Carl Palmstedt Målning (beskuren) av L Hansen, SPA

Carl Palmstedt

Född:1785-06-09 – 
Död:1870-04-06 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Kemist, Skolföreståndare, Kemitekniker


Band 28 (1992-1994), sida 680.

Meriter

2 Palmstedt, Carl, son till P 1, f 9 juni 1785 i Sthlm, Ridd, d 6 april 1870 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 31 juli 94, elev vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid univ i Greifswald 5 juni 01, kontorist vid Handelshuset G D Wilcke & Erdman i Sthlm 03-06, grundare av o delägare i Firma Martelleur & Co där 06 — 08, ägde Morstabergs säteri, Vårdinge, Sth, 08 — 15, deläg i Gripsholms kemisk-tekniska fabriker vid Mariefred 18, disponent där 20 — 25, disponent vid den från Gripsholm till Kummelnäs på Värm-dön, Sth, flyttade anläggn:en 25 — 28, förest för Chalmerska slöjdskolan i Gbg (invigd 5 nov 29) juni 28 —vt 52 o lär där i tillämpad fysik samt mekanisk o kemisk teknologi, prof:snhov 2 sept 30, ordf i Frivilliga brandkåren i Gbg 30 — 52, sekr i Gbgs o Bohus läns hushålln:sällsk 33 — 47, ordf i Konst- o slöjdfören där 41, i Gbgs slöjdfö-ren 46 — 52, sekr o föredragande led i bestyreisen för slöjdutställmarna i Sthlm 47 o 51, konsulterande i Kommerskoll från jan 53, led av centralkomm för 1862 års industri- o konstutställn i London 61, för 1866 års allm industriutställn i Sthlm 65, deltog bla i organiserandet av tekn skolor i Malmö, Eskilstuna o Norrköping. - LLA 22, LWS 30, LVA 38, LMA 56.

G 29 dec 1807 i Harg, Sth, m Eleonora Catharina Alner, f 2 juli 1785 där, d 2 febr 1829 i Roslagsbro, Sth, dtr till kh o prosten Martin Niclas A o Margaretha Juliana Sylvén.

Biografi

Vid sju års ålder undervisades P vid privatskola och senare under informators ledning. Tonvikten i studierna lades vid de moderna språken. Vid UU studerade han under två terminer filosofi, matematik, fysik, historia, estetik och naturalhistoria. Efter återkomst till Sthlm deltog han i undervisningen vid Tyska skolan i drygt två år. Sin fritid ägnade han i huvudsak åt fäktning, musik och poesi. Tillsammans med flera skolkamrater bildade han en teatergrupp; som musikalisk ledare fungerade J F Ber-wald (bd 4).

Trots den förutbestämda handelsbanan ville P studera medicin. Dessa studier påbörjades 1801 i Greifswald men fick hastigt avbrytas då P kallades hem till sin faders dödsbädd i juni 1803. Enligt moderns önskan började P på Handelshuset G D Wilcke & Erdmans kontor. Ett par år senare grundade han tillsammans med kassören hos Wilckes, L G Martelleur, en egen grosshandelsfirma. P satsade kapitalet men fick på grund av sin ungdom inte delta i firmateck- ningen. Hågen för handelsrörelse var måttlig, speciellt då rörelsen inte gav någon tillväxt av det insatta kapitalet. Resultatet av verksamheten föranledde P att pröva lanthushållning, och han inköpte Morstabergs (senare Molstaberg) säteri i Södermanland. Med all kraft inhämtade han de teoretiska och praktiska kunskaper som krävdes för att sköta ett lantbruk. I det för socknen nyinrättade jordbrukssällskapet arbetade P hårt för att införa odling av bl a klöver och rotfrukter. Hans intresse för sjukvården yttrade sig i att han aktivt arbetade för att sprida kunskap om sjukdomsbekämpning genom vaccination.

