Folke K G Odqvist

Född:1899-07-29 – Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholms län
Död:1984-05-07 – Danderyds församling, Stockholms län

Hållfasthetsforskare


Band 28 (1992-1994), sida 81.

Meriter

Odqvist, Folke Karl Gustaf, f 29 juli 1899 i Sthlm, Andra Svea art:reg, d 7 maj 1984 i Djursholm. Föräldrar: regementsläk Karl Albert O o Inez Mathilda Kristina Wahlén. Studentex vid h reallärov å Östermalm i Sthlm 14 maj 17, inskr vid KTH 18, vid StH 6 okt 19, FK där 29 maj 22, avgångsex från avd för maskinbyggnad vid KTH 1 sept 22, förste assistent vid ångtekn laboratoriet där 1 sept 221 sept 24, FL vid StH 15 sept 25, ingenjör vid ab Electrolux' kyltekn laboratorium 1 juni 26sept 29, disp vid StH 19 maj 28, FD där 24 maj 28, laboratoriechef vid ab Nomy, Ulvsunda, Sthlm, 1 okt 2936, doc i mekanik vid KTH 11 juni 31, prof i hållfasthetslära där 8 aug 3630 juni 66, prorektor där 4366, led av försvarets forskn:nämnd febrdec 43, sakk i 1946 års skolkomm nov 46juni 52, led av styr för Statens provn: anstalt 4767, ordf där 5567, v ordf i Sv nationalkomm för mekanik 4957, ordf där 5869, president i The International Union of Theoretical and Applied Mechanics 5660, v president där 6064.  LIVA 41, LVA 57 (preses 6971), tekn hedersdr vid KTH 2 okt 80.

G 26 okt 1926 i Sthlm, Osc, m Vera Traugott, f 3 maj 1904 där, Mosaiska, d 14 jan 1987 i Djursholm, dtr till grosshandlaren Martin Oscar T o Cecilie Salomon.

Biografi

Samtidigt som Folke O studerade vid KTH bedrev han fördjupade studier i matematik och mekanik vid StH och kunde därigenom 1922 avlägga både civilingenjörs-och fil kand-examen. S å anställdes han som förste assistent i ångteknik vid KTH.

Ett arbete om strömningsförhållanden i en ångledning blev 0:s första mer djupgående tillämpning av sina matematikkunskaper. Det kom att intressera prof Ivar Fredholm (bd 16) vid StH, där O fortsatte sina studier och 1925 avlade fil lic-examen i mekanik och matematisk fysik. En studieresa till USA som Sverige-Amerikastiftelsens stipendiat 192526 ägnades bl a åt experimentella strömningsstudier vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge.

Efter återkomsten till Sverige fick O halvtidsanställning vid ab Electrolux. Samtidigt arbetade han på sin doktorsavhandling, därtill stimulerad av prof C W Oseen i Uppsala. Avhandlingen Die Randwertaufgaben der Hydrodynamik zäher Flüssigkeiten (1928) blev inte den språngbräda till en direkt akademisk karriär som kanske föresvävat O. Han fortsatte därför sin industrianställning och utgav senare en utvidgad och omarbetad version av avhandlingen.

En arbetsuppgift vid Electrolux bestod i att undersöka en ny typ av glidlager, konstruerat av ingenjören Gunnar Wallgren. Detta utgjorde en förbättring av det s k Michell-lagret, kännetecknat av mycket små friktionsförluster vid lämplig smörjning. Wallgrens uppfinning låg bakom grundandet av ab Nomy, där O fick anställning som laboratoriechef. Arbetet med Nomy-lagren bjöd på en rad tekniska problem, avseende bl a smörjning, hållfasthet och precisionskrav vid tillverkningen. Det var här O kom in på det spår som snart skulle föra honom till hans kommande gärning som professor vid KTH. Det lilla verkstadsföretaget blev för övrigt en teknisk forskarskola inte bara för O. Bland hans medarbetare fanns tre personer som skulle komma att verka som professorer vid Chalmers tekniska högskola: Stig Ekelöf (elektricitetslära), Gustaf Lundberg (hållfasthetslära) och Gunnar Wallgren (mekanisk teknologi). Företaget köptes senare av Sv kullagerfabriken (SKF), som lade ner dess tillverkning av glidlager.

1931 utnämndes O till docent i teknisk mekanik vid KTH. Två skrifter, Plasticitetsteori med tillämpningar (1934) och Theory of creep under the action of combined stresses with applications to high temperature machinery (1936), blev tunga meriter när han i stor konkurrens sökte och fick professuren i hållfasthetslära vid KTH. På dessa två områden, metallers plastiska deformation och krypdeformation, kom han senare att göra internationellt uppmärksammade insatser.

