Pehr Johan Petersson

Född:1816-05-08 – Skirö församling, Jönköpings län
Död:1874-06-19 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Klassisk filolog, Poet


Band 29 (1995-1997), sida 144.

Meriter

Petersson, Pehr Johan, f 8 maj 1816 i Skirö, Jönk, d 19 juni 1874 i Uppsala. Föräldrar: riksdagsmannen Peter Pehrsson o Anna Stina Zachrisdtr. Elev vid Växjö gymnasium 32, dimissionsbetyg där 2 juni 35, inskr vid UU 26 okt 35, informator juni 37–39, disp pro exercitio vid UU vt 40, FK 24 mars 42, disp pro gradu maj 42, mag 14 juni 42, doc i romersk poesi 14 dec 42, allt vid UU, adjunkt i latin vid Uppsala katedralskola vt 47–53, i romersk litt vid UU 24 jan 54, tf prof i romersk vältalighet o poesi 6 april 59, prof i latinska språket o litt:en där från 30 dec 59.

G 21 okt 1854 i Motala m Maria Lovisa Florman, f 21 okt 1829 i Gävle, d 16 febr 1874 i Uppsala, dtr till stadsläkaren MD Gustaf Mauritz F (bd 16, s 217) o Eva Charlotta Åhman.

Biografi

Inspirerad av framstående lärare i Växjö gymnasium och av läroverkets eforus Esaias Tegnér ägnade sig P med entusiasm åt de klassiska språken. "Jag översatte", skriver han i sin självbiografi, "på svensk hexameter Homers 1:sta rhapsodi. Tegnér kallade mig till sig och genomgick med mig vers för vers översättningen och med egen hand gjorde sina ändringar. Vid dimissionen erhöll jag av hans egen hand för denna översättning Svenska akademiens jeton i silver" (cit enl Önnerfors 1958, s 36). Längre fram publicerade P förebildliga metriska tolkningar av romersk poesi men också excellenta latinska av sv verskonst. Han firade också framgångar med akademisk och, mer eller mindre påtvingad, rojalistisk latindiktning, bl a vid högtidlighållandet av Karl XIV Johans 25-årsjubileum som regent 1843. P disputerade vid UU 1840 och 1842 på en latinsk översättning av Stagnelius' ungdomsarbete hexameterdikten Vladimir den store. Den latinska versskrivningen stod högt i kurs och meriterade till akademiska befattningar. P erhöll också omgående docentur i romersk poesi. Först 1847 uppnådde han emellertid en tryggad existens som adjunkt i latinska språket vid Uppsala katedralskola. Sedan han befordrats till akademisk adjunkt i romersk litteratur, var han predestinerad till professuren, vilken tillföll honom 1859. Han blev då den förste innehavaren av en lärostol i latinska språket och litteraturen. Utnämningen förklarades av P:s storartade behärskning av latinet nästan som ett andra modersmål liksom av hans framstående pedagogiska meriter. Han hade också publicerat ett rent språkvetenskapligt arbete om Vergilius' syntax. Vetenskapligt representerade P ett övergångsstadium till den nyare latinistiska forskning som bl a företräddes av Per Persson (se ovan).

Som självständigt skapande sv skald bör P snarast betecknas som en poeta minor. Om obestridlig poetisk talang vittnar dock Sapphos klagan (1843), belönad med SA:s mindre pris, den ungefär samtida Kellgrens monolog samt äreminnet över Tegnér i nov 1846. Liksom det mesta av P:s sv poesi finns dessa dikter bevarade blott i hans egna handskrivna exemplar. "Som fyndig och kvick tillfällighetsskald hade han härstädes icke sin like", heter det i ett eftermäle, "och den lätthet, varmed han diktade, stod im-provisatörens nära. Otaliga voro ock de fesdiga tillfällen, där hans sångmö tände den harmlösa glädjens, skämtets och kvickhetens gnistrande fyrverkeri" (Upsala-Posten). P:s tillfällighetsdiktning har ett icke föraktligt personhistoriskt intresse; där möter bl a P D A Atterbom (bd 2), P:s elev och efterträdare W Häggström (bd 19, s 640), landshövdingeparet v Kraemer (Robert v K; bd 21), biskop C H Rundgren och ärkebiskop A N Sundberg.

Mest känd för en större allmänhet var P under 1840-talet som företrädare för den liberala men politiskt försiktiga och så gott som helt litterära riktning av skandinavismen som går under beteckningen "docentskandinavism". Vid det första studentskandinaviska mötet i Uppsala 1843 bars P tillsammans med E G Geijer i triumf genom Carolinasalen. Med Geijer råkade han dock senare i konflikt rörande skandinavismens syften. P var en av förgrundsgestalterna vid 1845 års skandinaviska fest i Khvn, studentskandinavismens höjdpunkt under detta decennium. I sammanhang som dessa framträdde han med bejublade tal och dikter. Han skall som talare även ha imponerat på J L Runeberg vid dennes Sverigebesök 1851.

