Karl D R Myrbäck

Född:1900-09-07 – Vendels församling, Uppsala län
Död:1985-07-01 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Biokemist


Band 26 (1987-1989), sida 140.

Meriter

Myrbäck, Karl David Reinhold, f 7 sept 1900 i Vendel, Upps, d 1 juli 1985 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: redaktören Carl August Herman M o Anna Helena Lundgren. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH 2 sept 19, amanuens vid biokemiska laboratoriet vt 21 —vt 24, FK 16 sept 22, FL 15 dec 23, amanuens vid allm kemiska laboratoriet ht 25, assistent vid biokemiska laboratoriet ht 26—ht 28, disp 2 okt 26, doc i biokemi 18 dec 26, FD 21 maj 27, laborator vid biokemiska inst 20 dec 28, kallad till innehavare av en personlig professur i jäsningskemi 27 jan (k fullm 19 febr) 32, dessutom tf prof i allm o organisk kemi 15 febr 41—dec 46, prof (kallad) i samma ämne (från 31 mars 47 organisk kemi o biokemi, från 63 biokemi) 18 (k fullm 30) dec 46-67, allt vid StH (StU), expert i flera utredn:ar, bl a i komm ang motorbrännoljor 33, ordf i Sv kemistsamf 34—46, led av styr för Statens kriminaltekn anstalt 44—61, ordf där 62—64, ordf i styr för Akademiska kören, Sthlm, 45— 62, led av Statens naturvetensk forskmråd 46— 53, ordf i forsknxådets publiceringsnämnd 51—53, red för bla Acta chemica Scandinavica från 47, ordf i mjöltypskommissionen 48-59, led av styr för StH febr 49-juni 50 o juli '58—juni 60, av VA:s Nobelkomm för kemi 54—73, av styr för Farmaceutiska inst 59—64, av utrustn:nämnden för univ o högskolor 59—66, av Statens med forskn:råd 62-65. - LIVA 43, LVA 43 (v sekr 52-73).

G 1 juni 1927 i Sthlm, Gust Vasa, m FK Signe Maria Karlsson, f 1 sept 1900 där, Kat, d 22 okt 1983 där, Ad Fredr, dtr till källarmästaren Johan Alfred K o Hilda Maria Wester.

Biografi

Karl M vigde hela sitt vuxna liv åt biokemin, framfor allt dess centrala område, utforskningen av enzymerna. Vid sidan av grundstudierna i matematik, fysik och kemi rekryterades han redan som 20-åring till Hans von Euler-Chelpins laboratorium vid StH. Det visade sig vara ett klokt val med hänsyn till karriären, von Euler framstod under 1910- och 20-talen allt mer som en pionjär inom den internationella enzymforskningen; han fostrade en handfull blivande professorer i kemi och belönades med nobelpriset i kemi för sina studier av förjäsningen av sockerarter.

M blev snart von Eulers närmaste medarbetare, inte minst genom att han besatt en "ovanlig experimentell skicklighet" (v Euler i ED... 1946). Hans doktorsavhandling, som fick högsta betyg, utgjordes av en analytisk metodstudie för karaktärisering av ett enzym (saccharas) genom bestämning av dess specifika inaktivering med metallsalter.

Efter disputationen knöts M till laboratoriet som docent och laborator och koncentrerade sina forskningar, fortfarande i nära samarbete med sin lärare, till enzymerna i jäsningsprocessen. I centrum för intresset stod ett s k co-enzym (cozymas), vars allmänna funktion tidigare hade klarlagts vid laboratoriet. M:s uppgift bestod i att anrika och rena substansen, och efter ett drygt decenniums arbete lyckades han nästan med att strukturbestämma den som en adenin-nukleotid. Jäsningens kemi var inte bara ett klassiskt problem utan också av stor praktisk betydelse. I Danmark var enzymforskningen och bryggeriindustrin nära förbundna genom upprättandet av Carlsberg-laboratoriet 1875. Med hjälp av donationer från ab Sthlms bryggerier och Sv bryggareföreningen etablerades nu en motsvarande om än mindre institution. 1931 beslöt högskolans styrelse att inrätta en personlig professur i jäsningskemi åt M. Mot denna bakgrund var det förståeligt att han tog sig an problem som direkt berörde "bryggeriindustrins intressesfär" (v Euler, ibid). Han studerade amylaserna i korn och malt, och hans studier av äggvitehaltens förändring i groende korn har fatt praktisk betydelse. Han anlitades vid flera tillfällen som sakkunnig i utredningar rörande alkoholtillverkning.

