Carl Gustaf Santesson, KB

Carl Gustaf Santesson

Född:1862-07-05 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län
Död:1939-06-26 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Läkare, Farmakolog


Band 31 (2000-2002), sida 433.

Meriter

2 Santesson, Carl Gustaf, brorsons son till S 1, f 5 juli 1862 i Sthlm, Kungsh, d 26 juni 1939 där, ibid. Föräldrar: överkirurgen, professor Carl Gustaf S o Ulrika Lovisa Vilhelmina (Mina) v Düben. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 dec 80, inskr vid UU 31 jan 81, med fil ex där 27 maj 82, inskr vid Kl 23 sept 82, amanuens vid fysiologiska laboratoriet 84–85, bitr laborator okt 85–nov 86, MK 27 nov 86, allt vid KI, inskr vid LU 4 dec 86, amanuens vid KI:s klinik för nervsjukdomar 1 sept 88–15 april 89, ML 31 maj 90, disp 29 maj 91, doc i experimentell fysiologi 1 okt 91, allt vid KI, studerade bl a experimentell farmakologi i Strasbourg o Leipzig okt 91–juni 93, MD vid UU 31 maj 92, uppehöll den med e o professuren i farmakologi o med naturalhist vid UU förenade undervisn:s- o examinationsskyldigheten 1 sept 93–31 aug 94, t f e o prof i med naturalhist o materia medica vid Kl 1 sept 94, e o prof i farmakodynamik o farmakognosi där 5 juli 95, ord 13 juni 08–5 juli 27, ordf i Förb för nationell fostran från 18, i Landsfören för folknykterhet utan förbud (LFUF, senare Landsfören för sund nykterhetspolitik) från 22. – LVS 22, LVA 23.

G 7 april 1892 i Sthlm, Kungsh, m Hedvig Lovisa Carolina Lovén, f 13 dec 1867 där, Jak, d 26 okt 1943 där, Kungsh, dtr till professor Otto Christian L (bd 24) o Elisabet Johanna (Hanna) Emilia v Julin.

Biografi

Redan under studietiden vid KI såg S medicinens teori och grundforskning som mest lockande arbetsfält, medan han visade mindre intresse för det praktiskt kliniska arbetet. Särskilt inspirerades han av den legendariske fysiologen Robert Tigerstedt; deras vänskap blev varm och livslång. S började sin bana som fysiolog med inriktning på muskelfysiologin. Hans 1891 framlagda doktorsavhandling behandlade musklers mekanik och han blev s å docent i experimentell fysiologi.

I sina studier och sin forskning kom S tidigt att uppmärksamma frågor kring hur läkemedlen verkade i organismen. Detta skedde under en period då farmakologin bytte inriktning. Från att tidigare mer ha stannat vid den yttre beskrivningen av läkemedlen blev farmakologin strax före sekelskiftet 1900 alltmer ett fält för studier av olika ämnens fysiologiska verkningar. På så sätt föddes den moderna farmakodynamiken, en gren av fysiologin som S med stor iver ägnade sig åt.

S gjorde 1891–93 studieresor för att lära sig teknik och metoder vid olika farmakodynamiska laboratorier i Europa. Återkommen till Sverige deltog han i ansträngningarna för att förvandla det gamla ämnet farmakognosi till farmakodynamik, ett skifte som i hög grad kom att personifieras av honom. 1895 erhöll han en vid KI nyinrättad e o professur med farmakodynamisk inriktning. Till en början var den farmakodynamiska verksamheten där förlagd till det fysiologiska laboratoriet. Tanken var dock att inrätta ett separat farmakodynamiskt laboratorium, vilket skedde 1910. S blev, bortsett från studieresorna och ett kort förordnande i Uppsala, Kl trogen under hela sin karriär. Även efter pensioneringen fortsatte han sin forskning på laboratoriet.

S:s forskningar berörde genom åren flera olika områden. De arbeten som eftervärlden funnit viktigast rör toxikologiska frågeställningar. Redan tidigt kom han i kontakt med vissa förgiftningsfall, där lösningen av problemet kan liknas vid ett medicinskt detektivarbete. Ett uppmärksammat exempel var ett antal oförklarliga dödsfall på 1890-talet bland arbetarna vid en cykelfabrik i Uppsala. S:s utredning visade att orsaken var kronisk bensolförgiftning på grund av inandning av bensol vid tillverkningen av cykelringar. Hans utredning om symtomatologin vid bensolförgiftning kom att betraktas som grundläggande. En annan toxikologisk studie som S utförde gällde bromats giftighet, också den sprungen ur en yrkesmedicinsk frågeställning. Även vid framställning av säkerhetständstickor medverkade S som toxikologisk expert och konsult.

