Ivar Palmer

Född:1897-03-18 – Lena församling (P-län), Älvsborgs län (enl fb för Gävle)
Död:1985-08-07 – Tyresö församling, Stockholms län

Läkare (kirurg)


Band 28 (1992-1994), sida 644.

Meriter

Palmer, Ivar, f 18 mars 1897 i Lena, Älvsb (enl fb för Gävle), d 7 aug 1985 i Tyresö, Stil. Föräldrar: kh Johan August P o Hulda Katrina (Karin) Emilia Kling. Studentex vid halt Gävle 15 maj 15, inskr vid UU 1 sept 15,MKdär27janl9,inskrvidKI4decl9, ML där 15 sept 23, bataljonsläk i fältläkarens reserv 21 dec 23, underläk vid lasarettet i Östersund 21 aug 24 — 6 maj 27, andre amanuens vid Serafimerlasarettets i Sthlm kir klinik 6 maj 27 — löjan 28, bataljonsläk vid Karlsborgs art:reg o överläk vid garnisonssjukhusets vid Karlsborg kir avd 1 juni 28-31 aug 31 o 11 dec 32-30 juni 33, tf överläk vid Bodens garnisonssjukhus kir avd 1 sept 31 — 10 dec 32, avdrläk vid Serafimer-lasarettets kir klinik 1 juli 33 — 7 jan 34, förste underläk vid Sabbatsbergs sjukhus i Sthlm kir klinik II 31 jan 34-14 sept 39, bataljonsläk i fältläkrkåren 28 febr 34 — 1 dec 54, disp vid Kl 9 maj 38, MD där 30 maj 39, doc i kirurgi där 15 juni 40, tf överläk vid Garnisonssjukhusets i Sthlm kir avd 15 sept 39 — 29 febr 40, chefsläk vid sv Röda korsets norra ambulans i Finland 1 mars — 30 april 40, bitr överläk o chef för kir klinikens garnisonsavd:ar vid KS 1 mars 40 — 31 maj 42, läk vid frontsjukvårdsförband i Finland 15 juli 41—31 aug 42, överläk vid Sabbatsbergs sjukhus kir klinik II 1 juni 42 — 31 maj 47, vid Södersjukhusets i Sthlm kir klinik I 1 juni 47 — 62, vid Riksförsäknanstal-ten 50 — 55, profs namn 14 dec 62.

G 18 nov 1923 i Hille, Gävl, m konstnären Ruth Dagny (Daddy) Bohlin, f 18 nov 1899 i Gbg, Masth, d 9 sept 1988 i Tyresö, dtr till kontraktsprosten Isak Bernhard B o Hilda Charlotta Kolmodin.

Biografi

P växte upp i Jämtland, där fadern verkade som nykterhetsivrande präst. Modern hade anförvanter i Gävle, och dit förlades P:s skolgång. En örfil, utdelad av historieläraren vid stadens läroverk, gav P en livslång hörselskada men väckte också ett bestående intresse för medicinska studier. Sin kirurgiska utbildning fick P vid Serafimerlasarettet och Sabbatsbergs sjukhus i Sthlm. När han 1940 tillträdde chefskapet för de garnisons-kirurgiska avdelningarna vid KS kom han att arbeta under prof John Hellström (bd 18). Denne uppmuntrade honom att ägna sig åt traumatologi, olycksfallskirurgi, ett område där P kom att bli en världsauktoritet. I sina memoarer (Foga samman 1967) beskriver P perioden vid Hellströms klinik som den lyckligaste under sitt yrkesliv.

Tjänstgöringar som läkare både i finska vinterkriget 1940 och i det s k fortsättningskriget 1941—42, där han var placerad vid ett tyskt förband, gav P rika erfarenheter av krigssjukvård. Sensommaren 1940 deltog han i en rundresa till Tyskland, Belgien och Frankrike för att studera tysk krigskirurgi. P lärde sig då den nya s k Kiintscher-spikning-en, en metod som tyskarna försökte hemlighålla eftersom den medgav ett snabbt återsändande till fronten av skadade med lårbensbrott. När P senare reste till USA lärde han ut märgspikningsmetoden där.

