Birger F Schöldström

Född:1840-12-10 – Kungsbacka församling, Hallands län
Död:1910-11-28 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Författare, Skriftställare, Tidningsredaktör


Band 31 (2000-2002), sida 743.

Meriter

Schöldström, Birger Fredrik, f 10 dec 1840 i Kungsbacka, d 28 nov 1910 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: apotekaren Lorentz Fredrik S o Martha Christina (Märta-Stina) Åberg. Studentex vid Realgymn i Gbg maj 61, anställd i D F Bonniers bokhandel där 61–63, medarb o korrespondent i bl a Gbgs-posten (GP) 63–67, Snäll-posten 67-68, Gbgs handels- o sjöfartstidn (GHT) 68–69 o 72–73, Aftonbladet 69, Nya dagl alleh (NDA) 73–83 o från 89, red o utg av bl a Söndags-Nisse 69–70 o 90 o Sthlms aftonpost 71–72. Förf.

G 29 april 1872 i Sthlm, Hedv El, m Emilia Maria Ulrika Malmsten, f 4 juli 1851 där, ibid, d 27 nov 1923 där, Engelbr, dtr till fastighetsägaren Carl Gustaf M o Maria Christina Andersdtr.

Biografi

Sin publicistiska gärning började Birger S i S A Hedlunds (bd 18) GHT redan 1860, men fast medarbetare blev han i den av bokhandlaren David Felix Bonnier (bd 5, s 426) grundade konkurrenten GP. 1867 sökte sig S till Sthlm, som trots de framstående västsv publicisternas insatser ändå var tidningarnas och tidskrifternas huvudstad. Under de följande 15 åren växlade han mellan fasta och friare publicistiska engagemang. Han korresponderade till GHT och Bernhard Cronholms (bd 9) Snäll-posten och medarbetade i Aftonbladet. Under ett knappt halvår redigerade han den kortlivade Sthlms aftonpost. August Strindberg debuterade där som fri skribent med ett par uppmärksammade artiklar, fann betalningen god och beklagade tidningens nedläggning. Sin långvarigaste förbindelse i sthlmspressen hade S med K A Lindströms (bd 23) NDA, där han var fast medarbetare i drygt 10 år. Därefter ägnade han sig åt fri publicistik och lämnade bidrag till en rad tidningar och tidskrifter.

Publikationernas mångfald och brokighet kan ge vid handen att S skulle ha varit rastlös och ombytlig. Så var dock alls icke fallet; tvärtom odlade han träget några specialområden vilka inte var så få men där man alltid kan urskilja de mellanliggande bryggorna. Den viktigaste av dem var S:s starka personhistoriska intresse.

Litteraturen och särskilt teatern intresserade S alltsedan skolåren. Han presterade själv några pjäser och bearbetade ytterligare ett par. Lika hemmastadd på teatern som i biblioteket var han väl skickad att bibliografera den sv dramatiska litteraturen. Han har bidragit med kompletteringar till både E W Dahlgrens (bd 9) biografier över komedianter och G Klemmings (bd 21) förteckning över den dramatiska litteraturen fram till 1875; båda finns bland hans efterlämnade anteckningar i KB. Han fortsatte också Klemmings förteckning för åren 1876–1903, men endast materialet för 1876–78 föreligger i tryck (1901). En annan hand har på grundval av S:s material färdigställt ett provisoriskt register för tiden fram till sekelskiftet. Det förvaras liksom utgångsmaterialet i KB, och där finns också ytterligare anteckningar för åren 1904–09.

Trots uthålligheten vad gäller inriktningen på sin levnadsbana tycks S ha kommit bäst till sin rätt i en forskning och ett skrivande där han förhållandevis snabbt kunde se resultatet av sina mödor i tryck. Hans relativt viktigaste insats består i att ha tagit tillvara information från teaterns flyktiga värld. Sina artiklar i ämnet samlade han i en svit av böcker: Bilder från svenska skådebanan (1875), Bakom fäld ridå (1888), "Hög och sann konstnärlig anda", sv teaterbilder (1892). De många blygsamhetsförbehållen kommer till uttryck i titlar och undertitlar på uppsatserna: Strödda minnesblad från Tredje Gustafs scen, Bland skuggor: teaterhistoriskt kåseri, Teatraliskt småsnack. För den som inte söker svar på alltför bestämda frågor finns här charmfulla och gripande episoder att njuta av. Att systematik och personregister saknas hör genren och upphovsmannen till.

