Hans Pettersson

Född:1888-08-26 – Forshälla församling, Västra Götalands län (enl fdb för Sthlm, Klara)
Död:1966-01-25 – Göteborgs Vasa församling, Västra Götalands län

Fysiker, Oceanograf


Band 29 (1995-1997), sida 269.

Meriter

2 Pettersson, Hans, son till P 1, f 26 aug 1888 i Forshälla, Göt (enl fdb för Sthlm, Klara), d 25 jan 1966 i Gbg, Vasa. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 16 maj 06, inskr vid StH 2 okt 06, vid UU 10 sept 07, FK 15 april 09, FL där 25 okt 11, arbetade vid William Ramsays laboratorium, University College, London, okt 11aug 12, förste assistent vid Sv hydrografisk-biologiska kommissionen febr 13aug 24, led av kommissionen o förest för dess hydrografiska avd på Bornö forskmstation i Brastad, Göt, 3048, disp vid StH 8 april 14, FD där 29 maj 14, doc i oceanografi vid GH 15 (stadf av univ:kanslern 26) maj 14, arbetade vid Institut fur Radiumforschung i Wien periodvis 2236, prof i oceanografi vid GH (från 54 GU) 10 april 30 (k fullm 9 maj) 3030 juni 56, förest o led av styr för Oceanografiska inst i Gbg 3856, led av styr för Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt 39.  LVVS 23, LFS 40, LVA 48, led av flera uti akad:er o sällsk.

G 31 juli 1917 i Gbg, Domk, m FM Ca- rola Dagmar Wendel, f 2 okt 1888 där, ibid, d 28 okt 1978 där, Osc Fredr, dtr till civilingenjören Ernst Henrik W o Alma Sofia Augusta Höglund.

Biografi

P inledde sin vetenskapliga karriär inom fysiken. Hans första vetenskapliga upp sats behandlade värmeutvecklingen vid radiums sönderfall. För att få underlag för sin doktorsavhandling begav han sig till William Ramsays laboratorium i London, där han konstruerade en mikrovåg av kvarts enligt en ny princip. Sitt intresse för fysik behöll P även sedan oceanografin blivit hans huvudsakliga arbetsfält. Under längre eller kortare perioder var han tjänstledig från sina befattningar i Gbg för att vid Institut für Radiumforschung i Wien tillsammans med andra forskare leda undersökningar över atomsprängning. I samband härmed besökte han även ett flertal andra vetenskapliga institutioner, bl a det av Sir Ernest Rutherford ledda Ca-vendish Laboratory i Cambridge. Resultatet blev en rad avhandlingar och uppsåt- ser, ofta tillkomna i kompanjonskap med medarbetarna. Särskilt uppmärksammat har hans samarbete i Wien med Gerhard Kirsch blivit. Den inblick och träning i fysikens arbetsmetoder som inte minst vistelserna där gav P kom att i hög grad befrukta hans oceanografiska forskning.

Redan som gymnasist och student biträdde P sin far vid oceanografiska undersökningar och 191324 tjänstgjorde han som dennes assistent inom ramen för Sv hydrografisk-biologiska kommissionen. Av havsforskaren John Murray fick han tidigt ett anbud att mäta radiumhalten hos de röda djuphavsleror som hemförts av Challengerexpeditionen 187276. Uppgiften förde P till Musée Océanographique i Monaco under några månader 1921-22, där han kompletterade sin utbildning som oceanograf. Efter 16 år som docent i oceanografi vid GH kallades han 1930 till högskolans då nyinrättade professur i ämnet, efter donator benämnd Marks professur N:o 1. Han grundade och ledde Oceanografiska institutet i Gbg, som tillkom 1935 genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och 1939 inflyttade i egna lokaler. Från 1930 var han också föreståndare för Sv hydrografisk-biologiska kommissionens hydrografiska avdelning på den av fadern grundade forskningsstationen på Bornö i Gullmarsfjorden, en befattning han från trädde då kommissionen upplöstes 1948. P ägnade det internationella samarbetet inom havsforskningen mycken kraft; bl a var han ledamot av internationella kommissioner för maritim meteorologi och för oceanografi. Efter sin pensionering var han vetenskapligt verksam vid flera utländska institutioner.