Kvicksilverförgiftningens fysiologi var ett område som till centrala delar klarlades av S; i det sammanhanget utförde han till och med en del experiment på sig själv. Ett stort antal skrifter kom han att ägna åt pilgiftets verkningar. Hans intresse för detta område väcktes vid studiebesöket i Leipzig. Vid utforskandet av pilgifter kombinerade S naturvetenskapliga studier med antropologiska observationer. Han fann att dessa gifter från olika länder i Afrika utgjordes av digitalisliknande hjärtgifter, medan de sydamerikanska innehöll det muskelavslappnande medlet curare. S:s första arbete om pilgift kom redan 1893 och det sista några år före hans bortgång. Dessa studier fick betydelse för medlets senare användning inom anestesisjukvården.

S studerade effekten av kinin och kinidin och fann att dessa ämnen medför att ett grodhjärta slår långsammare. Studierna fick till resultat att kinidin senare kom att användas som ett medel att dämpa hjärtrytmen vid snabba förmaksflimmer. Intressanta var också S:s studier över koffeinets verkningar på hjärtats funktion. Av stor praktisk betydelse var hans forskning på 1910-talet med syfte att bestämma styrkan av digitalis (extrakt från fingerborgs-blomma). 1920 visade han att digitalis endast i extremt liten omfattning utsöndras i urinen. Dessa studier är grundläggande inom klinisk farmakologi.

S var på sin tid internationellt erkänd och citerades flitigt i farmakologiska handböcker. Själv författade han ett antal läroböcker i sitt ämne. S:s farmakologiska sakkunskap kom också till användning vid utgivandet av Svenska farmakopén 1901 och 1908. Liksom många läkare vid sekelskiftet och under 1900-talets första decennier deltog S flitigt i samhällsdebatten. Han förfäktade bestämda uppfattningar men anslöt sig inte till något särskilt politiskt parti. En angelägen fråga för honom var nykterhetsfrågan och han var själv absolutist. Detta medförde dock inte att han var förbudsivrare. S kan beskrivas som skandinavist, och i den andan var han 1901–16 redaktör för Nordiskt medicinskt arkiv och senare även under många år huvudredaktör för Skandinavisches Archiv fur Physiologie. På Nobelstiftelsens uppdrag var han också från 1904 utgivare av Les prix Nobel.

Som skribent rörde sig S inom ett brett spektrum. Han medverkade bl a med en bok i serien Medicinskt folkbibliotek och var från 1903 medarbetare i NF. Flera av hans skrifter rör sig i gränsområdet mellan religion och vetenskap och behandlar frågor som naturvetenskapen kontra odödlighetstron samt medicinaren inför religionsproblemet och materialismen. 1917 gav S tillsammans med läkaren och författaren Henrik Berg ut skriften Om kaffemissbruket bland sv folket. Hans engagemang i sociala frågor tog ibland färg av Bergs hälsoreligiösa tänkande, där läkaren ansågs ha ett ansvar att förmedla sina kunskaper, men där en senare tid inte sällan ansett att detta gjordes moraliserande och med en ton av förmynderi. Dock tycktes S noga med att inte använda forskningsresultat okritiskt och propagandistiskt, vilket hans skrifter i alkoholfrågan bär vittnesbörd om. S:s stilistiska förmåga var erkänt väl utvecklad. Hans tyngsta vetenskapliga bidrag har dock ansetts något omständliga och övervägande deskriptiva på bekostnad av det analytiska.

Som akademisk lärare var S mycket noggrann och lämnade intet åt slumpen. Han förberedde sina föreläsningar grundligt och använde alltid manuskript när han talade, dock på ett sådant sätt att detta inte verkade hämmande på presentationen. Som handledare och mentor var han uppskattad. - Vid sidan av medicinen var musik och poesi två områden S gärna ägnade sig åt. Han skrev emellanåt dikter; samlingen Valda dikter utgavs som bidrag till den s k pansarbåtsinsamlingen 1912.

