Carl Olof Rosenius

Född:1816-02-03 – Nysätra församling (AC-län), Västerbottens län
Död:1868-02-24 – Jakobs församling, Stockholms län

Tidningsredaktör, Väckelsepredikant


Band 30 (1998-2000), sida 540.

Meriter

1 Rosenius, Carl Olof, f 3 febr 1816 i Nysätra, Vb, d 24 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: komministern Anders R o Sara Margareta Norenius. Elev vid lärdomsskolan i Umeå 29–33, vid gymn i Härnösand ht 33–13 juni 37, informator i Hällgum, Säbrå, Vnl, sept 36–37, inskr vid UU 8 febr 39, informator på Länna gård, Huddinge, Sth, maj 39–40, medhjälpare åt metodistpredikanten George Scott, Sthlm, jan 40, lär vid mag N G Hallanders privatskola, Sthlm, hösten 40, resepredikant från 40, sekr i Biträdes missionsfören där 28 dec 40, ledde gudstjänster i Engelska kyrkan (senare Betlehemskyrkan), Sthlm, 4 april 41–19 mars 42, "stadsmissionär" i Sthlm för The foreign evangelical society, New York (från 49 The American and Christian foreign union) 41–63, övertog Scotts verksamhet i Sthlm 30 april 42, red för Pietisten från april 42, utg där från dec 43, red för Missions-Tidn juli 42, utg där från okt 60, medstiftare av Sällsk för beredande av en diakonissanstalt 49, av Sthlms stadsmission 53, av Evangeliska alliansens sv centralavd 21 juni 53, led av Sthlms traktatsällsk:s utsk 53, medstiftare o led av styr för Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS) från 56, förest för EFS:s kolportöravd 57, predikant i Betlehemskyrkan, Sthlm, från 4 mars 57, förest för kolportörerna i Norrland 59.

G 2 aug 1843 i Umeå landsförs, m Agatha Ulrica Lindberg, f 10 sept 1814 där, d 29 aug 1874 i Boo, Sth (kbf i Sthlm, Ad Fredr), dtr till lanträntmästaren Eric L o Elisabeth Catharina (Lisa Cajsa) Nordlund.

Biografi

R växte upp i nyläsarkretsar och hans far var en känd nyläsarpräst. Det s k nyläseriet var en väckelserörelse som hade spritt sig från Norrbotten till Västerbotten. Rörelsen var en protest mot gammalläseriet, som präglades av en lagisk anda. Nyläsarna tog starka intryck av Luthers skrifter och av de herrnhutiska sångböckerna Sions sånger och Sions nya sånger. De lade vikt vid syndakännedom och frälsningen genom Jesu blod. Nyläseriet kom att sätta djupa spår hos R.

R har berättat att han 1830 upplevde en andlig kris. Han började läsa Erik Pontoppidans Trosspegel och fördes in i en lång bättringskamp, som slutade med att han bekände att han blivit"genom Kristi kärlek frigjord och mycket lycklig, glad och salig". Under studietiden i Umeå började R leda andliga samlingar, och han kallades av kamraterna "den lille reformatorn" och "den andre Luther". I Härnösand, där han genomgick gymnasiet, var han med vid konventiklar och fick venia, som innebar tillåtelse att predika i kyrkorna. R lärde också känna den märkliga Maja Lisa Söderlund, som reste omkring i byarna och föreläste om Luther. Hon var en god själavårdare och betydde mycket för R genom den brevväxling de hade.

R begav sig till Uppsala med avsikt att studera till präst men vistelsen där blev en besvikelse. Studierna intresserade honom inte och han plågades av ekonomiska problem. Teologiskt hopade sig svårigheterna och han råkade i tvivel på försoningen, Guds tillvaro och bönhörelsen. En depression tillstötte och R beslöt att lämna universitetet utan examen för att bli informator på Länna gård söder om Sthlm. När han där åter kom i en svår tvivelskris uppsökte han George Scott, en engelsk metodistpredikant som kommit till Sthlm 1830 och där samlat kring sig en skara engelsmän och svenskar. Av Scott fick R hjälp mot sina tvivel på bibelns trovärdighet. Detta blev inledningen till ett nära treårigt samarbete mellan den metodistiske Scott och den lutherske R. 1840 kunde Scott inviga Engelska kyrkan, senare kallad Betlehemskyrkan, den första fria kyrkan i Sverige. Där började R efter någon tid predika. Under ett besök i USA lyckades Scott utverka ett anslag till två stadsmissionärer i Sthlm; en av dem blev R.

När Scott våren 1842 måste lämna Sverige på grund av förföljelser från vissa kyrkliga kretsar och från den liberala pressen fick R ensam ansvar för arbetet. Han tog över Scotts predikoverksamhet – dock inte i Engelska kyrkan, som stängdes och var stängd för honom till 1857. R predikade i stället i hemmen och senare i olika lokaler som upplåts för honom. Han fick också överta det redaktionella ansvaret för Missions-Tidning, som Scott varit med om att grunda 1834, och för tidskriften Pietisten. Den senare hade Scott börjat utge i jan 1842 för att ge praktisk uppbyggelse utan polemik. R gav Pietisten herrnhutiska drag. Publikationsverksamheten drevs som ett privat företag och kom att hjälpa upp R:s ansträngda ekonomi.

Fram till 1858 gällde konventikelplakatet, som bl a innebar förbud för lekmän att predika Guds ord för människor som de hade samlat kring sig. R respekterade inte detta, och ibland blev han uppkallad till polismästaren. R insåg att han inte hade det kyrkliga läroämbetet och fäste därför stor vikt vid den yttre kallelsen; han predikade aldrig utan att ha kallelse från människor. Han åberopade också Luthers uttalande om det allmänna prästadömet. Denna önskan att tala Guds ord hade R ärvt från nyläsarna.

R blev en mycket omtyckt predikant och fick kallelser från stora delar av landet. Stora skaror samlades för att höra honom och i väckelserna blev han en centralgestalt. Han var, enligt P P Waldenström, enkel och naturlig som predikant, använde inte högtravande ord eller krystade åthävor: "Han talade till folket. Hans stämma var bred, hans dialekt norrländsk". August Strindberg hörde R på 1860-talet och fann att han "såg ut som friden och strålade av himmelsk glädje." R var också en själasörjare av stora mått. Han fick ständigt besök av människor som ville få andlig hjälp. Även de många själavårdande breven var av stor betydelse. R hade en omfattande korrespondens, och hans själavårdande brev publicerades utan angivande av adressat i boken Bref i andliga ämnen (1868).

Som författare hade R sitt främsta forum i Pietisten, där han skrev det mesta själv. När han övertog denna månadstidskrift från Scott var upplagan inte så stor men den växte: 1850 var prenumerantantalet över 2 000 och på 1860-talet ca 10 000. Prenumeranterna lät också ofta sina exemplar gå från hem till hem. Så gott som allt material till R:s böcker hämtades från Pietisten. Sammanlagt har ca 90 titlar av honom utgivits på svenska, och hans skrifter har översatts till över 30 språk: danska, norska, isländska, färöiska, finska, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, polska, serbo-kroatiska samt ca 20 afrikanska och asiatiska språk. Den mest spridda boken av R är Betraktelser för var dag i året. Den har på svenska utkommit i 36 upplagor och mer än 180 000 exemplar och är översatt till minst tio språk (1999). Upplagan på R:s samtliga skrifter är ca 2 miljoner exemplar på svenska och ca 1 miljon exemplar på utländska språk. R är en av de mest lästa andliga författarna.

R var ingen stor poet men några mycket kända verk i den kristna sångskatten har honom till upphovsman. Den mest bekanta är Med Gud och hans vänskap, hans ande och ord, Samt bröders gemenskap och nådenes bord (nr 59 i 1986 års sv psalmbok). Denna sång trycktes först i Pietisten 1851 och har sedan förekommit i många sångböcker. Den skrevs 1850 under en för R svår tid. Han förföljdes i pressen och även Jenny Lind (bd 23) hånades sedan R blivit hennes själasörjare. Stor spridning har även den herrnhutistiskt färgade Var jag går, i skogar, berg och dalar, Följer mig en vän,jag hör hans röst (sv psalm nr 251) och Ängsliga hjärta, upp ur din dvala! Glömmer du alldeles bort vad du har (sv psalm nr 572).

R och kretsen kring honom i Sthlm ömmade för "de fattiga och elända". De ville försöka kombinera lekamlig hjälp med andlig. Han var med om att grunda Diakonissanstalten i Sthlm 1849 och tillhörde också dem som 1853 bildade Sthlms stadsmission. Inledningsvis åsyftades inre mission, verksamhet i Sverige, både när det gällde förkunnelse och diakoni. Stadsmissionen upplät lokaler för gudstjänster och söndagsskola, bedrev social verksamhet och sände ut kolportörer. R stod stödjande bakom dessa aktiviteter. Framför allt har dock R förknippats med Betlehems-kyrkan och EFS.

