Norlin, släktBand 27 (1990-1991), sida 550.

Biografi

Norlin, släkt härstammande från skattebonden Jon Persson (d 1717) i Skullersta, Nora, Vnl, vars söner antog släktnamnet. En av dem, kh i Västeråker och Dalby, Upps, Jonas N (170280), var farfar till Johan Gustaf N (17621831). Denne blev 1793 polismästare i Sthlm men ådrog sig G A Reuterholms missnöje och utnämndes därför redan s å till lagman i Ångermanland och Västerbottens lagsaga. Han förflyttades 1795 till Västernorrlands lagsaga, där han tjänstgjorde till 1827.

Brorsons son till Johan Gustaf N var Theodor Arnold Valentin N (183370), som blev fil mag 1860, docent 1861 och teol kand 1862, allt vid UU, samt 1864 teol adjunkt vid LU med Västra Kärrstorp och Glostorp, Malm, som prebendepastorat. Han var svärson till domprosten P Wieselgren. I sitt vetenskapliga författarskap behandlade Theodor N framför allt Sveriges kyrkohistoria under den lutherska ortodoxins tid efter Uppsala möte 1593. Hans gradualavhandling utgjordes av en biografi över Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius. N påbörjade ett större verk, Svenska kyrkans historia efter reformationen, men han hann blott utarbeta första bandet (186371) före sin förtidiga död i lungsot. Hans skildring här av kyrkohistorien 15921647 var ett vägröjningsarbete; perioden hade tidigare inte behandlats på grundval av ingående arkivforskningar. N författade också en del populärt hållna böcker i kyrkohistoriska ämnen.

Theodor N ingick i den lågkyrkligt orienterade uppsaliensiska kretsen kring Teologisk tidskrift och var från 1867 en av tidskriftens redaktörer. I den samtida kyrkopolitiska debatten deltog han bl a med ett uppmärksammat anonymt inlägg inför det första sv kyrkomötet: Hvad svenska kyrkan behöfver (Teol tidskrift 1868). Han ivrade där för djupgående reformer av kyrkan. En varm evangelisk religiositet genomsyrade såväl N:s liv som hans skriftliga produktion.

Sonsons sonsons son till Johan Gustaf N:s farbror var med dr Oskar Gunnar Rudolf N (190684), som innehade olika forskartjänster, bl a i försvarets forskningsanstalt. Hans forskning rörde bakteriologi och angränsande ämnen. Bror till honom var chefen för Norrbottens flygflottilj, överste Tord Adolf Rudolf N (191484).

Sonson till Tord och Gunnar N:s farfars farbror var bankdirektören i Sthlms enskilda bank Karl-Arvid N (1901 89). Bror till honom är Per N (f 1905), tidigare VD i bl a Svensk interkontinental lufttrafik ab (SILA), Scandinavian airlines system (SAS) och ab Aerotransport (ABA).

Namnet N har använts av många personer som inte har något påvisbart samband med ovanstående släkt. En småländsk prästsläkt N härstammar från kyrkoherden i Skirö, Jönk, Benedictus N (16761752).

Direktör Knut Oscar N:s (se ovan) släktnamn härstammar från hans farfars far, rättaren Carl Andersson N (17861855) i Huggenäs, Göt.

I professor Evert N:s (18801957) släkt var hans far den förste som bar namnet, tydligen antaget efter födelseorten Norberg, Vm. Evert N blev 1912 fil lic vid StH och var 192045 chef för den kemisk-tekniska avdelningen vid statens provningsanstalt. Han fick 1937 professors namn. N har i talrika skrifter behandlat viktiga problem inom den tekniska kemin. Dotter till honom är balettkritikern Anna Greta Ståhle, f N (f 1913), änka efter professor Carl Ivar Ståhle (191380).

Författare

A WSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: A Hiilphers geneal, Västerås stadsbibi; Sv släktkal 1976. Jonas N: Uppsala hm.

Johan Gustaf N: Lags o doms; A Larson, Sammansvärjningen mot Gustav III (1959); A T Låstbom, Swea o Götha höfdinga-minne sedan 1720, 2 (1843); N Staf, Polisväsendet i Sthlm 17761850 (1950).

Theodor N: D Borg, T N. En minnesteckn (Korsblomman 1871, 1870); W Bredberg, P P Waldenströms verksamhet till 1878 (1948); H Holmquist, Reformationstidevarvet 15211611 (Sv kyrkans hist, 3, 1933), s 338; M Johansson], T N t (Teol tidskr 1870); LUM 1867 (1867); Lunds hm; N Rodén, Hans Jacob Lundborg (1961); SMoK; R Tomson, Lekmän, präster o prelater (1960); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist, 2, (1868).

Gunnar N: KI:s hist, 3 (1960); Väd 1985; Väv (2 uppl 1962-68).

Tord N: Sv frivilliga i Finland 19391944 (1989); Väd 1985. Nekr över N i SvD 14 nov 1984.

Karl-Arvid N: Väd 1989; Väv (194550 o 2 uppl 196268).

Prästsläkten N: O Kugelberg, Släktanteckmar, 2: 2, KB; SjSmål; P G Wistrand, Anteckmar af en småländsk prcstfru, förda under åren 17511810 (Fataburen 1911); Växjö hm.

Evert N: SMoK; SvTeknF; Väd 1957; Väv (1945-50). Nekr:er över Ni DN o SvD 31 juli 1957.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Norlin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8376, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8376
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Norlin, släkt, urn:sbl:8376, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se