På KTH tog O sin läraruppgift på stort allvar. Den egna forskningen fick under ett antal år komma i andra hand. Hållfasthetsläran är ett av huvudämnena i ingenjörsutbildningen, och O skötte själv undervisningen av teknologerna. Det skulle dröja över 20 år innan den första universitetslektorstjänsten i ämnet inrättades, vilket medförde en betydande arbetsavlastning för honom. I sin lärarroll framme vid svarta tavlan, utan skrivet manuskript och med en krita i handen, spelade O ut hela sin entusiastiska personlighet. Teknologernas fascination över O kom hos många att till slut föras över på ämnet självt.

Arbetet med teknologundervisningen resulterade 1948 i första upplagan av O:s stora lärobok Hållfasthetslära. Han tillägnade den sin hustru Vera. Denna bok, bland teknologer känd som "Vera", används alltjämt (1991) på sv konstruktionskontor vid lösandet av komplicerade hållfasthetsproblem.

Med läroboken bakom sig var O färdig att återgå till forskningen, och åren 195070 kom att bli hans vetenskapligt mest produktiva. Han tog framför allt upp problem om material och konstruktioner vid höga temperaturer, sådana som råder t ex i en jetmotor. Dessa hållfasthetsproblem, mer komplicerade än teknikens traditionella, kräver i regel en djupgående matematisk analys. O gjorde denna gren av hållfasthetsläran till sin, och han kom här snart att inta en internationellt obestridd ledande ställning. Hans monografi Mathematical Theory of Creep and Creep Rupture (1966) sammanfattade mycket av hans forskningsresultat på detta område.

Av Fredholm och Oseen hade O lärt sig förstå matematikens slagkraft vid lösning av tekniska problem, och han förde själv traditionen vidare. I dag arbetar ingenjörer till stor del med andra verktyg. Med O slutade en epok som kännetecknades av djupt matematikkunniga tekniker som med papper och penna löste avancerade tekniska problem.

Också som lärare kom O till slut att vara unik. Han fann glädje i att undervisa, och han fortsatte med föreläsningar också för nybörjare långt efter det att andra professorer slutat med sådana. Teknologernas uppskattning tog sig uttryck i att han 1942 valdes till studentkårens inspektor, en funktion han innehade i åtta år. Som KTH:s prorektor hade O en central position i högskolans arbete under den största expansionsperioden i dess historia. Med tiden blev han också alltmer uppmärksammad utanför KTH: Som ledamot av flera akademier blev han en aktad medlem av både det sv och det internationella forskarsamhället. O framstår som en portalfigur för sv teknisk forskning och högskoleundervisning under 1900-talet.