Initiativtagare vid bildandet av EFS var Hans Jacob Lundborg (bd 24) men han fick stöd av bl a R. En av orsakerna till att organisationen bildades var att Evangeliska alliansens sv centralavdelning sänt ut kolportörer som propagerade för troendedopet. Detta kunde R och andra lutherskt sinnade inte acceptera. Därför bildade man en ny organisation för inre mission. R ägnade mycket tid och kraft åt EFS:s arbete, bl a som ansvarig för kolportörerna. Störst betydelse för EFS fick han dock genom sin förkunnelse i predikan och i Pietisten. Organisationen bars av den väckelse som R var drivkraften i, och hans starka lutherska bekännelse bidrog till att göra EFS till en evangelisk-luthersk rörelse inom ramen för sv kyrkan. När EFS 1861 tog upp hednamissionen på sitt program var det till stor glädje för R som då redigerade Missions-Tidning.

R:s teologi har karakteriserats med orden "Kom som du är!". Han förkunnade inte en långdragen nådens ordning. Den som mötte förkunnelsen av evangelium kunde genast ta ställning till erbjudandet om frälsning.

R:s teologi vilade på fyra grundpelare: Bibeln som Guds ord, försoningen i Jesus Kristus, nåden och rättfärdiggörelsen. Bibeln, både Gamla och Nya testamentet, var för R en helhet och enhet, källan till den rätta läran, medlet till tro och vägledning i livet. Frälsningen bygger på försoningen i Jesus Kristus, Guds son. Jesus tog på sig all världens skuld och led straffet i syndarens ställe. Han "köpte vår salighet med värdet av sitt blod". Denna förkunnelse om Jesu blod vittnar om att R var påverkad av herrnhutismen. R betonade också starkt Guds nåd. "På nåden i Guds hjärta ...Jag nu allena bygger Min tro och salighet" står det i en av hans sånger. Som en fjärde pelare i R:s teologi framstår rättfärdiggörelsen. Om människan tar emot Guds erbjudande blir hon förklarad rättfärdig, därför att hon fått del av Kristi försoningsgärning. Därmed har också människan gjort allt vad lagen kräver och fått ett heligt väsen. Ett begrepp som hänger intimt samman med rättfärdiggörelsen är pånyttfödelsen, som innebär en andlig nyskapelse. Människan blir född på nytt. Hos R kan ordningen råttfärdiggörelse-pånyttfödelse växla beroende på när han skriver om detta.

R byggde i stor utsträckning sin teologi på Luther, som han ofta kallar "den käre Luther" men hans "lutherdom" har ifrågasatts. Han försvarade barndopet, även om han oftare talade om omvändelsen, pånyttfödelsen. Helgelsen som en aktiv del i en kristens liv betonades inte så starkt av R. På en gång syndare och rättfärdig är en karakteristisk tes hos honom. Men han stryker också under förmaningens roll i den kristnes liv. För R var anfäktelsen ett kännetecken på barnaskap, inte ett prov.

En mycket omdiskuterad fråga är vilket inflytande Scott hade på R:s teologi. Det har hävdats att R förde med sig som ett arv från Norrland vissa drag som också utmärker metodismen: momentan omvändelse, avsöndringen från det "världsliga" och fruktan för frestelser (Westin). Mot detta kan göras gällande att Scotts inflytande troligen skärpte R:s lågkyrklighet och förkärlek för fri verksamhet med kolportörer och missionshus.

R var en av pionjärerna inom den sv väckelserörelsen, och hans framträdande fick utomordentlig betydelse för den lågkyrkliga evangeliska väckelsen inte bara i Sverige utan även i de övriga nordiska länderna. Han banade vägen för den religiösa enhetskulturens sammanbrott och var en av upphovsmännen till den första sv folkrörelsen. En kyrkohistoriker, Hjalmar Holmquist, har sagt: "Efter reformationen har ingen enskild svensk övat ett så omfattande och djupt inflytande på vårt folks religiösa och delvis allmänna fysionomi som R."

R:s yngste bror Martin Gabriel R (1825–1901) bedrev framgångsrika studier vid UU där han blev fil kand 1851, fil doktor 1854, teol kand 1855 och antogs till docent i Gamla testamentets exegetik 1856. Han erhöll 1860 ett ansett lektorat i teologi och hebreiska vid Gbgs högre elementarläroverk och utnämndes 1867 till teologie adjunkt vid LU samt prebendekyrkoherde i Stångby och Vallkärra, Malm. Efter långvariga professorsförordnanden var han e o professor i exegetisk teologi, med undervisning i gammaltestamentlig exegetik, vid LU 1882–1900. Martin R var mycket lärd men hans vetenskapliga insatser på exegetikens område har betecknats som obetydliga (E M Rodhe i Lunds hm) och han ansågs mot slutet av sin akademiska lärarbana sakna tillräcklig förståelse för den s k bibelkritiska uppfattning som då snabbt vann insteg vid universiteten. R var livet igenom trogen det lågkyrkliga arvet från den norrländska väckelsen, och på grund av sin vana att omsätta sin pietistiska kristendomssyn i detaljerade regler och föreskrifter blev han i Lund i viss mån isolerad och av studenterna även fruktad. Han ivrade för att bereda lekmännen en plats i församlingslivet, vilket bragte honom i konflikt med högkyrkligt sinnade präststuderande, och var nära lierad med EFS och andra framväxande inomkyrkliga rörelser. R hade styrelseuppdrag i bl a Gbgs missionssällskap och Centralföreningen för södra Skånes missionsföreningar. Son till honom var R 2.

Carl Olof R:s yngste son Per Efraim R (1855–1932) studerade 1875–80 vid UU där han tillhörde en radikalt sinnad kamratkrets med bl a Hjalmar Branting och Karl Staaff som medlemmar. Han övergick därefter till journalistiken och var 1883–1904 med vissa avbrott riksdagsreferent för flera olika huvudstadstidningar. 1884–85 medarbetade han tillsammans med Branting i K P Arnoldsons (bd 2) tidning Tiden och 1889–92 var han redaktör och utgivare av Eskilstuna-Posten. Mest uppmärksammad blev dock Efraim R som författare till liberalt färgade korrespondensartiklar i ett antal landsortstidningar. 1895–1931 skrev han dessa veckokorrespondenser i politiska och kulturella ämnen, ofta under rubriken Från Birger Jarls stad. R var mycket välunderrättad i politiska frågor, bl a genom en nära kontakt med Staaff, vilket i förening med hans välbalanserade omdöme och lättflytande språk bidrog till den stora spridningen. En viktig insats gjorde R då han 1898 i en serie artiklar i DN uppmärksammade de usla bostadsförhållanden som rådde i de lappländska malmfältens nybyggarsamhällen.

Författare

Allan HofgrenSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från C O R i KB (bl a till P Huldberg), LUB (till C Skarstedt oj H Thomander), UUB (bl a till L V Henschen) o i SSA (många till B Wadström),

