Palmstierna (Palmstjerna), släktBand 28 (1992-1994), sida 684.

Biografi

Palmstierna (Palmstjerna), släkt, härstammande från kh Magnus Petri (d 1614; bd 24) i Stigtomta, Söd, vars fyra söner kallade sig Schillerus efter faderns boställe Skillra. Bland dem var Carolus Schillerus (d 1655), som studerade i Wittenberg från 1608, i Rostock från 1610 och i Uppsala från omkring 1614 samt blev kh i Åker, Söd, 1620, prost 1624 och kh i Flöda, Söd, 1636. Dennes son sekreteraren i Svea hovrätt Samuel Schiller (1618-65) adlades 1651 med namnet Schillerjeldt, blev s å assessor och var från 1660 riddarhussekreterare. Denna släktgren dog ut redan 1695 med hans söner. Carolus Schillerus' brorson Magnus Schiller (1614—71) blev 1649 riddarhussekreterarens adjutant och innehade 1655—57 den nyinrättade tjänsten som riddarhusfiskal. Från 1655 till sin död var han också assessor i Svea hovrätt.

Dennes son kommissarien i kammarrevisionen Magnus Schiller (1666—1716) blev, sedan han med brev, som numera visat sig vara förfalskade, styrkt härstamning från medeltida personer med namnet Kule, adlad med namnet P 1692. Senare blev han assessor i Göta hovrätt 1700 och lagman i Skåne och Blekinge 1707. Bland P:s gods märks framför allt säteriet Sonstorp i Hällestad, Og, som han köpt 1699.


Hans son riksrådet Nils P (P 1) blev friherre 1747. I äktenskap med en dotter till riksrådet Swen Lagerberg (bd 22) var han far till Sven Palmstjerna (1756-1828). Denne blev sårad flera gånger 1789 och 1790 under kriget i Finland, befordrades till överstelöjtnant och kommendant på Dänholmen vid Stralsund 1807 och blev tillfångatagen vid fransmännens överrumpling av Dänholmen så. Efter sin återkomst från fångenskapen i Longwy i Frankrike 1810 blev Palmstjerna bataljonschef vid Gotlands allmänna beväring 1811 och vid Gotlands nationalbeväring 1812. 1815 fick han överstes nhov.

Hans äldre bror blev far till generallöjtnanten och ministern Nils Fredric Palmstjerna (P 2) och till statsrådet Carl Otto Palmstjerna (P 3).

Den sistnämndes son Henric Magnus Alexander P (1821—85) var överste och sekundchef för Livregementets grenadjärer 1868—81 samt ledamot av Södermanlands landsting 1863-83 och av FK 1867—68 och 1881—85. 1865 köpte Henric P Skenas i Västra Vingåker, Söd.

Henric P:s bror Carl Fredrik Herman P (1823—96) befordrades i UD till kabinettssekreterare 1859, blev ministerresident i Haag 1864, var envoyé i Konstantinopel 1865 — 68 och ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1880—93 samt blev överceremonimästare och introduktör för främmande sändebud 1883. I stadsfullmäktige gjorde sig Carl Fredrik P känd som en enveten sparsamhetsivrare. Han medverkade bl a till "brännvinskungen" L O Smitts utomparlamentariska sparsamhetsdemonstration 1884. Efter sin fars efterlämnade memoarer (E 5035, RA) publicerade han med åtskilliga förkortningar och uteslutningar Berättelser ur friherre Carl Otto P:s lefnad (1880). Hans egen berättelse från den danska krisen 1863—64 trycktes i HT 1947. I äktenskap med en dotterdotter till hovjuveleraren Michael Benedicks (bd 3) blev han far till Agnes Selma Marie-Louise Ingelman, f P (bd 20, s 9) och till statsrådet Erik Kule P (P 5).

