Peter Reizenstein, Foto Ateljé Uggla

Peter G Reizenstein

Född:1928-02-25 – Tyskland (i Nürnberg)
Död:1993-07-21 – Danderyds församling, Stockholms län

Läkare (hematolog)


Band 29 (1995-1997), sida 772.

Meriter

Reizenstein, Peter Georg, f 25 febr 1928 i Nürnberg, Tyskland, d 21 juli 1993 i Danderyd, Sth. Föräldrar: sv konsuln Max Leopold R o Berta Hesslein. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 46, MK vid Kl 21 febr 50, amanuens o assistent vid patologisk anatomiska insdt periodvis 53–56, ML 2 sept 54, allt vid KI, förste underläk vid Serafimerlasarettets med klinik, Sthlm, 1 april–30 dec 57, vik förste underläk vid Karolinska sjukhusets (KS) med klinik 1 jan–3 maj 58, ord 1 juni 58, MD vid Kl 20 okt 59, visiting research associate vid Medical research center, Brookhaven national laboratory, Upton, New York, USA, 27 okt 59–11 mars 61, doc i hematologi vid KI 61, vik e o doc o prof där periodvis 62–84, underläk vid KS:s med klinik 1 jan 62, biträdande överläk 1 jan 63, extra överläk och chef för hematologiska sektionen 1 april 67, tf överläk i med, särsk hematologi, 1 jan 71, ord 19 maj (tilltr 1 juni) 72–1 okt 86, konsulttjänst i överläkarställn från 1 aug 86, allt vid KS, överläk o chef för strålskyddsmed laboratoriet vid Statens strålskyddsinst från 1 juli 86, erhöll prof:s namn 15 dec 88.

G 8 nov 1952 i Sthlm, Osc, m adjunkten, FM Anna-Lisa Hall, f 18 mars 1925 i Östersund, Norrlands art:reg, dtr till löjtnanten Ernst H o läraren Hulda Kristina Andersson.

Biografi

Peter R tillbringade sin tidiga barndom i Nürnberg och inflyttade 1934 tillsammans med sin mor och en syster till Östermalm i Sthlm. Fadern, som 1932 utnämnts till sv konsul i Nürnberg, anslöt sig kort före andra världskrigets utbrott. Familjen var mosaiska trosbekännare. R fick sin läkarutbildning vid Kl och knöts efter en kortare tjänstgöring vid Serafimerlasarettet till den medicinska kliniken vid KS, som då stod under professor Henrik Lagerlöfs ledning. Med avbrott för en längre forskningsvistelse i USA förblev R sjukhuset trogen under hela sitt liv.

Efter återkomsten från USA 1961 etablerade R det första hematologiska laboratoriet vid KS. Inom dess väggar lät han även bygga ett av de första sv strålningsfria rummen för mätning av låga radioaktiviteter hos människor. Vid utformningen av detta laboratorium kom inte minst R:s stora uppfinningsrikedom dll sin rätt. Han hade läst sig till att gammalt stål förlorar sin radioaktivitet och att sådant stål kunde erhållas från marinens skrotade pansarskepp. R lät således bygga väggar av tjock stålplåt från pansarskeppet Manligheten. Efter samråd med geologiprofessorer gjordes botten på hans kammare av den icke radioaktiva stenen hoforsit. Laboratoriet möjliggjorde genomförandet av R:s grundläggande studier över kroppens omsättning av spårämnen.

R:s avhandling och tidigaste forskning inriktades på vitamin B12, dess upptag från tarmen, fördelning i kroppen, omsättning och förluster. Genom helkroppsmätning, som möjliggjorde analyser av radioaktivt B12 och dess omsättning i kroppen, kunde han bidra till att klarlägga en rad frågor rörande B12 som idag är grundläggande kunskap inom hematologin. Hans arbeten på detta område var internationellt mycket tidiga och hade delvis pionjärkaraktär. R fortsatte sedan användningen av helkroppsmätare för studium av andra spårämnen, bl a i en stor serie arbeten om järnabsorption och järnbehandling.

R var en produktiv forskare. Han är huvudförfattare eller medförfattare till c:a 600 vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten, flera av dem publicerade i de allra främsta internationella vetenskapliga facktidskrifterna, förutom ett par hundra abstracts. Som engagerad handledare för- de han fram flera unga forskare till disputation. Eftersom han var aktiv som forskare till slutet av sitt liv, fick flera av hans arbeten publiceras postumt. R var en av initiativtagarna till European School of Hematology (ESH) och till den internationella vetenskapliga facktidskriften Medical Oncology and Tumör Pharmacotherapy. Han åtog sig uppdrag från FN och WHO, och 1980–81 var han inbjuden biträdande professor vid Frankrikes främsta institution för cancerforskning, Gustave Roussy Institutet i Villejuif i Paris, där han undervisade och forskade. R åtog sig ofta uppdrag där hans språkbegåvning kunde utnyttjas, och han var redaktör för flera internationella vetenskapliga facktidskrifter.

I första hand var dock R läkare och kliniker. I sin forskning och omfattande populärvetenskapliga verksamhet syftade han nästan alltid till klinisk tillämpning för diagnostik, behandling, förebyggande av sjukdomar eller till utvärdering som underlag för förbättring av vården. Hans huvudintresse som forskare gällde klinisk och sedan immunologisk leukemiforsk- ning. R byggde upp en hematologisk vårdavdelning och en öppenvårdsmottagning inom den medicinska kliniken vid KS. Han var också först i landet med att genomföra transplantation av patientens egen benmärg för att minska de icke önskvärda sidoeffekterna av cytostatikabehandling. 1981 tog han initiativ till bildandet av en patientorganisation för blodsjuka i Sthlm, vilken utvecklades till Riksförbundet för Blodsjuka, där han var medicinsk rådgivare. R var bland de första vid KS att öppna en kvällsmottagning för sina patienter.