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (kunde fritt hämtas ur tidskriften Pietisten och föreligger därför ofta i olika utgåvor med varierande titlar, ibland kallade upplagor men då numrerade med många fel och luckor som kan ha uppkommit genom felräkning och därför inte alls anmärkts nedan; eftersom översättningar inte behövde utgå från någon motsvarande sv utgåva är de ännu mer svåröverskådliga än dessa, oftare redovisade efter bibliografisk källa och mer ofullständiga, särskilt de finska och utomeuropeiska): Hemligheter uti Lagen och Evangelium; framlagda till deras tjenst, som med bekymmer söka sin salighet. Till största delen utdr ur första årg af tidskr "Pietisten" [1842]. Sthlm 1844. 140 s. [Anon.] 2. uppl Sundsvall 1845. 188 s. 3. uppl 1853. 152 s. [Utvidgad övers se nedan 1868–79.] – Guds vilja och råd om vår salighet, framställdt uti afhandlingar, liknelser, berättelser, samtal etc. Sthlm 1845. 164 s. – Märkvärdiga exempel af de heliga martyrer ... saml o utg af E Hagerup ... nu bearb o med ett bihang till-ökte af C. O. R. Sthlm 1848. XII, 218 s. Förnyad uppl Carlshamn 1855. XII, 263 s. 3. uppl Sthlm 1860. 244 s. [Ny uppl:] ... exempel hemtade af ... Calmar 1861. 126 s. 4.-6. [omsl: 5.] uppl Sthlm 1867, 1874, 1877. 244 s. 7. uppl 1884. 246 s. 8. uppl 1888. 256 s. 9. uppl 1894. 229 s. 10. uppl 1910. 218 s. [Andra utg:] Chicago 1878. 272 s. Rock Island, 111., 1914. 312 s. Övers: Masrkvasrdige Exemplet" iblandt de hellige Martyrer R0nne 1878, 203 s, 2. Opl 1880, 208 s; Ihmeellisiä esimerkkejä pyhistä marttyyreistaOulu 1912, 267 s. – Den förlorade sonen; eller Nådens rike på jorden, der den största syndare får den största nåd, den ovärdigaste son får den "yppersta klädningen"; samt: den äldre sonens knorrande deröfver. Luc. 15:de cap. Sthlm 1851. [Anon; enl uppg.] 4. uppl Carlshamn 1856. 72 s. 5.-6. uppl 1862, 1870. 7. uppl 1873. [Ej anon.] 8.-9. uppl 1874,1877. 61 s. 10. uppl 1914. 64 s. Övers: Den fortabte Son eller Naadens Rige paa Jorden Kristiansand 1859, 79 s (anon), Gkede i Him-melen eller En Synderes Omvendelse og Benaadning, Aalesund 1862, 100 s (ej anon), Den forlorne S0n eller Naadens Rige ... Betragtninger over Lukas 15de Kapitel, Bergen 1890,112 s; Den fortabte Son og den a:ldre Broder, R0nne 1872, 67 s, 1879, 62 s, 1885, 1901, 64 s, 1914 (omsl 1916), 48 s, Gkede i Himlen eller en Synders Omvendelse og Benaadning, Skjern 1904, 1908, 62 s, [senare utg:] Forkortet og bearb Khvn 1964, 39 s. – Något om den sanna bättringen och tron eller svar på frågan: Huru varda vi ock af Kristi förtjänst delaktiga? [Artikeln i Pietisten 1851 kan ha räknats som 1. uppl.] 3.-6. uppl Sthlm 1873, 1877, 1884, 1895. 44 s. 7. uppl 1911. 48 s. [Annan utg:] Om den sanna bättringen och tron. Chicago 1878. 45 s. – Enkan i Zarpath, (1 Konunga B. 17:de cap.) eller "Hvad fattas mig ännu?" Matth. 17: 20. Sthlm 1851.16 s. [Anon.] 4.-6. uppl 1855,1858,1861. 22 s. 9.-12. uppl 1873, 1876 (även 1879), 1885, 1892. 13. uppl 1908. 25 s. [Andra utg:] Chicago 1878. 24 s. Änkan i Sarpat eller 'Vad ..." Sthlm 1948. 24 s. Övers: Sarpathin leski, (1. Kun. 17 1.) eli "Mitä minultavielä punttu?", Hfors 1897,19 s; Enken i Sarepta eller Hvad fattas mig endnu?, R0nne 1914, 15 s. – Några ord om barndopet. Jönköping 1853. 10 s. [Anon.] (J. T. S. [Jönköpings traktatsällskap] N:o3.) [Ny utg] Chicago 1878. 22 s. [Utökad utg se nedan 1873.] - "Den tiden, der du uti sökt varder."Jönköping 1853. 22 s. [Anon.] (Ibid 4.) 3. uppl 1855. 4. uppl 1863. 16 s. (Ej i serien.) [Andra utg:] Sthlm 1854. 24 s. 3.-4. uppl 1854, 1855. (Även en 3. uppl Umeå 1854, 16 s.) 4,[= 5.] uppl Umeå 1856. 24 s. 6.-8. uppl Sthlm 1857, 1859, 1862. 23 s. 9. uppl Jönköping 1868. 10. uppl: ... deruti du sökt ... Sdilm 1870. 11. uppl 1872. 22 s. [12. uppl] 1873. 24 s. 13. uppl 1874. [Ej anon.] 14.-17. uppl 1876, 1878, 1878, 1888. 30 s. Moline, Ills., u å. 8.[= 18.?] uppl: "Den tid, då du var sökt." 1895. 19.-20. uppl 1910. 32 s. Övers: Vasa 1840 o 1842 [enl uppg], Sinun etsikkos-aika, Sthlm 1861, 23 s (anon), Sinun etsikko aikasi, Oulu 1880, 36 s (ej anon), Etsikko aika, Turku 1889, 22 s (anon), Etsikko-aikasi, Sortavala 1907, 38 s, 2. uppl 1909, 28 s, Aika, jolloin sinua etsi-tään, mietelmä, Hfors 1899, 22 s, Tampere 1911, 29 s, 3. uppl 1915, 24 s; Kristiania 1855, Holmestrand 1857 o 4. opl Kristiania 1863 [enl uppg], Stavanger 1861, 23 s (anon), Bes0gelsens Tid, 1873, 16 s (Den norske Lutherstiftelsens Smaaskrifter, no. 11), 2.-3. Opl 1888, 1894, 15 s (Lutherstiftelsens Boghandels Smaa-skr, 11). [Jfr nedan 1856.] – Om de hemska rviflen på allt heligt. [Rubr.] Sthlm 1855. 16 s. [Anon.] [Andra utg:] Carlshamn 1856. Sthlm 1862,1865. 24 s. 4.[!]-5. uppl 1873,1876. [Ej anon.] 6. uppl 1878.30 s. 7. uppl 1909.40 s. [Andra utg:] Moline, Ills., 1878. 31 s. Sthlm 1920. 42 s. – Betraktelser öfver Fader vår. Gefle 1855. 176 s. [Ny uppl:] Förklaring och betraktelser öfver Herrans bön Fader vår. Sthlm 1858. 180 s. 4. uppl 1863.172 s. 6.-8. uppl:... Herrens bön ... 1872, 1873, 1875. 9. uppl 1882. 167 s. 10.-11. uppl:... "Fader vår" ... 1885, 1895. 172 s. 12. uppl 1903. 186 s. 12.[!] uppl 1910. 152 s. ... Fader vår... Sthlm 1922. 189 s. Övers: Iså meidän laveampi selitys eli Mifäja miten rukoitet?, Kuopio 1858, 180 s (anon), Isä meidän rukouksen selitys ja lutkistelu, Porvoo 1887,167 s (ej anon), 3. [rättad] uppl 1900,163 s, Raumo 1889, 216 s (anon); Fader vor, Betragtninger over Herrens Bon, Bergen 1867,191 s, [2.]-3. Opl Molde 1870,1875,188 s, 4.-6. Opl Kristiania 1877, 1884, 1891, 215 s, Fader vor forklaret, Christiania 1872, 212 s; Fader vor, med Ud-laeggelse og Betragtninger, Rønne 1890, 1903, 1909, 1917 (omsl 1918), 144 s, Khvn 1937, 125 s. - Hvilke äro värdige nattvardsgäster? Jönköping 1856. 22 s. [Anon.] 1863. 16 s. Hvilka ... 1872. 35 s. [Annan utg:] Om Herrans heliga nattvard och om dess värdiga åtnjutande. Tvenne afhandl... Sthlm 1857. 44 s. 4. uppl: Om Herrens ...Jönköping 1869. 5. uppl Sthlm 1871. 6. uppl 1873. 48 s. 7.-8. uppl 1874, 1885. [Ej anon.] 8.[!] uppl: ... nattvard och hvilka äro värdiga nattvardsgäster? 1879. 9. uppl 1891. 10. uppl 1910. 46 s. Övers: Hvilke ere vaerdige Nadvergjaester?, 2. Opl Christiania 1860, 16 s (anon, Den norske Lutherstiftelsens Smaaskr, 51), 3. Opl 1862, [ny utg:] 1875, 2. Opl 1892 (Lutherstiftelsens Boghandels Smaaskr, 51); Herran pyhästä ehtoolisesta ja kutka ovat mahdollisia ehtoollisvieraita, Porvoo 1901, 40 s. – Din Besogelses-Tid. (Lite. 19, 44.) [+] "Forseent." Berettelse. Khvn 1856. 30 s. [Anon.] 2. Opl 1872, 3. Opl 1890, 23 s, Rønne 1893, 1902,1903,16 s, 1915 (omsl 1916), 12 s, Aakirkeby 1914, 18 s, 1934, 16 s. - Tio Guds bud med utläggning och betraktelser. Sthlm 1858. 287 s. 3.-4. uppl 1863, 1871. 268 s. 5.-6. uppl 1873, 1875 (även 1878). 264 s. 7. uppl 1891. 285 s. [Nyutg] 1922. 312 s. Övers: Jumalan kymmenen käskyn selitys, Kuopio 1860, 334 s (anon), 2. uppl 1861; De ti Guds Bud, ud-lagte, 2.-3. Opl Bergen 1869, 1874, 279 s, 4. Opl 1879, 256 s; De ti Guds Bud med Udlaagning og Betragtninger, Rønne 1881, 225 s. – Vanhurskasten ijankaik-kinen voittoriemu. Kuopio 1858. 40 s. [Anon.] – Jumalisuuden suuri salaisuus elämän tietä etsiväisten ja sillä vaeltavaisten sieluin hyödyksi. Kuopio 1858. 40 s. [Anon.] [Nya utg:] Oulu 1900, 46 s, Lapua 1938,48 s. - Hyvästö paimenesta kolme erinomaisen lohdutta-vaista tutkistelemusta. Turku 1860. 60 s. [Anon.] – "Stötestenen", den stora hemligheten. Jönköping 1861. 16 s. [Anon.] – De Dödes Opstandelse og et evigt Liv. Christiania 1861.92 s. [Se även nedan under De dödas... 1873.] - Bryllupet i Cana eller Stenkarre-ne overfyldte. Noget om den rette Omvendelse. Christiania 1862. 32 s. - Evangelium för de ogudakti-ga. [Rubr.] Sthlm 1863. 12 s. [Anon.] [2.]-7. uppl 1871,1875,1876,1877,1880,1882. [Nya uppl:] Evangelium för alla. [Rubr.] 8.-10. uppl 1887, 1890, 1895. 11.-12. uppl 1900, 1908. 15 s. [Annan utg: Chicago c:a 1876.] Ils.- Christendommens Schiboleth. Khvn 1864. 32 s. [Ny uppl] 1867 [enl uppg].-Voitto kuole- masta ja pääsy ijankaikkiseen elämään. Porvoo 1864. 110 s. [Anon.] - Predikningar öfver svenska kyrkans nya högmessotexter. Årg 1: 1-2. Sthlm 18[66?]-70, 1870-73. (Tills med P. Waldenström.) 640, 560 s. [Omtr (varvid s 219-222 felaktigt tagits med) ur Pie-tisten 1867-69.] 1: 1: 2. uppl 1874. 646 s. 3. öfversed-da uppl 1875. 624 s. 4. d:o 1877. 632 s. Övers härur: Tolv Praedikener ... over den svenske Kirkes nye H01-messetexter, Khvn 1885, 210 s, Skjern 1909, 267 s. -Nogle Ord om Synd og Naade. Khvn 1867. 30 s. – Epistelen till de romare, till uppbyggelse i tron och gudaktigheten utlagd. D 1–2. Sthlm 1867-68. 728, 535 s. 2. uppl 1874. 698, 510 s. [Tidigare i Pietistens finländska utg Den evangeliske budbäraren 1861–67, Borgå, o enl uppg även sep. Andra utg:] Chicago 1879. 673 s, 1 portr, 491 s. Episteln till... Rock Island, 111, 1898. 673, 491 s. Pauli bref till romarna, till ... ut-lagdt. Jubileumsuppl 1906. 