Olaus basatömir

Död:1234-03

Ärkebiskop


Band 28 (1992-1994), sida 130.

Meriter

Olaus "basatömir", d 19 (SRS 3:2, s 98) eller 29 mars 1234. Biskop i Strängnäs senast 19, ärkebiskop i Uppsala 29 jan 24.

Biografi

När O 1219 första gången framträder i källorna hade han sannolikt redan varit biskop i några år. Han var besläktad med den erikska kungaätten och kan därför antas ha utnämnts före Erik Knutssons död 1216. När Erik dog var hans son Erik Eriksson ännu inte född, och Johan Sverkersson av den konkurrerande kungaätten kunde ta makten. Den späde kungasonens intressen tillvaratogs av hans morbror kung Valdemar II av Danmark, som drog tronföljdsfrågan inför påvens skiljedom. Trots detta kröntes Johan 1219 av ärkebiskop Valerius, assisterad av bl a O, vilket involverade det sv episkopatet i en process vid kurian. Konflikten kunde dock avvecklas genom Johans död 1222, varvid Erik Eriksson tillträdde tronen. Johannes Magnus' uppgift att det var O som genomdrev Eriks kungaval är antagligen endast en konstruktion.

Det var troligen detta tronskifte som för O öppnade vägen till ärkebiskopsstolen. Den sannolikt felaktiga uppgiften att hans företrädare ärkebiskop Valerius avlidit 1219 har dock föranlett antagandet att O utsetts redan under Johans regering men att den påvliga utnämningen låtit vänta på sig p g a processen om Johans kröning.

O krönte 1224 den unge kungen men tycks inte ha spelat någon mer framträdande roll i förmyndarregeringen, där istället biskop Bengt (bd 3) i Skara tog ledningen. En viss motsättning till usurpatorn Knut långe kan kanske anas i en krönikenotis att några dominikaner fann en fristad hos Knut på Sko sedan O förvägrat dem att grunda ett konvent i Sigtuna.

Under O:s tid fortsatte kyrkans kamp för sina privilegier. Påvebrev från 1224 och 1225 vittnar om att präster drogs inför världslig domstol och att kyrklig jord beskattades trots de privilegiebrev som utfärdats av kungarna Sverker 1200 och Johan 1219. Ett nytt privilegiebrev utverkades av kung Erik, men det var först mot seklets slut som kyrkans strävanden på detta område skulle få någon verklig framgång. De kyrkliga kraven på olika avgifter mötte också motstånd; O ansåg sig sålunda behöva påvens stöd för att utkräva sin gengärd av stiftets prästerskap, och Hälsinglands invånare vägrade ersätta honom för att han lagt ut deras andel av en påvlig skatt.

O begravdes i (Gamla) Uppsala domkyrka, där hans ben kvarlämnades när övriga ärkebiskopars kvarlevor flyttades till den nya domkyrkan i Östra Aros (Uppsala).  Betydelsen av O:s tillnamn, belagt i början av 1300-talet, är oviss.

Författare

Anders WinrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Y Brilioth, Medeltiden (Handbok i sv kyrkohist, 1, 1948); G Carlsson, Biskopssäte, domkyrka o kloster (Strängnäs stads hist, 1959); J Gallén, Sigtunaprosten Gaufrids o Skarabiskopen Bengts Romresa ännu en gång (FHT 1945); G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); H Schück, Det augustinska kanikesamf vid Skara domkyrka (VFT 1983–84); SMoK; SRS 3:2 (1876); K B Westman, Den sv kyrkans utveckling (1915); K G Westman, Sv rådets hist till år 1306 (1904); G Åsbrink o K B Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olaus basatömir, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7677
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olaus basatömir, urn:sbl:7677, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se