Lantegendomen Morstaberg såldes 1815 och P flyttade till Sthlm. Nedstämd och ensam efter separation från familjen delade han nu sin tid mellan studier i naturvetenskap och i konst, och han hjälpte sin svåger Lars Hjertström med varjehanda kontorsarbete. Hans intresse för musik och teater medförde att han snart kunde bryta sin isolering. Av en tillfällighet blev P bekant med förvaltaren J A Stenberg på Gripsholms kemiska fabriker och i dennes sällskap gjordes ett besök vid Gripsholm. Där mötte han J Berzelius (bd 4) och det vänskapsband som knöts varade fram till dennes död 1848. Den rastlöse P fick i sällskap med Berzelius trygghet och stabilitet i sin tillvaro. Han blev en flitig gäst i Berzelius' laboratorium. Sina tidigare förvärvade språkkunskaper utnyttjade P till att översätta flera av Berzelius' arbeten till tyska. 1818 köpte han hälften av Berzelius' andel i Gripsholms kemiska fabriker. Där fick P möjlighet att tillämpa de vetenskapliga rön han gjort i laboratoriet. P var under drygt fem år disponent för dessa fabriker till dess de ödelades genom brand 1825.

P åtog sig 1828 uppdraget att utforma och förestå den nyupprättade Chalmerska slöjdskolan i Gbg. Han fick under många år arbeta hårt för att skapa en skola för högre teknisk utbildning. Genom flit och ihärdighet i kombination med erfarenhet och framsynthet skapade P ett gott internationellt rykte för Chalmerska slöjdskolan, senare Chalmers tekniska högskola. Den nära vänskapen till Berzelius var av godo inte bara för skolans konsolidering utan även för P:s moraliska och vetenskapliga utveckling. Samtidigt som han var skolans föreståndare undervisade han där i fysik, kemi samt kemisk och mekanisk teknologi.

P:s höga arbetstakt undergrävde till slut hans hälsa. Vid 67 års ålder tog han avsked från Chalmerska slöjdskolan och flyttade till Sthlm. Han kunde njuta sitt otium cum dig-nitate, eftersom han ansåg att skolan fått den stabilitet han eftersträvat. I Sthlm upptogs tiden av olika uppdrag, bla för Kommerskollegium, där hans erfarenhet utnyttjades vid lösandet av tekniska och industriella problem. Han deltog också vid flera industriexpositioner. — P:s önskan att skriva och delge sina erfarenheter var stor. Över 300 tryckta artiklar flöt från hans penna, och i sin iver att sprida kunskap höll han ett stort antal föreläsningar i skilda ämnen.

Antingen det gällde inlägg i kulturdebatten eller ämbetsåligganden arbetade P så länge krafterna höll. Hans humör var växlande. Alltefter situationen kunde han vara charmerande och spirituell eller dyster och pessimistisk. Han ägde stor ansvarskänsla.Vid P:s bortgång framhölls hans plikttro- het, kunskapstörst och vilja att göra bestående insatser (Ny ill tidn). — P fick mottaga många sv utmärkelser och ett antal utländska ärebetygelser.