708,515 s. (Samlade skrifter 1 [omsl].) 1931. 596, 433 s. 2: [dteluppl med nytt omsl] 1947. Övers: Brevet til de Romere, dl Opbyggelse i Tro og Gudelighed udlagt, D 1-2, [Kristiania & Khvn, tr] Sthlm 1867[–69], 1869, 642, 470 s, Nyt, gjennemseet Opl Khvn 1874,3. Opl Rønne 1904,672, 487 s, 4. Opl: Romerbrevet, til Opbyggelse i Tro og Retfaerdighed, 1933, 1120 s; Der Brief an die Römer, Eine seelsorgerliche Auslegung, Bielefeld 1986, 720, 528 s; [förkortad:] Romans, a devotional commentary, Chicago , 227 s. – Bref i andliga ämnen. H 1-3. Sthlm 1868. 96, 90, 80 s, 1 portr. 2. uppl s å. 3. uppl 1877. VII, 254 s. Overs härur: Breve i aandelige Emner, H 1*, Sthlm 1868, 64 s. – Hemmeligheder i Lov og Evangelium. 1-2, 3-4. Remne 1868, 1874-79. XVI, 1091, VI, 888 s. [Enl uppg.] 1-2: 3. Opl 1874, 4. Opl 1886, 5. Opl 1895. XVI, 1084 s. 6. Opl 1906. 1157 s. 3–4: 2. Opl 1898. (8),888s. 1–4: 3.[l] Opl 1914–16. Härur sep: Den gode Hyrde, 1908, 50 s. Vidare övers: Geheimnisse im Gesetz und Evangelium. Bd 1-2, Christiansfeld 1877, 624 s, 1 portr, 695 s, 1 portr, [dteluppl] Flensburg [1899?, föret dat 1877], 1–4:... oder Wirst du auch wirklich selig werden, 3. Aufl 1957, 1959,1962, 1964, VIII, 584, VI, 652, VI, 549, VIII, 472 s. – Om lagen och dess förnämsta ändamål. Sthlm 1869. 24 s. [Anon.] 2.-4. uppl 1872, 1874, 1877. 6. uppl 1888. 7. uppl 1908. 28 s. [Andra utg:] Chicago 1878. 27 s. Sthlm 1947. 28 s. Övers: Om Loven, Om-vendelsen og den Retfaerdighed, som gjaelder for Gud, 2. Opl Rønne 1876, 16 s, 5.-6. Opl 1879, 1908, 6.[!] Opl 1907, 14 s; Laki ja sen päätarkoitus, Hfors 1887, 21 s. – Kristuksen tunteminen ja uskon osotus elämässä. Tampere 1869. 46 s. [Anon.] - Den store Vildfarelse opdaget, meddelt af en engelsk Praest til en Embetsbroder, samt en Christens Reisebeskrivelse. Sandnaes 1870,16 s. – Stenkrukorna öfverfulla. Något om den rätta bättringen. Sthlm 1870. 19 s. [Anon.] 2. uppl 1872. 20 s. 3.-4. uppl 1873, 1875. [Ej anon.] 5. uppl 1878. 22 s. 6.-7. uppl 1886, 1895. [Annan utg:] Moline, 111., 1878. 32 s. – I, som uti ett hopp fångna liggen. Zach. 9: 12. [Rubr.] Sthlm 1870. 12 s. [Anon.] 5.-9. uppl 1874, 1875, 1876, 1877, 1882. 13. uppl 1892. 14.-15. uppl 1900, 1909 (även 1915). 15 s. [Ny utg] 1945.16 s. – Menniskans fall och upprättelse. Betraktelser öfver 1 Mos. kap. 1-3 och Joh. 16: 8-11. Sthlm 1870. 128 s. 2.-5. uppl 1872, 1873, 1875, 1883. 6. uppl: Människans ... 1891. 7.-8. uppl 1899, 1913. 138s. [Nyutg:] ...upprättelse. Örkelljunga 1971. 109 s. Overs: Ihmisen lankeemusja hyvitys, tutkistelujo .... Hfors 1888, 139 s. – Et Blik paa Tidens Tegn. [Rubr.] Kristiania [1872]. 16 s. 2. Opl u å. [Ny utg] 1885. 20 s. (Den norske Lutherstiftelses Smaaskr, 115.) – Noget om Lovens Brug og Misbrttg og Helliggjorelsen [+ artiklar av andra förf]. Hartland, Wisc., 1872. 95 s. – De trognas frihet ifrån lagen. Sthlm 1873. 82 s. 2. uppl 1874. Overs: De troendes Frihed fra Loven, Stavanger 1874, 78 s. – Om ett christligt lefverne. Betraktelser öfver Colosserbrefvels tredje kapitel. Sthlm 1873. 130 s. 2. uppl 1874. 3. uppl: ... kristligt lefverne ... Kolosserbrefvets ... 1901. 138 s. – Fröjden i Herren eller De öfvervägande skälen för Guds barn att alltid glädjas. Betraktelser öfver första kapitlet af Johannis första epistel. Sthlm 1873. 62 s. 2. uppl 1874. 59 s. 3. uppl:... glädjas. 1891. 57 s. 4. uppl 1913. 78 s. [Andra utg:] Chicago 1878. 64 s. Moline, Ills, 1878. 64 s. Övers: Glaeden i Herren eller de overveiende Grunde for Guds B0111 til altid at vaere glade, 2. Opl Stavanger 1875, 64 s. – Om det heliga dopet jemte Några ord om barndopet. Sthlm 1873. 57 s. 2. uppl 1877. 48 s. [Ny utg] Chicago 1878. 40 s. – "Den der vinner" eller Guds folks fältlif på jorden. Betraktelser öfver Eph. 6: 10-18. Sthlm 1873. 111 s. 2. uppl 1877. 3. uppl: "Den där ..." 1893. 115 s. 4.-5. uppl 1899, 1910. 128 s. Övers: "Den der vinner," eller Guds Folks Feltliv paa Jorden, Stavanger 1874, 136 s, 2. Opl: De Christnes Feltliv Ris0r 1875, 144 s; 'Joka voittaa" eli Jumalan kansan sola-elämä maan päällä, Hfors 1884, 118 s, Ku-ka voittaa, Kristityt elämän taistelussa, Jyväskylä 1984, 125 s. – De dödas uppståndelse och ett evigt lif. Betraktelser öfver femtonde kapitlet uti Pauli förra bref till de Corinthier. Sthlm 1873. 90 s. 2. uppl 1874. 3. uppl: ... Pauli första brev till Korintierna. 1913. 83 s. Övers: De d0des Opstandelse og et evigt Liv, Betragtninger over det femtende Kapitel i Pauli förste Brev Stavanger 1874, 88 s. - Den hemliga döden under namn och skepnad af lif; eller grenar i Christus, som skola bortkastas ... Sthlm 1873. 35 s. 2.-3. uppl 1875? o 1876 [enl uppg]. 4. uppl: ... lif. [Rubr.] Betraktelse. 1884 [omsl]. 32 s. 5.-6. uppl 1899, 1917. [Ny utg] 1948. 39 s. Övers: Du haver Navn af Levende og er dod (Aab. 3), 2. Opl Bergen 1862, 32 s, [andra utg:] Den hemmelige Dod under Navn og Skikkelse af Liv Kristiansand 1878, 31 s, 2. Opl Bergen 1883, 64 s; Salainen kuolema, Viipuri 1897, 45 s. – Betraktelser för hvar dag i året, saml ur C O Rosenii skrifter. Sthlm 1873. 740 s. 2. uppl 1875. 740 s, 1 portr. 4.-8. uppl 1877, 1878, 1878, 1880, 1881. 740 s. 10. uppl 1883, 12.-13. uppl 1886, u å. 740 s, 1 portr. 13.[!]–15. uppl 1888, 1890,1891. 740 s. 17.-19. uppl 1895, 1897, 1902 (även 1903). 23. uppl 1909. 740 s, 1 portr. 24.-25. uppl 1910,1911 (även 1915), 27.-31. uppl 1917, 1917, 1920, 1925, 1930. 740 s, 1 portr. 32.-34. uppl 1936, 1942, 1945. 740 s. 31 [= 35.]-36. uppl 1949, 1956. 746 s. [Andra utg:] Elektrotyp-uppl Chicago 1878. 746 s, 1 portr. Hfors 1948. 740 s. [Andra utg, även i förkortn o utdrag, se nedan.] Övers: Husandagtsbog, Betragt-ninger for hver Dag i Aaret, Bergen 1876, 732 s, 2.-4. Opl 1877, 732 s, 1 portr, 5. Opl 1887, IV, 732 s, 6. Opl Kristiania og Bergen 1890, 732 s, 1 portr, 7.-12. Opl Bergen 1894,1899,1905, 1907,1910,1913, ll.-12.[!] Opl 1916, 1920, 13.-14. Opl 1924, Husandaktsboken Ny overs, 15.-17., [18.] Oppl 1952, 1964, 1973, 1978, 743 s, [härur:] Uppbyggjingsbok for heimen, Tankar til kvar Dag i AaretBergen 1908, 370 s, [ny utg] Björgvin 1924; Elämän leipää hengellisesti näl-käisille eli raamatullisia tutkistelemuksia kaikille vuoden päiville, Turku 1887, XIII, 740 s, 1 portr, [2. bearb uppl] 1899, XIV, 768 s, 1 portr, 3. uppl 1908, [efter 29. sv uppl:] Elämän leipää, tutkisteluja vuodenjoka päi-välle, 1–2, 1927–28, 476, 506 s, 2. uppl Porvoo 1936, [efter 34. d:o:] Hfors 1949 (1950?), 1957, 1973, 1980, 848 s; Tägliches Seelenbrod, Betrachtungen furjeden Tag des Jahres, Flensburg [1899?], 742 s [föret dat 1879 men troligen ej titeluppl], 2. Aufl 1910, 746 s, 5. Aufl 1950; swahili: Somo la killa siku, [1-2,] Sthlm 1921, 1933, 363, 372 s; [utdrag ur 33. sv uppl till am-harinja:] Hebesta hajwat, Addis Abeba 1947, 87 s. [Andra övers o bearb se nedan.] - En kristens dagordning (Bibel-kalender till 1871, [omsl:] Sädeskorn för hvarje dag eller Bibel-kalender, upprättad ....Jönköping 1873 [omsl], s 27; sep [Sthlm 1887], 1 s). – Om Brugen af Guds Ord. Mandal 1873. 31 s. 4. Opl Kristiania 1882. 20 s. ([Luther-] Stiftelsens smaaskrif-ter, No. 67.) 7. Opl 1890. (Smaaskrifter ...) [Jfr sv utg nedan 1875.] - Gudfrygtighedens Hemmelighed. Mandal 1873. 32 s. - Muutamia sanoja pyhitykseslä. Tampere 1873. 28 s. – 'Jag, jag" – "för min skull." Den stora enda hufvudsaken vid vår frälsning. [Rubr.] 5.-8. uppl 1874, 1875, 1876 (även 1879), 1877. 12 s. 9.-10. uppl 1890,1900. 16 s. [Tilltryck räknade som 11. o 12. uppl.] 13. uppl 1909. 14. uppl:... huvudsaken ... 1917. 18 s. [Ny utg:] Jag, jag – för min skull eller Den enda stora ... 1941. 20 s. Övers:Jeg,jeg-for min egen Skyld, Rønne 1904, 15 s, [annan utg] Aakirkeby 1914, 1934, 16 s. – Om de trognas rätta förhållande mot ny och främmande lärdom. Sthlm 1874. 48 s. 2.-4. uppl 1875, 1880, 1884. 30 s. 5. uppl: ... främmande lära. 1893. 6. uppl 1900. 31 s. [Annan utg:] ... lärdom. Chicago 1878. 29 s. Övers: Om de Troendes rette Forhold imod ny og fremmed Laerdom, Rønne 1877, 32 s. -Klar og usvigelig Veiledning til Fred. Udvalg... ordnede til Betragtninger for hver Dag i to Maaneder med Bistand af N.J. Laache. [1. uppl enl uppg 1874.] 3.-4. Opl Levanger 1878, 1883, 236 s, 5. Opl Kristiania 1886, 254 s, 6. Opl Chicago 1889, 224 s, 1 portr, 7. Opl Kristiania 1892, 318 s, 9. Opl Drammen 1904, 314 s, [10. uppl] Bergen 1906, 318 s, 11. Opl Porsgrund 1911, 303 s, 12. Opl Bergen 1920, 327 s, 1 portr, 13. Oppl 1952, 168 s, 14. Oppl 1960, 207 s, 15.-17. Oppl 1965, 1966, 1968, 199 s, 18. Oppl 1972, 208 s, 20.-22. Oppl 1977, 1984, 1989, 216 s [övers tillbaka dll sv av detta urval o nya övers därifrån se nedan 1966]; andra övers: Ainoo tosi rauhan de, Porvoo 1884. - Om Guds ords bruk. Sdilm 1875. 24 s. 2.-4. uppl:... Betraktelse. 1876, 1882, 1890. 31 s. 5. uppl 1911. 32 s. Övers: Om Guds Ords Brug, Decorah, Iowa, 1879,16 s. – Om syndernas förlåtelse. Sdilm 1875. 31 s. 2.