. Gbg 1959. 4:o [duplic]. 25 bl. (Tills med H Wilhelmsson; [tr omsl:] Research labo-ratory of electronics, Chalmers univ of technology Research report no 1.) - The propagation and coup-ling of waves in inhomogeneous media with applica-tions to electromagnetic and space charge waves (On the propagation of waves in an inhomogeneous medium 2). Gbg 1960. 4:o [duplic]. 113, (10) s. (Ibid 7.) - Electromagnetic and space charge waves in inhomogeneous structures with applications to ionized media and microwave tubes. Gbg 1960. 4:o [duplic]. 215 s. (Ibid 8.) - The Doppler effect in dispersive, inhomogeneous media with applications to electromagnetic waves in ionized media. Gbg 1960. 4:o [duplic]. 68 s. (Ibid 10.) Även: University of Gothenburg, Sec-tion of astronomy, Astronomical notes no. 5, Gbg 1961, s 9-30, o 6, 1963, s 3-33. - Space charge waves in an electron beam of Gaussian cross section. Gbg 1960. 4:o [duplic]. 59 s. (Tills med M. Fischer.) + The integral equation of traveling wave tubes with electron beams of arbitrary cross section. Gbg 1960. 4:o [duplic]. 10 s. (Ibid 13 and 14.) - Research in the field of propagation and interaction of electromagnetic waves and space charge type waves in homogene-ous and inhomogeneous media. Gbg 1960. 4:o [du-plic]. 19 bl. (... Research (survey) report no 21 [omsl].) — Influence of the electron velocity distribution upon the space charge wave properties of electron beams (Proceedings of the Fourth international conference on ionization phenomena in gases (Uppsala 17-21 August 1959) vol 1-2, Amsterdam 1960, 4:o, s 653-656; tills med H. Wilhelmsson). - Raum-Iadungswellen in einem Elektronenstrahl veränderli-cher radialer Dichte (ibid, s 657-664; tills med M. Fi-scher). - On the interaction between space charge waves and electromagnetic waves in a cold plasma (ibid, s 681-686). - Low frequency waves in magneto ionic media (ibid, s 707-717; tills med A R. Thomas-son). - Plasma resonance coupling in ionized media (ibid, s 726-728). - On the coupling between waves in inhomogeneous systems (Från byggnadsforskningens front. Festskrift till Hjalmar Granholm, Gbg 1961, s 249-253). - The isotropic medium. Gbg 1961. 4:o [duplic]. 20 bl. (... Research report 27 = Dynamic non-linear wave propagation in ionized media 1.) -The magneto-ionic medium. Gbg 1962. 4:o [duplic]. 97 bl, 1 diagrambl, (11) s. (Ibid 28 = d:o 2.) - Non-linear plasma waves in a streaming homogeneous, cold ionized medium. Gbg 1962. 4:o [duplic]. 30, (10) bl. (Ibid 33 = d:o 7.) - Whistler mode - ionized stream in-teractions. P 1. Gbg 1963. 4:o [duplic]. 49 bl. (Tills med J. Askne; ibid 18; enl bibliogr uppg även som The Pennsylvania State University, Ionosphere re-search laboratory (IRL), Ionospheric research Scientific report no. 189, University Park 1963,4:o.) -Electromagnetic non-linear interaction and reflec-tion from a plane ionized medium. Gbg 1963. 4:o [duplic]. 36 bl, VII s. (Ibid 29 = d:o 3; enl uppg även som d:o, 183, 1963.) - Dynamic non-linear electromagnetic wave propagation and harmonic radiation in magneto ionic media (enl uppg d:o, 186, 1963). -Non-linear electromagnetic wave propagation and harmonic radiation in magneto-ionic media. Gbg 1963. 4:o [duplic]. 36 bl, VII s. (Ibid 30 = d;o 4.) -Wave interaction and dynamic nonlinear phenomena in plasmas. Paper presented at a conference at the Pennsylvania State University, Febr 4 to 6, 1963. University Park 1963. 