P visade sig redan i sin gradualavhandling vara en skicklig och fyndig experimentator. Dessa egenskaper, liksom sin vilja att ständigt pröva ny teknik, kom han att dokumentera på flera oceanografiska områden, ofta i samarbete med andra forskare. Han utförde betydelsefulla undersökningar över de radioaktiva ämnena i havsvattnet och i sedimenten. Dessa studier ledde sedermera till att en absolut kronologi kunde etableras. P skapade även en metod för mätning av ljuset i havet, som sedan en elev, Nils Jerlov, vidareutvecklade, och grundade därvid en speciell gren av oceanografin, havets optik. Efter fleråriga försök med ett vacuumlod utvecklade P i samarbete med prof Börje Kullenberg kolvlodet. Med detta blev det möjligt att ta upp nära 20 m långa, ostörda sedimentkärnor från djuphavsbottnen.

Det snart världsberömda kolvlodet utprovades under en Medelhavsexpedition 1946 och blev det viktigaste instrumentet under den av P initierade och ledda djuphavsexpeditionen med fartyget Albatross 1947-48. Albatross-expeditionen, finansierad av göteborgsmecenaterna Gustaf Werner och Herbert Jacobsson (bd 20), var den första moderna havsforskningsexpeditionen och säkerligen det största vetenskapliga företag av denna typ Sverige svarat för. Under resan togs ca 300 sedimentproppar från de tre oceanerna, och dessa kärnor bearbetades sedan av experter världen runt. Genom kemiska och mikropaleontologiska analyser och med hjälp av de nya teknikerna kol-14-datering och syreisotopanalys på kalkskal etablerades därvid grunddragen i havets och klimatets utveckling under kvartärtiden samt även en ny vetenskap, paleooceanografin. Data från sedimentpropparna klargjorde bl a hur de stora havsströmmarna närmade sig lägre latituder och försvagades under istider. Det kunde också påvisas hur klimatstyrda variationer i djuphavets cirkulation hade satt tydliga spår i sedimenten; så konstaterades t ex att Röda havet varit nära att torka ut för ca 18 000 år sedan. P:s eget bidrag till dessa undersökningar avsåg sedimentpropparnas inslag av kosmiska kulor och deras eventuella vittnesbörd om variationer i det kosmiska nedfallet.

Resultaten från sina egna oceanografiska forskningar framlade P i en serie uppsatser och böcker. Där belyses bl a samband mellan meteorologiska och hydrografiska fenomen liksom frågor kring havsvattnets och djuphavssedimentens innehåll av radium. Andra ämnen är ljusets genomträngningsförmåga i havsvatten och Götaälvsmynningens och Bohusläns fjordars hydrografi. P utgav även populärvetenskapliga arbeten. Några av dessa, som Atomernas sprängning (1927) och Från atomkärnans explosion till atombombens (1945), behandlade frågor kring grundämnenas sönderdelning.

Under lång tid var P vetenskaplig skribent i GHT och han framträdde under 1940- och 50-talen som uppskattad radioföreläsare.

Genom Albatross-expeditionen fick P en central position inom den internationella havsforskningen, och han invaldes i en rad vetenskapliga akademier och samfund. P var begåvad med en rik fantasi och hade en konstnärs förmåga att angripa problemen. Han var således i allmänhet ingen vän av att samla ett stort observationsmaterial; det var problemen och deras lösning som var det viktiga för honom. Lidelsefullt intresserad av sin vetenskapliga verksamhet ägnade han t ex politik föga uppmärksamhet. Däremot var han litterärt och musikaliskt väl bevandrad.  I anledning av P:s 75-årsdag utgavs i USA en festskrift med bidrag från ett 40-tal elever och kolleger världen runt (Progress in Oceanography, 3, 1965).