Författare

Carl-Magnus StoltSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl:ar efter S i KI:s bibi. - Brev från S i KB (bla till N Ahnlund, E W Dahlgren, Selma Lagerlöf o redaktionen för NF), LUB (bl a till C Furst, K Petrén o M Pfannenstill), RA (bl a till S Clason o S Hedin), UUB (bl a till D Bergström, S Fries, G Göthlin, S Hen-schen, H Hjärne, G Keijser, U Quensel, N Söderblom o H Ohrvall samt många till I Holmgren o E Linderholm) o i SSA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Åska med kulblixt, observerad i Stockholm (VA, Öfversigt af... förhandlingar, årg 40, 1883, Sdilm, n:r 7, s 88-90). - Einige Betrachtungen und Versuche uber die Filtration in ihrer Bedeutung fiir die Transsudationsprocesse im Thierkörper. Sdilm 1886. 67 s, 2 pl-bl. (Tills med R Tigerstedt; VAH, Bihang, bd 11, n:o 2 [omsl: Mittheilungen vom Physi-ologischen Laboratorium ... hrsg v C Loven, h 4: 2].) - Ovanlig form af tungsvulst, Cylindroma-Sarcoma (e. p. angiosarcoma) plexiforme hyalinum (r. gelatinorum) lingua;. [Rubr.] Sthlm 1887. 24, 2 s, 1 pl. (Nordiskt medicinskt arkiv, bd 19, n:r 18.) - Uber die Kraft und die Festigkeit der hohlen Muskeln des Frosches. Sthlm 1888. 16 s. (VAH, Bihang, 12, afd 4, n:o 3 [omsl: Mittheilungen 5: 1].) - Quelques cas de po-lyopie monoculaire hystérique. Mémoire de la cli-nique des maladies du systéme nerveux å Stockholm. [Rubr.] Sthlm 1889. 64 s. (Hygiea, Festband, n:r 7.) -Studier i muskelns allmänna mekanik. [Akad] Avh ... [Kl]. Sthlm 1891. 235 s. - Fall af dystrophia muscula-ris progressiva med mikroskopisk undersökningjem-te öfversikt af läran om "muskelspolarna" och om nybildning af muskeltrådar. [Rubr] Sthlm 1891.47, 4 s, 1 pl. (Nordiskt medic arkiv, 23: 3.) - Uber das Gift von Heloderma suspectum Cope, einer giftigen Eidechse. [Rubr] Sthlm 1897. 48 s. (Ibid, [30.] Festband [till Axel Key], 5.) - Om tobak. Sthlm 1897. 65 s. (Studentföreningen Verdandi's småskrifter, 62 o. 63.) 2. genoms uppl 1908. 78 s. - Utlåtandejemte bilagor I—III (Sakkunniges udåtanden angående sökandene till den lediga extra ordinarie professuren i allmän och experimentel farmakodynamik och farmakognosi vid Upsala universitetjemte vederbörandes meritförteckningar, Upsala 1897 [omsl], s 1-46). - [Svar på M Elf-strands kritik av föreg utlåtande.] Sthlm 1898. 33 s. [Undert.] - Helsning till gästerna vid det 15d£ skandinaviska naturforskaremötet i Stockholm. Sthlm 1898. (4) s. [Undert: C. G. S.] - Läkemedel och läkemetoder särskilt med hänsyn till huru de uppfattas eller missuppfattas af allmänheten. Sthlm 1899. 27 s. (Svenska folkets öreskrifter ... red: D Bergström, n:r 39.) - Meddelande från Karolinska institutels drogmuseum: Ett herbarium från 1719, samladt af Casten Rönnow i trakten af Göteborg (VA, Öfversigt af... förhandlingar, 56,1899, s 809-823). - Ueber chronische Vergiftung mit Steinkohlentheerbenzin (Comptes--rendus du XII. Congrés international de médecine Moscou 7 (19) - 14 (26) aout 1897 Section 4 b. Pharmacologie, balnéologie, climatologie, Moscou 1899, s 10-16). - Några ord om Sabina och om abor-tivmedelfrågan ur toxikologisk och rättsmedicinsk synpunkt. [Rubr] Sthlm 1900. 16 s. (Nordiskt medic arkiv, 33 (N F, bd 11), 1900, nr 18.) - Einige Beobacht- ungen iiber die Wirkung des Diphtherietoxins. Vor-trag auf dem Nordischen Kongress fur innere Medicin in Kopenhagen am 26 Juli 1900. [Rubr.] Sthlm 1900. 11 s. (Ibid, 33: 29.) [Referat:] Einige toxische und antitoxische Versuche iiber das Diphteriegift[!] (Verhandlungen des dritten nordischen Kongresses fur innere Medizin zu Kopenhagen d. 26-28 Juli 1900, Sthlm 1901, s 104-107). - J Axel Key. [Rubr.] Sthlm 1902. 1 portr, 12 s. [Undert.] (Ibid, 34 (F 3, bd 1), 1901, afd. 1 och 2, häft. 4; även med omsl: Dem Andenken Axel Keys ... Januar 1902.) - Om tobak, dess bruk o missbruk. Föredr i goodtemplarlogen Mi-nerva d 22 mars 1901. Sthlm 1902. 30 s. - Alkoholens fysiologiska verkningar särskildt med hänsyn dll frågan om måttligt alkoholbruk. Upps 1903. 