Författare

Jan TrofastSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Resedagböckcr o -antcckn:ar samt brevsaml (delvis publ, se Tr arbeten nedan) i VAB; en mindre brevsaml o självbiogr m m i NordM; handhar ang P även i Lcttströmska arkivet, Sköldnora kungsgård, Fresta, Sth. — Brev från P i GUB (bl a till S A Hedlund), KB (bl a till G Hyltén-Cavallius), LUB (bl a till F Ewerlöf), RA (bl a till C Sparre) o i UUB (bl a till G Clason, C G Löwenhielm, J H Schrödcr o många till C P Thunberg) samt i VA:s bibi.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om hästbönors odling i vexel-bruk på hård lerjord, jemte några upplysningar om deras skötsel, afkastning m. m. (LA, Annaler, årg 3, 1815, Sthlm, h 2, s 149-179). - Några underrättelser om en ny mjölkprofvare ... be-skrifning på detta instrument... uppfunnet af... Edmund Davy ... samt anledningen ... åtföljd af upplysningar om ... den mjölkprofvare, som här i Sverige blifvit inrättad; samlade (ibid, 9, 1821, tr 1823, s 105—140). — Beskrifning på ett handredskap till insamlande af gräsfrön, hufvudsakligen sådana, som växa på högstjelk, uppfunnen (LAH, 1827, Sthlm, s 184-188, 1 pl). - Anteckningar, rörande linets odling, vatten-rötning och skötsel, samlade under en resa i Finland om hösten 1827 (ibid, s 195 — 215). — Om mjölkens fördelaktigaste begagnande vid landtbruk, inrättade för beredning af smör och ost (ibid, 1828, tr 1829, s 100-138, 1 pl; sammandr efter Q] Twamley; utdrag i Arkif för hushållningen och näringarne, 1829, Sthlm, 4:o, s 151 f). — Om technologiska inrättningar och slöjde-skolor, med synnerligt afseende på Chalmerska slöjde skolan i Götheborg; vid denna läranstalts öppnande till undervisning d 5 nov 1829, framstäldt. Gbg 1829. 39 s. - Den eftertänksamma välgörenheten till behjertande. Gbg 1832. 4:o. 15 s. [Undert.] — Om tillverkning af ost (Wermlands hushålls-tidning, 1836, Carl-stad, 4:o, n:o 3, s [4 — 6]). — Öfvcrsigt af Chal-mers'ska slöjd-skolans i Götheborg arbeten och förhållanden [omsl; rubr:] sammandragen ur årsberättelserna o fullföljd intill slutet af år 1839, af skolans föreståndare. Gbg 1840. 7 s. [Anon.] — Några underrättelser om det lefvandc exemplar af Gymnotus clectricus, som förvarades uti det såkalladc Adelaidc Gallery i London, med hvilken fisk åtskilliga försök gjordes samt åskådades ... 1841 (Förhandlingar vid de skandinaviske natur-forskarnes tredje möte, i Stockholm d 13 — 19 juli 1842, Sthlm 1843, s 487-492). - Om den exposition af franska industriens produkter, som blifvit föranstaltad i Paris år 1844. Berättelse, afgifven till Kongl. commerce-collegium. Sthlm 1845. 169, (9) s, 1 vikt pl. - Några grunddrag till cn målning af poetens, litteratörens och konstnärens egenskaper. Föredr hållet i Konstnärsgillet (Svea. Folk-kalender, årg 4, 1848, Sthlm 1846[-47], s 94 — 97). — Berättelse om åtskilliga iakttagelser med afseende på slöjderne och några dcr-med gemenskap ägande ämnen, saml under en resa i Tyskland, Belgien o Frankrike, sommartiden år 1846; till K commerce-collegium afgifven. Sthlm 1847. (8), 143 s. - Berättelse om expositionen af svenska slöjdalster i Stockholm år 1847; på nådigste befallning afgifven. Sthlm 1847. 68 s.

— Öfversigt af Chalmersska slöjdskolans i Göthe-borg arbeten och förhållanden, sammandragen ur årsberättelserna samt Berättelse om undervisn, öfningar o arbeten inom Chalmersska slöjd-skolan under läsåret 1847 o 48. Gbg 1.848. 28 s. -Om uppfinningen af de tidmätare, som vi kalla ur. Föredr hållet af ordföranden ... d 24 okt 1847 / Reseminnen från Aachen. Föredr, hållet i Bildnings-cirkeln af ... d 7 nov 1847 (Minnesbok för Bildnings-cirkeln i Götheborg, h 1, Gbg 1848, s 7 — 33). — Slutbetraktelser. Ur ett föredr om ångfartyg, hållet af ordf d 23 jan 1848 / Resan på jernvägen. Slutet af ett föredr om jernvägar, som hölls af ordf d 5 mars 1848 (ibid, 2, 1848, s 44-51; anon). — Om teknisk undervisning i Sverige, med afseende förnämligast på Kongl. teknologiska institutet (Tekno-kemisk journal, årg 2, 1848, Sthlm, s 292-300). - En öfverblick af slöjd--expositionen i Malmö. Malmö 1849. 15 s. — Berättelse om expositionen af svenska slöjdalster i Stockholm år 1851; på nådigste befalln afg. Sthlm 1851. 45 s. — Några meddelanden rörande Slöjd--föreningens i Götheborg åtgärder till nytta för industrien i staden och orten samt till undervisning för fabriksägares, fabrikanters och handt-verksmäns m. fl. arbetare; i dec månad 1851, förf o utg af Slöjd-föreningens n. v. ordf. Gbg 1851. (16) s. [Anon.] — Om en jättegryta nära Göteborg (VA, Öfversigt af ... förhandlingar, årg 7, 1850, Sthlm 1851, s 256-260, 1 pl-bl). - Kropparnes sferoidal-tillstånd. Hist notis (ibid, s 281—290).

