Olof P Norlander

Född:1925-01-23 – Skeppsholms församling, Stockholms län
Död:1988-02-24 – Täby församling (AB-län), Stockholms län

Läkare (anestesiolog)


Band 27 (1990-1991), sida 537.

Meriter

2 Norlander, Olof Porat, sonson till N 1, f 23 jan 1925 i Sthlm, Skeppsh, d 24 febr 1988 i Täby, Sth. Föräldrar: kommendörkaptenen Axel Porat N o Kerstin Hildegard Ahlberg. Studentex vid Bromma h a l 25 maj 43, inskr vid KI 24 jan 44, amanuens o assistent vid fysiolog instit mars 46–juni 51, MK 17 maj 46, ML 12 dec 50, allt vid KI, marinläk:stipendiat 50, vik o ord underläk vid kir kliniken vid KS 8 juni 51–juni 52, ord o förste underläk vid anestesiavd där juli 52–15 febr 57, disp vid Kl 27 april 55, MD där 27 maj 55, marinläk av 1 gr 55-63, forskn:läk i USA 29 mars–31 dec 56, doc i anestesiologi vid Kl 57–74, överläk o chef för thoraxklinikernas anestesiavd vid KS 1 okt 57–74, ordf i Sv anestesiologisk fören 64–65 o 83–86, vetensk råd i försvarets sjukvårdsstyr 65, blockchef för Akutblocket vid KS maj 70-dec 71, bitr blockchef för Kirurgblocket där jan 72, ledare för ett flertal projekt vid sjukvårdens o socialvårdens planerings- o rationaliseringsinst (Spri), bl a 71–72, huvudred för Acta Anaesthesiologica Scandinavica 72–85, sakk i med datafrågor åt industridep o åt styr för tekn utveckl (STU) från 73, prof i anestesiologi vid KI o överläk o chef för centrala anestesiavd vid KS från 10 maj 74, led av styr för World Federation of Societies of Intensive Care and Critical Care Medicine från 81, av the Executive Committee där från 84, medl av STU:s tekn forskn:råd från 84.

G 14 april 1951 i Sthlm, Ad Fredr, m sjuksköterskan Inga Birgit Falck, f 9 nov 1926 i Östersund, dtr till köpmannen Johan Alfred F o Sigrid Kristina Ohlsson.

Biografi

Olof N:s uppväxt präglades av den starka sammanhållningen i familjen. Han var yngste son och ärvde ett stort tekniskt intresse av fadern. N avsåg också först att bli civilingenjör men ändrade sig och inskrevs efter studentexamen vid Kl. Studierna finansierade han först med arbete som brevbärare och efter kursen i fysiologi med arbete som amanuens och assistent vid den fysiologiska institutionen under prof Ulf v Euler, och där väcktes hans intresse för cirkulations-och respirationsfysiologiska problem. Detta parat med hans tekniska håg gjorde valet av specialistutbildning efter läkarexamen naturligt. Efter ett års tjänstgöring på kirurgiska kliniken sökte han sig 1952 till den framväxande specialiteten anestesiologi, som under ledning av prof Torsten Gordh etablerats vid KS ett 10-tal år tidigare.

Genom sin långa tjänstgöring vid fysiologiska institutionen och sina första vetenskapliga arbeten över adrenalin och noradrenalin, som upptäckts av v Euler, kom N att tillsammans med medarbetare från det klinisk-fysiologiska laboratoriet tidigt bearbeta blodcirkulationsproblem i samband med operation.