Efter andra världskriget, när bilismen snabbt ökade i omfattning, intresserade sig P särskilt för behandlingen av svårt trafikskadade som i allt större mängder krävde avancerad sjukhusvård. Ett annat av P:s specialområden var idrottsskadorna. Med förebilder i bla Tyskland kämpade han för att göra traumatologin till en självständig medicinsk specialitet i Sverige. Här kom man dock att gå den väg som valts i England och USA: skadebehandlingen överfördes från allmän kirurgi till ortopedi.

Som medicinsk forskare är P mest känd för sin 1938 utgivna avhandling om led-bandsskador i knäleden. Den blev ett centralt verk inom sitt område och har flitigt citerats i internationell litteratur. När den amerikanska tidskriften Clinical orthopae-dics and related research 1983 utgav ett nummer om den kirurgiska behandlingen av ledbandsskador i knäleden inleddes den med en presentation av P och ett nytryck av dennes sammanfattning av sin avhandling. Hans lärobok i frakturkirurgi, Öppen behandling av frakturer och ledskador (1962), användes länge på sjukhusen.

P blev en även internationellt känd kirurg, vilket bl a resulterade i att han valdes till hedersledamot i flera utländska kirurgiska och ortopediska organisationer. Han var en utomordentlig lärare, och en lång rad av hans elever blev ledande kirurger och ortopeder. P var också skicklig tecknare, målare och skulptör. Han illustrerade själv såväl sina medicinska läroböcker som sina skönlitterära verk. I den senare genren utgav han, förutom memoarerna, två arbeten, Bladen som ingen räknar (1970) och Jorden i vårt hjärta (1974). Dessa rönte mycken uppskattning.