Författare

Eric OlaussonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från P i GUB (bl a till C Skottsberg, A Boëthius o många till J V Johansson), KB, LUB (till C Charlier, E Rodhe o H Wallengren) o i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Contmbutions å la connaissance du dégagement de chaleur du radium. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1910. 9 s. ([VA,] Arkiv för matematik, astronomi och fysik, bd 6, n:o 26.)  Long periodical variations of the tide-generating force. Khvn 1913. 23 s. (Conseil permanent international pour 1'exploration de la mer, Publication de circonstance n°- 26.)  A new micro-balance and its use. Inaugural diss^Gbg 1914.91 s. (Även: WSH, F 4, h 16,1913, n:o 1.)  Stående vågor i havet (Meddelanden från Geografiska föreningen i Göteborg, 2, Gbg 1917, s 29-44).  A new kind of micro-balance weighing to 10"° mg. Sthlm 1918. 13 s. (Tills med R Strömberg.)  Vertikala rörelser i havet vid Bohusläns kust (Skandinaviska geofysikermötet i Göteborg den 2831 augusti 1918, Förhandlingar utg av O Nordenskjöld o H P, Gbg 1919, s 4346).  Synoptiska hydrografiska undersökningar genom skandinaviskt samarbete (ibid, s 76 f). – Oceanografi (Vetenskaplig forskning, årsbok 1921, Sthlm, s 224234).  Iriternal movements in the sea (British association for the advancement of science, Report of the 89. meeting Edinburgh 1921 Sept 714, London 1922, s 411 f).  örteckning över Otto Petterssons från trycket utgivna skrifter (Festskrift tillägnad Otto Pettersson .... [Gbg, tr] Hfors 1923, s 99-114).  Göta Älvmynningens hydrografi (Skrifter utg till Göteborgs stads trehundraårsjubileum 2. O Nordenskjöld m fl, Göteborgstraktens natur, Gbg 1923,4:o, s 73122).  rundämnenas sönderdelning (Kosmos, fysiska uppsatser [bd 4,] 1924, Sthlm, s 305-335).  The reflexion of ct-particles against atom-icnuclei. [Rubr.] Upps 1925.16 s. (Arkiv för matematik 19 A: 15.)  On the forces at nuclear collisions and Coulomb's law. [Rubr.] Sthlm 1925. 6 s. (Ibid, 19 B: 2.)  Thalassologische Beobachtungen im Alands-und Schärenmeer im Juli 1922 und Juli 1923. Hfors 1925. 39 s. (Tills med R Witdg; Merentutkimuslaitok-senjulkaisu / Havsforskningsinstitutets skrift, n:o 30.)  Atomzertrummerung. Verwandlung der Elemente durch Bestrahlung mit ct-Teilchen. Leipzig 1926. VII, 247 s, 1 tab. (Tills med G Kirsch.)  Atomzertriim-merung (Handbuch der Physik ... hrsg v H. Geiger und K Scheel, Bd 22. Elektronen, Atome, Molekule Berlin 1926, 4:o, s 146168; d:o).  Atomernas sprängning. En studie i modern alkemi. Sthlm 1927. 221 s. Övers: Kiinstiiche Verwandlung der Elemente (Zertrummerung der Atome), Berlin und Leipzig 1929, VII, 159 s.  Neue Wege zur Erforschung der Atomkerne. Vortrag, gehalten am 3. Nov 1926 (Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissen-schafdicher Kenntnisse in Wien, Bd 67, [1926/27,] Wien 1927, s 117).  The artificial disintegradon of elements. [Rubr.] Upps 1927. 42 s. (Tills med G Kirsch; Arkiv för matematik..., 20 A: 16.) – Theartificial disintegration of atoms and their packing frac-tions. [Rubr.] Upps 1928. 16 s. (Ibid, 21 A: 1.) - Arti-ficial disintegration by means of oc-particles from polonium. [Rubr.] Upps 1928. 