R förstod tidigt nödvändigheten av att genomföra en effektivisering av vården för att, inom ramen av befintliga resurser, möta de behov som skulle uppkomma genom tillämpning av den medicinska forskningens och utvecklingens resultat, men han hävdade också att dessa effektiviseringar måste kombineras med kvalitetssäkring. R blev, även internationellt, en av de främsta förespråkarna för utarbetande av metoder för kvalitetssäkring inom sjukvården. Han publicerade flera arbeten inom området och blev initiativtagare till och ordförande i Sv förening för vårdkvalitet, senare även i dess internationella motsvarighet, International Society of Quality Assurance in Health Care. Det var naturligt för R att från denna plattform intressera sig för den del av vården som är svårast att effektivisera och även utvärdera - vården av gamla. I den fortgående samhällsdebatten tog han upp även andra äldrefrågor.

R var intresserad av miljöfrågor och hur risker värderas och hanteras. I samhällsdebatten betonade han att man förbiser stora risker och ägnar sig åt de små, att man silar mygg och sväljer kameler. Detta intresse torde ha bidragit till att han 1986 utnämndes till chef för strålskyddsmedicinska laboratoriet vid Statens strålskyddsinstitut. Han började sin verksamhet där mitt under Tjernobylkatastrofen och blev omedelbart engagerad i uppgiften att ge en balanserad information till allmänhet och sjukvårdspersonal. Med dessa färska erfarenheter som grund byggde han sedan upp en nationell medicinsk beredskapsgrupp för olycksfallsinformation.

R framhöll tidigt att en av de största strålningsriskerna för människor gällde ett i Sverige då inte tillräckligt uppmärksammat problem, den i landet snabbast ökande tumören, den pigmenterade hudcancern (malignt melanom). Detta var en följd av våra solvanor, med plötslig, stark solexponering av barn och i samband med resor till varma länder under den långa nordiska vintern när huden är fattig på pigment och känslig för plötslig långvarig solexponering. Han manade till försiktighet och startade en interdisciplinär samarbetsgrupp som lade upp ett tioårsprogram för att förebygga malignt melanom.

R var en framsynt, innovativ och orädd deltagare i den allmänna samhällsdebatten. Han vågade tidigt dra slutsatser av sin egen och andras forskning, vågade tidigt tillämpa forskningens resultat. Hans engagemang i samhällsfrågorna ledde till att han blev medlem i Folkpartiet och även valdes till v ordförande i miljönämnden i sin hemkommun Danderyd.

R var en ovanligt mångsidig person. Han ägde ett rörligt intellekt, en forskares nyfikenhet parad med ett socialt patos, vilket ofta styrde valet av områden han ägnade sig åt och bidrog till att han ständigt gav sig i kast med nya och innovativa projekt. Hans styrka var att söka okonventionella lösningar, överraskande ofta med framgång. R var en god organisatör och ett starkt stöd åt patienter och medarbetare.