Att åt eftervärlden fånga ögonblickets konstnärer på de tiljor som föreställer världen är en bestående insats. I motsats till Georg Nordensvan i hans översiktsverk Sv teater och sv skådespelare från Gustav III till våra dagar, 1–2 (1917–18), sysslade S i betydande utsträckning också med landsortens teaterliv. Detta kommer ytterligare fram i hans efterlämnade anteckningar, där inte bara Gbgs teatrar uppmärksammas utan också exempelvis de i Karlskrona, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro. Här som i andra sammanhang kan konstateras att det i ringa grad är sin samtids teaterliv S gör till föremål för sin dokumentation. Det är det nästan flydda som han rekonstruerar i tidningar, tidskrifter, brev och muntliga källor.

1883 publicerade S Förbiskymtande skuggor, den första i en svit på ett tiotal publikationer som efter hand försågs med den öppna undertiteln Minnen och anteckningar. Han excellerade i polygrafiska titlar som inte i onödan behövde utestänga något mänskligt: I kikaren (1890), I tittskåpet (1891), Brokiga bilder (1892), Mörkt och ljust (1893), Zigzag (1895). Här nämns nästan allt och alla; med samma intresse berättas både om Lucidor och om Lucidors baneman. Bellman är naturligtvis ofta förekommande: Bellman som "hädareyngling", Bellman på Åland, Bellman på Nisse-fest. Men ofta uppmärksammas också bipersonerna i hans värld, Ulla Win-blad och Norström likaväl som Bellmans maka och syskon. De sv skaldinnorna presenteras på sin blomparterr, och sv skalders kvinnogalleri blir föremål för utredning. Tagande för givet att läsaren är bekant med "skaldekonungen Ahlstrand" vill S förbättra kunskaperna om hans mest berömde föregångare bland pekoralisterna, aptekar Ris, vaktmästar Bäckman och mamsell Gillin.

Oavsett ämne är S:s intresse detsamma, och det förmedlar sig ännu till läsaren, som också ofta lockas av titlar som antyder en liten gåta som ska lösas: Den mystiska damen å malmgården, När skalden Franzén var i delo med polisen, Aftonbladets magyariske följetonist. S porträtterar Göteborgsvitsens Aron Jonason (bd 20) och skriver själv in sig i den miljön och ordleker någon gång desslikes: "Ak-, trak- och direktörer". De egna minnena dyker ibland upp vid sidan av de uppletade notiserna och de resulterar inte sällan i en snabbtecknad kontur och en viss gripenhet som i Sista aftonen med August Blanche.

Litteraturhistorien hörde till S:s kunskapsområden. Han anlitades också för inledande levnadsteckningar i arbeten av Mauritz Cramaer (En återuppstånden skämtare, 1885), Emilie Flygare-Carlén (Efterskörd 1888) och Karl Wetterhoff (Dikter och bilder, 1889). Också här har han ofta mera att säga om person än om text. Just S:s personkännedom vitsordas kanske mer än något annat. Han visste vad som var värt att veta om 1700-talets och 1800-talets personligheter, ja, egentligen ännu mera enligt somliga, eftersom hans intresse inte stannade vid de stora och minnesvärda. Men kunskapen förenades med en anspråklöshet som fortfarande gör hans volymer läsbara och som i samtiden tog sig det uttrycket att även sinsemellan svårförenade krafter skänkte honom uppskattning och vänskap. Därtill kan läggas att S generöst delade med sig av sitt rika vetande till andra, däribland inte minst till Karl Warburg och kanske speciellt för dennes Rydbergsmonografi.

S dras nästan alltid till kulturhistoriska och personhistoriska ämnen. Det är i det bildade och välformulerade skvallret som han finner sin särskilda form. Riktigt på djupet går han inte. Källkritik är inte hans sak, och som i fallet med Värmdömålet har hans fängslande berättelse, efter vad som visats, påverkat andra att inte heller gå tillbaka till källorna (Torbacke). Men samtidigt som S månade om sin frihet i valet av ämne, föredrog han i sina volymer med blandgods att återkomma till några specialområden. Ett sådant utgör skildringar av hur friheten värnades i annan tid och i andra länder men här och var med insatser av svenskar. Titlar som Garibaldis svenskar, När svensken sist sköt på ryssen, Fem fosterlandsvänner och Ungerska frihetshjältinnor ger en antydan om ett engagemang, om än på viss distans.