Författare

Jan HultSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från O i UUB (till J Nordström).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Das Ähnllchkeitsgesetz bei Dampfströmungen und dessen Anwendung auf die Theorie der Dampfmessung mit Drosselscheibe. Sthlm 1925. 59 s. (IVAH, 43.) – On the determination of certain hydrodynamical problems. Sthlm ... 1926. 17 s. (VA, Arkiv för matematik .... bd 19 A, 30.) – On a method to solve the linear boundary value problems of hydrodyna-mics and the theory of elasticity. Sthlm 1926. 8 s. (Ibid, A 36.) – Die Randwertaufgaben der Hydrodynamik zäher Flüssigkeiten. Inaugural-Diss. Sthlm 1928. 86 s. – Über die Randwertaufgaben der Hydrodynamik zäher Flüssigkeiten (Mathe-matische Zeitschrift, Bd 32, 1930, Berlin, s 329-375). – Beiträge zur Theorie der nichtstationä-ren zähen Flussigkeitsbewegungen. 1*. Sthlm 1931. 22 s. (Arkiv för matematik, 22 A, 28.) – Integral equations applied to viscous fluid motion and particularly to the initial disturbance of the two-dimensional Poiseuille flow. (Verhandlungen des 3. internationalen Kongresses fiir technische Mechanik ... Stockholm 24–29 August 1930 [även eng o fr titel], Teil 1, Sthlm 1931, 4:o, s 339–345). – Studier över spänningsfördelningen i omgivningen av kroppars kontakt jämte tilllämpningar. Sthlm 1932. 64 s. (IVAH, 116; tills med G Lundberg.) – Die Verfestigung von fluss-eisenähnlichen Körpern (Zeitschrift fiir an-gewandte Mathematik und Mechanik, Jahrg 13, 1933, Berlin, 4:o, s 360-363). – Kompatibilitätsgleichungen bei Zylinderkoordinaten (ibid, 14, 1934, s 123 f). – Plasticitetsteori med tillämpningar. Sthlm 1934. 80 s. – Das Nomy Gleitlager (World power conference: Sectional meeting Scandinavia 1933, vol 5, Sthlm 1934, 4:o, s 683-685). – Hur mäta vi oljefilmen på i gång varande lager? (Nomyrapporten, Meddelande från aktiebolaget Nomy, årg 1, 1934, Sthlm, 4:o, nr 1, s 12–16). – Cokerapparaten för optisk spänningsbestämning (ibid, 2, s 5–10). – Creep stresses in a rotating disc (Proceedings of the fourth intemational congress for applied mecha-nics, Cambridge ... 1934, Cambridge 1935, 4:o, s 228–233). – Theory of creep under the action of compound stresses with applications to high temperature machinery. Sthlm 1936. 31 s. (IVAH, 141.) – Om sambandet mellan vetenskap och teknik. Installationsföredrag ... 24 nov 1936 (Lychnos, 1937, Upps s 148–160). – Équations de compatibilité pour un systéme de coordonnées triples orthogonaux quelconques (Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, T 205, Paris 1937, 4:o, s 202– 204). – Équations complétes de 1'équilibre des couches minces élastiques gauches (ibid, s 271–273). – Über die statische Berechnung einer neuen Type von Grossbehältern fiir Öl. Sthlm 1940. 30 s. (IVAH, 154; tills med L Reiser.) – Om bärverkan vid tunna cylindriska skal och kärlväggar. Sthlm 1942. 53 s. (Ibid, 164.) – Enheten för kraft inom hållfasthetstekniken. Sthlm 1943. 4 s. (Tills med J. O. Roos af Hjelmsäter; Statens provningsanstalt, Meddelande, 93; ur Iva s å; även Elementa, årg 26, 1943, Sthlm, s 210–213.) – Vibrationsdämpning och gummiupp-hängning av maskiner. Föredrag ... 7.11.1940 (Två intressanta artiklar om vibrationsdämpning, Sundbyberg 1944, s 5–27; ur Teknisk tidskrift (TT), 1941). – Vibrations-och ljudisolering (ibid, s 28–39; tills med A Bylund; ur Industritidningen Norden, 1944). – Examens-och licentiatarbeten vid de svenska tekniska högskolorna (NIM 3:s förhandlingar: Föredrag och diskussioner vid 3:e nordiska ingenjörsmötet Stockholm 27–29 juni 1946, Sthlm 1946, 4:o, sektion 18, s 11 f; även Tekniska föreningens i Finland förhandlingar, årg 66, 1946, Hfors, 4:o, s 205 f). – Exempel på examensarbeten vid de svenska tekniska högskolorna. Sthlm 1946. 4:o [duplic]. 23 bl. [Anon; bilaga till föreg.] – Hållfasthetslära. Sthlm 1948. 4:o. (16), 805 s. 2. uppl 1961. 3. uppl 1966. (16), 815 s. – On the effective width of reinforced plane plates. Sthlm 1948. 4:o [duplic]. 24 bl. (Royal Swedish air board (RSAB), translation no 5; från TT, 1942.) – Plasticity applied to the theory of thin shells and pressure vessels (Contri-butions to applied mechanics, Ann Arbor, Mich., 1949, s 448-460). – The yield point of mild steel at non-homogeneous and compound stress distributions. Sthlm 1950. 