Författare

Jerzy EinhornSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Excretion of endogenous vitamin B]2 (Acta physiologica Scandinavica, Suppl 145. 9. Scandinavian physiological congress in Stockholm Aug 26–29 1957 Sthlm 1957, s 52 f). – Biliary and fecal Vit. B12 excretion in man. An isotope study. [Rubr.] U o o å. (5) s. [Ur Proceedings of the Society for experimental biology and medicine, vol 97, New York 1958.] (Tills med R Gräsbeck o W Nyberg.) – Excretion, enterohepadc circulation, and retention of radiovitamin B12 in pernicious anemia and in controls. [Rubr.] U o o å. (5) s. [Ur d:o 101, 1959.] – Excretion of non-labeled vitamin B]2 in man. [Rubr.] Sthlm 1959. 7 s. [Ur Acta medica Scandinavica, vol 165, så.]- Body distribution, turnover rate, and radi-ation dose after the parenteral administration of radiovitamin B,2. [Rubr.] Sthlm 1959. 13 s.  – Intestinal absorption of liver-bound radiovitamin B12 in patients with pernicious anaemia and in controls. [Rubr.] London [1959]. 12 s. [Ur The Lancet 1959.] (Tills med W. Nyberg.) – Effect of digestive enzymes on bound vitamin B,2. [Rubr.] Sthlm 1959. 6 s. [Ur Acta ... 165.] – Vitamin B]2 metabolism. Some studies on the absorption, excretion, enterohepatic circula-tion, turnover rate, body distribution and tissue-binding of B12. Akad avh [Kl]. Sthlm 1959. 31 s [sammanfattning] + 6 uppsatser [föreg särtr], ([Omsl:] Acta medica Scand, Suppl 347.) – Indelning och diagnostik av anemier. [Rubr.] [Sthlm] u å. 8 s. [Medicinska föreningens tidskrift 1963, bilaga.] – Olika helkroppsmätares användningsområden inom klinisk forskning och diagnostik. [Rubr.] U o o å [duplic]. 4:o. 20 bl. [Föredr vid Statens med o tekn forskningsråds o Atomenergks symposium Studsvik 10-12 juni 1963.] –A Swedish building material for low-radioactivity laboratories (VA, Arkiv för fysik, bd 26, Sthlm 1964, s 65–74; tills med B Lindell). – Chock- och anemiterapi i krig. Utredn av vissa behovskvantiteter utförd på uppdr av K Medicinalstyrelsens sjukvårdsbe-redskapsnämnd. Sthlm 1965 [duplic]. 4:o. 33 bl, Delrapport 5 bl. – Diagnostik med radioaktivt Vitamin B12 (Kliniska laborationsmetoder, huvudred: G Hammarsten, d 2. Klinisk fysiologi, 2. uppl Sthlm 1965, s 303–325; tills med N. Kulsdom). – Radiovitamin B12 as a biological reference substance, 3. Glomerular filtra-don rate (Acta medica Scand, Suppl 445. In honour of Jan Waldenström Lund 1966, s 451–454; tills med P. O. Granberg). – Patienten och sjukvårdsorganisationen – ett operationsanalytiskt lagarbete. Sthlm 1967. 112 s. 2. [omarb] uppl: Patienten i sjukvårdsorganisationen. 1974. (12), 122 s. (Tills med S Bengmark.) – Hematologi. Lund 1970. 166 s. 2. [revid] uppl 1974. 181 s. 2.-4. tr 1975, 1975, 1977. 3. [helt omarb o utök] uppl 1980.190 s. 2. tr 1984. – Metodik vid balansstudier och mätningar av kroppssammansättningen, 3. Helkroppsmätning (Metodik vid nutritionsundersökningar på homo, Kungälv 30/10–1/11 1968. Red: B. Isaksson, Lund 1970, s 51–67; tills med E Arman m fl). – Kost och motion. Ett näringsfysiol underlag utarb av Socialstyrelsens medic expertgrupp för kost o motion. Sthlm 1971. 32 s. [Föret; tills med Björn Isaksson m fl.] [Nya versioner:] 1976?. 2. tr 1977. 102 s. 2. omarb uppl 1978. 116 s. 2.-4. tr 1978, 1980, 1983. Kost, motion och hälsa. 1986. 242 s. 2.-5. tr 1986,1988, 1989, 1990. Övers: Diet and exercise. A physiological and nutritional review ... by a team of experts ... Sthlm 1972. 4:o. 36 s. – Clinical whole-body counting. Report to the government of Argentina ... 1971.Uo 1972 [omsl]. [Duplic] 16s. ([Omsl:] International atomic energy agency: TA report no. 758.) – Secondary anemia in malignancy [13]. Folie acid in cervical carcinoma (Acta radiologica, Suppl 310. Radiobiologic investigations Sthlm 1971, s 75–84; tills med N Einhorn). – Clinical whole body counting. Bristol 1973. 76 s. – Järn / Vitamin B12 / Folinsyra (Karolinska sjukhuset: Läkemedel 73/74 [omsl], [Läkemedelsnämndens preparatrekommendationer,] Sthlm 1973, s 29-31; anon). – Anaemias in Zanzibar. United Republic of Tanzania. Report of a mission 8 Sept – 10 Oct 1974. U o 1974 [duplic]. 4:o. (22) s. (WHO ...) – Comparison of methods to diagnose de-ficiency or malabsorption of vitamin B]2 (Scandinavi-an journal of gastroenterology, Suppl 29, Oslo 1974, s 39–42; tills med B Carlmark). – En serie artiklar ur Ronden. Det paradoxala järnet. [Omsl.] Sthlm 1975. 4:o. 16 s. - 3. Forumsdiskussion. Probléme der Immuntherapie akuter myeloischer Leukämien (Er-krankungen der Myelopoese ... Hrsg v A Stacher und P Höcker München ... 1976, 4:o, s 534-537). – Vitamin B]2-brist: Diagnostik och behandling. Sthlm 1977 [omsl]. 