Det var framför allt M:s studier av stärkelsen, dess enzymatiska sönderdelning och kemiska byggnad, som befäste hans position som ledande sv biokemist under 1940-, 50-och 60-talen. Via studier av stärkelsespjälkningens slutprodukt, de sk gräns-dextrinerna, fick hans forskning delvis en ny inriktning: Från att ha studerat själva den enzymatiska processen övergick han till att utnyttja enzymer som hjälpmedel för att strukturbestämma den högmolekylära stärkelsemolekylen.

M:s vetenskapliga produktion var redan i slutet av 1930-talet imponerande, såväl kvalitativt som kvantitativt, även om många arbeten är korta och preliminära meddelanden skrivna under de hektiska pionjärår då det gällde att snabbt publicera varje nytt rön inom enzymforskningen. Hans starka ställning inom sv kemi framgår av att han under många år var ordförande i Sv kemistsamfundet och redaktör för Sv kemisk tidskrift. M var därför väl meriterad då han 1946 kallades som efterträdare till v Euler. Han hade då för övrigt under fem år varit tillförordnad på professuren.

I kraft av sitt nya ämbete kom M under de följande två decennierna att få en avgörande maktposition inom sv kemi. Han invaldes i VA och senare i dess nobelkommitté för kemi; han blev som en av de första ledamot av det nybildade Naturvetenskapliga forskningsrådet, var från starten redaktör för den rådsstödda Acta chemica Scandinavica och utsågs efter ämbetsperiodens slut till ledamot av det medicinska forskningsrådet.

Med denna administrativa arbetsbörda vartill kom ett svårt rörelsehinder, var det naturligt att M:s tidigare flit i laboratoriet avtog. Istället kom hans "stora förmåga att inhämta och kritiskt granska litteraturen" (v Euler, ibid) till sin fulla rätt. Redan 1941 hade han varit medutgivare av en handbok i enzymkemisk metodik, och under 1940- och 50-talen nedlade han ett stort arbete på det internationella standardverket The Enzymes.

Som personlighet och nydanare kan M väl inte mätas med sin lärare, Hans v Euler. Ändå är det ingen överdrift att påstå att han mer än någon annan bidragit till biokemins institutionalisering som vetenskaplig disciplin i Sverige. Som forskare personifierade han flit och noggrannhet; som vetenskaplig makthavare ordning och oväld. Han anses ha varit "utomordentligt vänlig och förstående" ( Augustinsson).