— Om klockvinklar af stål och fördelen af deras användande såsom ringklockor i kyrktorn, der icke allt för stora klockor vore behöfliga (VVSH, Ny tidsföljd, h 2, Gbg 1851, s 1-24, 1 vikt pl; även sep: Afhandling om ... ringklockor, der ...).

— Några underrättelser om Slöjd-föreningens i Götheborg söndags- och afton-skola, medd af denna skolas stiftare. [Rubr.] Malmö 1852. 4 s. — Platina funnen vid så kallad skedning af silfver-mynt vid Kongl. myntet i Munchen (VA, Öfversigt ..., 9, 1852, tr 1853, s 220-222). - Om lysgas af stenkol och ved samt andra växtämnen, dess beredningssätt och användande (Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik m. m., årg 4, 1853, Sthlm, 4:o, s 84-88, 129-137; även sep, 8:o, 42 s). — Om gasmätare eller gas-ur jemte beskrifning och ritningar uppå Edge's gas-ur samt den af R. Blochmann sen:r i Dresden sammansatta, förbättrade gasmätaren (ibid, s 112 — 116). — Tillverkningen af knifsmidevaror och saxar i Shef-field och Solingen / Smergelfilar, att begagna på glas o metall; af Karl Karmarsch (ibid, s 157 — 159; undert: P.). — Några underrättelser om femtonde klassens af juryn vid 1855 års allmänna exposition i Paris arbeten med granskning och bedömande af stål och stål-arbeten, sv representantens deltagande i dessa arb, jemte åtskilliga ... omständigheter, utg o medd k komitén för utväljande o insändande af bidr ... Sthlm 1855. 32 s. - Köttskorpor. [Rubr.] Sthlm 1855. 6 s. [Efter fr tidskr.] — Anmälan om inrättande i Stockholm af ett permanent museum för naturvetenskap, slöjd och konst jemte populära föreläsningar uti åtskilliga vetenskapsgrenar. [Rubr.] Sthlm 1855. 4:o. (2) s. [Undert.] — Om stål och stålarbeten, undersökta o bedömda af juryns femtonde klass vid allmänna expositionen i Paris år 1855; jemte åtsk ... underrättelser förslag, m. m. Sthlm 1856. (10), 191 s, 1 vikt pl. — Nouveau genre de cloche. Extrait d'un mémoire sur une cloche nou-velle en acier dite cloche angulaire (Bulletin de la Société d'encouragement pour 1'industrie natio-nale, année 55 (serie 2, T 3), Paris, 4:o, s 98 — 103, 1 pl). — Note sur une cloche nouvelle en acier, dite ... (ibid, 56, 1857, .s 665-667). -Anteckningar rörande myrodlingarne på Gotland. Föredr, hållet vid K landtbruks-akademiens sammankomst d 22 jan 1859 (Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, årg 4, 1858, Sthlm, 4:o, s 456-458; även sep, 1859, (4) s). -Om plantering och skötsel af mulbärsträd samt silkesodling i några delar af Tyskland jemte underrättelser om silkesmaskarnes sundhetsför-hållande ni. m. i Frankrike ... saml under en ... resa. Berättelse afgifven till Sällskapets för inhemsk silkesodling förvaltnings-utskott. Sthlm 1859. IV, 47 s. — Om humleodlingen på Gotland, F'öredr, hållet i K landtbruks-akad. [Rubr.] Sthlm 1859. 