Oldenburg, släktBand 28 (1992-1994), sida 177.

Biografi

Oldenburg, släkt härstammande från gulddragaren Frantz Ernst O (f omkr 1716 enl Botkyrka A 1:2; d 1762), som fick burskap i Sthlm 1748 och då uppgavs vara född i Braunschweig. Han blev så småningom ägare av ett par stenhus i Sthlm, hälften av Nyköpings sockerbruk och en fjärdedel i Hornsbergs sockerbruk på Kungsholmen i Sthlm samt säteriet Tullinge i Botkyrka, Sth.

Hans son gulddragaråldermannen Carl Ernst O (17441812) kom som anhängare av Gustav III att på dennes initiativ representera Sthlm vid riksdagen 1789, men vid valet till riksdagen 1792 ratades rojalisten O av magistraten. Från 1790 var han rådman i staden. Sedan konungen blivit skjuten 1792, förordnade han O som stadsmajor under den tid denna tjänsts ordinarie innehavare var sjuk, men då denne dog ett par månader efter konungen, återkallade O sin ansökan till tjänsten, sedan nästan hälften av magistratens ledamöter förklarat honom inkompetent. Detta kan sättas i samband med att den antigustavianska oppositionen vunnit terräng. Han blev byggnings- och ämbetsborgmästare i Sthlm 1799 och handelsborgmästare 1802 och var 180110 ledamot av bankofullmäktige. 1808 befordrades O vid borgerskapets militärkår till brigadchef, och sedan Gustav IV Adolf fängslats 1809, skall en av revolutionsmännens anhängare endast med största möda ha lyckats hindra honom från att med sin kår söka befria konungen.

En bror till Carl Ernst O blev farfar till kh i Hammar, Ör, magister Carl Camillus O (181696), som var far till gymnastikinstitutinnehavaren Hugo Adalvard Oldenborg (18681919) i Chicago.

Den ännu fortlevande släktgrenen härstammar från en annan bror till Carl Ernst O, Johan Fredrich O (17561826), som deltog i 1790 års sjöexpedition och blev major 1796. Litteraturuppgiften, att han skulle ha blivit överstelöjtnant vid sitt avsked 1805, är oriktig; ännu efter sin död kallas han nämligen major bl a av sin änka (Allm verks skr). Från 1822 till sin död var O postmästare i Lidköping. Där efterträddes han av sin son Johan Abraham O (17841865), som blivit tillfångatagen av fransmännen i Lübeck 1806, deltagit i krigen i Tyskland 1813 och Norge 1814 samt fått majors avsked 1827.

Son till denne Johan O var Johan Frans Henrik O (183096), som vid Gustavsbergs porslinsfabrik befordrades till kontorschef. Henrik O hopbragte landets största enskilda mynt- och medaljsamling. Största delen av medalj samlingen såldes 1883 till Gbgs museum; en summarisk förteckning hade 1878 publicerats i Magnus Lagerbergs (bd 22, s 45 f) skrift Till hvarje för fosterlandets höga minnen nitälskande medborgare i Göteborgs stad. Över sin myntsamling, som efter hans död bortauktionerades hos Bukowski 189799 tillsammans med bl a hans återstående medaljer, publicerade O själv en katalog 1883. Dotter till honom var målaren och grafikern Edith O-v Sydow (18661953), från 1901 gift med jägmästaren Frithiof Fingal v Sydow. Brorson till henne är fd marinöverdirektören Ivar O (f 1905). En av dennes bröder var gift med keramikern Tora Fredrika Carlsdotter O, f Schenström (190283).

En kusin till Henrik O var far till Uno O (18651938), som var styrelseordförande i Ab Arvid Böhlmarks lampfabrik från dess bildande 1898 och blev notarius publicus i Sthlm 1900. Hans yngre bror Hjalmar O (1870–1961) var 1915–55 disponent och försäljningschef för Nordiska kompaniets livsmedelsavdelning. En äldre bror till dem blev farfar till målaren, grafikern och tecknaren Axel (Acke) O (f 1923). En annan bror till Uno och Hjalmar O var VD i Centraltryckeriet i Sthlm Erik O (1867–1943), vars son Gösta O (18931992) var sv generalkonsul i Chicago 194459 och far till målaren och illustratören Claes O (f 1929) och till direktören för Museum of Modem Art i New York Richard O (f 1933) samt farbror till förlagschefen Lennart O (f 1926).

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: P Meijer Granqvist, Sthlmskt borgarfolk (1902); Sv släktkal 1930 ' (1929); Örnberg, 12 (1898).

Frantz Ernst O: Handelskoll:s prot 22 mars 1748, SSA; Botkyrka kyrkoarkiv A 1:2, uppslag 67, ULA; L M Bååth, Helgeandsholmen o Norrström från äldsta tid till våra dagar, 2 (1918); C Forsstrand, Storborgare o stadsmajorer (1918); P E Palmquist, Beskrifn öfver Botkyrka sn (1878), s 97 o 145.