47 s. – Effect of immunotherapy on survival and remission duradon in acute nonlymphatic leukemia (Progress in cancer research and therapy, vol 6. Immunotherapy of cancer ... ed by W. D. Terry and D. Windhorst, New York 1978, s 329–339). – Diagnosis of vitamin B12 deficiency (Vitamin B12 and hypovitaminosis B12. Pharmacology, deficiency, and therapy. Ed: E Hippe & K Ryttig, Khvn 1979, s 27–34). – Hemoglobin fortification of food and prevention of iron deficiency with heme iron. Sthlm 1980. 47 s, (Acta medica Scand, Suppl 629.) – Androgen treatment of aregenerative (refractory) anemia in Sweden (Medullary aplasia, ed by YNajean, New York 1980, s 233–236; tills med R Hast). – BCG plus leukemic cell therapy in patients with acute nonlymphoblastic leukemia: Effect in groups with high and low remission råtes (Immunotherapy of human cancer, ed by W D. Terry and S A. Rosenberg, New York 1982, 4:o, s 17–21; tills med B. Andersson m fl). – Hematologic stress syndrome. The biological response to disease. New York 1983. 190 s. – La nouvelle immunothérapie des cancers (Immunologia: Attualitå e prospettive, a cura di G Danieli & M Montroni, Roma 1983, s 42–52; tills med G Mathé). – Immunomoduladon and cancer therapy (Immunobiology of transplantation, cancer and pregnancy, ed P K Ray, Oxford 1983, s 240–253; tills med L. Olsson o G. Mathé). – Biological response to acute leukemia, 2. Clinical effects of immunomoduladon (Therapie der akuten Leukämien, hrsg v T Biichner m fl, Berlin, Heidelberg 1984, s 43–49; ulls med G. Matbé). [Nr 1: Cancer treatment symposia 1 ... 1983 tr 1985 (utg av P R, se nedan), s 101–105.] – The biologic and immunologic response to tumörs (Clinical chemotherapy, 3. Antineoplastic chemothe-rapy, ed K Karrer, New York ... 1984, s 308–319; tills med L. Olsson o G. Mathé). – Immunomoduladng agents (Immunology series, 25. Immune modulation agents and their mechanisms, ed by R L. Fenichel, M A. Chirigos, New York & Basel 1984, s 347-361; tills med G Mathé). – Blodbrist (KS lär ut: Blod och blodsjukdomar ... [offentl föreläsn] Sond d 27 okt 1985, Sthlm 1985, s 14-20). – Cells responsible for tumör surveillance in man: Effects of radiotherapy, chemotherapy, and biologic response modifiers (Advances in immunity and cancer therapy, vol 1, Ed. P. K. Ray, New York ... 1985, s 1–28; tills med C Ogier m fl). – Anemier – diagnostisk strategi, behandling o vårdkvalitet. Sthlm 1987 [omsl]. 42 s. – Medicinska konsekvenser av kärnkraftsolycka [förtit:] (preliminärutgåva). Sthlm [1987] (duplic). 4:o. 55 s. [Föret; tills med Sten-Erik Olsson o L Stenke.] (SSI-rapport 87–31.) – Vårdkostnad och vårdkvalitet. Överbeläggningarna inom sjukvården ... U o 1987 [duplic], 4:o. 19 bl. (Tills med Eva Jansson m fl.) – Radiadon doses and medical emergency preparadons in Sweden after the Chernobyl accident (Consequences médicales de l'accident nucléaire de Tchernobyl, Creteil 14-15 mai 1987, u o [1987], s 95–102; tills med L. Stenke, K. Lindahl, E. Jansson). – Nonspecific immunomodulators in oncology and hematology (Principles of cancer biothcrapy, ed by R K. Oldham, New York 1987, s 163–194; tills med G Mathé, N Vriz, and L Lomme; 2. ed 1991, s 217–252). – Pergamon förty years on (Robert Maxwell & Pergamon press Oxford ... 1988, s 298 f; tills med T J. Hamblin). – Pergamon press 40 years (ibid, s 360-362). – Kvalitetssäkring i svensk sjukvård – förslag till nationell strategi. Sthlm 1990. 25 s. [Föret; tills med O Westerborn m fl.] (SPRI rapport 287.) – The use of biological response modifiers in acute myeloid leukaemia (A. M. Marmont m fl, New approaches to the treatment of leukemia ... E. J Freireich (ed), Berlin ... [1990], 4:o, s 79–86). – Omhändertagande av skadade vid radiakolyckor och kärnvapenexplosioner. Sthlm 1991. 52 s. [Föret; tills med B Brismar.] (Allmänna råd från socialstyrelsen 1991: 5 [omsl].) – Kvalitetssäkring av vården. En kursbok om vårdens kvalitet o kostnader. Sthlm 1992. 156 s. – Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april 1986, händelseförlopp o medicinska konsekvenser. Sthlm 1992. 92 s. (Tills med K Brandsjö o G Walinder; SoS-rapport 1992: 4 [Katastrofmedicinska organisationskommittén, rapport 59].) – Etik och ekonomi i vården. Sthlm 1994. 235 s. (Tills med Gunnar Bengtsson, A Lönnberg.) – Medv, vanligen tills med flera, i sep utg acta (format ej angivet) från kongresser, bl a: Société eu-ropéenne d'hématologie / European Society of haematology: Congres(s), 5. Freiburg i. Br. ... Sept 1955, Berlin ... 1956, s 107 o 740 f, 6. Copenhagen 1957, Basel & New York 1958, s 253–258, 8. Wien 1961, Basel ... 1962, nr 237, (4) s, International society of haema-tology: (International) congress, 7. Rome Sept ... 1958, tr 1958, s 350–353, 9. Mexico ... Sept 1962, vol 3, tr 1964, s 479–488, o (enbart abstracts): 10.-17. Sthlm 1964, Sydney 1966, New York 1968, Munchen 1970, Saö Paulo 1972, Jerusalem 1974, Kyoto 1976, Paris 1978,19. Budapest 1982, 22.