4:o. (2) s. - Klockvinklen. Ändring o förbättr af denna ringningsanstalt (VVSH, 6, 1859, s 83-90, 1 pl-bl; även sep, u o o å, 8 s, 1 pl-bl). — Åtskilliga uppgifter och beräkningar, rörande afkomsten i silkesmaskägg o silkeshylsor samt föda för silkesmaskar, m. m. uti Frankrike, jemförda med ... i Sverige ... (Berättelse om mulbärsplanteringen och silkesodlingen under år 1858, afgifven till Sällskapet för inhemsk silkesodling d 31 dec 1858 Sthlm 1859, s 23-26). -Handeln med blomsterlökar i Holland och ett besök uti en bland de förnämsta blomsterhandels--trädgårdar invid Haarlcm (Tidskrift för svenska landtbruket..., 5, 1959, s 57 f). — Om silket och sidenväfnadsindustrien, förnämligast i Sverige. Föredr, hållet på föranstaltande af sidenfabriks--societetcn i Stockholm, d 20 jan år 1861 ... Sthlm 1861. IV, 25 s. — Om angelägenheten, att här i Stockholm inrätta ett museum för naturvetenskap, slöjd och konst. Sthlm 1861. 12 s. [Ur NDA s å.] — Underrättelser om silkesodlingjem-te plantering samt skötsel af mulbärsträn och buskar, inhemtade på en resa i Tyskland ... år 1860 (Berättelse om mulbärsplanteringen ... 1860, tr 1861, s 21 —40). — Meddelanden rörande plantering och skötsel af mulbärsträn och buskar, silkesodling i allm o särskildt med afseende på införande o uppfödande af larven till fjärilen Saturnia Cynthiam. ni. (ibid, ... 1861, tr 1862, s 17-36). — Om hvitbetodlingen på Gotland under nästlidna året 1861, afkomsten dcraf å vissa trakter af ön, de å hösten med framgång anställda försöken att af hvitbetsaften bereda sirap, samt den fördel, som anläggningen af en stor hvitbetsockerfabrik der bör kunna medföra. Föredr, hållet i K landtbruks-akad d 12 april 1862. [Rubr.] Sthlm 1862. 3 s. — Om hvitbetsodlingen på Gotland år 1861. Föredr i K. landtbruks-akad (Tidskrift för svenska landtbruket 8, 1862, s 350 f). - Om konst-och slöjdexpositionen för hertigdömet Nassau, öppnad i Wiesbaden d 19 juli 1863; berättelse afgifven vid Svenska slöjd-föreningens allm sammankomst d 7 okt s å. Gbg 1863. 12 s. — Om uppfinningen af ur samt om urmakerikonsten, betraktad som industrigren. (Föredr vid Sv slöjdföreningens allm sammankomst d 4 nov 1863.) [Gbg 1863.] 18 s. — Berättelse innefattande meddelanden rörande allmänna industri- och konstexpositionen i London år 1862, förnämligast ang tjugondeförsta klassens deltagande i undersökningen o bedömandet af de insända o utställda ... art (Tidskrift för teknologi, 1863, Gbg, s 129—150; även sep, u å, 24 s). — Minnesord öfver Gustaf Frik Pasch ... i Kongl. patriotiska sällskapets allm sammankomst d 31 okt 1862. Sthlm 1863. 15 s. [Förk utg:] Gustaf Erik Pasch. Professor (VA, Lefnadsteckningar öfver ... ledamöter, bd 1, Sthlm 1869-73, s 337-348 [1870]). — Underrättelser från Allmänna industri- och konstexpositionen i London, tillhörande silkesodlingen ... Sthlm 1863. 24 s. [Berättelse om mulbärsplanteringen ..., 1862, tr 1863, bilaga.] — Om silkesodling, upphaspling af silke m. m. i hertigdömet Nassau år 1863 jemte åtskilliga andra underrättelser i ämnet ... Berättelse afgifven till Sällskapets ... förvaltningsutskott. Sthlm 1864. 26 s. -Ännu några ord, med afseende på grundläggande i Stockholm af ett museum för naturvetenskap, slöjd o konst, genom inköp af med. d:rn m. m., herr N. P. Hambergs samlingar i denna väg; vördsammast yttrade. [Rubr.] Sthlm 1864. 4:o. (2) s.