16 s. [Föredrag vid sjätte IUTAM-kongressen, Paris 1946.] (Tills med C Schaub; Acta polytechnica, vol 66 = Mechanical engineering series, vol 1, nr 11; även KTHH, 34.) – An expansion of frequency determinants with application to the normal frequencies of a spring mounted rigid body (resiliant foundation) (Quar-terly of applied mathematics, vol 9, 1951 [—52], Providence, R.I., s 441–448). – Influence of primary creep on stresses in structural parts. Sthlm 1953. 16 s. (Acta polytechnica, 125 = Mechanical engineering series, 2:9; även KTHH, 66.) – Theorie der elastischen Ringe stärker Kriimmung (Ingenieur-Archiv, Bd 22, Berlin ... 1954, s 98–107). – Recent advances in theories of creep of engineering materials (Applied mechanics reviews, vol 7, 1954, Easton, Pa., s 517–519). – Varför finns det ingenjörer? (Industritidningen Norden, årg 85, 1957, Sthlm, 4:o, s 167, 180). – Engineering theories of metallic creep (Memorie presente al symposium su la plasticitå nella scienza delle costruzioni ... Varenna ... set- tembr. 1956, Bologna [1957,] s 204-215). – Instances of non-homogeneity of the material on the results of creep tests (Non-homogeneity in elasticity and plasticity, Warsaw Sept 2–9, 1958, London ... (tr i Polen) 1959, s 303-310; tills med A. Mellgren). – Die Näherungsformel von Dun-kerley und ähnliche Formeln fiir die Eigenwerte bei Schwingungsaufgaben (Ingenieur-Archiv, 28, 1959, s 242–245). – Membrane creep of cir-cular plates (VA, Arkiv för fysik, bd 16, Sthlm 19[59-]60, s 113-118). – Non-steady membrane creep of circular plates (ibid, 17, 1960, s 527–531). – Thermal stresses in long circular cylinders at periodic surface temperature variations (Fifth congress on theoretical and applied mechanics, Roorkee Dec 1959, Kharagpur 1960, s C 1 -8; tills med A. Mellgren). – Engineering theories of creep (ibid, s S 1–8). – Varmhållfasthet. Gästföreläsninger vid DTH ... 1961 ... red ... B Blich-feldt. Khvn 1961. 4:o. 3, 53 bl. [Duplic] (Danmarks tekniske h0jskole, Afd for maskinelemen-ter.) – Some aspects of creep rupture (Arkiv för fysik, 19, 1961, s 379-382; tills med J Hult). – Tal till släkten Odqvist 13.8.1960 (Från Borås och de sju häraderna, årg 16, 1961, Borås, s 37–46). – A non-linear eigen-value problem in the theory of creep (Problems of continuum mechanics, Phi-ladelphia (tr i Nederländerna) 1961, s 306–310; även rysk utg Moskva 1961). – Kriechfestigkeit metallischer Werkstoffe. Berlin ... 1962. 4:o. VII, 303 s. (Tills med J Hult.) – Applicability of the elastic analogue in creep problems for plates, membranes and beams (Creep in structures colloquium, Stanford ... 1960, Berlin ... 1962, s 137–160). – On theories of creep rupture (Second order effects in elasticity, plasticity and fluid dynamics. International symposium Haifa April 23–27, 1962, Jerusalem... 1964, s 295–313). – Creep rupture (International council of the aero-nautical sciences, third congress, Stockholm -1962, [ryggtit:] Proceedings, Washington & London (tr i USA) 1964, s 171–198). – Hvad er rheologie? Inledningsforedrag ... 5 nov 1965 (Ingenioren, årg 74–75, 1965–1966, Khvn, 4:o, s 713–724). – Mathematical theory of creep and creep rupture. Oxford 1966. 4:o. IX, 168 s, 1 pl-bl, 4 pl, 1 tab. (Oxford mathematical mono-graphs.) 2. ed 1974. 186 s, 1 pl-bl, 4 pl, 1 tab. – On Ziegler's body relations (Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik, 18, 1967, s 762–764). – [Rec av L Solomon, Elasticité liné-aire, 1968] (ibid, 20, 1969, s 143 f). – Some aspects of future IUTAM (ibid, s 687-690). – Energy theorems for finite deformation of originally plane, plastic, strain-hardening membranes (Contributions to mechanics, Oxford ... (tr i Ungern) 1969, s 145–153). – Influence of varying temperatures on the body relations in solid mechanics (Problemy gidrodinamiki i mechaniki splosnoj, Moskva 1969, s 377–385). – Non-linear solid mechanics, past, present and future (Proceedings of the twelfth international congress of applied mechanics, Stanford Univ Aug 26–31 1968, Berlin ... 1969, s 77–99). – Influence of varying temperatures on the body relations in solid mechanics (Problems of hydrodynamics and continuum mechanics, Philadelphia 1969, s 545–556). – Officiell materialprovning i Sverige – en historisk återblick. Sthlm 1970. 