Lite av en särställning som en större anlagd och tematiserad insats intar Svenskarne under Dannebrogen 1848–1850 (1903). Verket är en hundrasidig presentation av de sv frivilliga som i handling omsatte skandinavismens många tal. Arbetet växte fram ur ansatser i Damer och knektar (1902) och fick sedan ett tillägg (1905). På ett halvsekels avstånd samlade där S de hjältar som han kan ha upplevt som barn. Mottona ur tidens poesi står i märklig kontrast till den ojämna och matrikelartade framställningen. Men det personliga draget är ändå inte att ta miste på; han menar sig inte utan skäl ha skapat "ett av dessa verk, vilka icke bringa sin upphovsman annan berömmelse eller lön än det egna medvetandet att hava från en oförtjänt glömska räddat minnen, värda att upplivas och bevaras".

S:s insatser rymde ett par paradoxer. Sitt stora teaterintresse till trots blev det på något undantag när - så i tidiga och tillsammans med C H Atterling författade brev (1868) - inte om den aktuella teatern han utlät sig. Och trots sin personhistoriska håg har han bara indirekt och i förbigående tecknat sina egna drag. S som iakttagaren av andra och den flitige läsaren kastar sin skugga in i hans sista bok, Vid pulpeten n:r 14 (1908), betitlad efter hans plats i det som blev hans andra hem, KB, och där redan Claes Lundin (bd 24) fångat hans drag i Nya Stockholm. Redan hans resliga växt med det långa skägget böljande över bröstet bidrog till att skapa uppmärksamhet kring hans person. I likhet med sin chef på NDA intresserade sig S speciellt för ungerska förhållanden. Det mest bestående resultatet av detta intresse blev volymen Harposlag och svärdsklang (1888), betecknad som en "sannsaga" där S återger Petöfis heroiska levnadslopp och redovisar egna och andras tolkningar av dennes dikter. Viktor Rydberg bidrog med en inledning. S:s insats för den ungerska litteraturen ledde till att han kallades som medlem av Petöfi-samfundet (1882) och av den ungerska vitterhetsakademin (1905). – Stora delar av S:s anteckningar införlivades med KB:s samlingar efter hans död. Sedan 1966 delar SA ut B S:s pris som belöning för litteraturhistorisk och personhistorisk forskning, instiftat efter en donation av S:s dotter Ingeborg S.