-24. Milano 1988, Boston 1990, London 1992, 2. Europäisches Symposion uber Vitamin B12 und Inuinsic Factor in Hamburg ... Aug 1961, Stuttgart 1962, s 404–410, Radioactivity in man, 2. symposium ... [held at Northwestern Univ... 1962], Springfield, 111., [1965?], s 391–401, International atomic energy agency: Whole-body counting, Vienna 1962, tr s å, s 469–486, Clinical uses of whole-body counting, proceedings of a panel... held in Vienna, 2 June ... 1965, tr 1966, s 255–270, In vivo neutron acu-vadon analysis,... advisory panel Vienna 1973, n-1976, s 113-126, RadioacUve tracer techniques for the study of gastro-intestinal absorption, proceedings of a panel ... Vienna ...July 1973, [duplic] 1976, 4:o, s 65-98, 99-109, Summary report of an advisory group meeting ... Stockholm ... Oct 1987, [duplic] u å, 4:o, 8 bl, Svenska läkaresällskapet, 20.-49. Medicinska riksstämman Stockholm 1963-92 (Sammanfattn ...), Sthlm s å, European Society for clinical investigation: 2.-5. o 7. annual meeting Scheveningen 1968-71 o 1973 (abstr), tr s å, International congress of internal medicine, 10. Warsaw 1968 (absu-), 14. Rome, Oct... 1978 ... (Excerpta medica, International congress series, 502, Amsterdam 1980), s 995 f (även abstr), 15. Cairo 1992 (abstr), European Society for the study of drug toxicity: 12. meeting ... held at Uppsala, June 1970 (ibid, 220, London 1970), s 217–221, Redculo-endothelial society: 6. International meedng Freiburg i. Br. (abstr) o i anslutn härtill The Ludwig Aschoff Memorial meeting Aug 1970, Proceedings (Advances in experimental medicine and biology, vol 15, New York, London 1971), s 333–346, International society of hematology, European (and African) division: 1.-7., 10.–11. meeting (abstr), Milano 1971, Prague 1973, London 1975, Istanbul 1977, Hamburg 1979, Athens 1981, Barcelona 1983, Jerusalem 1989 o Basel 1991, A symposium on benorylate ... Cambridge April ... 1973 (Rheumatology and rehabilitation, vol 12, Suppl, London 1973), s 66–71, 4.-9., 12.-14., 16.-19. (Nordiskt) Hematologiskt vårmöte (abstr), Helsingfors 1973, Stockholm 1974, Oslo 1975, Århus 1976, Abo 1977, Lund 1978, Helsingfors 1981, Linköping 1982, Oslo 1983, Tammerfors 1985, Stockholm 1986, Oslo 1987, Århus 1988, Iron metabolism and ils disorders, 3. workshop conference Hoechst, Schloss Reisensburg, 6–9 April, 1975 (Excerpta ... series, 366, 1975), s 178-189, Ferastral iron-poly(sorbitol-gluconic acid) complex, a conference on the development and early trials ... London, Aug ... 1976 (Scandinavian journal of haematology, Suppl no. 32, Khvn 1977), s 163–173, Nordiskt symposium: Järnbrist och järn terapi, Göteborg 1977 [Mölndal, tr] Katrineholm 1978, s 25–39, Immunotherapy of malignant diseases, selected papers of an internadonal symposium in Vi-enna... 9.-12.11. 1977 Stuttgart – New York 1978, s 441-455, International Society of chemotherapy: 10. international congress of chemotherapy, Zurich ... Sept 1977, Washington, D. C, 1978, s 248–250, Panel discussion: Theme: Diagnosis and treaunent of systemic mycoses (Scandinavian journal of infectious diseases, Suppl 16, Sthlm 1978), s 44-46, Aldosterone antagonists in clinical medicine, The Searle symposium, Nice, April ... 1978 (Excerpta ... series, 460, 1978), s 253-264, Preleukemia [Internadonal symposium held in Innsbruck in 1978 ...], Berlin ... 1979, s 170-173, Medical oncology society / European society for medical oncology (abstr): 2. congress 1976 resp 6., 8., 10. o 12. annual meeting Nice 1980, 1982, 1984, 1986 (Cancer immunology and immunotherapy, Suppl to vol 10, 14, 18, 23, resp år, och Cancer chemotherapy and pharmacology, Suppl to vol 5,1980,9, 1982, 14,1985,18,1986), International union against cancer / Union internationale contre le cancer: International cancer congress (abstr), 13. Seattle Sept... 1982, New York 1983,14. Budapest Aug... 1986, Basel s å, 15. Hamburg Aug ... 1990 (Journal of cancer research and clinical oncology, vol 116, Suppl, Berlin 1990), Cancer: etiology and prevendon, The Chicago symposium on cancer ... Oct ... 1982, New York ... 1983, s 345-350, Immunomodulation and thermo-therapyin cancer, [2.] SanRocco internadonal cancer symposium ... 1982 Roma 1983, s 1 f, 73–75 [3. o 6. symposium 1983 o 1988 se under Utgivit, 1985 resp 1989], Colloque francais sur la biologie des hémato--sarcomes humains, Clermont-Ferrand ... Janvier 1983, Paris 1983, s 77-92 (o abstr), Joint commission on accreditation of hospitals: International Society for quality assurance in health care, [3.] Internadonal symposium... Paris Nov 1986, Chicago, 111, 1987, s XII, 74-77,104,4. International invitadonal symposium ... Copenhagen May 1987, Chicago 1988, s 26, [Stockholm 1990 se Utgivit], 8. Internadonal congress ... Washington 1991 (abstr), The principles of quality assurance, Report on a WHO meeting Barcelona 17–19 May 1983, [Khvn] 1985 (EURO reports and studies 94), Training in quality assurance, Report on a WHO working group Udine, Italy, 25-28June 1985, u o o å, International symposium on intervendonal radiology in oncology Luxembourg ...June 1985, u o o å [duplic], s 51-53, The impact of medical decision-making on hospital costs, Report on a WHO working group London ... 