Författare

Thomas SoderqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uber die Aufnahme von Jod durch Starke. [Rubr.] [Sthlm ..., tr] Upps 1921. 29 s. (Tills med H. v. Eulerf-Chelpin]; [VA,] Arkiv för kemi, mineralogi och geologi, bd 8, n:o 9.) — Verbindungen von Jod mit Bestandteilen der Stär- ke (Justus Liebig's Annalen der Chemie, Bd 428, Leipzig 1921, s 1—24; d:o). — Enzymchemische Beobachtungen. [Rubr.] [l]-2. Upps 1922. 13, 31 s. (D:o; Arkiv för kemi ..., 8:17, 22.) - Uber den Verlauf der Mutarotation der Glukose. [Rubr.] Upps 1923. 9 s. (Tills med H. v. Euler o E. Rud-berg; ibid, 8:28.) — Uber die Inaktivierung der Saccharase durch Schwermetalle. [Rubr.] Upps 1923. 37 s. (Ibid, 8:29.) - Uber die Inaktivierung der Saccharase durch Amine. [Rubr.] Upps 1923. 11 s. (Ibid, 8:32.) - Uber Eigenschaften eines hochaktiven Saccharasepräparates. [Rubr.] Upps 1923. 6 s. (Ibid, 9:2.) - Enzymatische Analogiefäl-le zum Danysz-Effekt (Zeitschrift fur die gesamte experimentelie Medizin, Bd 33, Berlin 1923, s 483-495; tills med H. v. Euler). - Zur Kenntnis der Biokatalysatoren des Kohlehydrat-Umsatzes (Chemie der Zelle und Gewebe, Zeitschrift fur die Probleme der Gärung Bd 12, [1924/26,] Leipzig 19[24-]26, s 57-61 [1925]; tills med H. v. Euler o E. Jorpes). — Uber die Selbstgärung der Trockenhefe (ibid, s 61—64). — Gehalt wachsen-den Gewebes an Cozymase und Hemmungsstoff (Pfluger5 Archiv fur die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, Bd 210, Berlin 1925, s 521-526; tills med H. v. Euler). - Uber Verbin-dungen einiger Enzyme mit inaktivierenden Stoffen. [Akad avh, Stockholm.] Berlin & Leipzig 1926. 145, 84 s. [Ur Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie s å.] — Uber die ersten Stufen des biologischen Zuckerabbaues. Hfors 1927. 13 s. (Tills med H. v. Euler o Ragnar Nilsson; [omsl:] Suomalaisen tiedeakatemian toimituk-sia ... Annales Academiae scientiarum Fennicae, Serie A, Tom. 29, N:o 3.) — Zur Kenntnis der Co-Zymase und des enzymatischen Kohlehydratum-satzes. [Rubr.] [Sthlm & Upps, tr] Upps 1927. 6 s. (Tills med H v Euler; Arkiv för kemi ..., 9:37.) -Die eigentlichen Proteasen. Bearbeitet (H [v] Euler, Chemie der Enzyme, T 2. Spezielle Chemie Munchen und Wiesbaden 1922[-27], s 451-595 [i Abschnitt 2, 2. und 3. vollständig umgearbei-tete Auflage, 1927]). - H v Euler, Chemie der Enzyme. 3. umgearb Aufl. Abschnitt 1. Die hyd-rolisierenden Enzyme ... Munchen 1928. X, 473 s. (Bearb tills med förf, K. Josephson & K. Sjöberg.) — Messungsmethodik der enzymatischen Wirk-samkeit (Handbuch der organischen Warenkunde ... hrsg v V Grafe, Bd 1, Halbbd 2. Grundlinien der Rohstoff- und Warenprüfung, Stuttgart 1927, 4:o, s 333-339; tills, med H. v. Euler). - Uber enzymatisch entstehende Hexose-Phosphate. [Rubr.] Upps 1928, 6 s. (Tills med H v Euler o D Runehjelm; Arkiv för kemi 9:49.) — Neuere Forschungen uber den enzymatischen Kohlehyd-ratabbau (I) (Ergebnisse der Physiologie, Bd 26, Munchen 1928, s 531-567; tills med H v Euler o R Nilsson). — Der Anteil der Hexose-monophosphate am enzymatischen Zuckerabbau (Justus Liebigs Annalen ..., 464, Berlin 1928, s 56-69; tills med H v Euler). — Nouvelles recherches sur la co-zymase (Chimie & industrie, organe mensuel de la Société de chimie industrielie, vol 19, Paris 1928, 4:o, [n° 4 bis.] Numéro special [= 7. congrés de chimie industrielie, Compte rendu, Conferences et Communications], s 819 f; d:o). — Mikromethodik zur C02- Bestimmung bei Gärungsversuchen (C Oppenhei-mer, Die Fermente urid ihre Wirkungen, 5., völlig neu bearb Aufl, Bd 3. Die Methodik der Fermente ... hrsg v C Oppenheimer und L Pincussen, Leipzig 1927-29, 4:o, s 1297-1307 [1929]; d:o). -Neue Untersuchungen uber die Co-Zymase (Die Naturwissenschaften, Wochenschrift..., Jahrg 17, 1929, Berlin, 4:o, s 291-293; d:o). - Enzymatische Katalysen. Berlin & Leipzig 1931. 130, (16) s. (Sammlung Göschen, [Bd 1038 =] Homogene Ka-talyse, 2.) [Jfr nedan 1953.] — Några nyare undersökningar rörande kornets, maltens och jästens enzymer. [Rubr.] [Khvn 1931.] 