4:o. 48 s. –Thermal fatigue and thermal shock investigations (Thcrmoinelasticity: Symposium, East Kilbride June 25–28, 1968, Wien & New York (tr i Tyskland) 1970, s 188–205; tills med N. G. Ohlson). – Knut Styffe (VA, Levnadsteckningar över ... ledamöter, bd 10, Sthlm 1968–74[75], s 259–278, 1 pl [1971]). — Theories of creep rupture under multiaxial state of stress (Advances in creep design, The A. E. Johnson memorial volume, London 1971, s 31–48). – From Stanford 1960 to Gothenburg 1970 (Creep in structures. Symposium Gothenburg Aug 17–21, 1970, Berlin ... 1972, s 2–7). – Application of energy methods in creep mechanics (Archives of mechanics, vol 24, 1972, Warszawa, s 749-758). – Hållfasthetsläran som förutsättning för materialprovning, särskilt i Sverige. Materialprovning och hållfasthetslära. Bearb av ett tal ... i VA 1971.04.14 (Daedalus, årg 47, 1977, Sthlm, s 59–112). – Duplic kompendier m m utg vid KTH (Sthlm, 4:o), bl a: Formelsamling i hållfasthetslära, 1938, 45, 10 bl (tills med S. Luthander); Kompendium i hållfasthetslära, allm kurs, 1. uppl okänd, 2. omarb uppl 1943, 40, 90, 21, 6 bl; d:o, fortsättningskurs [1942], 12, 41, 30 bl; Kompendieförsäljningen: 3 B Övningsexempel i hållfasthetslära, lösningar, 1942, (115) bl; 3 Övningsexempel i hållfasthetslära, 1949, 76 bl; 189 d:o, 2, 1949, 95 bl, rättad uppl 1953, 100 bl; 195 d:o, 1950, 56 bl (tills med E Steneroth); 266 d:o, 2b, 1957, 45 bl (tills med Per-Olov Eriksson); 270 d:o, 2 a, 1958, 62 bl (tills medj Hult), [2. uppl] 1962, 61 bl; 278 d:o, 3, 1958, 78 bl (tills med P-O Eriksson), [2. uppl] 1962, 69 bl; 304 d:o, 1, 1963, 80 bl (d:o); Institutionen för hållfasthetslära, publikation: 101 Självinducerade svängningar och vingfladder, 1951, 16 bl; 102 Energimetoder inom hållfasthetsläran samt kompletterande delar av svängningsläran ... 1951, red E Steneroth, 67 bl; 103 Inledning till plasticitetsteorien ... red J Hult, 1952, 56 bl; 104 Formelsamling i hållfasthetslära, 1952, 95 bl (tills med Ragnar Nilson m fl), 2. uppl 1955, 3. uppl 1958, IV, 113 s, 4. uppl 1961, V, 169 s, 5. uppl 1961, V, 169 s, 5. uppl 1964, V, 175 s, 6. omarb uppl 1978, IX, 379 s, [ny tr] 1981; 105 Kryphållfasthet hos konstruktioner av metalliskt material ... 1952, red Kjell Johansson mfl, 1953, 50 bl; 107 Theorie der elastischen Ringc stärker Krummung, Gastvorlesungen 1953, 19 bl; 131 Applicability of the elastic analogue in creep for plates, membranes and beams 1960, 39 bl; 136 On theories of creep rupture, 1961, 25 bl; 138 P.M. betr. "Conference on engineering education", Strasbourg 17–19 jan. 1963, 1963, 9, 2, 3, 4 bl; 144 Exercises in creep mechanics, ed by R Lundell, 1964, 9 bl; 146 W Prager, Approximate stress analysis in elastic structures 1964, 16 bl (utg tills med A. Janne Carlsson); 154 Plan elasticitetsteori, efter föreläsningar ... 1965, red U Malmström o B Storåkers, 1966, 111, 3 bl. – Artiklar o rec (sign Oq) i Teknisk tidskrift, 1931–1934, 1936–1945, 1947–1948, 1953–1954, Sthlm, 4:o, Allm avd, Mekanik samt Skeppsbyggnadskonst och flygteknik, Iva, 1943, 1945–1946, 1954, Sthlm, Kärbladet, 1946, 1948, 1955, Sthlm, o journal of applied mechanics, vol 13, 1946, 19–21, 1952–1954, Easton, Pa; artikelreferent i Applied mechanics reviews, 19, 1966, s 113, 578 f, 1054.


Utgivit: Colloquium on fatigue [även fr o tysk titel], Stockholm May 25–27, 1955. Proceedings. Berlin 1956. 4:o. XI, 339 s. (Tills med W Weibull; International union of theoretical and applied mechanics (IUTAM).) – Granskat Ragnar Nilson, Formgivning av axlar, Sthlm 1973, 73 s.


Översatt: Riktlinjer för formgivning och hållfasthetsbedömning av konstruktionselement. Formgivning av axlar. Utarbetade av den schweiziska kommissionen "Gestaltung und Festigkeit", övers o bearb. Sthlm 1946. 16 s, 16 pl-bl.

Källor och litteratur

Källor o Hit: ED:s konseljakter 13 aug 1936, nr 8, RA.

Recent progress in applied mechanics. The F O volume (1967); SMoK; SvTeknF.  Nekr över O i SvD 13 maj 1984.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Folke K G Odqvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7655, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Hult), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7655
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Folke K G Odqvist, urn:sbl:7655, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Hult), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se