— Om tillverkningen af stearinljus, dess införande o framgång i Frankrike samt förnämligast i Sverige. Föredr, hållet vid Sv slöjdföreningens allm sammankomst d 4 jan 1865. Gbg 1865. [Omsl.] 24 s. — Eldsläckning, räddning af i fara stadda menniskors lif samt bergning af lösegendom under vådeldar, betraktade efter vår tids förh. Sthlm 1865. 16 s. — Öfversigt af silkesodlingen, silkesmaskars vård o några af denna näringsgrens förhållanden. Efter en på tyska språket utg tabell, sammanfattad. Sthlm 1865. 6 s. [Makulerad; omtr:] 6 s, 1 pl. [Även:] 8 s. — Om valnötträdet och dess odling i Sverige. (Föredr hållet i Landtbruks-akad ... d 22 april 1865) (LA, Tidskrift, 1865, s 226-233). - Köttextrakt, extrac-tum carnis, betr såsom ett af de yppersta födoämnen ... Efter nyligen saml underrättelser, till allmännare kännedom här i Sverige, omförmäldt. Gbg 1865. 16 s. [Ur Sv slöjdföreningens handl o tidskr ...så.] — Underrättelse om ett nytt sätt att restaurera af ålder eller andra inflytelser skadade oljefärgstaflor; saml o utg. Gbg 1865. 26 s.

— Några tillägg vid underrättelserna om köttex-traktet och köttskorporna. Gbg 1866. 4 s.

— Beskrifningar öfver bränslebesparande kok--kärl, ugnar o anstalter samt köksspislar, med åtföljande afbildningar. Gbg 1866. 28 s, 2 vikta pl. — Edouard Du Puy. Minnesteckn. Framställd vid minnesfesten inom K musikaliska akad d 24 mars 1866. Sthlm 1866. 24 s, 1 pl. - Cartesii hufvudskål. Några upplysn om rätta förhållandet med denna relik samt hist underrättelser äfven om den store filosofen o vetenskapsmannen, hvil-ken samma hufvudskål i lifstiden tillhörde. [Rubr.] Sthlm 1866. 8 s. [Ur NDA s å.] - Om mulbärsträdplantering, silkesodling samt silkesmaskars sjukdomsförhållanden. Iakttagelser, saml under en resa i Tyskland ... 1865, jemte meddelanden ... Sthlm 1866. 23 s. [Berättelse om mulbärsplanteringen ... 1865, tr 1866, bilaga.] — Silkesmasken och dess förvandlingar samt silkets beredning till användande i samfundslifvet. Sthlm 1867. 9 s. - Några blad ur silkesodlingens allmänna historia. Sthlm 1867. 8 s. — Underrättelser om silkesodlingen i Sverige, fr o m år 1735, t o m år 1866. Sthlm 1867. 26 s. - Kli-bröd, ett nytt medel att bidraga till afhjelpande af brist på födoämnen. Sthlm 1868. 8 s. — Tvenne berättelser. [1. Gannal och hans sätt att balsamera döda kroppar ... 2. Om ett öfver 100 år efter döden funnet förtorkadt lik ...] Sthlm 1868. 16 s. -Historisk öfversigt af Chalmersska stiftelsens och Statens teknologiska läroanstalts tillkomst och undervisningsarbeten m. m. från tiden för stiftelsen ijuli månad år 1811 tömd 15 juni 1869 samt dess inflyttn i sina nya byggnader. Gbg 1869. 53 s, 3 vikta tab, 1 pl. (Tills med E v. Schoulz.) - Om fogelbon och hjelpmedel till underlättande af vissa foglars byggnadsarbeten (LA, Tidskrift, 1869, s 49-53; även sep, Sthlm 1869, 7 s; omtr: Tidning för trädgårdsodlare, årg 8, 1869, Sthlm, 4:o, s 42 — 44). — Om tonhöjden och bestämmandet af en normal-stämgaffel (MAH, 1867, Sthlm 1869, s 46 — 67). — Magnus Martin af Pontin. K förste lifmedikus o medicinalråd (VA, Lefnadsteckning-ar 1, 1869-73, s 124-145 [1869]). -Brevväxlingen mellan Jöns Jacob Berzelius och C P. Utg ... genomj Trofast. D 1 -3. Sthlm 1979-83. L 1979. 319 s. 2. 1981. 497 s. 3. 1983. 496 s. — Årsberättelser för Chalmerska slöjdskolan 1830-41, 1844-52, under växlande titlar: Första pröfningen / Pröfning / Tredje —Fjerde års-pröfningen med eleverne uti Chalmerska slöjde skolan i Götheborg, Gbg 1830 — 33 (anon), Berättelse om (fortgången af) undervisning/ens och arbetens/arbetets ... (Svenska industriföreningens tidskrift, 1835: n:o [6, 8], 1836: [7], 1837: [6], 1838: [8], 1839: [6], Sthlm), Chalmerska slöjdskolan i Götheborg ... [endast utdrag] (Tidning för näringarne, 1840: 7, 1841: 20, Sthlm, 4:o), [för 1841/42 o 1842/43 ej tr,] Berättelse om undervisningen o arbetet inom Chalmerska slöjdskolan ... 1843 till... 1844 (Sveriges stats-tidning eller Post- och inrikes tidningar, 1844, Sthlm, fol, nr 151 — 154, [åter sep:] Chalmersska slöjd-skolans årsberättelse ... 1845—46, Berättelse om undervisning, öfningar och arbeten inom ..., Berättelse ... under läsåret 1847 o 48 (Öfversigt af Chalmersska slöjdskolans i Götheborg arbeten ... samt Berättelse ..., 1848, s 19 — 28), Chalmersska slöjd-skolans årsberättelse 1849 — 50, ... berättelse för läsåren 1850-1852 1852, alla Gbg; bidrag i: Götheborgs och Bohusläns kongl. hushållnings-sällskaps handlingar, i sht för år 1846-49, Gbg 1845-50, Berättelse öfver förhandlingarne vid det fjerde allmänna svenska landtbruksmötet i Malmö 1849, Sthlm 1850; Tid- skrift för teknologi, 1863, forts: Svenska slöjdföreningens handlingar och tidskrift för teknologi, 1865 — 66, Gbg, mindre bidr, även under sign P, i Tekno-kemisk journal, 1847-48, Sthlm, KrVA, Handlingar o tidskrift, Sthlm, Läsning för folket, Sthlm, o Dinglers Polytechnisches Journal, Stuttgart, 4:o; vidare i Post- och inrikes tidningar, Aftonbladet, GHT, Eskilstuna tidningar o från 1850-talet främst Svenska tidningen Dagligt allehanda i Stockholm, forts: NDA (bl a ett 30-tal 1860 — 64 under rubr Svensk industri).