11-15 Nov 1985, [Khvn] 1986, 5. Mediter-ranean congress of chemotherapy ... 26 Oct - 1 Nov 1986, Cairo (Chemioterapia, vol 6, no 2, Suppl, Firenze 1987), s 723 f, 8. d:o May 1992, Athens, s 14 f, 618 (extended abstr), The organization of quality assurance, Report on a WHO working group Copenhagen 25-26 May 1987, [Khvn] 1988, 1. International congress on public health and sanitary protection of the population, held in Funchal, Madeira... Oct 1988 ... (Excerpta ... series 840, 1989), s 283-292 (o abstr), Quality assurance in health care, Report of a WHO working group Kiel 21-25 Nov 1988, [Khvn] 1989, enbart abstr eller ej återfunnen annan medv i ett 50-tal andra kongressers acta; bidrag i bl a: Medicinska föreningens tidskrift, 1952, Sthlm, 4:o, Nordisk medicin, bd 56, 1956, 58, 1957, 61, 1959, 63–64, 1960, 66, 1961, 67, 1962, 69–70, 1963, 71, 1964, 74, 1965, 75–76, 1966, 80, 1968, 81–82, 1969, 83–84, 1970, 103, 1988, 104, 1989, 108, 1993, Sthlm, 4:o, Acta medica Scandinavica, vol 159,1957-58,161, 1958, 165,1959, 168, 1960, 171–172, 1962, 173, 1963, 176, 1964, 178, 1965, 181–182, 1967, 184, 1968, 185, 1969, 187–188, 1970, 194, 1973, 195, 1974, 198, 1975, 202, 1977, 206, 1979, 207, 1980, 210, 1981, 224, 1988, Sthlm, Gastroenterologia, Vol 90, 1958, 93, 1960, Basel, New York, Proceedings of the Society for experimental biology and medicine, vol 97, 1958, 101, 1959, 105, 1960, 112, 1963, New York, The Lancet, 1958–59, 1963, 1969, 1974,1977,1987,1989,1992, London, 4:o, The American Journal of digestive diseases, 1960, 1963, 1967, 1969–70, New York, Acta haematologica, vol 23,1960, 25, 1961, 35, 1966, 41, 1969, 47, 1972, 49, 1973, 51, 1974, 54, 1975, 63, 1980, 68, 1982, 74, 1985, Basel & New York, Svenska läkartidningen, 1956-57, 1961, 8:o, forts: Läkartidn 1964-72, 1974-75, 1978, 1980-89, 1991-93, 1996, Sthlm, 4:o (c:a 75 st), Federation proceedings, official publ of the Federadon of American sociedes for experimental biology, 1960–61, Bethesda, Md. (abstracts), Clinical chemistry, 1961, Winston-Salem, N. C. (d:o), Clinical research, 1961, New York, 4:o (d:o), Internationale Zeitschrift fur Vita-minforschung, Bd 31, Bern & Stuttgart 1961, Blood, the journal of hematology, vol 17-18, 1961, 20, 1962, 27,1966, 29,1967, 34,1969, 81,1993, New York, Riksföreningen mot cancer, Årsbok, 1960-1962, Sthlm 1962, o The Swedish cancer society Year book 1960-1962, tr 1963, The American Journal of clinical nutrition, 1962, New York, KS-nytt, 1962, 1965, 1975, 1980-81, Sthlm, The Journal of laboratory and clinical medicine, vol 62, St. Louis 1963, Bridsh Journal of haematology, vol 9,1963,31,1975,43,1979,44,1980, 74-75,1990, Oxford, The Bridsh Journal of nutrition, 1964, London, Physics in medicine and biology, 1964, 1966-67, London, Sjukhuset, 1965, 1969, 1989, Sthlm, 4:o, Cancer research, 1965-66, Baltimore, 4:o, Bridsh Medical journal, 1965: 2, 1979: 2, vol 282, 1981, 303, 1991, London, 4:o, TVF, ddskr för teknisk--vetenskaplig forskn, 1966, Sthlm, Acta radiologica: Theraphy, physics, biology, vol 4, 1966, 13, 1974, Sthlm, Universitetsnytt, 1967, Sthlm, Triangle, the Sandoz journal of medical science, vol 8, Basel 1967, Acta chirurgica Scandinavica, 1968-69, Sthlm, forts: The European Journal of surgery, 1991, Oslo, 4:o, Acta dermato-venereologica, 1968, 1974, Sthlm, Zeitschrift fur Kinderchirurgie und Grenzgebiete, 1968, Stuttgart, Acta rheumatologica Scandinavica, 1969, Sthlm, Acta allergologica, 1970, Khvn, Injury, the Bridsh journal of accident surgery, vol 1, 1970, Bristol, The Scandinavian Journal of clinical & laboratory in-vestigation, vol 26,1970, 35, 1975, 42,1982, Oslo, Geriatrics, 1971, Minneapolis, Medical college of Virginia Quarterly, 1971, Richmond, Va., Revista de biologfa y medicina nuclear, 1973, Buenos Aires, Scandinavian Journal of haematology, vol 11, 1973, 15, 1975, 16–17, 1976, 19, 1977, 30, 1983, 34, 1985, 36–37,1986, forts: European Journal of haematology, 38,1987, 40,1988,43,1989, 47,1991, Khvn, Info-PM, Speciell information från socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, 11, 1974, 14, 1979, [Sthlm (duplic)], 4:o, Cancer, 1974, 1976, Phlladelphia, Journal of international research Communications, vol 2, 1974, Lancaster (abstr), Blut, Zeitschrift fur die ge-samte Blutforschung, Bd 29, 1974, 31, 1975, 37, 1978, 42, 1981, 51, 1985, 