42 s. ([Omsl:] I vår tids lifsfrågor, skriftserie utg af S Alrutz, n:o 32 = årg 7, h 6.) - Einiges iiber die Wirkung des Glycerins und des Veratrins auf die Muskelsubstanz [referat] (Förhandlingar vid nordiska naturforskare-och läkaremötet i Helsingfors den 7 till 12 juli 1902, [Sektionernas sammanträden:] 8. Sektionen för anatomi, fysiologi o medicinsk kemi, [även fr titlar,] Hfors 1903, s 13 f). - Sång vid invigningen af medicinska föreningens standar den 6 november 1904. Sthlm 1904. (3) s. [Undert: C. G. S.] - Kort framställning af alkoholens verkningar och betydelse. Sthlm 1904. 32 s. 2. uppl 1905. 34 s. - Några tankar och önskemål i alkoholfrågan. Föredr. Sthlm 1904. 20 s. (Skrifter utg af Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran 1904, n:r 4.) 2. omarb uppl 1908. 26 s. - [Diskussionsyttrande] (I Bratt, vivisektionen och dess berättigande föredr hållet i Stockholm d 31 jan 1904, Sthlm 1904, s 59-63). - Versuche uber die Wirkung von Phosphorwasserstoff (Archives des sciences biologiques, publ par lTnstitut impérial de médecin expérimentale å St.-Pétersbourg / Archiv biologiceskich nauk Til, Supplement. A m. Jean Pavloff å 1'occasion du 25-me anniversaire de sa carri-ére scientifique ... [titeln även på ryska], S.-Peterburg 1904, 4:o, s 1-35). - Vergleichende Studien iiber die Lokalwirkung von Cocain und Stovain auf peripheri-sche Nervenstämme. [Upsala 1906.] 4:o. 58 s. (Fest-schrift fur Olof Hammarsten [även: Upsala läkareför-enings förhandlingar, N F, Bd 11 (1906), Supple-mentbd. Festschrift O H gewidmet], 15.) - Strödda tankar i alkoholfrågan. Föredr i Hvita bandets norra fören i Stockholm d 1 febr 1906. Sthlm 1906. 35 s. (Tidskriften Hvita bandet, 1906, n:o 3 B.) - Några ord om homöopatien. Skrift utg af Medicinska föreningen såsom svar på provinsialläkaren d:r Hjalmar Helle-day's broschyr "Femtio skäl att vara homöopat". Sthlm 1906. 4:o. 24 s. [Ny uppl:] ... homöopatien. 1907. 39 s. - Några drag ur Emanuel Swedenborgs lif, särskildt om hans betydelse såsom anatomisk-fysiologisk forskare. [Rubr.] Gbg 1907. 16 s. [Ur Nord udskr 1904.] -Några ord om gifters inflytande på enzymatiska processer. Sthlm 1908. 35 s. (Hygiea, 1908, Festband, N:o 6.) [Föredr, ngt utvidgat; övers:] 53. Einiges iiber die Wirkung von Giften auf enzymadsche Prozesse (Archiv fur experimentelle Pathologie und Pharmakolo-gie, Supplementband: Festschrift, Herrn Professor Dr.Oswald Schmiedeberg... gewidmet, Leipzig 1908, s 469-481; referat av föredraget: Archives internatio-nales de Physiologie, vol. 5 [: 2.] Compte rendu du VIIC* congrés international de physique (Heidelberg. 13-16 aout 1907), Liége & Paris 1908, s 60). - Kantat vid Svenska läkaresällskapets hundraårsfest den 25 oktober 1908. Sthlm 1908. (4) s. [Undert: C. G. S.] - En underlig annons. Uttalande (G Cassel m fl, För eller emot rusdrycksförbud?, Sthlm 1909, s 14-16). - En folkfara. Inlägg i en brännande fråga. Sthlm 1910. 43 s. [Om preventivmedel; ur Vita bandets tidskr s å.] -Sedligt ansvar, särskildt fosterlandets sedliga kraf på studenterna. Föredrag hållet i Uppsala den 11 okt. 1910. Sthlm 1910.21 s. (Skriftserie utg af Svenska riksförbundet för sedlig kultur, n:r 4.) - Sång vid Karolinska institutets hundraårsfest den 13 december 1910. Sthlm 1910. (3) s. [Undert: C. G. S.] - Einige statistische Daten betreffs der Anwendung von Alkohol bei der Behandlung von Pneumonie und Typho-idfieber (Nord. medizin. Archiv, Jahrg. [43,] 1910, Abt. 2. Anhang: Verhandlungen des sechsten nordi-schen Kongresses fur innere Medizin Skagen 28-30 Juni 1909, Sthlm 1910, s 222-229, 231 f). - Farmakologiska institutionen (Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia d 3, Sthlm 1910, 4:o, s 229-251; även sep, 23 s, XVIII s pl). - Alkoholism och ärftlig de-generation. Enligt nyare statistiska utredn. [Rubr.] Sthlm 1911. 4:o. 9 s. - Kaffemissbruket bland barnen. Upps 1910. 8 s. [Text; tills med Sture Carlsson, J. Th. Hegardt, KHesselgren.] (Sveriges lärares nykterhetsförbunds småskrifter, 2.) 2. uppl 1911. (Ibid; även Sveriges vår, tilläggshäfte n:r 7.) - Valda dikter. Sthlm 1912. 138 s. - Ueber die Gewöhnung an Arzeneimit-tel und Gifte nach neueren Anschauungen (Forhand-linger ved syvende nordiske Kongres for indvortes Medicin Bergen den 3.