Författare

Alf ÖnnerforsSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handhar efter P (bl a självbiogr anteckn:ar o dikter) i UUB. Ang en översättn av Horatius i privat ägo se Önnerfors 1952 nedan.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: In månes viri celeberrimi Petri Sjöbring ... nomine Nationis Upsal. Smolandiae ... (J Thorsander m fl, Minnesord då... professoren Pehr Sjöbring jordfåstades den 20 januari 1842, Upsala 1842, s 29–33). – Regi augustis-simo Carolo XIV. Johanni ante V. lustra felicis-simis inaugurato auspiciis vota plaususque Regiae academiae Upsaliensis die XI Maji MDCCCXLIII. Upsaliae 1843. 4:o. (8) s. [Anon.] – Helsning till den "odödliga" kommittéen i Upsala den 18 october 1843. Upsala 1843. (8) s. [Anon.] – Sånger vid de i anledning af H. m. konungens kröning den 28, 29 och 30 november 1844 anställda academiska högtidligheter. Upsala 1844. 4:o. (6) s. [Anon.] – Farväl af Upsalas studenter. Köpenhamn d. 28. juni 1845. [Khvn 1845.] (3) s. [Undert P-n.] – De syntaxi Virgiliana quaestiones ... [Akad avh.] Upsaliae 1853. 52 s. [För adjunktur.] – De fyra fakulteterna ("Studentens glada lif' eller den politiserande, philosopherande ... ungdomen skildrad i sånger af sv, norska, danska ... förf, [utg av Jonas PhilipssonJ Götheborg 1850, s 188 f; anon; omtr i Smålands nations i Upsala visbok, red av M Ekman o E Strand, Upps 1917, s 25 f: Prof. Peterssons visa; 2.–3. uppl 1922, s 27 f, 1927, s 28 f, 4. omarb uppl 1936, s 38 f, 5. d;o: Smålands nations sångbok, 1950, s 30 f, [6. uppl tr] Bottnaryd [1966], s 30–32, 7. omarb uppl Upps 1985, s 23 f). – (Tal vid invign av nationsfana 1847 resp 1843] (Natio Smolandica, meddelanden från Smålands nations i Uppsala kamratfören, 1, Upps 1938, s 23 f, o 8. Årsskrift utg av Smålands nations kamratfören, 1945, s 92). – Flera tal o tillfällesdikter på latin o sv, även under sign P-n, varav utdrag i Önnerfors, nedan a a 1952.

Utgivit: Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845( utg af upsala-studenternas direktion. Upsala 1846. 235 s. [Anon; tills med C Säve.]

Översatt: E J Stagnelius, Vladimir magnus, po-éma Stagnelianum, Latino carmine refictum, p 1, 2–4, Upsaliae [1840, 1842,] 60 s [akad avh, 1–2: preses J Sellén, 3–4: eget presidium, för docentur]; C Valerii Catulli Epithalamium Pelei et Thetidos Suethice redditum, p 1–3, Upsaliae 1845–46, 4:o, 29 s [akad avh, parallell latinsk o sv text]; Albii Tibulli Elegier, Upsala 1860, 72 s, [nr 3 o 10 härur:] Valda elegier, revid av B Risberg (Världslitteraturen, De stora mästerverken, 8. Romersk poesi, Sthlm 1929, s 359–366).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 30 dec 1859, nr 1, RA.

P Bagge, Studentminnen o andra minnen från Uppsala 1869–1899 (1923); Beretning om Stu-dentertoget til Upsala i Juni Maaned 1843 (1844); Faculty of arts at Uppsala University (Uppsala University 500 Years, 6, 1976); [M FleetwoodJ Anteckn:ar om gymnasister i Wexiö åren 1800–1850 (1902); Å Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1946); J Sundblad, Upsala-lif (1884); W E Svedelius, Anteckn:ar om mitt förflutna lif (1889); S G Svenson, Studentens klang o jubeltid, Från Juntan till skandinavismen (Upsalastudenten genom tiderna, 1950); P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, 7 (1990); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894); A Önnerfors, P J P. Småländsk kurator, skandi-navist, skald o latinprof (Natio Smolandica, 15, 1952); dens, En Växjögymnasists lärdomsväg. Ur prof P J P:s anteckmar om sina gymnasist- o studentår (Natio Smolandica, 21, 1958). – Nekr över P i Upsala-Posten 22 juni 1874.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Johan Petersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7151, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Önnerfors), hämtad 2020-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7151
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Johan Petersson, urn:sbl:7151, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Önnerfors), hämtad 2020-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se