Författare

Per RydénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Papper efter S (23 vol: anteckn:ar i teaterhist, biografi, bibliografi, litt- o kulturhist) i KB. - Brev från S i GUB (bl a till W Berg o många till S A Hedlund), KB (bla till S Wieselgren, G Klemming, LJosephson, C Snoilsky, V Rydberg o F U Wrangel samt många till C M Carlander o K Warburg), LUB (bl a till C Sjöström), RA (till C Silverstolpe), UUB o i SSA (bl a till N Östman o många till KF Werner).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Till teaterfrågan. Tre epistlar, tilleg-nade förste direktören vid K. m:ts hofkapell och spek-takler, herr hofmarskalken E. af Edholm, af*. Sthlm 1868. 76 s. [Anon; tills med C H Atterling.] 2. uppl s å. - "Obrottslig tystlåtenhet." Vådevill i en akt. (Efter en idé af [C M] Wengel.) Sthlm 1868. 26 s. ([Omsl:] Bibliotek för teatervänner, n:r 95.) - En sannsaga från kulisserna (Svensk teater-kalender ... utg af F. M. Björklund, årg 2*. 1870, Sthlm, s 97-99; sign S.). - Prins Kille och fröken Wira. Fantastisk operett i 1 akt. Fri bearb af Trumf. Musiken afj. Offenbach m. fl. Sthlm 1871. 61 s. [Efter dansk bearb av E Bögh efter H Chi-vot o A Duru.] (Ibid, 130.) - Några ord i stenkolsfrågan. Sthlm 1872. 99 s, Bilagor [rubr] LVI s. [Anon; tills med HA Taube.] ([Även;] Bihang till Dagens Nyheter n:o 2,303, fredagen den 19Juli 1872.) - Lars Johansson Lucidor. En litterär studie. Sthlm 1872. 16 s, 1 pl. - Bilder från svenska skådebanan. Kongl. svenska scenens förnämsta artister framställda i kostym. [Omsl.] [H 1*.] Sthlm 1875 [titelbl tr senare]. 4:o. (11) s, [text i korrekturavdrag till] 5 pl [av 11], - Tre af det unga Sverige [C L Östergren, C Eichhorn, P A Gödecke] (Litterärajulbladet, år 8,1875, Sthlm, 4:o, s [1] f). - Svensexan eller Putte poet och festarrangör. Hvad-du-vill i tre akter med likörer och kotletter samt starka toddar, nödtvungna vigilanser, skämt och gamman m. m. m. m. (Svenskt original.) Sthlm 1876. 8 s. [Anon.] - Kyssarnes bok. Teoredska och praktiska studier i "det muntliga förfarandet". Af—. Sthlm 1878. VIII, 56 s. [Anon.] 2. uppl:... af d:r Bianco Schönmei- jer. 1898. VIII, 54 s. [Pseud.] - "Hög och sann konstnärlig anda". Ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Sthlm 1880. 20 s. [Ur Illustrerad Nisse-kalender s å; om Erasmus Sjövall, förebild till Blanches teaterdirektör Sjövall.] - Förbiskymtande skuggor. Minnen och anteckningar. Sthlm 1883. 265 s. - Swartz, Marie Sophie (Svenskt biografiskt lexikon, N. F., bd 9, Sthlm 1883, s 400-407; sign S-m). - Rådgifvaren vid toaletten. En samling enkla o praktiska råd för damerna att ända in i ålderdomen bibehålla helsa o skönhet. Utg af d:r Bianco Schönmeyer. Sthlm 1884. 31 s. [Pseud.] - Johan Gustaf Schultz (J G Schultz, Värjhugg och nålsting. In- o utfall i zigzag, Sthlm 1884, s 1-28). - Mauritz Cramaer (Polstjernan, illustr kalender årg [1,] 1885, Sthlm 1884, s 73-101; ngt bearb i M Cramaer, En återuppstånden skämtare. Camera--obscura-bilder från 1840-talets Stockholm. Med anmärkningar samt ... biografi af B S, Sthlm 1885, s 1-24: Johan Mauritz Cramaer). - Vargklyftan. (Ett litterärt minne.) (ibid, 2, 1886, tr 1885, s 159-176). -Skrubben numro fyra (Ny illustrerad tidning, årg 21, 1885, Sthlm, fol, s 413; anon). - Prinsessan Amazilis saga. En bild från kulissernas verld, tecknad. [Rubr] U o o å. 12 s. [Ur Nornan 1887, Sthlm 1886.] - "Gröna stugan" (Polstjernan, 3, 1887, tr 1886, s 143-157). -En liten 25-års-historia (Söndags-Nisse, årg 26,1887, Sthlm, fol, n:o 8 (A). Jubel-nr, 20 febr, s [2] f). - Bellman och Stockholms konsistorium (Harlekin, illustr komisk kalender på vers o prosa, Sthlm 1887, s 156-159; anon). - Ett signifikatift svenskt original på originalspråket skildradt af kapten Gulliver o fänrik Stjerne (ibid, s 31-52; pseud tills med P E Bergstrand). - Bakom fäld ridå. Minnen o anteckningar. Sthlm 1888. 265 s. - Harposlag och svärdsklang. En sannsaga, berättad. Jemte ett urval af egna o andras Petöfi-öfvers. Med förord af V Rydberg... Sthlm 1888. 123 s. - Emelie Flygare-Carléns lefnadsteckning. [Omsl: ... -Carlén. En lefnadsteckning.] Sthlm 1888. 78 s, 1 pl. Även i: E Flygare-Carlén, Efterskörd från en 80-årings författarebana [inre titel: Berättelser och noveller], [1,] Sthlm 18[87-]88, sV-LXXXII). -Karl Wetterhoff. [Rubr] [Sthlm 1888.] 9 s. [Undert; uppsatt i korrektur för Svea, folk-kalender, 1889, men ej medtagen.] - Seuerling och hans "comoedietroupp". Ett blad ur sv landsortsteaterns hist. Sthlm 1889. 46 s. - Lefnadsteckning (K Wetterhoff, Dikter och bilder, Sthlm 1889, s 3-31). - Victor Holmqvist (Thalia, sv teater-kalender 1890, återblick på 1890 års teaterhändelser, Sthlm 1889, s 117-123, 1 pl). -1 kikaren. Minnen o anteckn. Sthlm 1890. 250 s. - En stund på Bok-auktionskammaren. Hvad - du - vill, i en akt, med in-och utfall, ut- och inrop, gurgel, brumningar, knuff-ningar m. m. Sammanrafsadt af Putte Snabbfot. Sthlm 1890. 15 s. [Pseud; tidigare tillskr Teodor Ekelund.] - Kackadus kröning. Spektakel i 1 akt. Upsala [tr Sthlm 1890]. 