11 s. (Ibid, 21 A: 2.) -– Methods for determination of the density and salinity of seawater [även fr titel] (Svenska hydrografisk-biologiska kommissionens skrifter 3. Hans and Otto P, Improvements in the hydrographic technic, [omsl,] [Gåseberg, tr] Gbg 1929, 4:o, s 14, eng-fr parallelltext; tills med Otto P). -Teneur en radium des dépöts de mer profonde (Princesse-Alice II et Challenger). Monaco 1930. Fol. 50 s. (Resultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert 1" prince souverain de Monaco fasc 81.)  Jord och stjärnor. Essayer över den nudda världsbilden. Sthlm 1931. 159 s.  Eddy-viscosity in stratified water. [l]-2. Gbg 1931, 1935. 21, 14 s. (2: tills med H W. Malmheden; WSH, F 5, ser. B. Matematiska o naturvetensk skrifter, 2: 1 o 4: 8 = Meddelanden från Göteborgs högskolas oceanografiska institution, 1 o 11.)  Uber das sogenannte Schaumrandphänomen. Gbg 1931. 12 s. (Ibid, 5 B, 2: 2 = d:o, 2.) - Recent oceanographic research in Sweden (GHÅ, [bd] 39, 1933, 2. Donum natalicium Oscari von Sydow oblatum, Gbg 1933, s 205218). - Boundary waves in the Kattegatt. Gbg 1933. 23 s. (Tills med B Kullenberg; WSH, 5 B, 3: 5 = Meddelanden ... 4.)  Submarine daylight. Gbg 1934. 13 s. (Tills med S Landberg; ibid, 3: 7 = d:o 6.) - A transparency-meter for sea-water. Gbg 1934. 17 s. (Ibid, 3:8 = d:o 7.) - Scattering and extincdon of light in sea-water. Gbg 1934. 16 s. (Ibid, 4: 4 = d:o 9.) - Submarine daylight and the photosynthesis of phyto-plankton. Gbg 1934. 17 s. (Tills med H Höglund & S Landberg; ibid, 4: 5 = d:o 10.) - Vetenskapens internationalism (En bok tillägnad Torgny Segerstedt Gbg 1936, s 187-190). - Measurements of submarine daylight, with an appendix ... by A Ångström. Gbg 1937. 32 s. (Tills med H H. Poole; WSH, 5 B, 5: 5 = Meddelanden ... 13.) - Tidvattnets excentriciteter (Nautisk tidskrift, årg 30,1937, Gbg, s 370-375). - In-ternal waves in Scandinavian waters (Comptes rendus du Congrés international de géographie Amsterdam 1938, Leiden 1938, T 2. Travaux de la section II b. Océanographie, s 77-86). - Oceanografiska institutet i Göteborg. Gbg 1939. 16 s. (WSH, 5 B, 6: 10 = Meddelanden från Oceanografiska institutet i Göteborg, 1.) - The radioactivity of seawater. Gbg 1939. 44 s. (Tills med E Föyn m fl; ibid, 6: 12 = d:o, 2.)  Large--scale plankton cultures. Gbg 1939. 24 s. (Tills med F Gross & F Koczy; ibid, 6: 13 = d:o 3.)  Oceanografi. Vetenskapen om havet. Sthlm 1939. 274 s. (Orientering i aktuella ämnen under red av K Tynell.)  Havets kemi (Tekniska samfundets i Göteborg avdelning för Kemi och fysik, 19141939, Gbg 1939, 4:o, s 1526).  Nyare undersökningar över havsvågorna (Hugo Hammar ...Jubileumsskrift.... Gbg 1939,4:o, s 195203).  Havsforskning:] Oceanografiska institutet i Göteborg (Göteborgs och Bohus läns kalender, Landstingsområdet, 1939, Gbg, s 107). -Jorden och radium, ett bidr till jordens utvecklingshist. Sthlm 1940.160 s. (GH, Forskningar o föreläsningar.) - Vargavintern 1940 (En bok tillägnad Tage StibergGbg 1940, s 41-64; även sep, 24 s).  Minnen av Sir William Ramsay (Götheborgske spionen, organ för Göteborgs högskolas studentkår, årg 5,1940, Gbg, 4:o, s 1215).  Radioaktivitet och geofysik (Kosmos, 18, 1940, s 539). - Från atomkärnans explosion till universums. Tio radioföredr hållna 1940-1941. Sthlm 1941. 