Osbeck, släktBand 28 (1992-1994), sida 364.

Biografi

Osbeck, släkt, härstammande från torparen Hans Andersson (1681–1731) i Oset, Hålanda, Älvsb, vars son kontraktsprosten Pehr O (se nedan) blev far till Carl Gustaf O (1766–1841). Denne blev – efter verksamhet som fältskär och kirurg vid olika regementen, bl a under kriget i Finland 1790 –  kirurgie magister 1793. 1797–1800 deltog han som läkare i resor till Ostindien, och 1800 blev han andre läkare vid veneriska kurhusinrättningen i Vadstena. Där använde O med framgång en dietkur, som var en obetydlig modifikation av en kur av den danske professorn F C Winslow. Detta föranledde, att han 1810 kallades till Sthlm, där en kommitté 1811 tillsattes för att studera hans metod. O tillerkändes en belöning och en årlig pension. 1813 åtog han sig att organisera och förestå Sth:s kurhus, där han 1820 blev ordinarie läkare. S å fick O assessors n h o v.

Hans son Constantin August O (1808–71) var vid GCI extra lärare 1829–39 och ordinarie lärare 1839–50, blev fäktmästare vid UU 1851 och var från 1852 även gymnastiklärare vid Uppsala katedralskola. Brorson till August O var regementsläkaren vid Livregementet till fot Fritz Albert Bernhard O (1849–1914).

Intet genealogiskt samband finns mellan denna släkt och den vittförgrenade småländska släkten med samma namn.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SMoK.

Carl Gustaf O: Eckl:exp:s registr 16 maj 1811, Prot:utdr från eckl:exp, vol 1: 29 juli 1812 o 21 juni 1820, Statskont:s skr till K M:t, vol 156: 4 febr 1813, Statsberedms skr till K M:t, vol 27: 5 juli 1816, Biographica, ÄK 682, RA; Biograph lexicon öfver namnkunnige sv män, 10 (1844); B Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindeln:en 1710–1814 (1961); S Hedin, Saml:ar i blandade ämnen för läkare-vetenskapen o naturforskn:en 1:4 (1811); B Hildebrand, C J Thomsen o hans lärda förbindelser i Sverige 1816-37 (1937–38); O E A Hjelt, Sv o finska medicinalverkets hist 1663–1812, 2–3 (1892–93); H Hofberg, Sv biogr handlex, 2 (ny uppl, 1906); ISP; F Lennmalm, Sv läkaresällsk:s hist 1808-1908 (1908); Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); Medicinalväsendet i Sverige 1813-1962 (1963); NF, ny uppl, 20 (1914); SjGbg; SLH 1:3–5; SMoK; N Thyresson, Från Fransoser till AIDS (1991); E Welander, Om de veneriska sjukdomarnes hist i Sverige (1898), s 53-67; Örnberg, 5, s 123.

Constantin August O: GCI:s hist 1813–1913 (1913), s 74, 103 o 337; G Moberg, Sv gymnastikens märkesmän (1920); A E Santesson, Skolgymnastik för rikets elementar-läroverk (1866), s 113 o 115; SMoK; S A:son Sparre, Biogr anteckn:ar om officerare o vederlikar anställda 1780–1926 (K Västmanlands reg:s hist, 5, 1933); Örnberg, 5, s 124.

Fritz Albert Bernhard O: TU 7:90, KB; SLH 2:2, 3:2–3 o 4:4; SPG.

Den småländska släkten O: D Axelson, Mäster O:sväg [l–2] (1977–87).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Osbeck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7806, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-08-10.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Osbeck, släkt, urn:sbl:7806, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-08-10.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se