7 s. [Anon; drift med T Ekelund.] -Ett minnesalbum. Johan Jakob Nervänder (Ur dagens krönika, månadsskrift, årg 10, 1890, Sthlm, s 221-226). - Korporal Mollbergs mor eller hvarför Mollberg for till Amsterdam (ibid, s 239 f; sign: Th. J:n; med anl av bidr avj Flodmark i Polstjernan s å). - I tittskåpet. Minnen o anteckn. Sthlm 1891. 233 s. - "Hög och sann konstnärlig anda", sv teaterbilder. Sthlm 1892. 186 s. - Tre ljusa pojkar. Lustspel med sång i 3 akter. (Efter en äldre pjes af F Hodell.) Uppförd å Wasa-teatern 1892. Sthlm 1892. 104 s.-Brokiga bilder. Minnen o anteckn. Sthlm 1892. 265 s. 2. uppl 1894. ([Omsl] Huldbergs en-kronas-böcker, n:r 25.)-En svensk dödskrönika (Sverige, årsbok för svenska folket red avj Brag, årg 1*, 1892, Sthlm, s 161-167). -Emilie Flygare-Carlén. Några små utkast o minnen (OoB, årg 1, 1892, Sthlm, 4:o, s 138-140; även sep, 3 s). - Sagan om "Gyllene hästen" (Ny ill tidn, 28,1892, s 43, 45 f). - Växlande bilder .... 1-7 (ibid, s 99, 123, 186, 202 o 211, 243 f, 267, 322). - Mörkt och ljust. Minnen o anteckn. Sthlm 1893. IV, 295 s, 1 portr. -Zigzag. Minnen o anteckn. Sthlm 1895. 307 s. - Hvad statsrådinnan berättade. Skymtar ur det fördoldas värld, återgifna. Sthlm 1895. 19 s. ([Omsl:] Skrifter för folket: sagor, legender, historia m. m., n:r 31.) Övers: Mitä waltioneuwoksetar kertoi salaperäisestä maailmasta (Henkimaailman salaisuuksia, 2, Tampere 1905, s 3-24). - Klockar Liljas skånska historier utg. Sthlm 1895. 52 s. (Ibid, 34.) - Bellmaniana. Strödda erinringar (OoB, 4, 1895, s 350-361). - Sved Petöfi--bibliographia ... [1849-96] (Petöfi-muzeum 8, 1895, Kolosvår 1896, s 46-56). - Muntra historier och anekdoter af och om den glade aktören Svante Hedin. Sthlm 1896. 23 s. [Anon.] (Skrifter för folket 40.) - Den tappre major Myhrberg. En hjälte från Greklands första frihetskrig. Sthlm 1897. 21 s. [Anon.] (Ibid, 41.) - Vackra Augusta i "Gamla Stockholm". [Rubr:] Vale! till Gamla Stockholm". Sthlm 1897. (4) s. [Pseud; verser undert: Bertil Stjerne.] -Ex libris i Sverige (Varia, illustr månadsskrift, årg 3, 1899, Sthlm, s 718-724; övers i Ex-Libris Zeitschrift fur Bucher-Zeichen, Bibliothekenkunde und Ge-lehrtengeschichte, Jahrg 10, 1900, Görlitz, 4:o). - Lilla blomsterskatten för minnesböcker, hämtad från utmärkte förf. Ny uppl, genoms o tillök af Bianco Schönmeijer. Sthlm 1900. 104 s. - Litet midsommarprat - med en hittills otryckt dikt af Bellman - om autografer och litterära skälmstycken, af gubben Mengel och slåttern å Årsta-ängen m. m. (Varia, 4, 1901, s 376-380). - En Viktor Rydbergs diktgestalt i historisk belysning [Gustaf Adolf Skytte] (Förgät mig ej, [årg 7,] 1901, Sthlm, 4:o, julnr, s 2 f, 5 f). - Damer och knektar. Minnen o anteckn. Sthlm 1902.247 s. - [Bibliografi öfver Sveriges dramatiska litteratur 1876-1900 på föranstaltande af Göteborgs K. vitterhetssamhälle utg.] [Gbg 1902.] 31 s. [Anon; provhäfte omfattande 1876-78*.] - Svenskarne under Dannebrogen 1848-1850. Biogr data. Jämte utdrag ur de frivilliges berättelser från fältlifvet samt 67 porträtt. Sthlm 1903. VII, 102 s. (Skrifter och handlingar utg genom Svenska autografsällskapet, 6.) - Tillägg till Svenskarne under Dannebrogen 1848-50. [Rubr.] Sthlm 1905. 24 s. [Bilaga till PHT 1905.] - Hedvig Charlotta Winter-hjelm. Sthlm 1907. 5 s. [Uppsatt i korrektur för Svea 1908 men ej medtagen.] - Vid pulpeten n:r 14. Minnen o anteckn. Sthlm 1908. 231 s, 2 pl. - Ett nordiskt exlibrisfynd (Allmänna svenska boktryckareföreningens meddelanden, årg 14, 1909, Sthlm, 4:o, s 7; sign: B. S.). - Anon medv i: C. M. Carlander, Tillägg o rät- telser till Svensk bok-katalog för åren 1866-1875 ... / ... bok-katalogjämte musikförteckning för åren 1876-85 ... (Svensk bokhandelstidning, [årg 34,] 1896, Sthlm, 4:o, s 17 f, 121 f, o [dens,] Hans Majestät konung Oscar II:s bibliografi 1849-1887 utg af C. M. C, Sthlm 1888, 4:o [betr övers till ungerska]; bidrag i bl a: Illustrerad tidning, 1860-talet, Svenska medborgaren o (Gamle) Svenske medborgaren, 1870-talet, Sthlm, fol, Svenska familj-journalen, illustr månadsskrift, 1872-73, 1878, 1882-86, forts: Sv illustrerade familj-journalen, 1, 1887, o Sv familjjournalen Svea, 2, 1887, alla Sthlm, fol, Najaden, Sthlm, fol, 1874-75 (pseud Syrinx, Najaden o Bertil Stjerne), Illustrerad Nisse-kalender, 1875, 1880-84, 1888-89, 1891-93, Sthlm, Tule, Sthlm, 1880-talet, Ur dagens krönika, Sthlm, d:o (pseud Th. J:n), Budkaflen, tidn för tidsenliga reformer, 1884-90 (bl a 1886: 5/3, 28/5, 1889: 14/2,1890: 31/1,14/2), Sthlm, fol, Nornan, sv kalender, 1887, 1901-05, 1907, Sthlm 1886-1906, Svea, folk-kalender, 1889, 1894-95, Sthlm 1888-94, Idun, 1889-92,1896-1900, Sthlm, 4:o, Hvad nytt från Stockholm?, 1893-97 (bl a 1893: nr 30, 36, 52, 1894: 49 A, 52 a, 1895: 6, 30), Sthlm, fol, vidare: GHT 1860-83, Göteborgs-posten 1863-67, Norra Hallands tidning, 1864-66, Varberg, Nerikes Allehanda 1864-71, Örebro (pseud Barthold Schwartz o Post-Johnny), Förposten, tidn för Majorna, 1865-66, Gbg, Snäll-posten, 1867-68, Malmö, Aftonbladet 1869 o bl a 1875: 4 o 5/ 10,1902: 27/9, 1903: 7/5, 1908: 1, 2 o 7/5, 6/10, DN 1871-73 (riksdagsreferent), 1880- o 90-talen, NDA 1873-83, S-T 1899: 22/2.