162 s. Vakrmmlodet, ett rörlod för stora havsdjup enligt ny princip. Gbg 1941. 16 s. (Tills med B Kullenberg; WSH, F 6, ser. B, 1: 10 = Meddelanden ... 5.)  Vindströmmar och tröghetsströmmar (Festskrift tillägnad Vilhelm BjerknesSthlm 1942,4:o, s 125-128).  På havets botten (Glimtar, organ för Göteborgs lungsjukas centralförening, [årg 15,] 1942, Gbg, 4:o, s 35-40).  Manganese nodules and the chronology of the ocean floor. Gbg 1943. 43 s. (WSH, 6 B, 2: 8 = Meddelanden ... 6.)  Djuphavets gåtor. Efter radioföredr hållna hösten 1942. Sthlm 1943. 150 s. Övers: Havdybets Gaader, Khvn 1944, 189 s; Rätsel der Tief-see, Bern 1948,148 s (Sammlung Dalp, 46). - Vattenlagrens kamp vid Västkusten (Bohuslän, landskapet vid Västerhavet, red: C T Holmström, Sthlm 1943,4:o, s 13–25; 2. uppl 1951, s 15–27). – Djuphavets utforskning (Vår värld, årg 1, 1943, Sthlm, nr 4, s 10-14). – Den röda leran och dess mangankonkretioner. Gbg 1944. 50 s. (GHÅ, 49, 1943, 3.) – Atlantis och Atlanten. Sthlm 1944.159 s. (GH, Forskningar o föreläsn.) Övers: Atlantis und Atlantik, Wien 1948, V, 121 s. – Havets småväxter (Svenska västkustfiskaren, årg 14, 1944, Gbg, 4:o, s 72 f.) - Från atomkärnans explosion till atombombens. Sthlm 1945. 193 s. [Nya tr] 1946. – Iron and manganese on the ocean floor. A contribution to submarine geology. Gbg 1945. 37 s. (WSH, 6 B, 3: 8 = Meddelanden ... 7.) – rlogsfartygens insatser i havsforskningen (Skrifter utg av Sjöhistoriska samfundet 6, Upps 1945, s 3–23). – ärldshavens under skola undersökas (Allsvensk samling, årg 32, 1945, Gbg, 4:o, nr 7, s 4 f). – Utlåtande angående föreslagen åtgärd för förbättring av vattenomsättningen i Stockholms hamnområde (H P o B. Kullenberg, Bilaga ull Berättelse över Gatukontorets verksamhet år 1945, Sthlm 1946 [omsl], s 617).  Havens värld (Världens länder och folk efter andra världskriget, bd 1, Sthlm 1947, 4:o, s 335366).  Three sediment cores from the Tyrrhenian Sea. With contributions from O. Arrhenius ... [m fl]. Gbg 1948.94 s. (WSH, 6 B, 5: 13 = Meddelanden ... 15.) – Den svenska havsforskningens mecenater (Herbert Jacobsson ... Festskrift, Gbg 1948, 4:o, s 9-15). – Med Albatross över havsdjupen ... Utställn på Sjöfartsmuseet i Göteborg ... 1949. Gbg 1949. 24 s. – Through three oceans with the Albatross. Weekly evening meeting, 25. febr. 1949.1949. [Enl uppg från P.] – Fredrik Laurents Ekman (SBL, bd 13, Sthlm 1949-50, s 111-116). - The results of the Swedish deep-sea expedition up to 21st June 1948 (Union géodésique et géophysique internationale, Association internationale d'hydrologie scientifique, Assemblée générale d'Oslo 19-28 aoöt 1948, Procés-verbaux, no. 4, Bergen 1949, s 97–99). – Geochronology of the deep ocean bed (Tellus, a quarterly journal of geophysics, vol 1, 1949, Sthlm, s 1–5). – Problems for future deep-sea research (Svensk geografisk årsbok, [utg av Sydsvenska geogr fören,] årg 25,1949, Lund, s 140–148). – Med Albatross över havsdjupen. Sthlm 1950. 238 s, 4 pl-bl. [Nya tr] s å. Övers: Met de Albatross op diepzee-expeditie, 's-Gravenhage 1962, 248 s; Westward ho with the 'Albatross', New York & London 1953, 218 s, 16pl-bl, New York 1954, London 1954, XII, 204 s, 16 pl-bl; La croisiére aux ablmes, au-tour du monde avec 1'expédition océanographique suédoise, 1947-48, Paris 1954,214 s (Bibliothéque de la mer, 19); Uber unerforschte Tiefen, die schwedische Albatros-Expedition, Munchen 1954,198 s, 6 pl-bl, 1 karta. - Striden om en professur. Gbg 1951. 