Författare

Ejnar ErikssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från P i KB (till J Landquist).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om ligamentbristningar i knäleden. Föredr med bilddemonstration (Föreläsningar m. ni. från Föreningen G. C. I:s gymnastikkongress och sjätte fortbildningskurs i Stockholm den 16:dc - 28:dc augusti 1937, Sthlm 1937, s 223 — 226). — On the injuries to the ligaments of the kncc joint. A clinical study. [Akad avh, Kl.] Sthlm 1938. 282 s, 16 pl-bl. ([Omsl:] Acta chirur-gica Scandinavica, Suppl 53. From the Surgical clinic of the Sabbatsberg hospital ...) Omtr av Prefacc, Introduction o Summary i Clinical or-thopacdics and related research, nr 172, Philadel-phia 1983, 4:o, s 3—10. — Om extremiteternas skottfrakturer och ledgångarnas skottskador (Föreläsningar i krigskirurgi hållna vid Svensk kirurgisk förenings möte i Stockholm i februari 1939, Sthlm (tr Hfors) 1939, s 65- 119). - Remarks on the so-called Supraspinatus ruptures in the shoulder-joint, their diagnosis and treatment (Acta orthopaedica Scandinavica, vol. 10, 1939, Khvn, fasc 3 — 4, s 323 — 330). — Compression fractures of the lateral tibial condyle and their treatment (The journal of bone and joint surgery, vol 21, 1939, Boston, Mass., s 674-680). - Några anvisningar berörande sjukvårdsförbandens personal och materiel i 1940 års organisation (Fältmedicinskt vademceum, Sthlm 1940, s 5 — 32). — Kort anvisning för behandling av de viktigaste regionskadorna (ibid, s 53 — 72; med bidr av S Rödin m fl). — Sjukvårdstaktiska erfarenheter från Röda korsets ambulans' II verksamhet i norra Finland (Krigskirurgiska erfarenheter från Finland 1939 — 1940. Föredr vid Svensk kirurgisk förenings möte d 18 maj 1940, Sthlm 1941, s 34 —43; ur Nordisk medicin 1940). — Om pleura-empyem, [1] —2 (Medicinska föreningens tidskrift, årg 19, 1941, Sthlm, 4:o, s 103-107, 130— 133). — [Svenska Röda korsets finlandsambulans II, dess organisation, dess verksamhet, 3.] Något om ambulansens verksamhet (Svenska Röda korset, tidskr ..., årg 33, 1941, Sthlm, 4:o, s 347 — 356). — Den moderna kirurgin (N Antoni m fl, Dit vi hunnit. En bok om läkekonstens nyaste landvinningar, [1,] Sthlm 1941, s 245-283). -Skador genom olycksfall. Sthlm 1945. 282 s. (Vår tids medicin [9].) — Operativ behandling av syn-desmosruptur vid fotledsfrakturer. Föredr hållet i Föreningen G.C.I. d 21 nov 1945 (Föreningen G. C. Is årsskrift, 1946, Sthlm, s 29-33). - Invaliditetsbildande faktorer vid frakturer och ledskador. Föredr vid De ömsesidiga socialförsäkringsbolagens förenings årsmöte d 9 maj 1946 (Nordisk försäkringstidskrift, årg 26, 1946, Sthlm, s 397-406). — Några ord om lumbago —ischiastillståndets patogenes (Föreläsningar m. m. från Kvinnliga leg. sjukgymnasters riksförbunds och Föreningen G. C. I:s åttonde fortbildningskurs i Stockholm den 2:dra - 14:de juni 1947, Sthlm 1947, s 138—142, o i sep härur: Sjukgymnastiska föreläsningar från Kvinnliga 1949). — En läkares synpunkter på sjukgymnastens arbete vid en kirurgisk avdelning (ibid, s 143 — 149; d:o). — The mechanism and treatment of fractures of the calcaneus (The journal of bone andjoint surgery, vol 30-A, 1948, Boston, s 2-8). - The bone block method for recurrent dislocation of the shoulder joint (ibid, 30-B, 1948, London & Boston, s 53 — 58; tills med A Widén). — Allmän frakturlära (Nordisk lärobok i kirurgi, 1. Allmän kirurgi, 4. omarb utg Khvn 1948, s 397-467; även med titel: Nordisk Laerebog.. .1. Almindelig Kirurgi ...; nya utg se nedan 1955). — Frakturer och traumatiska luxationer (ibid, 3. Speciell kirurgi (d 2), 4. omarb utg Khvn 1949, s 421-543; d:o; nya utg d:o). — Kirurgiska sjukdomar och olycksfallsskador. Sthlm 1949. 153 s. (Medicin för alla.) - VI. Skottfrakturer. U o [1949]. 8 s [på lösa bl i pärm]. ([Pärmtitel:] Krigsskador: råd och anvisningar kdochs nr 4586/1949. [Titelrubr:] Sammanst av Försvarets sjukvårdsstyrelse ...) — Skottskador i ledgångar. U o o å. 5 s , (Ibid.)

— Några synpunkter på behandlingen av arthro-sis deformans i höftleden (Tidskrift i sjukgymnastik, årg 7, 1949, Sthlm, s 25-32). - Fractures of the upper end of the tibia (The journal of bone andjoint surgery, 33-B, 1951, s 160-166). -Operative treatment of long bone defects (Cin-quiéme congrés international de chirurgie ortho-pédique Stockholm, 21—25 mai 1951, Procés--verbaux, rapports, discussions et Communications particuliéres, Bruxelles 1953, s 623 — 627).