-5. Juli 1911, Kristiania 1912, s 201-217). - Andlig förgiftning. Ett uttalande. Sthlm 1912. 31 s. (Skriftserie utg af Svenska riksförb för sedlig kultur, 7.) - Om kaffe, dess bruk och missbruk. Sthlm 1912. 34 s. (Småskrifter utg av Svenska sällsk för nykterhet o folkuppfostran ...) - Materialism och vetenskap. Föredr ... febr 1912, o ... 23 mars s. å. Sthlm 1912. 24 s. [Ur Unga krafter.] (Bilaga till Social tidskrift 1912, n:o 6.) [2. uppl:] ... Föredr hållet vid diskussionsmöte mellan soc:dem. arbetare o för religiösa frågor intresserade. Sthlm 1913. 26 s. (Modärna stridsskrifter [omsl].) 3. uppl [omsl] Hälsingborg 1913. (Nutida stridsfrågor [omsl].) - Pater Hyacinthe, en religiös personlighet. Sthlm 1913. 44 s. [Om Charles Loyson.] (Skrifter till 1800-talets kyrkohistoria 6.) -Naturvetenskap och odödlighetstro. Några reflexioner i anknytning till prof Gadelii arbete "Tro och öf-vertro i gångna tider". Upps 1913. 24 s. (Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie 31 [omsl].) - Om religionens betydelse för nutidens svenska folk. Hvar-för bekänner jag mig vara kristen? Upps 1913. 22 s. (Ibid 32.) - Bild ur lifvet (Liten sedlighetsskrift, Sthlm 1913 [enl uppg]), - Några ord om homöopatiens historia och innebörd (Skrifter utg i samband med Hygienisk revy, 1. A Norgren, C. G. S o T. Thunberg, Ho-möopatien i kritisk belysning, Lund 1914, s 1-26). -Sedlig renhet ur medicinsk, social och etiskt-religiös synpunkt. Sthlm 1914. 30 s. - "Försvaret främst." [Rubr.] Sthlm 1914. 20 s. [Undert.] - Om metoderna att experimentellt pröfva styrkan af digitalispräparat (Förhandlingar vid åttonde nordiska kongressen för invärtes medicin i Lund d 28-30 aug 1913, Sthlm 1914, s 275-294; även sep, 20 s). [Jfr:] Die Methoden fur experimentelie Prüfung der Starke der Digitalis-präparate. [Rubr.] Sthlm 1915. 25 s. (Nordiskt medic arkiv, afd. 2 (Inre medicin), [48 (F 3: 15).] Festskrift för J. G. Edgren red av C. G. S, nr 1.) - Kort framställning av drogernas ursprung och hemländer med blickar på deras kemi och historia. Sthlm 1916. 35 s. 2., revid uppl 1923. 38 s. - Om kaffemissbruket bland svenska folket. Sthlm 1917.80 s. (Tills med H Berg.) -Ungdomens nöjesliv ur sedlig synpunkt. Föredr vid Vita Korsmöte inom Kristi, fören. av unge män i Stockholm den 18 mars 1917. [Rubr.] Sthlm 1917.16 s. - Några ord om ungdomens nöjeslif ur sedlig synpunkt (På vakt, [rubr; omsl:] Utg af Svenska riksförb för sedlig kultur, h 20 (årg 3, 1917, h 3), [Sthlm, tr] Falköping, s 5-13). - Kort lärobok i allmän farmako-logi för medicine studerande. Sthlm 1919. (9), 80 s. -Nutida bildning och underverkstro (Det andliga nutidsläget och kyrkan, några inlägg, d 3, Sthlm 1919, s 106—139). - Physiologische Untersuchungen an Vitaminen B und wasserlöslichen Biokatalysatoren. [Rubr.] [Sthlm tr] Upps 1921. 27 s. (Tills med G. J:son Blohm & H. v. Euler; [VA,] Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, bd 8 [1921-23]: 13.) - Trosinne-hållets betydelse, tillika en vidräkning med Rom. Föredrag i Uppsala kristliga studentförbund d. 17 jan. 1921. Upps 1921. 28 s. - Vad gäller det? Behöves upplysning om förbudslagförslagets innebörd och konsekvenser? [Rubr.] Sthlm 1922. 8 s. [Undert.] - Varför rösta vi mot förbudet? För Tiden. [Rubr.] Sthlm 1922. 12 s. [Ur Tiden, s å.] - Riktlinjer för L. F. U. F:s fortsatta verksamhet. [Rubr; omsl:] Efter förbudsomröstningen. Sthlm 1922.15 s. [För Landsföreningen Folknykterhet utan förbud. ] - Anteckningar i farmakologi efter ... föreläsningar å Karolinska institutet, utg av Dagny Erikson, B Lagerström, Curt Peterzén, H Oh-man. Genoms o godkända. Sthlm 1923. 4:o. 128, XVI s. [Ny uppl:] Repetltorium i farmakologi efter ... 2. af prof. S omarb uppl 1927. 8:o. 147, XX s. - Om läkemetoder och läkemedel. Sthlm 1924. 234 s. (Medicinskt folkbibliotek ... red av G Holmgren [10].) 2. uppl 1927. - Einige Drogen aus dem Kamerun-Gebie-te und ihre einheimische Verwendung. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1926. 34 s. ([VA,] Arkiv för botanik, bd 20 A, n:o 8.) - Kungl. Medicinalstyrelsens kungörelse angående fysiologisk prövning och standardisering av Folium digitalis; den 27 maj 1926. [Rubr.] Sthlm 1926. (3) s. [Text: efter förslag av S.] - Skandi-navisches Archiv fur Physiologie ... Sach- und Auto-renregister zum I.