44 s. [Om prof i filosofi vid GH.] - Till Göteborgs högskolas lärareråd. [Rubr.] Gbg 1951 [duplic]. Fol. 8 bl. [Undert.] – avsforskning (Boken om havet, 2, Sthlm 1951, 4:o, s 1332). – Djuphavet. Sthlm 1952. 49 s. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, n:r 528.) - Recherches en mer profondes. Paris 1952.4:o. 4 s. (Conférences du Centre de recherches et d'études océanographiques, hors serie.) - Djuphavsforsk-ning (Ny kunskap, Sthlm 1952, s 349–361).  The Pacific cruise of the Swedish deep-sea expedition (Proceedings of the seventh Pacific science congress ... held at Auckland and Christchurch, New Zealand, 1949, vol 3. Meteorology and oceanography, Wellington 1952, s 187-190). – Current observations close to the ocean bottom ... (WHS, 6 B, 6: 3 = Meddelanden ... 19. W. R. Riedel, Tertiary Radiolaria in Western Pacific sediments, Gbg 1952, s 19–21). – Speed of sedimentation in deep seas (Congrés géologique interna-tional, Comptes rendus de la 19. session Alger 1952, section/fasc. 4. Topographie sous-marine et sédimen-tation actuelle, Alger 1953, s 99103).  The ocean floor. New Haven 1954. XV, 181 s. (Yale University Mrs. Hepsa Ely Silliman memorial lectures [33].) -Meeresradiologie. Munchen ... 1954. 60 s. (Orionbu-cher, 70.) - Radioactivity and the chronology of the ocean floor (Nuclear geology, a symposium on nuclear phenomena in the earth sciences ... ed by H Faul, New York & London 1954, s 329–331).  Shooting stars (Tor E. J:son Broström ... FestskriftGbg 1955, 4:o, s 117132). – Över professor emeritus Vagn Wal-frid Ekman ... minnesteckning (Minnestal i Göteborgs vetenskaps- och vitterhets-samhälle, serie från 1938, n:o 4 [1953/57], Gbg 19[53]57, s 91-94 [1955; medföljde även Bihang till WSH]).  Manganese nodules and oceanic radium (Deep-sea research, Supplement to volume 3. Papers in marine biology and oceanography. Dedicated to Henry Bryant Bige-low ... on the occasion of the 25. anniversary of the founding of the Woods Hole Oceanographic institution, London & New York 1955, s 335-345).  The voyage (Reports of the Swedish deep-sea expedition 1947-1948, ed by H P, vol 1. The ship, its equipment, and the voyage, Gbg 1957, 4:o, s 1123).  Sedimenta-tion in the deep sea (Proceedings of the eighth Pacific science congress... Manila 1953, Oceanography, 3, Quezon City 1957, s 637-641). - Artiklar i Svenska orter, atlas över Sverige d 1-3*, Sthlm 1932, 1952, 1934 (bl a Kattegatt, Öresund, Östersjön, Skagerack, Ålands hav; förord i: Svenska hydrografisk-biologiska kommisionens fyrskeppsundersökning år 1923, Gbg 1924,4:o, G Gamow, Atomen ... Sthlm 1947 (se nedan Övers), W Weibull, The fhickness of ocean sediments Gbg 1947 (WSH, 6 B, 5: 4 = Meddelanden ... 