4:o. 234 s o diagr. (Tills med flera; Pennsylvania State University, College of engineering and architecture, Engineering proceedings no. P-42.) [Enl uppg.] - Plasmas: Wave interaction and dynamic nonlinear phenomena (Science, publ by the American Association for the advancement of science, vol 141, Washington, D. C, 1963,4:o, s 181 f, 183). - Electromagnetic wave [omsl: reflection] from an oscilla-ting, collision free magneto-ionic medium. Gbg 1964. 4:o [duplic]. 47 bl. (... Research report 43 = Dynamic non-linear wave propagation in ionized media 12.) Även: [U S Department of commerce,] Journal of research of the National bureau of standards, Section D. Radio science, vol 69, 1965, Washington, D. C, 4:o, s 111-138, o enl uppg som The Pennsylvania State Univ, IRL, Ionospheric research .... Scientific report, 211. -Research in the field of propagation of high po- wer waves in ionized media. Gbg 1964. 4:o [duplic]. 112 bl. (Ibid 48 = ... Research (survey) report 48.) -Lecture notes on a course on wave propagation in inhomogeneous media. University Park 1964. 4:o. 148 s. (The Pennsylvania State Univ, IRL, Ionospheric research .... Scientific report, 215.) - Plasma oscilla-tions and waves - P 1. University Park 1965. 4:o. 125 s. (Ibid, 231.) - Wave coupling in multi-mode, inhomogeneous ionized media with applications to electron streamwhistler mode interactions. Gbg 1966. 4:o [duplic]. 52 bl. (... Research report 56.) - Coupled wave equations for multi-mode inhomogeneous media. Gbg 1966. 4:o [duplic]. 76 bl. (Tills med Å. Hjalmarson; ibid 61.) - Coupled waves in magneto-ionic media. P 1. Gbg 1966. 4:o [duplic]. 111 s. (D:o; ibid 62.) - The propagation and coupling of waves in inhomogeneous media (VA, Arkiv för fysik, bd 33, Sthlm 1967, s 533-592). - Dynamic non-linear magneto-ionic wave propagation (VA, Arkiv för geofysik, bd 45, Sthlm 19[66-]74, s 305-367 [1967]). - Wave coupling in multi-mode, inhomogeneous ionized media (International series of monographs in electromagnetic waves, vol 11. Electromagnetic wave theory, Proceedings of a symposium held at Delft, The Ne-therlands, Sept 1965, p 1-2, Oxford ... 1967, s 45-84). - Multi-mode wave coupling in inhomogeneous ani-sotropic media - with some magneto-ionic applications. [Omsl.] Gbg 1968. 4:o [duplic]. (4) bl, 287 s. (... Research report 88; även The Pennsylvania State Univ, IRL, Ionospheric research Scientific report, 295.) - Rutile traveling wave masers for the frequency range 1300-3400 MHz and their application in the Onsala 84 foot radio telescope to galactic spectral line emission studies. Gbg 1968. 4:o [duplic]. 16 bl, 15 pl-o diagrambl. (Tills med E. L. Kollberg; ibid 89.) Även: IEEE transactions on microwave theory and tech-niques, vol [Microwave theory and techniques group] MTT-16, New York, N. Y, 1968, s 799-803: Rutile tra-veling-wave maser system for the Onsala 84-foot radio telescope. - OH excited state emissions from W 75 B and W 3, OH. Gbg 1970. 4:o [duplic], 11 bl, 9 diagrambl. (Tills med E. Kollberg oj. Elldér; ibid 97.) -Very long baseline interferometry of galacdc OH sources. Gbg 1970. 4:o [duplic]. 16 bl. (Tills med B. O. Rönnäng & J. M. Morän; ibid 100.) - Energy flows in multi-mode media I (Multi-mode wave coupling in inhomogeneous anisotropic media II). University Park 1970. 4:o. 38 s. (The Pennsylvania State Univ, IRL, Ionospheric research Scientific report, 358.) -Wave propagation properties of the molectilar elect-ronic plasma P I. University Park 1970. 