Den sistnämndes son Bo Carl-Fredrik Kule P (1903—93) blev fil kand i Uppsala 1926, var 1929—30 en av delegaterna i Moskva för Kommittén för gemensam nordisk utforskning av ryska arkiv, blev fil lic i Sthlm 1930 och fil dr på avhandlingen Sverige, Ryssland o England 1833-55 (1932). Carl-Fredrik P tjänstgjorde 1932—51 i RA, där han blev eo arkivarie 1944, och var marinstabens sjöhistoriska avdelnings arkivarie 1934 — 37, försvarsstabens krigshistoriska avdelnings arkivarie 1937—51, handsekreterare hos kungen 1951—75 och dennes bibliotekarie 1951—80. Bland hans talrika senare skrifter märks A short history of Sweden (tills med R Svanström, 1934), Östeuropa från turkväldets höjdpunkt till Rysslands maktuppsving (tills med T Söderberg, Bonniers ill världshist, 5, 1937), Carl XII:s död (tills med A Sandklef m fl, 1940), De tyska stormakterna o Östeuropa 1700—1815 (Bonniers ill världshist, 6, 1944), Oscar I (tills med A Söderhjelm, 1944) samt memoarverken Stormig idyll (1971), Bränn dessa brev. Människor - miljöer 1921—45 (1973) o Fjädern i min hand. Minnen 1945-73 (1976). P utgav också utdrag ur sin syster Margareta P de Seynes' (1905 — 42) brev under titeln Lågande längtan bara ... (1945, senare uppl 1946, 1947, 1951, 1956 o 1969), översättningar av Napoleons gemål Marie-Louises brev till sin make 1813—15 under titeln Mon cher ami (1955) samt Goethe-översättningarna Väst-östlig divan (1959) o Idé o kärlek (1967). Han var gift med hovmarskalken Elisabeth P, f Tham (f 1917).

Äldre bror till Carl-Fredrik P var överläkaren vid Gävle lasaretts kvinnoklinik Edvard Erik Kule P (1900—83). Kule P:s skriftställarskap omfattar bl a arbeten i ob- stetrik-gynekologi, kirurgi och radiologi samt artiklar i dagspressen i medicinvetenskapliga och socialmedicinska frågor. Han var far till docenten Hans Allan Kule P ( P 6) och till scenografen, skulptören och keramikern Gunilla P-Weiss (f 1928), som var gift med konstnären Peter Weiss (1916—82).

Bror till Henric och Carl Fredrik Herman P var statsrådet Nils Axel Hjalmar P (P 4). Hjalmar P var far till Eleonora (Ellen) Wilhelmina P (1869—1941), gift 1896—1911 med majoren friherre Samuel Henrik Fabian Lilliecreutz. Hon var 1910—11 ordf i Jönköpings lokalförening för kvinnans politiska rösträtt. 1915 deltog hon i Haag i bildandet av Internationella kvinnokommittén för varaktig fred (från 1919 Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet), i vars sv sektion hon var sekreterare 1915—19. P var också 1919—22 den första ordföranden i föreningen Rädda barnen, till vars bildande hon varit en av initiativtagarna. Hon var även ordförande 1928—39. Här lade hon ner ett mycket stort arbete på att hjälpa de nödlidande barnen efter första världskriget. Hennes brorson Nils-Fredrik Claes P (1919—90) blev överste för Svea flygflottilj 1963 och generalmajor 1970 samt var chef för Militärhögskolan 1976-84. Nils-Fredrik P var expert i 1960 och 1962 års försvarskommittéer och i 1966 års försvarsutredning. Från 1952 var han led av styr för järnmanufakturföretaget HDF-bolagen i Halmstad där han kort före sin död utsågs till styrelsens ordförande. Hans farbror Nils Otto P (1871—1943) blev kapten 1905 och VD i Östra Skånes järnvägsab 1908 och i Östra Skånes nya järnvägsab 1929. Otto P var den drivande kraften vid tillkomsten av Kristianstads idrottsplats, som invigdes 1917, och var ordf i Idrottsföreningen Kamraterna i Kristianstad 1919—26 och i Skånes idrottsförbund 1925—33 samt ledamot av Riksidrottsförbundets överstyrelse 1928-34. 1917 och 1918 var han landstingsman. Hans son Carl Otto P (1900—66) ärvde 1933 Maltesholm i Östra Sönnarslöv, Krist, efter sin morbror Jacob De la Gardie och blev ryttmästare 1935 och hovjägmästare 1941. Carl P blev i äktenskap med en dotterdotter till bankdirektör A O Wallenberg far till bankdirektör Jacob P (f 1934).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o lill: Allmänt: T Berglund, Nils Hanssons i Främsbacka ättkar (Individ o hist, 1989), s 13 o 15; Carl-Fredrik P:s inledn till sin förteckn över P:ska släktarkivet, RA; Elgenstierna; S Stenström, Gregorius Kuhla (Genealog tidskr 3:7-9, 1952-54), s 49; F Wernstedt, Släkten Kulberg (PHT 1936), s 184.

Carolns Schillerus: R Bennett, Flöda kyrka (Sveriges kyrkor, 205, 1988), s 1 14 o 132; C Callmer, Sv studenter i Wittenberg (1976); dens, Sv studenter i Rostock 1419-1828 (1988); Frälseg, 2: 1—2; J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Strängnäs hm, 1 -3 (1897-99); d:o, 2 (1964).