I en serie uppsatser, som tillsammans utgjorde N:s doktorsavhandling, undersöktes med hjärtkateterisering hjärtats blod-minutvolym, blodgaser och artärtryck såväl i lilla som stora kretsloppet på patienter som undergick större bukoperationer. I ytterligare studier bestämdes blodets innehåll av hämoglobin (blodfärgämne), och graden av operativ blödning uppskattad med denna metod jämfördes med den genom vägning funna blodförlusten. Vidare gjordes en klinisk värdering av det tämligen nya blodersättningsmedlet dextran. I några senare arbeten påvisade N tillsammans med H Linderholm och Gordh den vanliga förekomsten av minskad syresättning av blodet till följd av små, ej röntgenologiskt iakttagbara lungkomplikationer under de första dygnen efter operation. Dessa arbeten rörande klinisk-fysiologisk metodik jämte en nio månaders vistelse i USA 1956 gav N en gedigen kompetens att bearbeta de problem han ställdes inför som självständig anestesiöver-läkare vid de 1957 öppnade thoraxklinikerna vid KS.

N blev en mycket aktiv medlem av det läkarlag som under prof Clarence Crafoords ledning började utföra öppna hjärt-operationer med hjälp av hjärt-lungmaskin. Den krävande vården av dessa patienter under och efter operation blev N:s huvudsakliga forskningsområde och avsatte spår i en stor vetenskaplig verksamhet. Tillsammans med C-G Engström, den första väl genomtänkta volymstyrda respiratorns konstruktör, och P Herzog, dess tillverkare, utgav han en serie publikationer om respiratorns användning i postoperativ vård. Genom sina tekniska och fysiologiska kunskaper kom N och hans medarbetare att utföra ett banbrytande arbete. Ett praktiskt ventila-tionsnomogram och många nya tekniska konstruktioner, bl a för mätning av syrgas-upptagning i närvaro av narkosgaser, för mätning av andningsmekaniska variabler och för anfuktning av inandningsgaser och sterilisering av respiratorer, blev resultatet av ett intensivt arbete, som 1968 sammanfattades i ett standardverk om användning av respirator i samband med narkos och kirurgiska ingrepp. N utsågs också till redaktör för en volym i serien International Anesthesiology Clinics, utgiven i Boston, USA (1972). I denna volym svarade N själv för kapitlet Peroperative and postoperative care and monitoring of patients undergoing cardiac surgery. Där sammanfattade han sina erfarenheter av det datainformationssystem för elektronisk patientövervakning han jämte medarbetare konstruerat och infört.

När professuren i anestesiologi vid Kl blev ledig efter Gordh sökte och fick N denna befattning. Han överflyttade därmed sin verksamhet till sjukhusets allmänna anestesiavdelning. N blev där en stimulerande forskningsledare, och hans lärarverksamhet avsatte ett stort antal doktorsarbeten. Han kom även att betyda mycket för anestesiolo-gins ställning och arbetsvillkor i Sverige.

I två omgångar var N ordförande i Svensk anestesiologisk förening och under många år dess förgrundsgestalt. Frågor av betydelse för landets beredskap på akutmedicinens område handlade han med stor kompetens som vetenskapligt råd i försvarets sjukvårdsstyrelse och han bearbetade många utbildningsfrågor och kliniska problem för socialstyrelsens räkning. Han hade även breda och fruktbärande kontakter med medicinskteknisk industri.

N blev, även internationellt, en föregångsman inom sin medicinska specialitet, anestesiologi med intensiwård. Han gjorde där stora insatser bl a genom sina grundläggande arbeten rörande applicerandet av respiratorbehandling inom olika områden. I det nordiska samarbetet var hans främsta insats att som huvudredaktör arbeta för den ansedda Acta anaesthesiologica Scandinavica. N var medlem i flera internationella fackorganisationer och aktiv deltagare i kongresser. Han var vid sin död medlem i anestesivärldsfederationens styrelse. N:s kunskaper i engelska, tyska, franska och spanska gjorde honom till en ofta anlitad föreläsare och diskussionsledare. Han togs i anspråk av World Health Organization (WHO) som lärare 1971 vid ett nystartat träningscenter i Caracas, Venezuela. N hade god kännedom om latinamerikanska förhållanden, grundlagd genom föreläsnings- och operationsresor tillsammans med Crafoord till Argentina, Brasilien, Chile och Uruguay (1958 och 1965). Han gav bl a också kurser i intensiwård och respiratorbehandling i Venezuela och Peru (1972).