4:o. 18 s. (Ibid, 359; tills med Å. Hjalmarsson.) - On the wave propagation properties of the streaming molecular electronic plasma (Tenth international conference on phenomena in ionized gases 1971, Oxford England Sept 13-18 1971, Contributed papers, Oxford [1971], 4:o, s 364; tills med A. Hjalmarson). - Kosmiska masers och astrokemi (Svensk naturvetenskap, årg 24, 1971, Sthlm, 4:o, s 109-122). - OH excited state emissions and their temporal variations in W3(OH) and W75B (Mémoires de la Société royale des sci-ences de Liége, [Collection en 8:o,] Serie 6, T 3. Les spectres des astres dans infrarouge et les microondes, Colloque tenu ä l'Université de Liége les 28, 29 et 30 juin 1971, Liége 1972, s 507-507, 1 pl-bl; tills med J. Elldér, E. Kollberg & B. Höglund). - Wave propagation and amplification properties of the molecular electronic plasma. University Park 1970. 4:o. 43 s. (The Pennsylvania State Univ, IRL, Ionospheric re-search Scientific report, 403; tills med A Hjalmarson.) — Statistics of the radiation from astronomical masers (The physical review, A. General physics, series 3, vol 6, New York, N. Y, 1972, s 1643-47; tills med N. J. Evans II, R. E. Hills & E. Kollberg; härav abstract i Bulletin of the American Astronomical society, vol 4, 1972, [NewYork,] 4;o,s225f ). - Temporal variations of OH ground state emissions in W51. Gbg 1973. 4:o [duplic]. 11 bl, (34) diagrambl. (Tills med J Elldér & A. Sume; Research laboratory of electronics and Onsala space observatory, Chalmers univ Research report 117.) -Radio detection of interstellar CH. P 1. Gbg 1973. 4:o [duplic]. 8 bl, 11 tabellbl. (Tills med J. Elldér o W. M. Irvine; ibid 119; utökad i Nature, 246, 1973, s 466-468: Radio detection of interstellar CH.) - Water va-por and hydroxyl emissions from the W 75 B region. Amherst, Mass, 1973. 4:o. (University of Massachusetts, Department of electrical and computer engineering, Report no. P 16; ulls med K. S. Yngvesson m fl.) [Enl uppg.] - Detection of rotationally excited OH in absorption. Amherst, Mass, 1973. 4:o. 9 s. (Ibid, P 15; tills medj. Elldér & K. S. Yngvesson.) - Radioastronomin ger information om pågående kontinentaldrift (Forskning och framsteg, [årg 8,] 1973, Sthlm, 4:o, [nr] 5, s 40-44; tills med A E E Rogers). -Radioastronomischer Nachweis von interstellaren CH-Radikalen. Mainz & Wiesbaden 1974. 23 s. (Ab-handlungen der mathematisch-naturwissenschaftli-chen Klasse, Jahrg 1974, Nr 1.) - De celesta molekylernas radiostrålning. Föredr vid K velenskaps-so-cietetens högtidsdag d 9 nov 1973 (VSÅ, 1974, Upps, s 37-45). - A search for microwave emission from CH in comet Kohoutek (1973f) (Icarus, international journal of the solar system studies, vol 23, 1974, New York and London, s 595-598; tills med J. Elldér m fl). - Radio observations of interstellar CH ... P 1-2. Gbg 1975. 4:o [duplic]. VI, 247, 11, 7, 9, 16 bl; 36 bl, 62 bl fig. (Tills med E. Kollberg m fl resp A Hjalmarson m fl;... Research report 120,124; även The astrophysical journal, Supplement series, vol 31, [New York] 1976, 4:o, s 333-415, o 35, 1977, s 263-280.) - Maser radio-meter observations of water vapor emission from HII regions and IR stars. Gbg 1975. 4:o [duplic]. 74 bl. (Tills med B. T. Cato m fl; ibid 123.) - Maser radiometer observations of water vapor and OH in weak galactic OH sources. Amherst, Mass, 1975. 4:o. (University of Massachusetts Report, P 19; även Astrophysical journal, 1975). [Enl uppg.] - Onsala space observatory and its 20 meter mm-wave telescope ... dedicatedbyH. M. the Kingof Sweden, May 21,1976. Gbg 1976. 