Samuel Schillerfeldl: Adelsbrev, vol 4, Biographica o Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; N Ahnlund, Ståndsriksdagens utdaning (Sveriges riksdag, 3, 1933), s 490; Anjou; Frälseg, 2:1 -2; Lagerholm, a a; Lags o doms; Sveriges riddarhus (1926); UUM 1 o 4 (1900-71); G Wittrock, Carl X Gustafs testamente (1908), s 184, 217, 276 o 326.

Magnus Schiller: Anjou; M P:son Blixcncrons almanacksanteckn:ar i'UUB (PHT 1929), s 108; Frälseg, 1:2; A Grape, Ihrcska handskr:saml:en, 2 (1949); Lagerholm, a a; Lags o doms; Sveriges riddarhus (1926); UUM 1 o 4 (1900-71).

Magnus P: RR 1692 juli-aug, f 2-4v, Adelsbrev, vol 11, Biographica P 6 o S 12 a, E 4991: uppg:cr om släkten Kule, E 4993: Christina Maria Trösts anteckmar, särsk p 29, o Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; I Friedlaender, Pcringskölds Diplomatarium (1971), s 304-308, Frälseg, 2:1-3:2 o 4:2-3; S Hedar, Enskilda arkiv under karolinska enväldet (1935); J Kleberg, Kammarrevisionen — kammarrätten 1695 — 1940 (1940); dens, Kammarkoll 1634-1718 (1957); Lagerholm, a a; Lags o doms, J Liedgren, Förlusterna av mcdcltidsbrcv i slottsbranden 1697 (Ar-kivvetenskapl studier, 6, 1987), s 216; O Lindqvist, Jakob Gyllenborg o reduktionen (1956); A Munthe, Studier i drottn Kristinas o reduktionens hist (1971), s 406 o 448; Å Nisbeth, Östergötland, 2 (Slott o herresäten i Sverige, 1971), s 172; (J Odencrants,] K Götha hofrätts presidenter, led:er o betjäning (1803); I. Sjödin, Kanslistilar o medeltida arkiv, 1 (MRA 1939), s 122; UUM 1 o 4 (1900-71).

Sven Palmstjema: P Sondéns ms Militära chefer i sv armén, RA, o där anf källor; G Björlin, Sveriges krig i Tyskland 1805-07 (1882), s 221 f; H E Charlottas dagbok, 3 o 8 (1907-39); J A Ehren-ströms efterlemnade hist anteckmar, 1 (1882), s 225, 447 o 468, samt 2 (1888), s 26, 37, 43, 50, 53, 73,84, 121, 165o451 f; K Göta art:reg, 1-2 (1954-62); UUM 3-4 (1925-71); A Wijkmark, Gottlands trupper 1811–1904 (1904).

Henric Magnus Alexander P: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; TU 7:91, KB; J A Almquist, Söd.s k hushålln.sällsk 1814-1914, 2 (1914); S Björkblom, Söd:s landsting (1942), s 464; A Brau-nerhjelm, K lifreg:s häst hist, 5:2 (1922); F v Dardel, Dagboksanteckmar 1873-76 (1916); Hulthander; A Lewenhaupt, En färd till minne- nas värld (3. uppl 1936; personreg i dens, Sv sjuttiotal, 2. uppl 1937); P v Möller, 1867 års FK (1875); T Nevéus, Ett betryggande försvar (1965); SPG; B G Söderberg, Södermanland, 2 (Slott o herresäten i Sverige, 1968), s 102 o 104.

Carl Fredrik Herman P: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; TU 7:91, KB; S Clason, Skods-borgsmöteto Ulriksdalskonferensen (HT 1914), s 63, 72, 79, 89, o 98; F v Dardel, Minnen, 3-4 (1912-13); dens, a a 1916; dens, Dagboksan-teckmar 1877-80 (1918); S Eriksson, Sv diplomati o tidmpress under Krimkriget (1939); dens, Carl XV (1954); C Hallendorff, Oscar I, Napoleon o Nikolaus (1918); E Hedin, Den skandinaviska alliansfrågan 1857 — 63 intill Ulriksdalskonferensen (1953); [J C Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 9 o 12 (1873 — 74); Hulthander; Lewenhaupt, a a:n; F Lindberg, Växande stad. Sthlms stadsfullm 1862-1900 (1980); V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863-1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm^ femtioårsjubileum, 1913); E Möller, Skandinavisk Straeben og sv Politik omkr 1860 (1948); Ny ill tidn 1896, s 41; C F Palmstierna, Från "Solnedgångens" Uppsala (Ergo 1927, s 122); dens, Sverige, Ryssland o England 1833 — 55 (1932); dens, Nils Fredrik P (PHT 1933); dens, Ett bidr till historien om den polit skandinavismens sammanbrott 1863-64 (HT 1947); W Swalin, Bidr till K M:ts hofs personalhist under det senaste århundradet, 1 (1888); dens, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); Sveriges riddarhus (1926); A Söderhjelm o Carl-Fredrik P, Oscar I (1944); Ur Louis De Geers brevsaml (1929); KA Wengström, Carl Otto P:s berättelser i källkritisk belysn (HT 1958); dens, Uteslutna partier ur Carl Otto P:s berättelser (HT 1960).