17 s. [UrForhand-lingerne paa det 4. skandinaviske Bryggermede i Kobenhavn i Juli 1931.] — Utredning rörande tillverkning av alkohol i samband med pressjästberedning (SOU 1933:25, Finansdep. Betänkande angående ordnandet av avsättningsförhållandena lör inom riket tillverkad sprit m. m., Sthlm 1933, s 251-270; tills med H Lundin). - Co-Zymase (Er-gebnisse der Enzymforschung, Bd 2, Leipzig 1933, s 139—168). — Untersuchungen uber Amylase und Stärkespaltung in Gerste und Malz, v K Myrback (IV8 congres international technique et chimique des industries agricoles Bruxelles 1935, vol 3, Brux-elles 1935, s 318—324, även sep, 8 s [rubr: Section 12]). — Das Co-Enzym der alkoholischen Gärung, die Co-Zymase, ihre Bestimmung und Isolierung (Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden ... hrsg v E Abderhalden, Abteilung 4, Teil 2. Metho-den der Fermentforschung, Bd 1—2, Berlin & Wien 1936, s 2009-16 [i Bd 2]; tills med H v Euler). -Alkoholjäsningen. Ur dess hist, teknik o kemi. Sthlm 1937. 70 s. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, n:r 391.) — Om några enzymer med känd kemisk byggnad. Föredr vid Farmacevtiska föreningens sammantr d 23 mars 1937 (Svensk far-maceutisk tidskrift, årg 41, 1937, Sthlm, s 241-244, 253-257, 309-311, 369-372). - Co-Zymase (Co-Dehydraze I) (Tabulae biologicae, vol. 14, Den Haag 1937, s 110-130). - Wirkung der Amy-lasen auf einige Stärkeabbauprodukte ([Skandi-navisches Archiv fur Physiologie, Bd 80.] Opuscula physiologica Torstano Thunberg dedicata, [Berlin] 1938, s 334- 340; tills med B Örtenblad). -Om analys av maltkorn (Hyllningsskrift till Bertil Almgren Sthlm (tr Upps) 1938, 4:o, s 197— 208). — Stable dextrins and the constitution of starch ("Current science", a monthly journal of science, vol 6, 1937-38, Bangalore 1938, s 47- 50). — Uber den s. g. Grenzabbau der Starke (Comptes rendus des travaux du Laboratoire Carlsberg, Serie chimique, vol. 22, Copenhague 1938, s 357-365; tills med B. Örtenblad o K. Ahlborg). — Biokemiska studier rörande B]-avitaminos hos djur och människor (Skandinavisk veterinär-tidskrift, årg 29, 1939, Upps ..., s 403- 444, 589- 597; tills med B Carlström, N Holmin o Alvar Larsson; även med omsl som Meddelande n:r 16 [A]—B från Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning; övers i Bie-dermanns Zentralblatt fur Agrikulturchemie und rationellen Landwirtschaftsbetrieb, Abteilung B. Tierernährung, Bd 11, 1939, Leipzig, s 322-356, o engelsk i Acta medica Scandinavica, vol. 102, Sthlm (tr Hfors) 1939, s 175-213). - Enzymatisch gebildete Spaltprodukte der Starke. K Myrback (Atti del XD congresso internazionale di chimica, Roma 15-21 maggio 1938-XVI, vol. 5, Roma 1939, s 129-136). - Nonproteolytic enzymes (An-nual review of biochemistry, vol 8, 1939, Stanford university P. O., California, s 59-80). - Olika sockerarters förhållande till hypojodit (Det 5. nordiske Kemikermade Kebenhavn 3.-7. Juli 1939, Forhandlinger, Khvn 1940, s 218-223). - Nya undersökningar rörande stärkelsens konstitution. Föredr hållet inför Tekniska samfundets avd för Kemi o fysik d 14 febr 1941 (Tekniska samfundets handlingar, 1941, Gbg 1941[-42], s 79-129). -Die Konstitution der durch Reversion aus Glykose gebildeten sog. Isomaltose (Svensk kemisk tidskrift, årg 53, 1941, Sthlm 19[41-]42, s 264-269 [i nr 7 = Festskrift tillägnad Bror Holmberg ...]). — Der enzymatische Abbau der Starke und der Bau der Stärkemakromolekule (Journal fur praktische Chemie, N F, Bd 162, Leipzig 1943, s 29-62). -Uber die Hydrolyse von Maltohexaose und die dabei entstehenden Produkte, vornehmlich die Maltotriose. [Rubr.] Upps 1943. 22 s. (TiUs med E Leissner; Arkiv för kemi..., 17 A: 18.) — Uber das dextrinbildende Enzym in Malz (Dextrinogenamy-lase). [Rubr.] Sthlm 1944. 10 s. (Tills med P J Palmcrantz; ibid, 18 A: 6.) — The constitution and enzymatic degradation of starch and glycogen (The Svedberg 1884 30/8 1944, Upps 1944, s 474-483; 2. uppl 1945). — Uber die Stärkespaltung durch Bacillus macerans. [Rubr.] Upps 1945. 13 s. (Tills med L-G Gjörling; Arkiv för kemi ..., 20 A: 5.) — Uber die Wirkungsweise der Amylasen und ihre Affinität zu verschiedenen Substraten. [Rubr.] Upps 1945. 