4:o. 12 s. - The Onsala 20 millimeter wave radio telescope (Conference proceedings, 7th Euro-pean microwave conference (Microwave 77) Monday 5 to Thursday 8 Sept 1977, Bella Center Copenhagen, Denmark, Sevenoaks, Kent, England [1978?,] s 424-427; tills med B. [O.] Rönnäng m fl). - Radio observations of the galactic plane CH distribution (International astronomical union / Union astrono-mique internationale [IAU], Symposium no. 84 held in College Park, Maryland, U.S.A., 12-17 June, 1978: The large-scale characteristics of the Galaxy Dord-recht... Boston ... London ... 1979, s 57-60; tills med L[ars] E. B. Johansson o A. Hjalmarson). - Onsala high spatial resolution observations of HCN, HCO+, and their isotopes in Orion A and S140. Gbg 1980. 4:o [duplic]. 29 bl. (Research laboratory of electronics and Onsala space observatory, Chalmers univ of tech-nology Research report no 140.) - High spatial resolution studies of H,5CN, H,3CN and HCO* J = 1-0 emissions in Orion A ([IAU,] Symposium no. 87 held at Mont Tremblant, Quebec, Canada, August 6-10, 1979: Interstellar moleculesDordrecht... [1980], s 39 f; tills med A. Hjalmarson m fl). - Spectra of the 10-01 transition of sulftir monoxide in interstellar clouds (ibid, s 71-73; d:o). - Molecules in interstellar clouds (Origin of life, proceedings of the 3rd ISSOL meeting and the 6th ICOL meeting, Jerusalem, June 22-27, 1980, ed by YWolman, Dordrecht... [1981], s 11-17; tills med W. M. Irvine & A. Hjalmarson). - Onsala molecular line studies of the BN/KL region ... ([IAU,] Symposium 96 held in Kona, Hawaii, June 23-27, 1980: Infrared astronomy [Abstract book,] Dordrecht... 1981; tills med A. Hjalmarson m fl [enl uppg]). - Detection of a new SiO maser line [1] (Asl-rophysics and space science library, vol. 88. Physical processes in red giants, proceedings of the second workshop, held at the ... advanced school of astronomy in Erice, Sicily, Italy, Sept 3-13,1980 Dordrecht ... [1981], s 391-394; tills med H. Olofsson). - The structure of the H20 maser source in W3 OH (Soviet astronomy letters, a translation vol 7, 1981, New York, 4:o, s 198-202; tills med T. S. Giuffrida m fl). -Geodesy by radio interferometry: intercontinental distance determinations with subdecimeter precision (Journal of geophysical research, vol 86, 1981, [Washington, D. C.,] 4:o, s 1647-52 [i nr B 3, March 10]; tills med T. A. Herring m fl). - CO observations of M51 and M82 (ESA SP-189, August 1982. The scientific importance of submillimetre observations, proceedings of a workshop organised by ESA:s Astronomy division, Space science department at Noordwijker-hout, The Netherlands, 10-12 May 1982, Paris 1982, 4:o, s 142; tills med G Rydbeck m fl). - Att lyssna till universum - och vad det lär oss (Här är vi hemma. En antologi om modernt vetande sammanställd av R Edberg, Höganäs (även [Sthlm]) 1982 (tr i Tjeckoslovakien), 4:o, s 39-55). - CO observations of M51 ([IAU,] Symposium 100 held in Besancon, France, August 9-13,1982: Internal kinematics and dynamics of galaxies.... Dordrecht... [1983], s 53 f; tills med G. Rydbeck m fl). - The spiral arm structure of molecular gas in M 51 (U.R.S.I., International union of radio science: International symposium on millimeter and submillimeter wave radio astronomy, Granada, September 11-14 1984, [u o 1985,] s 219-222; tills med G. Rydbeck m fl). - Distribution and