12), F B. Phleger jr., Foraminifera of three submarine co-res from the Tyrrhenian Sea, Gbg 1947 (ibid, 5: 5 = d:o 13), H Rotschi, Études de teneur en fer, manganese et nickel du quelque carotte de grands fonds. Paris 1951 (Cahiers du Centre de recherches etd'études océanographiques, no. 4); bidrag i; Physikalische Zeitschrift, 1910,1913,1924, Leipzig, 4:o, Quarterly journal of the Royal Meteorological society, n:o 173, London 1915, Symons's monthly Meteorological magazine, 1915, 1919, London, Meteorologische Zeitschrift, 1916, Wien, Braunschweig, 4;o, Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 1916, 1917, Berlin, Monthly Weather review, 1916, 1917, 1919, Washington, 4:o, Zeitschrift fur Instrumenten-kunde, 1917, Berlin, 4:o, Geografiska annaler, 1920, 1921, 1930, Sthlm, 4:o, Proceedings of the Physical Society of London, 1920, 1924, 4:o, Fysisk Tidsskrift, 1923, Khvn, Sitzungsberichte der Akademie der Wis-senschaften, Wien, Mathematisch-naturwissenschaft-liche Klasse, Abteilung 2 A. Mathematik, Astronomie, Physik, Meteorologie und Mechanik, Bd 132-134, 136-138,142-143, Wien 1923-34 (varur artiklar även som Mitteilungen des Institutes fur Radiumforsch-ung, Wien, no. 155,160,164,166-168,172-173,176, 180, 199-200, 213, 225, 242, 318, 340, 342-343, vanligen s å), Nature, a weekly illustr journal, 112, 1923, 113, 1924, 115, 1925, 123, 1929, 131, 1933, 133-134, 1934, 137, 1936,143-144,1939,145,1940,156,1945, 160, 1947,162,1948,164, 1949,166,1950, 167,1951, 181, 1958, 183, 1959, 191, 1961, London, 4:o, The London, Edinburgh and Dublin Philosophical maga-zine and journal of science, 1924, London, Die Naturwissenschaften, Wochenschrift, 1924, 1928, 1939, 1951, Berlin, Anzeiger der Akademie der Wissen- schaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftli-che Klasse, 1925,1932-1934,1937, Wien (varur artiklar även som Mitteilungen des Institutes fur Radium-forschung, No. 176 a, 294 a, 303 a, 341 a, 400 a), Microchemie, 1926, Wien & Leipzig, Zeitschrift fur Physik, 42,1927,48,1928,51,1928, Berlin journal of sciendfic instruments, 1929, London, Ymer, 1931, 1938, 1945,1947,1959, Sthlm, Jorden runt, 1934-36, 1938-42, Sthlm, 4:o, Conseil permanent internatio-nal pour 1'exploraUon de la men Journal du Conseil, 1935, 1938, Khvn, d:o: Rapports et procés-verbaux des réunions, vol 101, 1936, 108, 1938, 109, 1939, Khvn, 4:o, Bioklimatische Beiblätter der Meteorologischen Zeitschrift, 1936, Wien, Braunschweig, 4:o, Unda maris, 1942-43,1946, Gbg, Le Nord, 1944, Khvn, 4:o, Meddelelser fra Dansk Geologisk Förening, 1945, Khvn, The Geographical journal, vol 107, 1946, 110, 1947, London, Proceedings of the Royal Society, ser. B, vol. 134, London 1947, Bulletin de ITnstitut océanographique, no. 919, 1947, 935, 1948, Monaco, Pacific science, 1948,1954,1958, Honolulu, 4:o, Endeavour, 1949, 1960, London, The advancement of science, 1950, London, Hörde Ni?, 195051, Sthlm, Scientific American, vol 183, 1950, 202, 1960, New York, Geochimica et cosmochimica acta, 2,1952, 17, 1959, London, Scientia, rivista di scienza, 1952, 1955, Bologna, Deep-sea research, 1953, London, American Sciendst, 1953, New Haven, Archiv fur Me-teorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Wien, Ser. A. Meteorologie und Geophysik, 1954, Universi-tas, 1954, Stuttgart, Comité central d'océanographie et d'étude des cötes: Bulletin d'information, 1955, Paris; se Hans Pettersson's bibliography (Progress in oceanography, vol 3 (dedicated to prof H P), Oxford ... 1965, s XV-XXIII).