9 s. (Tills med Nils Olof Johansson; ibid, 20 A: 6.) — Uber Säurehydrolyse der Starke. [Rubr.] Upps 1945. 22 s. (Tills med Birger Magnusson; ibid, 20 A: 14.) — Uber Vergärung der Maltose. [Rubr.] Upps 1946. 12 s. (Tills med S Renvall; ibid, 23 A: 6.) — Zwischenprodukte der enzymatischen Stärkespaltung. [Rubr.] Upps 1946. 10 s. (Tills med R Lunden; ibid, 23 A: 7.) -Disulfide der Aneurinphosphorsäureester. [Rubr.] Upps 1947. 9 s. (Tills med C A Wachtmeister; ibid, 24 A: 8.) — Uber Inaktivierung der a-Malzamyla-se. [Rubr.] Upps 1947. 11 s. (Tills med K Frostell; ibid, 24 A: 11.) — Identifizierung von Oligosaccha-riden als Flavazole. [Rubr.] Upps 1946. 9 s. (Tills med U Rosenqvist & G Neumiiller; ibid, 24 A: 14.) — Nobelprisen i kemi 1946 (Elementa, tidskr för elementär matematik, fysik o kemi, årg 30, 1947, Sthlm, h 1, s 1 — 18). — Om stärkelsemolekylens struktur och form (Svensk papperstidning, årg 50, 1947, Sthlm, 4:o, 11 B. Festskrift tillägnad Erik Hägglund s 138-140). - Uber die Wirkungsweise der (X-Malzamylase. Upps 1948, 9 s. (Arkiv för kemi..., 26 A: 7.) — Om omvandling av sockerarter i alkalisk boratlösning (Sjätte nordiska kemistmötet Lund 25—29 augusti 1947, Berättelse o föredr, Lund 1948, s 291 f). — Sprit, jäst och övriga jäsningsprodukter (Handbok i kemisk teknologi, red G Ängel ..., bd 4, Sthlm 1949, 4:o, s 594—654). — Biotekniska produkter, 1. Enzympreparat av industriellt intresse (ibid, s 655—663). — Organisk kemi och biokemi (Stockholms högskola under Sven Tunbergs rektorat, Minnesskrift ..., Sthlm 1949, 4:o, s 47-55, 1 pl-bl). - Enzymatische Katalyse. Einfiihrung in die Enzymchemie. Berlin 1953. VIII, 181 s. - [H] Willstaedt o [E] Virgin, Kemi med biokemi. 2. omarb uppl Sthlm 1953. X, 456 s. 3. d:o 1958. XII, 474 s. 2.-3. tr 1960, 1962. 4. omarb uppl 1965. XIV, 496 s. — Nucleinämne-nas kemi. Nobelpriset i kemi 1957 (Elementa, 41, 1958, s 89—100). — Studies on yeast invertase, 7. Inhibition by silver ions and reversal of inhibition by nucleic acids (Archives of biochemistry and bio-physics, vol 83, New York & London 1959, s 17-27 [i nr 1: A Collection of papers dedicated to F. F. Nord ...]). - Biokemi. [Sthlm, tr] Khvn [1966]. (8), 373 s. (Scandinavian university books.) — Bidrag i bl a: Hoppe-Seyler's Zeitschrift lur physiolo-gische Chemie, Bd 115, 117, 1921, 120-121, 1922, 124-125, 127, 129-131, 1923, 132-134, 136, 138-139, 141, 1924, 143-144, 148-150, 1925, 154, 157-159, 161, 1926, 165, 167-169, 1927, 175-177, 1928, 181, 183-184, 1929, 186, 189-190,1930, 198-199, 203, 1931, 205, 212, 1932, 217, 219, 1933, 225, 1934, 233-234, 237, 1935, 241, 1936, 277, 1943, Leipzig; Svensk kemisk tidskrift, årg 34, 1922, 36-39, 1924-27, 41, 1929, 44-46, 1932-34, 48-55, 1936-43, 63, 1951, Sthlm; Be-richte der Deutschen chemischen Gesellschaft, Ab-teilung B (Abhandlungen), Jahrg 57, 1924, 62, 1929, 75, 1942, Berlin; Svenska bryggareföreningens månadsblad, årg 42-43, 1927-28, 45-55, 1930-40, 57, 1942, Sthlm; Wochenschrift fur Brauerei, Jahrg 48-49, 1931-32, 54, 1937, Berlin, 4:o; Biochemische Zeitschrift, Bd 258, 1933, 285, 288, 1936, 291-293, 1937, 297, 1938, 303-304, 1940, 307, 1940-41, 311, 1942, 315, 1943, Berlin; Enzymologia, vol 1, 1936, 2, 1937-38, 3, 1937, 7, 1939, 9, 1940, 29, 1965, Den Haag, 4:o; Suomen kemistilehti, A, vk. 12, 1939, 16, 1943, 18, 1945, Hfors, 4:o; Arkiv för kemi, bd 1, 19[49-]50, 2, 19[50-]51, 3, 19[50-]52, 4-5, 1952-53, 6, 19[53-]54, 7, 19[54-]55, 8, 1955[-56], 11-12, 1957-1958, 13, 1958-59, 15, 1960, 16, 1960-61, 17, 1961, 21, 1963-64, 24-25, 1965-1966, 27, 1967, Sthlm (tr Upps); många sep tr av arb häri eller nämnda ovan ingår, enl omslag eller titelark för banden, i en onumr skriftserie Arbeiten aus dem Biochemischen Laboratorium der Hochschule Stockholm, [Serie 2,] Bd 11-12, 1921-22, Sthlm, forts: Stockholms högskolas biokemiska laboratorium/institut (och institut för organisk-kemisk forskning), Kemiska arbeten, Serie 3, bd 1—6, 1925—28, N F, bd 1-6, 1929-39, o Följd B, bd 1-2, 1939/ 40-1940, tr 1940-41; art i Helsingborgs dagblad, Norrköpings tidningar o Sundsvalls tidning 5/11 1953, S-T 4/11 1954, 3/11 1955, 1/11 1957, 29/10 1958o 27/10 1959, SvD 8/11 1964.