54, 1987, Berlin, Medikon, weten-schappelijk medisch kontaktblad, 1975, Gent, 4:o, Ronden, ddskr från Kabi, 1975–76, Sthlm, 4:o, Näringsforskning, 1975, 1979, 1982, Sthlm, 4:o, Forskning och prakdk, 1976, Täby, 4:o, Finska läkaresällskapets handlingar, bd 120, Hfors 1976, Nutrition reports international, vol 13, Los Altos, Calif., 1976, Comprehensive therapy, 1977, Chicago, 111., Svensk farmaceutisk ddskrift, 1977, 1980, Sthlm, 4:o, Social-nytt, 1978, Sthlm, Information från socialstyrelsens läkemedelsavdelning, 1978, Upps, Experienda, 1978, Basel (abstr), Recent results in cancer research, vol 65, 1978, 75,1980, 80, 1982, Berlin Cancer immunology and immunotherapy, vol 4-5, 1978, 12, 1982, 14, 1982, 19, 1985, Berlin, 4:o, Opuscula medica, 1979, Sthlm, 4:o, Vår föda, en kunskapstidn från Livsmedelsverket, 1979, Upps, KS-kontakt, personalddn 1979, Sthlm, Immunological communicadons, 1979, New York, Vår näring, ddskr för upplysn om livsmedlen, kosten o hälsan, 1979–80, Sthlm, 4:o, Cancer chemotherapy and pharmacology, vol 2,1979, 15, 1985, Berlin, 4:o, Biomedicine, the European Journal of clinical and biological research, vol 31, 1979, forts: Biomedicine & pharmacotherapy, 1982-88, 1993, Paris, 4:o, Medical tribune, vol 13, Wiesba- den 1980 (sammandrag), Blood cells, 1980, Berlin, U. S. Department of health, education, and welfare, Special listing: Current cancer research 1980: Febr, Bethesda, Md., 4:o, Minerva chirurgica, rivista quin-dicinale di chirurgia pratica, 1981, Torino, La se-maine des hopitaux, 1982, Paris, 4:o, Cancer detection and prevention, vol 5,1982,12,1988, New York, Hjärta - kärl - lungor, kvartalsskrift, 1983, Sthlm, Drugs, international journal of current therapeutics and applied pharmacology reviews, vol 26, Sydney 1983, Semaine médicale de Paris, actualités cancérologiques, 1983, EOS, rivista di immunologia ed immu-nofarmacologia, 1983, Roma, Clinical immunology newsletter, 1983-84, New York, 4:o, Clinical immunology and immunopathology, vol 26, 1983, 31, 1984, San Diego, New York Anticancer research, 1983–87, 1989–91, Athens, Haematologica, 1984, Roma, Journal of leukocyte biology, vol 36, New York 1984, 4:o (abstr), British Journal of cancer, vol 50, 1984, 66, 1992, London, American Journal of hema-tology, vol 16, 1984, 42-43, 1993, New York, Medical oncology and tumör pharmacotherapy, 1984-93, Oxford, 4:o, Geriatric medicine today, 1985, Morganville, N. J., 4:o, Cancer letters, 1985, [Limerick,] Le concours médical, 1985, Paris, International Journal of immunotherapy, 1985-86, Geneva, (Nytt om) Vårdkvalitet och vårdkostnad, 1985-86, 8:o, 1987-88, 4:o, Sthlm [duplic], Quality review bulletin, 1986, Chicago, 111., 4:o, Salute e territorio, 1986, Firenze, 4:o, Ha-cettepe medical journal, 1986, Ankara, European newsletter on quality assurance, 1986, Utrecht, 4:o, Oncology, international journal of cancer research and treatment, 1986, Basel, La Federazione medica, 1986-87, Roma, 4:o, Haema, RFB kontakt, tidskr för blodsjuka, 1987 (provnr), 1988, 1992, Sthlm, 4:o, Strålskyddsnytt, 1987, 1989–91, Sthlm [duplic], Acta oncologica, 1987-88, Sthlm, 4:o, Experimental hematology, 1987, Khvn, International hospital federation official yearbook, 1987, London, 4:o, Leukemia research, 1987, 1989–93, Oxford, Landstingsfakta Special, 1988, Sthlm, fol, SSI-curieren, internblad för Statens strålskyddsinstitut, 1988, [Sthlm (duplic)], 4:o, International Journal of cancer, 1988, Geneva, 4:o, Immunopharmacology and immunotoxicology, 1988, New York, Médecine - biologie - environnement, vol 16, Pavia 1988, QA [Qualitå delFassistenza], 1988, Torino, 4:o, Svensk medicin, nr 13, Sthlm 1989, He-matology reviews and Communications, 1989, London, Hematological oncology, 1989, Chichester, Bulletin de la Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg, 1989, Oncologia, 1989, Barcelona, 4:o, Doctor, 1989, Milano, 4:o, Överläkaren, 1990, Sthlm, European Cancer news, 3, Dor-drecht 1990, Scandinavian Journal of immunology, vol 32, 1990, 35, 1992, 37, 1993, Oslo, Leukemia and lymphoma, vol 2, 1990, 9, 1993, II, 1993, Chur, 4:o, Väl & ve, 1991, Sthlm, 4:o, Bone, 1991, New York .... 4:o, Natural immunity and cell growth regulation, 1991, Basel, Biochemical and biophysical research Communications, vol 180, New York 1991, Gematologija i transfusiologija, 1991, Moskva (referat), Quality assurance in health care, 1989–91, 1993, Oxford, Re- vista medico-chirurgicala a Societadi de medici si na-turalisd din Iäsi, 1991–92, Iåsi, Journal of chemotherapy, 1993, Firenze, Zeitschrift fur Ernährungswissen-schaft, 1993, Darmstadt, Journal of lipid mediators, 1993, Amsterdam, Analydcal cellulär pathology, 1993, Amsterdam, Journal of clinical epidemiology, 1994, Oxford; vidare SvD 9/1 o 16/9 1980, 7/8 1989, DN 23/7 1992.