-L. Bd. Bearbeitet. Berlin & Leipzig 1928. 56 s. - Ein Pfeilgift mit Herzwirkung aus Siid-amerika (Columbia) (Acta medica Scandinavica, vol. 68, 1928 [festnr för John Sjöqvist], Sthlm 1928, s 287-304). [Overs:] An arrow poison with cardiac effect from the New World (E Nordenskiöld, Compara-tive ethnographical studies, 9, Gbg 1931, s 155-187). - Minnen från Nya elementarskolan i Stockholm, berättade. Sthlm 1929. 34 s. (Skohninnen [omsl].) - Livsåskådningens betydelse. [Rubr.] [Sthlm, tr] Falköping 1929. 10 s. [Undert; På vakt, Skriftserie utg av Svenska riksförb 70.] - Minnesblad vid Stockholms studentsångarförbunds 25-årsjubileum 1905-1930. Gbg 1930.189 s. (Tills med G Kahlmeter & I Hjort.) -Det amerikanska förbudet, dess uppkomst, utveckling och verkningar. Sthlm 1930. 79 s. [Ur Frihet och ansvar, 1930.] - Ein starkes Topf-Kurare von den Tucu-na- (Ticuna-) Indianern des oberen Amazonas (Acta medica Scand, 75. Opus professori Israel Holmgren dedicatum, Sthlm 1931, s 1-9). - Några ord i nykterhetsfrågan. Återblick o personl. ståndpunktstagande (Jacobo Billström qvinqvaginta aetatis annos honeste peractos respicienti d 1-2, Sthlm 1930, 4:o, s 281-288). - Drogen aus dem Kamerungebiete. 3. Bo-lolo - Cortex Enantia? chlorantas Oliv. Upps 1932. 8 s. (Arkiv för botanik, 24 A: 11.) - Axel Key och Nordiskt medicinskt arkiv. Minnesskrift utg till hundraårsdagen av hans födelse d 25 okt 1932. Red av C. G. S. Sthlm 1932. 147 s, 8 pl-bl. -Bemerkung uber siidame-rikanisches Pfeilgift. Antwort an Herrn Professor Ra-fael Karsten. [Rubr.] [Hfors] 1934. 10 s. [Pfeilgiftstu-dien IX.] (Societas scientiarum Fennica, Commen-tationes humanarum Iitterarum, 6: 5.) — Pfeilgiftstu-dien XII. [Rubr.] Upps 1935. 21 s. (Arkiv för botanik, 27 A: 4.) [I-XI i resp: Archiv der Pharmacie, Bd 231, 1893, Skandinavisches Archiv fur Physiologie, 35, 1918, 37,1919,50 o 52,1927,54,1928, o 55,1929, Acta medica Scandinavica, 75, 1931, Commentationes 6: 5, 1934, samt Skandinavisches Archiv.... 68 o 70, 1934.] - Otto Christian Loven, minnesord på hundraårsdagen av hans födelse d 12 mars 1935 (Svenska läkaresällskapets handlingar, bd 61, 1935, Suppl, Sthlm 1936, 1 pl, s 71-140). - Some observations on South American arrow-poisons and narcotics. A rejoinder to professor R Karsten (Ethnological studies, 3, Gbg 1936, s 330-358; ulls med H Wassén). - Pfeilgiftstudi-en. Cortex Erythophlaei aus Zentralafrika (Ethnos, vol 2, 1937, Sthlm, s 230-234 [i no 4 = festnr ull Gerhard Lindblom]). - Kurze Notiz iiber den Pakuru-Baum in Columbia (Sud-Amerika). [Rubr] Upps 1938. 3 s. (Arkiv för botanik, 29 B; 2.) - Einige mexi-kanische Rauschdrogen. [Rubr.] Upps 1939. 9 s. (Ibid, 29 A: 12.) - Notiz iiber die giftige Fuchs- oder Wolfsflechte (Lethariavulpina (L.) Vain.) Upps 1939. 6 s. (Ibid, 29 A: 14.) - Tal vid Förbundets för nationell fostran årsfest den 27 mars 1939 i Kungsholms Elementarskola för flickor Sthlm 1939. 36 s. - Artiklar i Nordisk familjebok, bd 19-20 (= Suppl 1-2), Sthlm 1896-1900, Ny ... uppl, 1-38, 1904-26, o 3. ... uppl, 1-20, 1923-34; bidr i: Hygiea, 1885-86 (referat), 1890-92, 1894-98, 1900-13, 1915, 1919, 1921, 1923-27,1932-33, 1935,1938, Sthlm, Biologiska föreningens förhandlingar, 1888, 1890/91, Sthlm, Skandinavisches Archiv fur Physiologie, Bd 1, 1889, 3, 1891, 4,1892,5-6,1895, 7,1897,10, [1899-]1900, 11,1901, 12-13, 1902, 14, 1903, 15, 1904, 17, 1905, 21, 1909, 23, 1910, 25, 1911,29, 1913 (festskr för Robert Tigerstedi), 30,1913,32,1915, 33,1916, 35,1918, 37,1919, 39-40, 1920, 41, 1921, 42, 1922, 43, 1923 (d:o), 44, 1923, 45, 1924, 46, 1925 (även i Bericht iiber den I. nordischen Kongresses fiir Physiologie und experi- mentelle Medizin in Lund ... 1925), 47-48,1926, 50 o 52, 1927, 54, 1928, 55 o 57, 1929, 58, 1930, 61, 1931, 63, 1932 (även i Referate der Vorträge beim III. Nor-dischen Kongresses fur Physiologie in Kopenhagen [1931]), 64, 1932, 67-70, 1934, 71, 1934 (även i Referate ... beim IV. nordischen ... in Helsinki... 1934), 72, 1935, 74, 1936, 77, 1937 (i Referate der am V. nordischen in Upsala ... 