N hade inom sina olika verksamhetsgrenar hjälp av en stor skara medarbetare. Hans optimistiska och ljusa livssyn, hans omtänksamhet och hjälpsamhet och hans egna arbetsinsatser gjorde honom till en omtyckt ledare. Även när sjukdom drabbat honom sökte han fullfölja sina arbetsuppgifter inom och utom Sverige. – N var naturälskare och tillbringade alltid några sommarveckor i huset i Ljugarn på Gotland. Enligt hustrun trivdes han bäst när han fick vandra på orkidéängar, plocka svamp med hundarna, studera fåglar och fiska.

Författare

Martin H:son HolmdahlSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ether soluble compounds of adrenaline and noradrenaline with lecithin (Acta physiologica Scandinavica, vol 21, 1950, Sthlm, s 325–331). – Klinische Anwendung des Noradrenalins (Der Anaesthesist, Organ der Öster-reichischen Gesellschaft fur Anaesthesiologie, Bd 2, 1953, Berlin 4:o, s 147–149). – Observations on the posloperative circulation (Surgery, gynecology and obstetrics, vol 99, Chicago 1954, 4:o, s 227–233; tills med A Carlsten & L Troell; även sep, 7 s). – Changes in total hemoglobin and blood volume in surgical cases treated with blood transfusions and with dextran solutions. Sthlm 1954. 48 s. (Tills med L Troell & B Åberg; Acta chirurgica Scandinavica, Supplementum 196.) – Effects of a modified clinical dextran on surgical patients (Acta chirurgica Scandinavica, vol. 109, Sthlm 1955, s 65–75; tills med desamma; även sep, Ils). – Evaluation of blood transfusions by determination of total hemoglobin in surgical patients (ibid, s 150–157; även sep, 8 s). – Red cell destruction in bums. With special reference to changes in the endogenous formation of carbon monoxide (ibid, s 158–168; tills med L Troell & Bengt Johanson; även sep, 11 s). – Total hemoglobin, blood volume and circulatory changes in surgical patients. With special reference to postoperative substitution therapy. Sthlm (tr Lund) 1955. 35 s (Acta chirurgica Scandinavica, Suppl 199.) [Sammanfattning till föreg 5 arb, tills med dem utgörande akad avh, KL] – Anaesthesia in cardiac catheterization and angio-cardiography (S R Kjellberg mfl, Diagnosis of congenital heart disease, a clinical and technical study by the cardiologic team of the Pediatric clinic, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Chicago 1955, 4:o, s 100; 2. [rev] ed 1959, s 130 f). -Andas eter eller frysas ner? (Röster i radio-TV, årg 24, 1957, Sthlm, 4:o, nr 40, s 42). - Postoperative changes in total hemoglobin and blood volume after infusion of blood and dextran (Der Anaesthesist, 6, 1957, s 251–253). – Hypotermi (Sjukgymnasten, årg 16, 1958, Sthlm, nr 2, s 2–8). – The operation and management of a case after diversion of the inferior vena cava into the left atrium after the open repair of an atrial septal defect (Thorax, vol 13, 1958, London, 4:o, s 262-266; tills med V. O. Björk, L.Johansson, B. Jonsson, B. Nordström). – Pulmonary ventilation during thoracic surgery. With special reference to the use of the Engström respirator and a ventilation nomogram (Acta chirurgica Scandinavica, Suppl 245. Papers dedicated to Clarence Crafoord ..., Sthlm 1959, s 27–36; tills med M. Beckman & B. Widman). – Untersuchungen uber Grösse und Verhalten der menschlichen Ex-tremitätendurchblutung während extrakorpora-ler Zirkulation (Langenbeck's Archiv fur klinische Chirurgie ... mit Deutsche Zeitschrift fiir Chirur-gie, Bd 292, Berlin... 