-3. uppl: Om syndaförlåtelsen. 1882, 1895. 32 s. [Andra utg:] Om syndernas... Chicago 1878. 31 s. Sthlm 1946, 1956. 32 s. [Sthlm, tr] Hässleholm 1974. 41 s. Övers: Forgive-ness ofslns, Nairobi 1977 [omsl], 23 s; swahili: Juu ja ondoleo la dhambi, Nairobi [1972], 32 s, Niger-Kongospråk (luyia [verso: "maragoli"]): Inzirayovo-honyi, Nairobi 1977 [omsl], 21 s; d:o (kissi): Okwa-berwa kw'ebibe, Kisii [197?], 24 s; somali: Dembi dhafka, Nairobi 1978 [omsl], 25 s; luo: Chik koso ng'uono, Nairobi 1979, 32 s; kinesiska: Tsui té she-mien, Hong Kong 1981, 21 s. – Ströskrifter ur C. O. Rosenii arbeten. Serie 1–4 [= n:o 1-32]. Sthlm 1876. [Varje serie:] 8 x 4 s. [Nya utg:] 1878, 1880. Chicago 1878. [Varje serie:] 8 x 2 s. [Ngt omarb:] Ströskrifter af Rosenius, Moody m. fl. ... Paket 1–4 [= n:o 1–32]. 1910. [Varje serie:] 8 x 4 s. – Tänk på, att du helgar hvi-lodagen. Sthlm 1876. 32 s. 2. uppl 1887. 3. uppl 1897. 31 s. – Du skall icke missbruka Herrens din Guds namn. Sthlm 1876. 32 s. 2.-3. uppl 1884, 1893. 4. uppl 1909. 30 s. – Passionsbetraktelser efter C. O. R. Minnen från Bethlehemskyrkan i Stockholm passionstiden 1861 o 1862. Sthlm 1876. IV, 204 s. Titeluppl 1879. 2. uppl 1911. TV, 200 s. 3. uppl 1916. 203 s. – Fra Döden til Livet, ordnet Fremstilling af Kristendommens Hovedsandheder. Bergen 1876. 412 s. 2. Opl 1878. 384 s. 5.-6. Opl Kristiania 1889,1898. 4.[!] Opl 1924 [enl uppg]. - Några ord i kyrkliga frågor. Sthlm 1877. 28 s. 2. uppl:... samt Om utgåendet från kyrkan. 1882. Övers: Muutama sana kirkkoleisissa kysymyk-sissä, Tampere 1884. – Små synder. Sthlm 1877. 22 s. 2. uppl 1884. 3. uppl 1887. 23 s. 4. uppl 1895. 22 s. [Annan utg] Chicago 1878. 23 s. – Guds eviga förbund med sin son. Sthlm 1877. 23 s. 2.-3. uppl 1884, 1895. [Ny utg:] Om Guds förbund med Sonen. 1919. 28 s. – Hvad gjorde Gud? Betraktelse öfver Rom. 8: 1–4. Sthlm 1877. 50 s. 2. uppl 1913. 48 s. – Fra Erfaringens Skole. Angaaende Omvendelse, Tro, Forsagel-se, Helliggjørelse og Kors, efter E. P. Giers, bearb af C. O. R. Rønne 1878, 98 s. - Lilla Pielisten. [Pärmtitel för 9 sammanbundna skrifter nämnda ovan 1851, 1853, 1869, 1873–75 o 1877.] Chicago 1878. 27, 45, 40, 22, 24, 31, 23, 29, 64 s. – Om barnskapet hos Gud och de djupa, eviga grunderna för detsamma. Sthlm 1879. 70 s. 2. uppl 1882. 69 s. – Smärre berättelser. Moline, 111., 1879. 32 s. – Christi rike ett trons rike. Betraktelse. Moline, 111., ti å. 24 s. – Lova Herren, min själ! eller Davids 103:dje Psalm. [Rubr; omsl:] Betraktelse. Moline, 111., u å. 40 s. – Julbetraktelse (Jul-betraktelser, Moline, 111., u å, s 161–192). – Pietisten. Nytt o gammalt från nådens rike. [Omsl: Afd 2, bd 3.] Predikningar, strödda uppsatser m. m. Sthlm 1880. V, 543 s. – Den christliga erfarenhetens under, framställda i... utläggning af Romarbrefvets 7:de kapitel. Med förord af prof. 0[lof]. Olsson. Chicago 1880. S 375-473 [i okänt arb]. – Selitys pyhästä kasteesta. Tampere 1883. 40 s. – Uskovaisten vapaus laista. Turku 1883. 100 s. – Om Kristi Rige og dets Udbredelse ved Missions-Virksomhed. Haderslev u å [1880-ta-let?]. [Enl uppg.] – "Försent!" Berättelse. Sthlm 1889. 12 s. 2.-3. uppl: "För sent!" 1895,1902. – Hvordan b0r man stille sig ul Sekterere og Partistiftere og hvorpaa kan de kjendes? KrisUania 1891. 16 s. – Andliga sånger ... att sjungas vid 25-årsfesten i Östersunds missionshus d 24 febr 1893. Östersund 1893. Fol. 1 s. – Samlade skrifter. Bd 1–4. Sthlm 18[95]–97. 1. 18[95–]96. 704 s, 1 portr. 2. 1896. 718 s. 3. 1896. 716 s. 4. 1897. 490 s. 1: [2. uppl], 2–3: 2. uppl 1902. 704, 718, 715 s. [Andra utg:] 1-3: Rock Island 1896. 704 s, 1 portr, 718, 716 s. 1–2: Sthlm 1921. 698, 718 s. 1–4: 1926 (1: tr 1925). 696, 711, 704, 566 s.  – När bör du gå till Herrens nattvard? Sthlm 1896. (4) s. [Undert.] [Ny uppl] 1905. – Berättelser ur lifvet valda av C O R. [Bd 1-2 =] H 1–2, 3–6. Sthlm 1897-99. 1. 1897–98. 190 s. 2. 1899.192 s. [Med vissa inl, avsluta o noter.] Bd [l]-2, 2. uppl [omsl] 1902, 1906. 192, 192 s. 1–2: 3. uppl 1914. 193, 192 s. – Om du visste, hvad din frid tillhör, så vore du visserligen i denna din dag betänkande. Luk. 19, 42. Landskrona 1898. 16s. (Traktat n:o 19.) [Nytr] 1900. – Mitä pitää minun tekemän, etta autuaaksi tulisin? Kristiinassa 1899. 16 s. [Anon.] -Julebetragtninger. Rønne 1902. 44 s. 2. Opl 1906. 46 s. 3. Opl Östermarie 1934. 48 s. – Mon du virkelig bliver salig og kommer i Himlen? Skjern 1902, 1908. 20 s. – Etvigtigt Sp0rgsmaal: Hvad bor mig at g0re, at jeg kan vorde salig? Skjern 1902, 1906.16 s. – Noget om at udgaa fra Verden. 2. Cor. 6. [Omsl.] Skjern 1902, 1906. 8 s. – Hvilostunder vid Guds ord. Korta betraktelser för hvar dag i året, saml ur ... skrifter. Sthlm 1903. 368 s. [Dagbetraktelser .... förk bearb av G E Beskow o Adolf Johansson.] 2. uppl 1909. Övers: LepohetkiäJumalan sanan ääressä, Porvoo 1904, 368 s; Hvilestunder ved Guds Ord, daglige Andagter, Kristiania 1905, 365 s. - Om den hellige Daab. Khvn 1903. 32 s. – Om Guds hellige Lov. Khvn 1903,1905. 16 s. – VorSalighedsfyrste. Khvn 1903. 15 s. [Ny utg] Rønne 1914. – Kristi sande Kundskab. Khvn 1903. 16 s. [Ny utg] Aakirkeby 1924. 23 s. – Jumalan ijankaikkinen liito poikansa kanssa. Kuopio 1903. 23 s. – "I, som ere bundne i Haabet." Skjern 1904. 13 s. – Huru få kraft? Tre svar. Sthlm 1905, 1907. 40 s. 2.[!] uppl 1913. – Jumalan rauha. Kuopio 1905.16 s. (Tills med skrift av A. N. Sommerville; Kris-tillisiä kirjasta, 3: n:o 19.) – Om Helliggorelsen. Rønne 1905. 28 s. – Om Herrens hellige Nadver. Rønne 1905. 1909. 19 s. – Om Guds Ord og dets Brug. Khvn 1906. 16 s. [Ny utg] Rønne 1918. [Annan utg:] 15 s. Om Brugen af Guds Ord. [Omsl.] Khvn 1907. 32 s. (Gudelige Smaaskrifter, Nr 528.) – Praedikener. Chicago 1906. 347 s. [På norska.] – Skrifter i Udvalg. Vort Barneskab hos Gud. Retfaerdiggjorelsen af Troen m. m. Porsgrund 1908. 160 s, 1 portr. [Ny uppl] 1933. – Bekjendelse. [Omsl.] Skjern 1909. 24 s. – Bonnen i Jesu Navn. [Omsl.] Skjern 1909. 23 s. – Christi sande Guddom eller Guds Born fodte af Gud. [Omsl.] Skjern 1909. 45 s. – Den lille Hjord. Skjern 1909. [Omsl.] 13 s. [Ny utg] Aakirkeby 1924. 16 s. - Guds Frelsesraad i Christus eller Hvorledes vi ved ham virkelig faa det evige Liv. [Omsl.] Skjern 1909. 23 s. -Ham bor at vokse, mig at forringes. Skjern [omsl] 1909. 20 s. – Hvorledes skal man vide, om Laerdom-men er af Gud? Skjern 1909. [Omsl.] 16 s. - Jesus, Verdens Lys. [Omsl.] Skjern [omsl] 1909. 16 s. [Ny utg] Aakirkeby 1924. 20 s. - Kristi Rige paa Jorden. Skjern [omsl] 1909. 20 s. - Kvinden ved Sikars Br0nd. Skjern 1909. [Omsl.] 13 s. - Om Aarvaagenhed. Skjern [omsl] 1909. 21 s. – Se det Guds Lam. Skjern 1909. [Omsl.] 23 s. [Ny utg] Aakirkeby 1924. 23 s. -Tosi seurakunla. Hfors 1909. 16 s. [Anon.] – Varningsord mot dem som åstadkomma söndringar. Utdrag tu* utläggningar öfver Romarebrefvet, Rom. 16: 17,18. Ett ord för den närvarande tiden. Sthlm 1911. 21 s. – Gudfrygtighedens store Hemmelighed. Trond-hjem 1911. 63 s. - En Undersogelse om de Troendes aandelige Renhed. Porsgrund 1911. 14 s. – De vig-tigste Frugter af Christi Dod og Opstandelse. Pors-grund 1911. 15 s. – Ett vänligt ord. Sthlm 1912. 13 s. – Evangelium. Rønne 1914. 14 s. - El stykke af Anstods-stenen. Rønne 1914. 14 s. - I, som ere bundne i Haa-bet. [Nyutg] Rønne 1914. lOs. [Sefölj.] - Hvadfattes mig endnu? Rønne 1914. 11 s. [Även med föreg i nytt omsl 1917.] - Den hemmelige Visdom. Rønne 1914. 12 s. – Kristus alt i alle. Roune 1914. 15 s. – Hvorledes en troende Sjasl falder fra og bliver aandelig dod. Rønne 1914. 21 s. – "Ikke at jeg allerede har grebet det" eller Billedet af et sundt evangelisk Trosliv. Rønne 1914 (omsl 1916). 16 s. – Jeg, jeg, for min egen Skyld. Rønne 1914. 12 s. [Se följ.] -Just fordi Naaden er saa stor, er Faren desto större. [+] Den ny Skabning. Rønne 1914. 16 s. [Även med föreg i nytt omsl 1916.] – Om at ttdgaa fra Verden. [Ny utg] Rønne 1914. 8 s. [Se följ.] - Guds Rige bestaar ikke i Ord, men i Kraft. Rønne 1915. 10 s. [Även d:o.] – Kristus tabt og dog ikke tabt. Rønne 1914 (omsl 1916). 12 s. – 'Vserer bracndende i Aanden." Rønne 1914 (omsl 1917). 19 s. – Noget om Hykleri. Rønne 1915. 13 s. – Mon du bliver salig? Rønne 1915. 16 s. [Se följ.] – Vandre dit hojc Kald va:rdigt. Rønne 1916. 13 s. [Även d:o.] – Den sande Helliggorelses Hemmelighed. Rønne 1916. 16 s. – Der finnes ingen Nod, hvori Gud ikke kan hjselpe. Rønne 1916. 14 s. – Kristi Rige er et Forladelsesrige. Rønne 1916. 14 s. [Se följ.] – De sande Kristnes salige Fred. Rønne 1916. 13 s. [Även d:o.] – Lov Herren, min Sjæl! Rønne 1916. 31 s. – Noget om Helligg0relse. Rønne 1915. lös. [Se nedan.] – Korsfestet med Kristus. Rønne 1915. 8 s. [Se följ.] – Er jeg min Broders sj?el noget skyldig? Rønne 1915. 8 s. [Även d:o.] – Trofast og retfa?rdig, at Han forlader. Rønne 1916. 12 s. [Se följ.] – Kristne som Verclens Lys. Rønne 1916. 16 s. [Även d:o.] – Om Guds heliga lag. Sthlm 1919. 