Nordenflycht, släktBand 27 (1990-1991), sida 233.

Biografi

Nordenflycht, släkt, enligt obestyrkt uppgift (X 18) härstammande från en handelsman i Västerås vid namn Johan Larsson; av de båda personer med detta namn, som i mitten av 1600-talet kunnat beläggas i denna stad, blev den ene (d 1661, 61 år gammal) rådman 1637, och han var riksdagsman 1649; det förefaller sannolikt, att det var han och inte hans mera obemärkte namne som hade råd att finansiera sin sons studier. Johan Larsson uppges nämligen ha varit far till Andreas Arosius (16381716), vilken torde vara identisk med den "Andreas Johannis Arosiensis Wesm" som inskrevs vid UU 1658. Arosius uppgav 1679 (K 522), att han efter åtta års juridiska studier i Uppsala rest genom Tyskland och Holland med den förmögne köpmannen Jacob Reenstiernas söner som disciplar och därefter i elva år arbetat i Norrköping för Reenstierna, bl a vid dennes "processers drivande". Fyra brev till Reenstierna från åren 167576 vittnar om att även Andreas' bror Johan Arosius (f 1652; d efter 1683) var anställd hos denne. Johan Arosius blev senast 1681 sekreterare hos riksrådet Ebbe Ulfeldt. Andreas Arosius blev rådman i Norrköping 1680, syndicus snart kallad stadssekreterare 1682 och preses i kämnärsrätten 1703. Han var far till lanträntmästaren Jacob Nordbohm (16851764) i Umeå.

Den sistnämndes äldre bror kamreraren vid kammarkollegiets första avräkningskontor Anders Nordbohm (f 1675 enl Harbo begnbok 1735; d 1734) adlades 1727 med namnet N. Han var far till Hedvig Charlotta N (se nedan), gift med amiralitetspastorn och skalden Jacob Fabricius (bd 14). En annan dotter blev gift med Christian Herkepæus (bd 18, s 673), som i ett tidigare äktenskap blev svärfar till deras bror kanslirådet Carl N (170366), vars resedagböcker från Danmark, Tyskland, Holland, England, Flandern och Frankrike 172527 förvaras i Västerviks gymnasium (mikrofilm i RA). I ett senare äktenskap blev denna dotter mormor till statsrådet Gustaf Fredric Åkerhielm. Släkten N utdog i Sverige på svärdssidan 1830 med en son till Carl N och på spinnsidan 1844 med denne sons dotter.

Utrikes fortlever släkten genom ättlingar till Carl och Hedvig Charlotta N:s bror Anders N (171062), som trots ingifte i den förmögna släkten Lohe (bd 24) kom på obestånd och lämnade landet 1740; en uppgift (Åkerstein), att han senare skulle ha blivit oberbergdirector i Kurland, förefaller dubiös, eftersom Kurland är ett slättland. En av hans söner blev stamfar för en sydamerikansk släktgren. Ättlingar till en annan son fick 1856 preussisk friherrlig värdighet och levde ännu 1963 i Västtyskland.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Elgenstierna.

Johan Larsson: Vm:s renov domb, vol 15, f 32, Ör:s renov domb, vol 5, f 300v, RA; X 18 (A A v Stiernman, Svecia illustris), UUB; Västerås dom-kyrkoförsamhs kyrkoarkiv C 1, f 136v, ULA; BorgRP före frihetstiden (1933); S Olsson, Burskap och makt (Västerås genom tiderna, 4, 1988).

Andreas Arosius: Biographica A 19 a, K 522 (skr till generalguvernören över drottning Kristinas underhållsländer Jöran Gyllenstierna), f 380, E 2492 (skr till Abraham Reenstierna), E 2498 (skr till Jacob Reenstierna), RA; C L v Schantz' geneal, RHA; Advokatfiskalens arkiv E VII BAA:4637 (Norrköpings rådhusrätts prot 1698), p 119 f, Göta hovrätts arkiv, Jönköping; B Helm-frid, Tiden 16551719 (Norrköpings hist, 3:6, 1971); H Lagergren m fl, Västmanlands-Dala nations album, 1 (193172); E Lyberg, Jakob Momma-Reenstierna o hans skeppsbyggen på Gotland (1949); P Sondén, Bröderna Momma-Reenstierna (HT 1911), s 162 o 173; UUM 1 (1900), s 153; Örnberg, 13 (1905), s 183.

Johan Arosius: E 2498, RA; X 18, Hamiltonska arkivet från Ovesholm, kapsel 7, UUB; Lyberg, a a; Sondén, a a, s 173.

Jacob Nordbohm: Biographica N 6 b, Statskontorets skr till K M:t, vol 130: 17 dec 1805, Kammar-kolhs kanslis arkiv H I a: 10: 6 juni 1724, H I a: 11:22 juni 1725 o H I a: 30: 23 aug 1757, Likv, RA; C L v Schantz' genealogier, RHA; X 18, UUB; Ekstrand; J Kleberg, Krigskollegii hist. Biogr anteckn:ar 16301865 (1930); J Kruse, Hedvig Charlotta N (1895); A Munthe, Studier i drottning Kristinas o reduktionens hist (1971), s 389.

Anders N (d 1734): Adelsbrev, vol 22, Sköldebrevsaml, Biographica, Likv 31:20 o 41:8, RA; C L v Schantz' geneal o orig:geneal, RHA; S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner (1949); J Kleberg, Kammarkoll 1634-1718 (1957); Kruse, a a; Munthe, a a, s 227, 382, 389 o 446; SRA 2:1 (1909); [V Örnberg,] Anteckmar om kammarkoll, 1 (1874), s 41, 43 o 47.

Carl N: Biographica, RA; Broomé; T Byström, Studier i Hedvig Charlotta N:s biogr (1980), s 3 f, 9, 15-19, 109, 114 o 118 f; Carlander; C Forsstrand, "Spökslottet" (SSEÅ 1909), s 115; Kruse, a a.

Anders N (d 1762): Biographica, RA; J O Åkersteins geneal, RHA; G Axel-Nilsson o C-F Palm-stierna, Släkten Lohe (SSEÅ 1938), s 44, 55, 57, 59, 90, 92, 101, 105 f o 145; H Borelius, Hedvig Charlotta N (1921), s 15; Byström, a a, s 315, 114 ff o 118; Kruse, a a; C v Linnés anteckmar öfver Nemesis divina (1878), s 45 f; A Nilsson, Fru N:s religiösa diktning (1918), s 43; SMoK.

Den sydamerikanska släktgrenen: Kruse, a a, s 43; A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951).

Den tyska släktgrenen: Genealogisches Hand-buch des Adels. Freiherrliche Häuser, B III (1963); E H Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexikon, 6 (1865); Kruse, a a; J Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, 3:2 (1878).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nordenflycht, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8226, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-02-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8226
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nordenflycht, släkt, urn:sbl:8226, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-02-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se