1959, s 671-678; tills med K. Graf, Å. Senning & G. Ström). — Klinische Erfahrungen mit extrakorporalem Kreislauf (ibid, s 709 f; tills med C. Crafoord, L. Johansson, B. Jonsson & Å. Senning). – Anesthesiologische Ge-sichtspunkte der Handhabung thoraxchirurgischer Fälle während und nach der Operation (Thoraxchirurgie, Bd 6, 1958/1959, Stuttgart, s 162–171). – Anästhesiologische Erfahrungen aus der intracardialen Chirurgie mit der Cra-foord-Senning-Herz-Lungen-Maschine (ibid, 7, 1959/1960, s 149–163). – LMnsufficienza venti-latoria in chirurgia (La chirurgia generale, vol. 8, 1959, Pisa, s 498–522; tills med V Speranza, M Beckman). – Il trattamento delPinsufFicienza ventilatoria con la ventilazione artificiale a mezzo del respiratore di Engström (ibid, 9, 1960, s 9–67; tills med dessa o B. Widman). – Respirator treatment in cases of acute laryngotracheobron-chitis ([Acta] Oto-laryngologica, vol. 52, Sthlm 1960, 4:o, s 331-336; tills med E Carlens, B Widman). – Uber den Reinheitsgrad der Narko-se-Gase speziell hinsichtlich Kohlenmonoxyd (Bulletin der Schweizerischen Akademie der me-dizinischen Wissenschaften [även fro it titel], vol. 16, 1960/1961, Basel, s 287-291; tills med T. Sjöstrand). – Vidgade indikationer för kontrollerad ventilation medelst respirator i medicinsk praxis (Tidskrift i militär hälsovård, årg 86, 1961, Sthlm, s 325–327; utökad version i Anaesthesia, [Journal of the] Association of anaesthetists of Great Britain & Ireland, vol 16, 1961, London, s 285-307, tills med V O Björk m fl: Controlled ventilation in medical practice). – La rianimazione fisiologica respiratoria col respiratore di Engström (Minerva anestesiologica, vol. 27, 1961, Torino, 4:o, s 327–334; tills med C.-G. Engström, P. Herzog). – Eziologia e trattamento delPinsufFicienza respiratoria (ibid, 28, 1962, s 455–467; även sep, 32 s). – Oxygen uptake during anaes-thesia in patients before and after total body perfusion (Annals of surgery, vol. 159, 1964, Phila-delphia and Montreal, s 481–488; tills med F Gerbode, P Herzog, Lennart Johansson & J J Osborn). – Volume-controlled respirators (Annals of the New York Academy of sciences, vol 121, New York 1964-65, s 766-780; tills med C. G. Engström). – Anestesi (Försvars- och katastrofmedicin, FKM, En vägledning för hälso-och sjukvårdspersonal, utg 1966 av Medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd, Hälsingborg 1965, s 359-383). - Återupplivning (ibid, s 385–390). – Gas distribution studies in experi-mental unilateral bronchial constriction using an accelerating-flow, volume-controlled respirator (Surgery, vol 58, S:t Louis 1965, 4:o, s 713-719; tills med E F Sabar, J J Osborn, F Gerbode). – Respiration analyser for assessment of respiratory power and work (Acta anaesthesiologica Scandinavica, Suppl 23. Proceedings 1 of the second European congress of anaesthesiology Copenhagen, Aug 8-13, 1966, Aarhus 1966, s 175-179; tills med K. Behr, C.-G. Engström). - A precision method for the dynamic volume-flow calibration during pneumotachography (ibid, 24. Proceedings 2 of the second European Congress ..., Aarhus 1966, s 119–126). – Performance of the AGA-Socsil vaporizer for volatile anaesthetics studied by gas chromatography (ibid, 26. A new modulär system for anaesthesia and resuscitation ... [ed] By O v. Dardel, M H:son Holmdahl and O P N, Aarhus 1966, s 43-52; tills med B. Hallen). – Laboratory evaluation of Socsil vaporizer (ibid, s 75–86; tills med L R Martinez & A Santos). – Respiratoren (Anaesthesiology and resuscitation / Anaesthesiologie und Wiederbelebung ..., 17. Probleme der Intensivbehandlung: Bericht uber die Parallelsitzung des Deutschen Chirurgen-kongresses am 16. April 1966 in Munchen ..., Berlin ... 