20 s. – Några ord om evangelium. Sthlm 1919. 30 s. [Ny utg] 1945. 20 s. – Nogle Ord om Synd og Naade. Aalesund 1920. 32 s. - A faithful guide to peace with God ... Minneapolis, Minn., 1923. 391 s. Overs: Fén-hsing ti chén i-i. Hankow 1937. [Enl uppg.] 2. ed Hong Kong 1954. 3. ed 1981. (314) s. – The believer free from the law. Rock Island, 111., 1923. 132 s. – Ber jeg nokkra åbyrgd å så brödur mins? Reykjavik 1926. 22 s. – Skrifter i Udvalg. Khvn 1928. 258 s, 1 portr. – Brev til] F. G. Hedberg. Med inl o noter försedda o utg av G Westin. Sthlm 1930. 175 s. (Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld [ 1 ].) – Brev... till hans vänner i Amerika. Saml o utg ... Sthlm 1931. 229 s. (Ibid 2.) – Herran kansan kilvoitus. Hfors 1931. 103 s. – Hemmeligheder i Lov og Evangelium. Porsgrund 1933. 18 s. – Den ny Skabning. [Ny ulg] Aakirkeby 1934. 16 s. – Husandagts-bog. Betragtninger til hver Dag i Aaret. (Uddrag ...) Aakirkeby 1935. 740 s, 1 portr. – Något om äktenska- pet. Hässleholm 1935. 24 s. – Kristus vort Liv. Korte Andagtsstykker. Uddrag af ... Husandagtsbog. Khvn 1939, 1956. 64s. 5. opl 1967. 6. opl:... Korte uddrag... Hillerad 1970. [2. udg. se nedan under 1981.] Övers: swahili: Kristo uzima wetu, 1956 [enl uppg], 2. print Nairobi 1977, 45 s. – Evangelium for de ugttdelige. Porsgrund [1940]. 14s. [Även s 145–160 i okäntarb.] - Devotions. Strength for the helpless, lessons for all. Decorah, Iowa [1943]. 458 s. – I andens helliggjorelse. Oslo 1945. 152 s. – Korta dagbetraktelser. Sthlm 1946. 369 s. [Efter Hvilostunder 1903, revid av S Holmström.] 2.-3. uppl [Sthlm, tr] Norrköping 1947, 1954. Övers: Leipäset, Evästävuodenjokaiselle päiväl-le, Kauniainen 1990, 369 s. – Lov og evangelium. Bergen 1946. 328 s. – Troen og livet. Bergen 1947. 267 s. 2. oppl 1950. -1 syndsforlalelsens rike. Oslo 1947.173 s, 1 portr. – Bonnen og nådemidlene. Bergen 1947. 280 s. – Villkoren för ett gott nytt år. Sthlm 1949. 16 s. – Samlede skrifter. Bd 1-15. Khvn 1950-57. 1. Om-vendelsen. 1950. 167 s. [Ny tr] 1963. 2. Barnekår hos Gud. 1951. 157 s. 3. Loven. 1952. 131 s. 4. Kristi retfaerdighed. 1952. 156 s. 5. Nådepagten og faldet. 1953.159 s. 6. Syndenes forladelse. 1953.145 s. 7. Troens rige. 1953. 167 s. 8. Helliggorelsen og vor natur. 1954. 190 s. 9. Den troende og nassten. 1954. 168 s. 10. Den troende og verden. 1954. 180 s. 11. Trast mit folk. 1955. 161 s. 12. Farerne og hyrden. 1955. 162 s. 13. Nådemidlerne. 1956. 148 s. 14. Hojtiderne. 1956. 173 s. 15. De ti bud og Fadervor... 1957. 235 s. [Fotogr genoptr:] 1–4: 1969, 1968, 1970, 1971, 6-8: 1971, 1974,1974,9-13: 1975,14-15:1976. – Kristus, vor ret-faerdighed. Korte andagtsstykker. Uddrag af... Husandagtsbog. Khvn 1956.64 s. [Ny utg] Hillerod 1996. 67 s. – Rosenius. En antologi red av Lechard Johannesson. [Sthlm 1958.] 224 s. [Även:] Rosenius. [Upps 1958.] (Kristna klassiker red av LJ.) - Brev ... till L. V. Henschen [1842-55]. Utg. av H Gladh (Forum theo-logicum, årg 15, 1958, Härnösand, s 120–131). – Glsede i himmeln. Forkortet og bearb ... Khvn 1964. 39 s. (Småskriftserie, 4.) - Vägen till rrihel. Sthlm 1964. 16 s. Övers: swahili: Njiaya wokovu Nairobi [197?], 22 s. – Login og glefliboäskapurin. 1-4. Törshavn 1964-69. 1. 1964. 65 s. 2. 1966. 83 s. 3. 1967. 74 s. 4. 1969. 104 s. – [Sånger] (C O Rosenius o L Sandell, Nåden i Guds Hjerte, Khvn 1965, s 7–24). – Morgonljus. 62 bibelbetraktelser... Sammandr o språk] bearb. Sthlm 1965. [Omsl.] 70 s. [Utg: A Ek (föret).] – Något för dem, som blivit bekymrade med frågan om barndopet (C O R o [pseud] Amythos, Om dopet och pingströrelsen, Sölvesborg 1965, s 3-18; [ny uppl] s å). – Vägledning till frid. Språkligt moderniserad av I Hellström [red]. [Sthlm, tr] Klippan 1966. 159 s. 2. uppl 1985. 176 s. Tilltryck Sthlm 1994. 175 s. Övers: ryska: Putevoditel k miru, Bielefeld 1991, 2. uppl 1994, 143 s; kroatiska: Putokaz miru, Zagreb 1977; Wegweiser zum Frieden, Netihausen-Stuttgart [1970], 163 s, Berlin [Öst] 1986, 142 s; Vejledning till fred, Khvn 1978, 149 s, 2. udg 1989, 2. opl 1992. – Din tillgivne ... Några Rosenius-brev f f g pttbl o kommenterade av N Dahlberg. [Sthlm, tr] Klippan 1968.121 s, 8 pl-bl. – Skrifter i utvalg. Bd 1–6. Oslo [1968-69]. 1. Budene. 225 s. 2. Nådemidlene. 204 s. 3. Bemnen. 207 s. 4. Loven og evangeliet. 228 s. 5. Den som seirer. [1969.] 202 s. 6. Korsfestetmed Kristus. [1969.] 238 s. [Utdrag ur resp 2, 2/3 o 5:] Synlig nåde - dåp og nat-verd. 1975. 109 s. Et lys på min sti. 1976. 105 s. Ett liv i seier. 1974. 128 s. – Lammet er släktet (G Papini m fl, Det er fullbragt, Oslo 1968, s 18–21). – Loven. Fjerde studie i tilknytning til... Samlede skrifter (bd III). Hil-lerod [1970]. (24) s. - Den lille liusandaktsboka ... for hver dag i året. Oslo [1971, 1972]. 590 s. [Bearb av Hvilestunder ... 1905, nyövers o förk.] [Utdrag:] Kristus - vår rettferdigbet... 1976.64 s. Kristus – vårt liv. 1978.64 s. – C. O. Rosenius för vår tid. Ny red av Samlade skr. Moderniserat språk. Bok 1–7. Sthlm (även Hfors) 1974-75.1. Det finns en Gud. 1974. 138 s. 2. tr 1985. 2. Syndens dagliga plåga. 1974. 120 s. 3. En dött för alla. 1974. 117 s. 4. Rättfärdig i Jesus. 1974. 119 s. 5. Guds Ande och ord. 1975. 114 s. 6. Bröders gemenskap 1975. 113 s. 7. OJesus, bliv när oss. 1975. 131 s. [Ny utg:] I Guds hjärta: C. O.... [Språkl bearb o red: I Hellström]. Upps 1992. 699 s. Övers: C. O. Rosenius for ... En ny red av Samlede skr bok 1–7, Oslo 1974-79, 140, 118, 110, 120, 115, 118, 138 s; [1–7, Hfors, tr] Vasa 1975-78: Jumala on, 1975, 156 s, 2. uppl 1976, Synd se on 1975, 125 s, Yksi kaikkien puolesta, 1976, 123 s, Vanhurskaana Jeesuksessa, 1976, 140 s, Jumalan henki ja sana, 1977, 125 s, Usko yhdistää, 1977,134 s,Jää luoksemmejeesus, 1977, 135 s. – Day by day with God. Daily devotions. Vol 1–12. Bombay 1976-83. 1. 1976. 79 s. Repr 1977–1983. 2. 1977. 71 s. Repr 1978-1983. 3. 1978. 80 s. Repr 1979–1983. 4. 1978. 79 s. Repr 1979–1983. 5. 1979. 81 s. Repr 1979–1983. 6. 1979. 80 s. 7. 1980. 75 s. Repr 1982-1984. 8. 1980. 78 s. 9.1981. 88 s. Repr 1982. 10. 1982. 90 s. 11. 1982. 79 s. 12. 1983. 91 s. Vidare övers: Jour par jour avec Dieu, 1-12, Nairobi [197?-8?], [3-4,1979–80?:] II, 87, II, 102 s; swahili: Siku kwa siku pamoja na Mungu, 1–12, Nairobi 1979–87, [1-5, 9, 12:] 88, III, 90, II, 93, II, 106, V, 107, IV, 106, IV, 115 s; kinesiska: Chungjing de lingnai Hong Kong 1982-85; malayalam: Anudinam Daivathod 1–12, Trivandrum 1982–85?, [1–10:] 88, 94, 95, 116, 115, 107, 105,114, 100 s; tamil: ANutiman andavarodu .... 1-12, Nakarkovil 1982–87?, [1-8:] 104, 92, 92, 99, 92, 90,100, 197 s; hindi: Din pratidin Paramesvar ke Sath 1–12, Chindvara 1984; telugu: Daivoni to dina dinam 1-12, Chebrole 1986-[9?], [1, 4–10:] 108, 104, 103, 100, 90, 92, 91, 106 s. – Shar'i mise nim'o. Nairobi 1977 [omsl], 36 s. [Somali; "Lagens rätta bruk".] – Sheria au neema. Nairobi 1977. [Enl uppg.] – Jag hör hans röst. Dagliga andakter. Urval o bearb: I Hellström. D 1–2. [Sthlm, tr] Klippan 1979-80. 1. Från advent till pingst. 329 s. 2. Trefaldighetstiden. 351 s. Övers: En ny dag, Andaktsbok som folger kir-keåret, d 1-2, Oslo 1980-81: Fra advent til pinse, 318 s, Fra pinse til advent, 376 s. – Jidki badbadada. Mombasa [198?]. 25 s. [Somali; "Frälsningens väg".] – Rosenii Dagbetraktelser. Revid utg [av Emanuel Gisels-son, Erik Persson o M Engvalk] [Burträsk, tr] Hässleholm 1980-86. Januari. 1980. 66 s. Februari. 1982. 62 s. Mars. 1983. 65 s. April. 1984. 63 s. Maj. 1984. 66 s. Juni. 1984. 64 s. Juli. 1985. 66 s. Augusti. 1984. 66 s. September. 1985. 64 s. Oktober. 1985. 66 s. November. 1986. 64 s. December. 1986. 66 s. [Ny utg:] Betraktelser för var dag i året, saml... Knislinge 1989. 746 s. 2. revid uppl: Husandakt. Betraktelser ... Sthlm 1993. 749 s. – På skriftens grund, daglige andagter. [Bronshoj, tr] Holbaek 1981. 750 s. [Betraktelser, i ny bearb övers av G KJ0ller-Hansen. Hårur:] Kristus vort håb. Korte andagtsstykker [Br0nsh0j, tr] Rønne 1981. 68 s. Kristus vort liv. Kerneord. 2. udg Hillerod 1990. 66 s. – Prästämbetet (C O R, Prästämbetet [+] H Lieberg, Kyrkans heliga apostoliska ämbete Örträsk 1984, s 3–28). – Ber0rt af Gud. Artikler ... omskrevet af K Kjier-Hansen. [Hillerod, tr] Holbaek 1986. 150 s. – Fadervår. Mandal 1989.144s. [Förklaringo betraktelse.] – Romerbrevets budskap. Kapittel 1–5. Manda) [1995]. 330 s. – Når mange meninger opstår... om uenig-heder og forskelligheder mellem kristne. [Khvn, tr] Viborg 1995. 97 s. [Ur Romarbrevets kap 14 o Samlede skr.] – Det beste fra Rosenius skrifter. Bd 1–8. Khvn 1998 ff. [Enl uppg.] – Bidrag i: Andeliga sånger, Ii 1 o 4, Åbo 1850, 1864 (sign), 1: 2.-5. uppl 1853, 18??, 1869, 1874, 4: 2. förändruppl 1872; Hengellinen ka-lenteri, 1875–1877, Tampere 1874–76. – Enl uppg övers till c:a 30 språk, utom dem som ses ovan även arabiska, giryama o kamba (Niger-Kongospråk), ka-narese, malagasy, polska, spanska o tigrinja.