Utgivit (redigerat): Rekryten. Humoristisk midsommarstidning. 1864. [Rubr.] Gbg. Fol. (4) s. [Anon, tills med August Hansson o Gabriel S. Rubenson.] ... midsommartidning. 1866. [Rubr.] ... (4) s. [Anon.] -Söndags-Nisse. Årg 8-9, 1869-70. Sthlm. Fol. [Red även 1890; medv även med sign Skinfaxe, S-x-e, Petro-nius, S., S:t Germain] - Stockholms Aftonpost. 1871-1872. Sthlm. Fol. [Även red.] - Svenska familj-Journalen, illustr månadsskrift. 1872-73. Sthlm. Fol. [Biträdde red.] - Figaro. Muntrations-kalender för 1880. Sthlm 1879. 22 s. [Anon.] - Grin-Olles son. Komisk kalender med roliga gubbar. Presenterad af Pappa sjelf. Sthlm 1882. 218 s. [Anon.] - Blaren. Illustr komisk kalender. Utg af en omgång uppspelte herrar under presidium af H. k. h. prins Kille. Sthlm 1884. 218 s. [Anon.] - Vald samling af sjuhundra svenska sångstycken utg af A I Ståhl. Ånyo genomsedd uppl Sthlm 1884. (7), 678 s. [Föret.] Ny uppl red af B S. 1891. (7), 695 s. Ny uppl ... [Sthlm, tr] Mariestad 1921. 695 s. - Harlekin. Illustr komisk kalender, på vers o prosa för vänner af skämt o munterhet. Sthlm 1887. 219 s. (Red tills med Th. Jacobson.) - [SO Tilas (tidigare tillskr P O Hjelm),] Fröken Kammarduks resa til Lorensberg på en piquenique. Divertissement uti tvenne öpningar. Ånyo uplagd Sthlm 1890. 15 s. [Anon.] - Bok- och antiqvitefs-basaren. 1894. Sthlm. Fol. [Bitr i red.] - Nya Nisse. Årg 4-18, 1894-1908. Sthlm. Fol. [Anon, bitr i red.] - Q Damm,] Från stockholmska tidningsvärlden på 1850-60-talen. Anekdoter och karaktersdrag af en gammal publicist. Efter förf:s bortgång utg. Sthlm 1894. 126 s. - Hvad nytt från Stockholm? 1897. Sthlm. Fol. [Medred.]