1966, s 114). – Präzisions-Instrument fur die Eichung von Pneumotachographen (Der Anaesthesist, 15, 1966, s 168-170; tills med P. Herzog). – The sedative effect of premedication as measured by catecholamine excretion (British journal of anaesthesia, vol 38, 1966, Altrincham, s 780–786; tills med L R Martinez, C v Euler). – Intensive care of tbe surgical thoracic patients (Postgraduate medical journal, vol 43, 1967, London, s 268-279; tills med I Norden). – Real--time handling and display of data from intensive care and anesthesia. Experience and direction of development of the thoracic project. [Järfälla] 1968.4:o [duplic], 21, (4), 3, (2), 7 bl. (Tills med G William-Olsson.) [Fr version:] Traitement en temps réel et affichage de données de soins inten-sifs et d'anesthésie ... [1968] ... – The use of respirators in anaesthesia and surgery. Aarhus 1968. 74 s. (Acta anaesthesiologica Scandinavica, Suppl 30.) – Tratamiento intensivo para su aplicaciön en pacientes quirurgigos toracicos (Revista espafiola de anestesiologia y reanimaciön, 15, 1968, Madrid, s 252–258). – La répartition des volumes alvéolaires pour différents regimes de débits gazeux å pression positive (Les bronches, revue internationale vol 18, 1968, Paris & Rome, s 356–363; tills med P. Herzog). – Avaliacäo e tratamento da insuficiéncia respiratöria (Revista brasileira de anestesiologia, 19, 1969, Rio de Janeiro, s 33–40). – Andningsmekanik samt mekaniska hjälpmedel för övertrycksandning (Opuscula medica, Supplementum, 10. Intensivbehandling, 1. Andningsvård och respiratorbehandling, ed: M Halldin, P Herzog o O N, Sthlm 1969, s 45–56). – Kliniska erfarenheter av den nya Engströmsrespiratorn modell 300 (ibid, s 91–99; tills med P. Herzog o I Norden). – Desinfektion av Engström respirator 150 och 200 med ultraljudsnebuliserad etylalkohol (ibid, s 105–107). – Styrning av respiratorbehandling/ Användning av respirator inom anestesiologi och postoperativ vård (ibid, s 119–137). – Styrning ... [omtr] (ibid, 11. Intensivbehandling, 2. Kliniska mätnings- och registreringsmetoder inom an-estesi- och intensivsjukvård, ed: M Halldin o O N, Sthlm 1970, s 54-65). – SRT patient data system (ibid, s 183-191; tills med G. William-Olsson, I. Norden o S. O. Pettersson). – The management of respirator treatment (Revista medico-chirurgicalä a "Societätii de medici si naturalisti din Iasi", Anul 74, 1970, Iasi, s 289–300; tills med A T Untura). – Integrated display system for patient data monitoring (Excerpta medica foundation, International congress series no. 200. Progress in anaesthesiology, Proceedings of the fourth world congress of anaesthesiologists, London, Sept 9th–13th, 1968, Amsterdam 1970, s 24-32; tills med G. William-Olsson, I Norden &S.-O. Pettersson). – Real-time data handling in anaesthesia and intensive care (ibid, s 801–804; tills med G. William-Olsson, I Norden & A. Jelger). – A real time data handling system with graphic displays in patient care (Medical comput-ing. Progress and problems. The proceedings of a conference held at the University of Birmingham 6-10 Jan 1969, London 1970, s 227–238). -Physical principles of ultrasonic aerosol generation for disinfection (Proceedings of the Royal society of medicine, vol 63, 1970, London, s 911–913; tills med P Herzog & B Nyström). -Drei Jahre Erfahrung in der Computer-Uber-wachung auf der Intensivpflegestation (Mel-sunger Medizinische Mitteilungen, Bd 44, 1970, Melsungen, s 19–31). – Gasstrom- und Druckverlauf während intermittierender Uber-druckbeatmung ("volumengesteuerte Respi-ratoren") (Lehrbuch der Anaesthesiologie und Wiederbelebung, 2. Aufl Berlin 1971, 4:o, s 458–467; tills med P. Herzog; 3. korrigierte und erweiterte Aufl: ... Anaesthesiologie, Reanima-tion und Intensivtherapie, Berlin ... 