Redigerat: Missions-Tidning, utg till förmån för Svenska missions-sällsk / ... / av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Årg 9: nr 4 - 35: nr 1,1842–68. Sthlm. 4:o. 12x8 s/år + bihang. (Även ansv utg 1860-68.) -Pietisten. Årg 1: nr 4 - 27: nr 1, 1842–68. Sthlm. 12 x 16 s/år, 26-27: s 1–240. (Även ansv utg 1843–68.) [Urval ur 1–9, 1842-50, för varje år även i omtr:] Nytt och gammalt från Nådens rike. [Häftestitlar: Pietisten. Nytt ...] 1. 1852, 1857, 1872. 132 s. 2. 1852, 1858/61?, 1868. 140 s. 3. 1852/53, 1858, 1867/72. 140 s. 4. 1852, 1859. 148 s. 5. 1852/54?, 1859, 1866. 144 s. 6. 1854, 1860. 140 s. 7. 1855, 1861/64?, 1868. 144 s. 8.1856, 1861/62, 1872. 148 s. 9. 1856,1862. 160 s. Senare omtr: Afd [1]: d 1-6 [= årg 1–18], 2: bd 3 [+ Bihang]. 1877-78, 1880. 128,128, 132,128, 136, 128, 144, 144,176, 192, V, 208, IV, 196, 192, 192, 196, 192, 176, 196, XXXII s. Även avtr med titeln: Den evangeliska budbäraren, Borgå 1855–57,1861–65.