Carl Ernst O: B v Beskow, Levnadsminnen (1928), s 109; B Boéthius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719-1815 (1943); P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 176066 (1953); C Burman, Post scriptum (1905), s 152; Bååth, a a; Carlander, 2:2, s 725; S Carlsson, Gustaf IV Adolfs fall (1944); H E Charlotta, Dagbok, 3 o 8 (190739); J A Ehrenström, Efterlem-nade hist anteckmar, 2 (1888), s 80: B Ericsson, Överheten o den fria valrätten. Borgmästartill-sättmarna i Sthlm från 1770-talet till 1840-talet (Städer i utveckl, 1984), s 18 f o 24; Forsstrand, a a; dens, Sophie Hagman o hennes samtida (1921); C Hallendorff, Bankens öden från mössväldet till den andra realisationen (Sveriges riksbank, 3:2, 1920), s 300; R F Hochschild, Memoarer, 1 (1908), s 167, 181 o 241, 2 (1909), s 97 o 212, samt 3 (1909), s 26; S Högberg, Matr över led:er av PS (1961); A Kinberg, Par Bricoles gustavianska period (1903); A Larson, Sammansvärjn:en mot Gustav III (1959); Millqvist; L W:son Mun-the, Axplockning ur en gammal stambok (PHT 1925); C G Nordin, Dagboksanteckn:ar för åren 178692 (HH 6, 1868); [A F Ristell,] Anekdoter om konung Gustaf III:s hof o regering (1820), s 143; O Sjögren, Äfventyrstiden 178892, Kul-turlifvet (A Fryxell, Berättelser ur sv hist:en, 48, 1892); A F Skjöldebrand, Memoarer, 4 (1904), s 123; F Sleman, Bernhard v Beskows Levnadsminnen (PHT 1950); StRR; Sveriges krig åren 1808 o 1809, 8:1 (1921), s 306; Sällskapet Par Bricole (1946); W Tham, Konung Gustaf III o rikets ständer vid 1789 års riksdag (1866), s 107, 118, 156, 181, 294 o 438; H G Trolle-Wachtmeister, Anteckn:ar o minnen, 12 (1889); O Wallqvist, Ber om riksdagen i Sthlm 1789 (HH 5, 1866), s 316; T Wennerström, Sthlms stads borgargarde genom tiderna (1937); E Zeeh, Några anteckn.ar om Sthlms landtvärn o borgarbeväpn under ofredsåren 1808 o 1809 (Meddehn från Fören för Sthlms fasta försvar, 16, 1913), s 43, 48 o 50. Carl Camillus O: TU 5:12 o 7:88, KB; Burman, a a, s 47; dens, Minnen (1904), s 179 f; J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Sthlms hm; Strängnäs hm, 4 (1901).

Hugo Adalvard Oldenborg: O R Landelius' utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA; T Bergquist, Sv gymnastiken i utlandet o dess representanter (1905); GCI:s hist 1813-1913 (1913), s 371; E W Olson, History of the Swedes of Illinois, 2 (1908).

Johan Fredrich O: M 1125 o Allm verks skr, vol 719: 24 nov 1826, RA; Grape; W Stenhammar, Livgrenadjärreg:s rusthållsdivision 17911816 (1932); dens o R Stenbock, K Andra livgrenadjärreg (1941).

Johan Abraham O: Grape; S F Siösteen, Minnen från tyska fälttåget 1813 (1915); Stenhammar, a a; Stenhammar o Stenbock, a a.

Johan Frans Henrik O: TU 5:12, KB; T G Appelgren, Myntsamlaren Gustaf Cavalli (Sv numismatisk tidskr 1991), s 229 f; Carlander; B E Hyckert o V E Lilienberg, Minnespenningar öfver enskilda sv män o kvinnor, 2 (1915); T Högberg, Sv numismatiker under fyra sekler (1961); N L R[asmusson], Johan Fredrik Henrik O (SMoK 5, 1949).

Edith O-v Sydow: K A[ndersson], Edith v Sydow (SKL5, 1967); Hultmark.

Tora Fredrika Carlsdotter O, f Schenström: K Andersson], Tora Fredrika Carlsdotter O (SKL 4, 1961).

Uno O: E Andrén, Ab Arvid Böhlmarks lampfabrik 18721937 (1937), s 46, 49, 58 o 65; A Gullberg, Justitiematr 1934 (1934); Lagerholm, a a; SPG; Uno O död (SvD 5 juli 1938); Väd 1937 (1936).

Hjalmar O: TU 85:29, KB; Hjalmar O (SvD 28 dec 1961); N S Lundström, Hjalmar O in memoriam (SvD 31 dec 1961); J Sachs, Mitt livs saldo. Köpman o förhandlare (1949), s 240 f; Väd 1953 (1953).

Erik O: Patentverkets bolagsbyrås arkiv D I AA:5, blad 274 ff, o 198, blad 271-274, samt D I ABA:18, blad 6770, Sv pressarkivets klippsaml, vol 251, RA; Erik O död (SvD 18 jan 1943); E Kulling, Erik O in memoriam (SvD 19 jan 1943); SPG; W G Stiernstedt, Ett halvsekel. Anteckn:ar o personhist minnesbilder omkr Sthlms handelskammare 190252 (1962); Väd 1943 (1942).

Gösta O: O R Landelius' utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA; S Dahlman, Gösta O död (SvD 3 april 1992); Gösta O (DN 11 april 1992); Sv juristmatr (1964); Väd 1991 (1990); Väv. Norrland. Suppl, Reg, 2. uppl (1968).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oldenburg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7693, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7693
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oldenburg, släkt, urn:sbl:7693, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se