Översatt: L. Guillard o A. Decourcelle, Sista natten. Vådevill i en akt ... Gbg 1867. 32 s. [Fri övers.] - L. Thiboust, Lamm och lejoninna. Vådevill-bagatell i en akt... Sthlm 1867. 17 s. ([Omsl:] Bibliotek för teatervänner, n:r 90.) 2. uppl 1902. - O Feuillet, Ett grått hårstrå. Proverb i en akt ... Sthlm 1874. 19 s. (Ibid, 140.) - [ (A Philippe, pseud) A d'Ennery & J Verne,] Körer o kupletter ur Jorden rundt på 80 dagar, dramatiseradt reseäfventyr i 14 tablåer. (Djurgårdsteatern 1876.) Sthlm 1876. 15 s. Sångerna ur Jorden ... [Rubr] Karlskrona 1877. 7 s. [Anon.] - T Köbor, Vackra Augusta i Gamla Stockholm. En utställningsbild. Från magyariska. Sthlm 1897. 8 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: G Hägg, Övertaln o underhålln: den sv essäistiken 1890-1930 (1978); E Johannesson, Med det nya på väg (Den sv pressens hist, ed K E Gustafsson o P Rydén, 2,2001); C Lundin, Nya Sthlm (1890); PK;s matr, ed V Millqvist (1901); SMoK; A Strindberg, Ungdomsjournalistik, ed H Sandberg (A Strindberg, Saml verk, 4, 1991); B Svensén, SA:s donatorer: en biogr översikt (1994); J Torbacke, Värmdömålet 1819 - den sv pressens första stora seger? (Sc 1981); KWar-burg, Viktor Rydberg, 1-2 (1900); dens, B S f (PHT 1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Birger F Schöldström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per Rydén), hämtad 2021-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6423
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Birger F Schöldström, urn:sbl:6423, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per Rydén), hämtad 2021-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se