— [Inlägg] (III Nordiska socialförsäkringskongressen i Helsingfors den 9 — 11 september 1952, A. Gemensamt sammanträde, Hfors 1954, s 29 f, o B. Olycksfallsförsäkring, 1953, s 28 f). - Om invaliditetsutlåtanden ([Socialmedicinsk tidskrifts skriftserie 21.] G Werner, E Husmark o I P, Läkaren och olycksfallsförsäkringen, Sthlm 1953, s 45 — 64). — Om extremitetsskador och rehabilita-tion (Tidskrift i sjukgymnastik, 12, 1954, h 9, s 12 — 16). — Frakturlära: Allmän frakturlära / Frakturer och luxationer (Nordisk laerebog i kirurgi, 5. omarbejdede udg Khvn 1955, 4:o, s 649-752; 6. ujendrede udg 1957; 7. udg 1962, s 765 — 870: Ben- och ledskador: Allmän frakturlära /... Speciell del). — Personskada på förare eller passagerare vid olyckshändelse under bilkörning (Fylgiabladet, årg 46, 1956, Sthlm, 4:o, nr 9/10. Jubileumsnr, s 29 f, 35-39). - Injuries to the crucial ligaments of the knee joint as a surgi-cal problem (Wiederherstellungschirurgie und Traumatologie [även eng o fr titel], Vol 4, 1957, Basel & New York, s 181 -196). - Clarence Cra-foord (Acta chirurgica Scandinavica, Suppl n° 245. Papers dedicated to Clarence Crafoord, Sthlm 1959, s 9 — 11). — Diagnos och behandling av några traumatiska lesioner i knäleden (Medicinsk årsbok, 1959-60, Sthlm (tr Aalborg) 1959, s 276-293). - Vårt behov av tystnad (Röster i radio - TV, årg 28, 1961, Sthlm, 4:o, nr 7, s 40, 49). — De multipla skadorna och deras behandlingsproblem (Gjallarhornet, nordisk försäkrings-tidn, årg 71, 1961, Sthlm, 4:o, s 249-252). -Öppen behandling av frakturer och ledskador. Sthlm ... 1962. 179 s. - Meningslös buskbe-kämpning (Sveriges natur, Svenska naturskyddsföreningens tidskr, årg 55, 1964, Sthlm, s 165). — Foga samman. Episoder kring kirurgi, krig o blommor. Sthlm 1967. 205 s. — Bladen söm ingen räknar. Tankar om evolutionen. Sthlm 1970. 231 s. - Jorden i vårt hjärta. Sthlm 1974. 218 s. - Bearb: W H Cole & C B Puestow, Innan doktorn kommer, första hjälpen vid sjukdoms- o olycksfall, Sthlm 1948, 342 s (tills med H Casser-man); bidrag i: Tidskrift i militär hälsovård, 1932, 1936, 1940, 1943, Sthlm, Acta chirurgica Scandinavica, vol. 69, 1932, 75,1934, 79,1937-38, 82, 1939, 91, 1941, 92, 1945, 98, 1949, 101, 1951, 102, 1951, 103, 1952, 107, 1954, 110, 1955, 115,

1958, 121, 1961, Sthlm, Nordisk medicinsk tidskrift, 1936-38, Sthlm (tr Hfors), o Nordisk medicin, 1939-42, 1944-46, 1948, 1950-51, 1957, 1960-63, Sthlm, 4:o, Svenska läkartidningen, 1940, 1943, 1946, 1949, 1951, o Läkartidningen, 1966, Sthlm, Opuscula medica, 1956,

1959, 1963, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 27 juni 1957, nr 1 (ang professur i kirurgi vid Kl), o 14 dec 1962, nr 4, RA.

C Crafoord, Förord (I Palmer, Foga samman 1967); E Eriksson, I P, a great name in the history of cruciate ligament surgery (Clinical or-thopaedics and related research, 172, 1983); dens, nekr över P (DN o SvD 8 aug 1985); P C Jersild, Kirurgminnen [rec av P:s memoarer] (DN 9 dec 1967).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ivar Palmer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7988, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ejnar Eriksson), hämtad 2020-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7988
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ivar Palmer, urn:sbl:7988, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ejnar Eriksson), hämtad 2020-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se