1937 gehaltenen Vorträge ...), 79, 1938, 80,1938 (festskr för Thorsten Thunberg), (Berlin &) Leipzig, (Naunyn-Schmiedebergs) Archiv fiir experimentelle Pathologie und Pharmakologie, bd 30,1892,32,1893,35,1894, 84,19[18-]19, (92,1922, 96,1922,105,1925, 119, 1927,128,1928,138,1928, o 157, 1930, i resp Verhandlungen der Deutschen phy-siologischen Gesellschaft, Tagung 2: Freiburg i. B. 1921, 3: Leipzig 1922, 4: Innsbruck 1922, 6: Dusseldorf 1926, 7: Wiirzburg 1927, 8: Hamburg 1928, 9: Munster in Westphalen 1919 o 10: Königsberg i. Pr. 1930, alla enbart referat), 178, 1935, Leipzig, Berlin, Archiv fur Anatomie und Physiologie (Physiologische Abtheilung), 1893, Leipzig, Archiv der Pharmacie, 1893, 1897, Berlin, Upsala läkareförenings förhandlingar, 1893/94, 1896/97, 1899/1900, 1903/04, 1904/05, 1907/08, 1910/11, 1912/13, Upps, Medicinsk månadsrevy, tidskr för referat... (i avd Läkemedelslära o Experimentell patologi), 1896-1900, Sthlm, Deutsche medicinische Wochenschrift, 1897, Leipzig, 4:o, Centralblatt fur Physiologie, 1897, 1902, Leipzig & Wien, Archiv fur Hygiene, 1898, Munchen, Svensk farmaceutisk tidskrift, 1898 (referat), 1900, 1902-03, 1905-06, 1921, 1924-25, 1932, 1937-38, Sthlm, Munchener medicinische Wochenschrift, 1899, 4:o, Tidskrift i militär helsovård, 1899, 1909, Sthlm, Archiv fur die gesammte Physiologie des Men-schen und der Thiere, hrsg v E F W Pflüger, 1900, Bonn, Svenska trädgårdsföreningens tidskrift, 1902, Sthlm, Nordisk Tidsskrift for Terapi, 1904, 1911, 1913, Khvn, Nordisk tidskrift... utg af Letterstedtska fören, 1904-05,1910, Sthlm, Mimer, sv tidskr för studiet af alkoholfrågan o nykterhetssträfvandet, 1905, Sthlm, Hvita bandets tidskrift, för Svenska kvinnors kristna nykterhetssällskap 1906, Vita 1909-10, Sthlm, Allmänna svenska läkartidningen, 1906, 1912-13, 1915, 1917, Svenska 1923-24, 1926-27, 1929-30, 1932, 1934, 1938-39, Sthlm, Prager medizi-nische Wochenschrift, 1907, 4:o, For Kirke og Kultur, 1909, Kristiania, Archivio di fisiologia, 1909, Firenze (festskrift för Giulio Fano), Unga krafter, årsskr utg af SSUH, 1909-10, Upps Från arbetsfältet, tidskr utg av Svenska sällsk för nykterhet o folkuppfostran .... 1910, Sthlm, Vår lösen, utg genom kyrkliga frivilligkåren i Uppsala, 1911, 1913-15, 4:o, Kristendomen och vår tid, 1911-16,1918, 1920,1923,1928-29,1931-32, Lund, Social tidskrift, 1912-13, Sthlm, Förhandlingar vid Svenska läkaresällskapets sammankomster, 1912, 1922, Sthlm, Wiener medizinische Wochenschrift, 1916,4:o (festskrift för Sigmund Exner), Svenska läkaresällskapets handlingar, 1916 (h 2, festskrift för Emil Holmgren, o 3, d:o för Erik Muller), 1917 (h 3, d:o för Alfred Pettersson), 1935, Sthlm, 4:o, Hälsovännen, 1918, Sthlm, Hospitalstidende, 1919, Khvn, Berichte fiber die gesamte Physiologie, Bd 2, Berlin 1920 (refe- rat i Bericht uber die Tagung der Deutschen physiolo-gischen Gesellschaft in Hamburg ... 1920), Zeitschrift fur die gesamte experimentelie Medizin, 1921, Berlin, Tiden, 1922, Sthlm, Läsning för svenska folket, 1922, Sthlm, VAÄ, 1923, Sthlm, Nordisk hygienisk tidskrift, 1923, Gbg, Finska läkaresällskapets handlingar, 1923, Hfors, Ymer, 1924, Sthlm, Rivista di biologia, 1924, Milano, La medicina germano-hispano-americana, re-vista mensual de medicina, cirurgia y especialidades, 1924, Leipzig, Pharmazeutische Zentralhalle för Deutschland, 1925, Dresden, Tirfing, tidskr för nykterhetsfrågans studium, 1925-26, Sthlm, Social-medicinsk tidskrift, 1926, Sthlm, 4:o, The journal of phar-macology and experimental therapeutics, 1926, Baltimore, 4:o, Verdandi, tidskr för ungdomens målsmän o vänner, 1927, Sthlm, Medicinska föreningens tidskrift, 1927 (jubileumsnr), 1929-32, Sthlm, 4:o, Ar-chivio di scienze biologiche, 1928, Bologna (festskrift för Filippo Bottazzi), Frihet och ansvar, organ för Landsföreningen för folknykterhet utan förbud, 1929-39, Sthlm, 4:o, Nordisk medicinsk tidskrift, 1930, 1932, Sthlm, 4:o, Religion och kultur, Sveriges rel. reformförbunds ddskr, 1931, 1933-35, 1938, 1940, Sthlm; titlar till 1934 se SLH, Följd 3, Sthlm 1886-1901, s 725 o 1494, samt F 4, d 4, 1934, s 312-317, o 5, 1935, s 717.