1972). – Introduction (Acta anaesthesiologica Scandinavi-ca, Suppl 53. Papers dedicated to Martin H:son Holmdahl, [Khvn, tr] Aarhus 1973, s 3 f). -Positive end-expiratory pressure ventilation after open-heart surgery (ibid, s 81–85; tills med U. Drugge, P. Olsson & K Rådegran). – Problems of respiratory insufficiency in severely injured persons (Excerpta medica [foundation]: International congress series no. 290. Proceedings of the 18th world congress of the International college of surgeons Rome, 28 — 31 May, 1972, Amsterdam 1973, s 62–64). – Patientendatensystem fiir Operation und Intensivpflege (Der Chirurg, Jahrg 44, 1973, Berlin, 4:o, s 445-448). – Isskustvennaia ventiliatsia legkich posle operatsii na serdse [artificiell ventilation av lungorna efter hjärtoperationer] (Chirurgija, [49,] 1973, Moskva, nr 4, s 8–12). – Systéme informatique et surveillance du målade dans une unité de soins intensifs (Journées de réanimation, de 1'Höpital Claude-Bernard, 1974, Paris, s 135-139). - Management of respirator and anesthesia patients: monitoring and developments (Medical progress through technology, vol 3, London 1974–76, 4:o, s 15–23). – Clinical experience with a new modulär Engström Care System ventilator (Excerpta medica, International congress series no. 347. Recent progress in anaesthesiology and resu-scitation: Proceedings of the IV European congress of anaesthesiology, Madrid, Spain, 5–11 Sept, 1974, Amsterdam... 1975, s 516-518; tills med M H:son Holmdahl, G Matell, Sven Olofsson, K-J Westerholm). – Kardio-respiratornye iz-menenija ... (Vestnik Akademii medicinskich nauk SSSR, 1975, Moskva, 4:o, s 80-84). - A further development of the patient data system to a hospital information system (Real-time comput-ing in patient management, a symposium held in June 1975 [Chartridge, Buckinghamshire] orga-nized by the Research department of anaesthe-tics, Royal college of surgeons of England, Stevenage 1976, s 113-118). - The geriatric patient and anesthesia (Excerpta medica: International congress series 538. Anaesthesiology: Proceedings of the 7th world congress of anaesthe- siologists Hamburg, Sept 14–21, 1980 ..., Amsterdam ... 1981, s 460–464). – Visualizing operation room pollution with nitrous oxide (ibid, s 673 f; tills med Palle Carlsson, B Hallen, B Ljungqvist & C Allander). – Automatic anaesthesia log system (ibid, s 675–678; tills med B Hallen, Dag Linnarsson, T Ribbe). – New aspects on artiftcial ventilation. [Rubr.] Sthlm 1981. 4:o. 11 s. (Tills med J Eklund, P-O Järnberg, Joakim San-tesson; [omsl:] Opuscula medica, Suppl 53 = Intensive care 4.) – Airway closure in each lung of anesthetized human subjects (Journal of applied physiology, vol 50, Bethesda, Md, 1981, 4:o, s 55–64; tills med G Hedenstierna, L Bindslev, J Santesson). – Detection and reduction of anaesthetic gases in the operating room (Proceedings, 5th Nordic meeting on medical and biological engineering ... Linköping, Sweden, June 10–13, 1981 ... 25th anniversary conference of the Swedish Society for medical physics and medical engineering Umeå, Sweden, June 15–17, 1981, Linköping 1981, s 411 f; tills med P Carlsson, B Hallen, D Linnarsson, O Allander & B Ljungqvist). – Control mode ventilation and mandato-ry minute ventilation (Annales chirurgiae et gyn-aecologiae, [vol 71, 1982,] Supplementum, 196. Acute respiratory failure, Hfors 1982, s 64–67; tills med P.-O. Järnberg). – Balanced anesthesia as an alternative concept (Anaesthesiologie und Intensivmedizin 150. Inhalation anaesthesia today and tomorrow. Symposium ... Munich, April 3-4, 1981, Berlin 1982, s 247-250). – Det hypoxiska pulmonella vasokonstriktorsvaret på intermittent och kontinuerlig hypoxi hos människa (Opuscula medica, Suppl 62. Svensk aneste-siologisk förenings vetenskapliga förhandlingar 1982, [Sthlm 1983,] 4:o, s 7; tills med Å Pontén mfl). – CMV, IMV, EMMV, CPAP – acronymer i teori och praktik (ibid, s 26–31). – Neue Beatm-ungsmethoden (Beiträge zur Intensiv- und Not-fallmedizin ..., Vol. 1. Organversagen in der Intensivmedizin [kongress Aachen mars 1983], Basel... 