motions of CO in M51 ([IAU:] The Milky Way galaxy, proceedings of the 106th symposium ... held in Groningen, The Ne-therlands, 30 May - 3 June, 1983 Dordrecht / Boston / Lancaster [1985], s 195 f; tills med G. Rydbeck & A. Hjalmarson). - Radio observations of interstellar molecules, of their behaviour and of their physics, in-vited talk at NATO study institute on molecular ast-rophysics ... Bad Windsheim 8-14 July 1984 (NATO ASI series, C. Mathematical and physical sciences, 157. Molecular astrophysics Dordrecht... [1985], s 45 ff; tills med A Hjalmarson [enl uppg]). - Density wave related molecular cloud spiral arms in M51 ([IAU:] Star forming regions, proceedings of the 115th symposium ... held in Tokyo,Japan, Nov 11-15, 1985 .... Dordrecht... / Tokyo [1987], s 535-537; tills med G. Rydbeck m fl). - CO observations of the spiral galaxy IC 342 (ibid, s 660-662; tills med T. Wiklind m fl). - Femtio år som rymdforskare och ingenjörsutbildare. Från skånska horisonter till fjärran galaxer. D 1-2. Gbg 1991. 1. 1911-1951. Från Lundabygd via Harvard till gamla Chalmers. XVI, 405 s. 2. 1951-1989. Från Nya Chalmers till Råö - och vidare mot fjärran galaxer. VIII s, s 407-828. - Properties of the molecular arms in the galaxies M51, M101 and IC342 ([IAU:] Dynamics of galaxies and their molecular cloud distributions, Proceedings of the 146th symposium ... held in Paris, France,June 4-9,1990 Dordrecht / Boston / London [1991], s 59-61; tills med G. Rydbeck m fl). - Hans Bendz, patolog och mänskovän (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 1995, [Lund,] s 139-160). -Another search for interstellar glycine ([IAU:] Molecules in astrophysics: probes & processes, proceedings of the 178th symposium ... held in Leiden, The Netherlands, July 1-5, 1996 Abstract book, Leiden 1997, 4:o, s 139; tills med A. Heikkilä m fl [enl uppg]). - Anon medv i E.I.A.:s radiohandbok för apparatbyggare, från 4. uppl Sthlm 1932; kompendier, duplicerade med tr titel: Teleteknik efter föreläsningar av d 1 [a-b], Gbg 1943, 4:o, 385 bl, o Elektronik IA (Allmän kurs) efter Gbg 1948, 176 bl. - Bidr i: Kosmos, fysiska uppsatser utg av Svenska fysikersamf, 1943, 1963, 1974, 1975, Sthlm; The astronomical journal, 1968, 1976, 1978, New Haven, 4:o; The astrophysical journal, vol 153, 1968, ([Letters:] L 209), 156, 1969, (L 141), 161, 1970, (L 25), vidare 169, 1971, 193, 1974, 195-196,1975,206 o 208,1976,215,1977, 235 o 242, 1980, 243, 1981, Chicago, 111, 4:o; Astronomy and astrophysics, vol 21, 1972, 33-34, 1974, 51, 1976, 66, 1978, 97, 1981, 100, 1981, 150, 1985, Berlin, Heidelberg, New York, 4:o.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 30 nov 1945, nr 46, RA. Matrikelkort, Chalmers tekn högskts arkiv, Gbg.

L Alvegård, Mina mål har alltid varit vetenskapliga: O R berättar om sitt liv (Teknik & vetenskap 1990, nr 4); M Hård, Technological drift in science: Swedish radio astronomy in the making 1942-1946 (Center on the periphery, ed S Lindqvist, 1993); S Olving, O R död (SvD 12 april 1999).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof E H Rydbeck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6261, Svenskt biografiskt lexikon (art av Roy Booth), hämtad 2022-08-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6261
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof E H Rydbeck, urn:sbl:6261, Svenskt biografiskt lexikon (art av Roy Booth), hämtad 2022-08-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se