Översatt: J A James, Vägledning och tröst för dem, som blifvit bekymrade om sin frälsning, Sthlm 1844, 156 s (även bearb), 2.-4. uppl 1846, 1847, 1851, 157 s, 5. uppl 1854, 168 s, 6. uppl 1856, 215 s, 7.-9. uppl 1857,1859,1862?, 214 s, 12.-13. uppl 1872, 1877, 14. uppl 1891, 170 s, 15. uppl 1900, 200 s, [andra utg:] Hfors 1846, 154 s, Ny-York[l] u å, 202 s; J Bunyan, En christens resa genom verlden till den saliga evigheten framställd såsom sedd i en dröm, i ny öfvers utg, Sthlm 1853, 232 s (även anon), 2. uppl 1855, 236 s, 3.-5. uppl 1857, 1861, 1872, [6. uppl] 1874, 240 s, 1 pl, [7. uppl] 1877, 236 s, 5 pl, [8. uppl] 1884,186 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Evangeliska alliansens sv central-avcks arkiv; EFS:s arkiv; allt i SSA. Sv diakoniss-sällsk:s arkiv, Ersta diakonisällsk, Sthlm. Sthlms stadsmissions arkiv, Sthlm.

G Brandt, C O R (KA 1914); dens, C O Rosenii förkunnelse: en studie i sv lekmannapredikan (1918); S Gustafsson, Nyevangelismens kyrkokritik (1962); P V Hansen, Födt påny – om C O R (1987); S Hansson, Den kyrkl pietismens kris (KA 1971); H Holmquist, C O R;s universitetsår (Studier tillägn Magnus Pfannenstill d 10 jan 1923, 1923); A Johansson, Frälsningsbegreppet hos C O R (1936); T Lindholm, C O R som teolog (1972); S Lodin, C O R i unga år (1933); dens, C O R: hans liv o gärn (1956); A Moberg, Teckn af C O Rosenii lif o verksamhet (1868); C Olsson, Försoningen enligt C O R o P Waldenström (1928); N Rodén, Det norrländska nyläseriets uppkomst (1942); dens, Hans Jacob Lundborg (Trogna i tjänsten, 3, 1961); G Rosendal, Lag o evangelium i Rosenii betraktelser (dens, Rätte lärare, 4, 1944); A Rydberg, Henrik Schartau o C O R (1930); P-O Sjögren, Anfäktelsen enl R (1953); SMoK; Sv biogr lex, N F, 9 (1883); Sv folkrörelser, 2 (1937); B Wadström, Ur minnet o dagboken, 1–3 (1897–1902); G Westin, George Scott o hans verksamhet i Sverige, 1–2 (1928–29). – Martin Gabriel R: Lunds hm o där anf litt; E M Rodhe, Sv kyrkan omkr sekelskiftet (1930); SMoK; F Stade, Akad silhuetter från 1880-talets Lund (Hågk o livsintr, 13, 1932). – PerEfraim R: G Ahlström, De mörka bergen: en krönika om de lappländska malmfälten (1966); N-O Franzén, Hjalmar Branting o hans tid (1985); L Kihlberg, DN o demokratins genombrott, 1 (1960); H Leander, PK:s porträttmatr vid femtioårsjubileet 1924 (1924); I Ljungquist, Ur DN:s hist, 2 (1953); T Nerman, Hjalmar Branting: kullurpublicisten (1958); SMoK. – Nekr över E R i Journalisten 1932.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Olof Rosenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6935, Svenskt biografiskt lexikon (art av Allan Hofgren), hämtad 2024-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6935
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Olof Rosenius, urn:sbl:6935, Svenskt biografiskt lexikon (art av Allan Hofgren), hämtad 2024-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se