1983, 4:o, s 27–36). – Anaesthetic morta-lity and pulmonary function (European academy of anaesthesiology, vol 3. [Meeting, (omsl:) Proceedings 1982, Main topic:] Mortality in anaesthesia, ed by M. D. Vickers and J. N. Lunn, Berlin ... 1983, s 59-68; tills med B Hallen). – Plasma catecholamines during surgical stress: differences between neurolept, enflurane and isoflurane anaesthesia ([Excerpta medica:] International congress series 637. Anaesthesia: safety for all. Proceedings of the 8th world congress of anaesthe-siologists Manila, Philippines, Jan 22–28, 1984, Amsterdam ... 1984, s 533–537; tills med P. O. Järnberg & B. Hamberger; även på sv: Opuscula medica, Suppl 68. Svensk anestesiologisk förenings vetenskapliga förhandlingar 1984, Sthlm [1985], 4:o, s 49–51). – Extracorporeal cirkulation på hund utan systemheparinisering (Opuscula medica, Suppl 68 ..., Sthlm [1985], 4:o, s 33; tills med L Bindslev m fl). – Pharmacokinetics of volatile agents - isoflurane (Anaesthesiologie und Intensivmedizin 182. Isoflurane, 2nd European symposium on modern anaesthetic agents, (Minister, December 12-14, 1985)..., Berlin ... 1986, s 18 –23). – Developments in ventilatory care: where are we going? (Update in intensive care and emergency medicine, 1. 6th international symposium on intensive care and emergency medicine Bruxelles, Belgium, April 15–18, 1986, Berlin ... 1986, s 134-144). – Treatment of acute respiratory failure by extracorporeal car-bon dioxide elimination performed with a surface heparinized artificial lung (Anesthesiology, vol 67, Philadelphia 1987, 4:o, s 117–120; tills med L. Bindslev, J. Eklund mfl). – Complications of regional anaesthesia, with special reference to epidural, spinal and caudal anaesthesia (General anaesthesia, 5. ed, [by] J. F. Nunn, J. E. Utting, B R Brown, London 1989, 4:o, s 1106-12; tills med M Puke & S Arnér). – Flera arb från senare år ej identifierade/återfunna, bl a: artiklar i "Intensiv Medizin, Suppl 2, 1972", i Handbook of critical care medicine, ed by M. H. Veil and R. J. Henning, Miami, Fla, 1978, o i Hämodynamik in der perioperativen Phase, Stuttgart & New York 1983 (Schriftenreihe Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anästhesiologie, Bd 46), o föredrag 1986 i tidskr Schmerz, pain, douleur, 1, 1988, samt vissa av följande sammandrag av bidrag vid kongresser: Sixth congress of the Scandinavian society of anaesthesiologists Gothenburg 1960 ... (Acta anaesthesiologica Scandinavica, Suppl. 6, Aarhus 1960, s 62 f), First European congress of anaesthesiology Wien ... 1962 (Berichte ..., 3, Wien [1962], s 63 f, 67 f). 4., 6. o 7. World congress of anaesthe-siologists, i London 1968, Mexico City 1976 o Hamburg 1980 (Abstracts ..., Amsterdam resp år = Excerpta medica, International congress series 168, 387 o 533), Symposium iiber Lungenverän-derungen bei Langzeitbeatmung, Freiburg/Br. (Medical tribune, international ed, 7, 1972, Frankfurt a. M., fol, nr 2, s 18), 4. läkaresällskapets riksstämma ... 1986 (Svenska läkaresällskapets handlingar, Hygiea, bd 95, 1986, Sthlm, 4:o, h 6, s 285). – Bidrag i: Svenska läkartidningen, 1951, 1957–58, 1971, 1980, 1982, Sthlm, Nordisk medicin, bd 49, 1953, 55, 1956, 58, 1957, 66, 1961, 69, 1963, [Sthlm ...,] 4:o, Acta anaesthesiologica Scandinavica, 1958, 1961–62, 1964, 1967–70, Aarhus, 1976, 1978, Khvn, 1980, 1982, 1984, Khvn, 4:o, Opuscula medica, 1959, 1964-65, 1968–69, 1985, Sthlm, Acta anaesthesiologica Belgica, 1960, 1980, 1982, 1988, Bruxelles, International anesthesiology clinics, 1965, 1970–71, [Boston, Mass,] Scandinavian journal of thoracic and cardiovascular surgery, 1969–70, 1972, Sthlm.