Redigerat: Medicinska föreningens tidskrift. Arg 30: nr 6–10,1952. Sthlm. 4:o. (Tills med U Söderberg.) –Festskrift utg av Medicinska föreningen i Stockholm. 1877-1952. Sthlm 1953. 4:o. 77 s. – Klinisk nutrition. Sthlm 1968. 281 s. (Tills med G Birke.) [Egen medv s 5 f, 124-146, 219-231, 232–253.] – Hematology division ... [KS], Bi-annual report 1.7.1976–31.12. 1978: 10 year Hematology division anniversary 1967–1977. [Tr omsl.] Sthlm 1978 [duplic]. 13 s. [2 varianter.] Även: Verksamhetsberättelse 1970–1971 samt Bi-annual report 1.7. 1972 - 30.6. 1974 osv t o m 1984/86 [duplic], 3 å 13 s. – Järnbrist – förekomst, diagnostik, behandling och profylax. Ref av föredr o disk från järnsymposium på K S i Stockholm d 5 april 1979 ... Mölndal 1979. [Omsl.] 20 s. (Tills med D Lockner, M Löwgren.) [Medv s 11 f.] – Biomedicine & pharmacotherapy. Vol 36-47: 8, 1982–93. Paris. 4:o. (Medred; se även följ.) – Proceedings of the Symposium on the effects on pregnancy outcome in Europé following the Chernobyl accident: Jan 28,1991, organized by... (ibid, 45, 1992, s 217–277; arrangerat tills med U Bäverstam o K Palucka). – Current drugs & methods of cancer treatment. New York... 1983. 225 s. (Tills med G Mathé & E Mihich; Simone and Cino del Duca foundadon on cancer pharmacotherapy, Internadonal symposium, 2.) [Medv s 137–141.] – Clinical and biological evaluations of the immunomodifiers. 3rd annual Sanrocco international cancer symposium ... Oct 1–4, 1983, Como, Italy. Bethesda, Md., 1985. 4:o. 134 s. (U. S. Department of health and human services ...: Cancer treatment symposia 1 [omsl].) [Medv s 1, 101–105.] – Pathophysiological aspects of cancer epidemiology. Oxford ... 1985. 264 s. (Tills med G Mathé; Advances in the biosciences, 50.) [Medv s XI f, 195–210.] – (Nytt om) Vårdkvalitet och vårdkostnad. Årg 1–3, 1985–87. Sthlm [duplic]. 8:o o 4:o. (Medred.) – Clinical trials in oncology: ediics, errors, methods and results. Proceedings of an international symposium ... held in Villejuif, France, 25–29 June 1984. Geneva 1986.298 s. (Tills med G Mathé & M Dicato; Drugs under experimental and clinical research, vol 12: nos. 1/3.) [Medv s 1–19, 83–98, 113–118, 143–145.] – Medical oncology and tumör pharmacotherapy. Vol 1-10, 1984-93, o Suppl. Oxford. 4:o o 8:o. (Tom 1989 coordinating, 1987 även regional o 1988–93 senior editor; se även följ.) – Assessment and management of cancer risks. Papers presented at a Symposium on cancer risks held at Karolinska Hospital, Stockholm, 21–22 May 1987 (ibid, 4,1987, s 121–276; medv s 1–5, 39–43, 121–123). – Management of minimal residual malignancy in man. Oxford... 1988. 102 s. (Tills med G. Mathé & M. Dicato; ibid, 5, Suppl 1.) [Medv s 1 f, 5–15, 17–20, 57 f, 75–92, 99–102.] – Rational use of biological response modifiers in cancer and related diseases. Transacdons from the 6. Internadonal San Rocco cancer symposium organized by Pavia 11-22 Sept 1988. Oxford 1989. 113 s. (Arr tills med P Pontiggia o A. Porwit; ibid, 6, Suppl 1.) – Vården av våra äldre ... Bakgrundsmaterial ... Sthlm 1988 [duplic]. 4:o. 13 bl. (Svensk förening för vårdkvalitet Seminarium nr. 10.) – Leukemia research. Vol 10 – 17: 10, 1986–93, o Suppl. Oxford. 4:o. (Tills med T Hamblin.) – Quality assurance in health care. 1989-93. Oxford ... (Huvudred; se även följ.) – The quality of health care. Transactions of the 7th International congress of the International society for quality assurance Stockholm, Sweden, 17–20 June 1990 (ibid, vol 2, 1990, Special issue, s 191–417). – Utvärdering av prestationer och kvalitet i sjukvården. Erfarenheter från en kongress i Stockholm i juni 1990 baserade på anteckningar av P Hall, A M Hasselgren ... [Omsl:] Kvalitet i vården. Internationell konferens ... [Sthlm 1990 (duplic).] 4:o. 32 bl. [Föret; arr.] – The quality of health care. 7th conference, Internadonal society for quality assurance in health care, ISQA ... Stockholm 17–20 June 1990. Abstract book. [Omsl:] Quality in health care, internadonal conference ... [Sthlm 1990 (duplic).] 4:o. 78 s.

Källor och litteratur

Källor o UU: Socialdep:s konseljakter 19 maj 1972, nr 8, RA. Miljö- o energidep:s regeringsakter 15 dec 1988, nr 5, Regeringskansliets förvaltn:kontor. R:s personaldossié, Kl.

Nekr:er över R i DN 30 juli o i SvD 31 juli 1993 (G Bengtsson, J Einhorn, G Holm o U Ringborg), i DN 2 aug 1993 (R Hast, B Simonsson o J Waldenström) o i SvD 9 aug 1993 (E E Forsslund).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter G Reizenstein, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7585, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jerzy Einhorn), hämtad 2020-11-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7585
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter G Reizenstein, urn:sbl:7585, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jerzy Einhorn), hämtad 2020-11-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se