Utgivit: Skandinaviska geofysikermötet i Göteborg den 28-31 augusti 1918. Förhandlingar. Gbg 1919. XIX, 79 s. (Tills med O Nordenskjöld.)  Reports of the Swedish deep-sea expedition 1947–1948. Vol 110. [Omsl.] Gbg 1955-66. 4:o. (2: fasc 3 o 9: 1 av B Kullenberg, 7: 6-7, 8: 5 o 10: 4 av denne o N Jerlov; VS [omsl].) 1. The ship, its equipment, and the voyage. F 13. 1957. 159 s, 2 pl-bl. 2. Zoology. F 14 [no 1-23]. 1951, 1955, 1957, 1960. 406 s, 14 pl-bl. 3. Phy-sics and chemistry. F 13 [no 1-6]. 1951, 1953,1956. 154, LVs, 1 kartbl. 4. Bottom investigations. F12 [no 13]. 1955,1956.158 s,64pl, 1 kartbl. 5. Sediment cores from the East Pacific. F 1 [part 12], 2.1952,1956. 244 s (jämte p 2: Appendix, 4 s, 25 pl-bl), 3 lösa kartbl. 6. Sediment cores from the West Pacific. F 15 [no 18]. 1954, 1956, 1957, 1959, 1960. 214 s, 55 pl-bl, 1 bil. 7. Sediment cores from the North Adantic Ocean. F 17 [no 1-8], 1953, 1954, 1955, 1958, 1960, 1965, 1966. 469 s, III, 67 pl-bl, 1 kartbl, 1 bil. 8. Sediment cores from the Mediterranean Sea and the Red Sea. F 1-5 [no 1-7]. 1958,1958,1960,1961,1965. 594 s, 120 pl-bl, 1 kartbl, 1 bil. 10. Special investigations. [Omsl.] Fl4 [no 15]. 1955,1958,1959,1964. 154 s.

Översatt: G Gamow, Solens födelse och död, Sthlm 1942, 217 s, 8 pl-bl.

Källor och litteratur

Källor o UU: ED:s konseljakter 9 maj 1930, nr 37, RA. S Nordin, Från Hägerström till Hedenius (1983); S E Ohlon, H P 1888-1966. Minnestal vid WS:s årshögtid 1967 (WSÅ 1967); E Olausson, Preface (The oceans during the last ice age. Papers presented at the first H P Symposium. . . , ed E Olausson, 1985); SMoK; R H Stuewer, Artificial disintegration and the Cambridge-Vienna controversy (Observation, experiment, and hypothesis in modern physical science, ed P Achinstein o O Hannaway, 1985); A Ångström, H P död (SvD 27 jan 1966).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Pettersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7231, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Olausson), hämtad 2022-08-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7231
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Pettersson, urn:sbl:7231, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Olausson), hämtad 2022-08-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se