Utgivit (redigerat): G. von Ditben, Crania Lapponi-ca. With a preface by G Retzius. Sthlm 1910. 4:o. 23 s; i mapp, Holmiae s å, lösa pl [tr ijena], patentfol, 22 bl. - Nordiskt medicinskt arkiv. Avd. 2 (Inre medicin), [bd 48 (F 3, bd 15)]. Festskrift för J. G. Edgren. H 1-19. Sthlm 1915. 25, 18, 52, 43, 30, 6, 12, 10, 23, 26, 6, 19, 11, 40, 19, 16, 8 s, s 41-121, 130 s jämte pl. (Red.) - A Key, Ett medicinskt centralorgan. Dess tillkomst och utveckling (Axel Key och Nordiskt medicinskt arkiv, minnesskrift ... Red av C. G. S, Sthlm 1932, s 27-77). - Periodica: Les prix Nobel en 1901 (-1938), Sthlm 1904-39; Nordiskt medicinskt arkiv, afd. 1 (Arkiv för) Kirurgi / 2 (Arkiv för) Inre medicin, bd 34-51 (F 3, bd 1-18), 1902-19, Sthlm; Skan-dinavisches Archiv fiir Physiologie, Bd 45-82: h 3/4, Berlin & Leipzig 1924-39, med Supplement 1-15, 1925-39.

Översatt: S Exner, Kritisk översikt af de nyaste fysiologiska undersökningarna om stora hjärnans bark ... (Hygiea, bd 47, 1885, Sthlm, s 423-439, 487-501; efter Biologisches Centralblatt, Bd 5, 1885, Erlangen 1885-86).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 5juli 1895, nr 18, RA.

G Liljestrand, Minnesord (Hygiea 1939); SLH 3: 2 (1895), 3: 3 (1901) o 4: 4 (1934); SMoK; TThunberg, nekr över S (Sv läkarddn, nr 45,1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Gustaf Santesson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6356, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl-Magnus Stolt), hämtad 2021-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6356
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Gustaf Santesson, urn:sbl:6356, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl-Magnus Stolt), hämtad 2021-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se