Utgivit: A new modulär system for anaesthesia and resuscitation. The AGA Polyvalve and the AGA Anestor Militär. Aarhus 1966. 86 s. (Tills med O v Dardel & M H:son Holmdahl; Acta anaesthesiologica Scandinavica, Suppl 26.) – Intensivbehandling. 1–2. Sthlm 1969-70. 4:o. (Opuscula medica, Suppl, 10–11.) 1. Andningsvård och respiratorbehandling. VI, 165 s. (Tills med M Halldin & P Herzog.) 2. Kliniska mätnings- och registreringsmetoder inom anestesi-och intensivsjukvård. 232 s. (Tills med M Halldin.) – Anesthesia in thoracic surgery. [Boston, Mäss] 1972. XII, 192 s. (International anesthesiology clinics, vol. 10, 1972, no. 4.) – Papers dedi-cated to Martin H:son Holmdahl. [Khvn, tr] Aar-hus 1973. 96 s. (Acta anaesthesiologica Scandinavica, Suppl 53.) – Papers dedicated to Eric Nilsson. [Khvn, tr] Vojens 1975. 97 s. (Tills med L Nordström; ibid, 57.) – Experimental and clinical experience with enflurane: Papers presented at the 5th European congress of anaesthesiology in Paris, Sept 1978. [Khvn, tr] Aarhus 1979. 76 s. (Tills med L Irestedt; ibid, 71.) – Inhalation anesthetics. New aspects. 2nd international symposium, Heidelberg. Berlin ... 1987. XIII, 275 s. (Tills med K. Peter, B. R. Brown, E. Martin; Anaesthesiologie und Intensivmedizin / Anaesthesiology and intensive care medicine, 185.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Utbildn:dep:s konseljakter 10 maj 1974, Regeringskansliets arkiv, Sthlm.

M H:son Holmdahl, nekr över N (DN o SvD 3 mars 1988); Karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist 1910–1960, 2 o 3:2 (1960); Väd 1987. – Nekr:er över N i DN o SvD 28 febr 1988.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof P Norlander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8375, Svenskt biografiskt lexikon (art av Martin H:son Holmdahl), hämtad 2021-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8375
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof P Norlander, urn:sbl:8375, Svenskt biografiskt lexikon (art av Martin H:son Holmdahl), hämtad 2021-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se