Bo Carl-Fredrik Kule P: RA:s ämbetsarkiv D I ba: 4, p 41 f, Herman Brulins handarkiv, vol 1: Personalärenden: kuvertet "P", Kommittén för nord utforskning av ryska arkiv, vol 1, 2, 5 o 7, RA; P Anger, Carl-Fredrik P till minne (SvD 30 okt 1993); A Bergmark, Hos "gamle kungen" (SvD 20 febr 1993); Carl-Fredrik P (DN 28 okt 1993); Carl-Fredrik P död (SvD 27 okt 1993); B Dcgerman, Den siste herrskapsturisten (Dala-Demokraten 25 aug 1990); R Halidén, "Fjädern i min hand", En pinsam självbelåtenhet (DN 7 okt 1976); B Hennings, Resa genom sju decennier (1963), s 188, 206 o 208; A Heymowski, Carl-Fredrik P till minne (SvD 12 nov 1993); C G Laurin, Liv o konst (1946); U Lindgren, Carl-Fredrik P. En bibliografi (1973); MRA 1929, s 5, 1930, s 8, 1931, s 4, 1932, s 7 o 10, 1933, s 12, 1934, s 3, 12 o 17, 1935, s 17 o 21 f, 1936, s 14 o 17, 1937, s 11 o 16, 1938, s 13 o 16 f, 1939, s 17, 1940, s 10, 1941, s 9, 1942, s 9, 1943, s 7, 1944, s 4o 9, 1945,s7foll f, 1946-47,sl0, 16o72, 1948, s 14, 1949-50, s 13 o 73, samt 1951 -52, s 12 o 73; T Nyblom, De nya herrarna (1945), s 84-90; SFL 1941 -75 (1953-81) o där anförd litt; SMoK; Socialistbaronens son (S-T 21 febr 1963); Sv uppslagsbok; G U[nger], Historiker, humanist o hovman (SvD 21 febr 1963; nästan oförändrat omtr i dens, Profiler, 1966); dens, En karl för sin hatt (SvD 17 febr 1973); Väd 1993 (1992); Väv (1945-50); d:o (1962-68).

Edvard Erik Kule P: Kule P (SvD 12 okt 1983); Kuie P död (DN 12 okt 1983); Sv läkare (1959); Väd 1983 (1982); Väv (1962-68).

Eleonora (Ellen) Wilhelmina P: [S Höjer,] Trettio år i fredens tjänst (1945), s 9 f o 12; N S Lundström, Sv kvinnor i offentl verksamhet (1924); G Marcus, Ellen P död (SvD 4 dec 1941); SMoK; Väd 1941 (1940); C Österberg m fl, Sv kvinnor. Föregångare. Nyskapare (1990).

Nils-Fredrik Claes P: Nils-Fredrik P (SvD 9 aug 1990); Nils-Fredrik P har avlidit (DN 9 aug 1990); W Odelberg, Generalmajoren frih Nils-Fredrik P (KrVAH 1990, s 209); Väd 1989 (1988); Väv (1962-68); L Ågren, Nils-Fredrik P. Till minne (SvD 24 aug 1990).

Nils Olto P: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:440, blad 256-260, o DIA BA:2, blad 157-161, 31, blad 308-313, 38, blad 134, o 47, blad 217-222, RA; Allhems sportlex, 3 (1951); H Carlsson, Krist:s landsting 1862-1962 (1962), s 206; J Lindroth, Idrott mellan krigen (1987); NF:s sportlex, 5 (1943); Otto P död (SvD 22 jan 1943); Porträttgalleri omfattande stadsfullm o magistrat i Kristianstad 1863-1914 (1914); SPG; Sv folkrörelser, 3 (1939), s 597.

Carl Otto P: Carl P (SvD 13 okt 1966); Friherre avled under älgjakt (DN 13 okt 1966); S T Kjellberg, Skåne, 3 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 184 o 190; Väv (1945-50).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Palmstierna (Palmstjerna), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8017, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8017
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Palmstierna (Palmstjerna), släkt, urn:sbl:8017, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se