Utgivit: Götheborgs och Bohus läns kongl. hushållnings-sällskaps berättelse för år 1834(— 1838, 18[43]-46), Gbg 1835-47. [Anon.] 1834-1836 [omsl]. 1835-37. 12, 19, 20 s, 2 pl. 1837-1838. 1838-39. 36 s, 1 pl, 24 s. 18[43]-46. 1844-47. 23, 28 s, 1 pl, 64 s, 2 pl, 91 s.

Översatt: J.Jacob Berzelius, Lehrbuch der Chemie, Bd 1, 2. verbesserte Aufl Dresden 1823, 736 s, 4 vikta pl (tills med K. A. Blöde), o bd 2, 1824, 777 s; G Linley, National-hymn efter engelska national-hymnen "Queen Victoria God protect!" ..., fritt bearb ..., Sthlm 1851, 4:o, (1) s; många bidr i bl a LA, Annaler, 1819-21, Sthlm, Blekinge läns hushålls-tidning, saml 4, Carlscrona 1820, 4:o, Götheborgs o Bohus läns k hushållnings-sällskaps handlingar, 1849, Gbg; enl uppg 20 sv akad avh till tyska i Journal fiir Chemie und Physik ... hrsg v J S C Schweigger, 1818-22, Munchen, o en till fr i Annales de chimie et de physique, 1820, Paris.

Källor och litteratur

Källor o litt: Ericsbergsarkivet, autografsaml, RA.

G Bodman, C P, utställn:experten o museimannen (Daedalus 1953); dens, C P o "Chalmers" (Chalmers tekn högskola 1829 — 1954. Minnesskr ..., 1954); nekr över P (Ny ill tidn 16 april 1870); C Rydqvist, C P (Lefnadsteckn:ar öfver VA:s ... led:er, 1, 1869 - 73); Sv biogr lex, N F, 8 (1879 -81); H G Söderbaum, Jac Berzelius, 2-3 (1929-31).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Palmstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8015, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Trofast), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8015
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Palmstedt, urn:sbl:8015, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Trofast), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se