Utgivit: Die Methoden der Fermentforschung ... Bd 1-4. Leipzig 1941. 4:o. 3388 s. (Tills med E Bamann; även medv.) Photo offset repr New York, N. Y., 1945. — The enzymes. Chemistry and me-chanism of action. Vol 1-2. New York 1950-52. (Tills med J B Sumner.) 1:1-2. 1950-51. XVII, 724 s, X s, s 725-1361. 2:1-2. 1951-52. X, 790 s, XI s, s 791-1440. 2. ed, completely rev. 1-8. 1959-63. (Tills med P D Boyer & H Lardy.) 1. 1959. XIII, 785 s. 2. 1960. XIII, 479 s. 3. 1960. XIII, 497 s. 4. 1960. XX, 630 s. 5. 1961. XIX, 645 s. 6. 1962. XX, 684 s. 7. XXI, 726 s. 8. 1963. XX, 484 s.

Redigerat: Svensk kemisk tidskrift, årg 48, nr 12 — 59:4, 1936—47, Sthlm. — Acta chemica Scandi-navica, vol. 1—27, 1947—73, o forts: Series A. Phy-sical and inorganic chemistry, 18—39, no. 6, 1974— 85, Series B. Organic chemistry and biochemistry, 28-39:7, 1974-85, Khvn. - Handbok i kemisk teknologi. Bd 1-4. Sthlm 1947-49. (Tills med G Ängel mil; även medv.) 1. 1947. 800 s. 2. 1948. 712 s. 3. 1948. 752 s. 4. 1949. 701 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 19 febr 1932, nr 23, o 30 dec 1946, nr 67; StH:s arkiv Ala: 36 o 52 (stynprot o bihor 1932 o 1946), DIIb:3 (matr för matematisk-naturvetensk avd); allt i RA.

K-B Augustinsson, K M 60 år (SvD 6 sept 1960); StH:s matr 1888-1927, ed E Adelsköld (1978); Sv kemistsamf 100 år (1984). - Nekr:er över M i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl D R Myrbäck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8621, Svenskt biografiskt lexikon (art av Thomas Soderqvist), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8621
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl D R Myrbäck, urn:sbl:8621, Svenskt biografiskt lexikon (art av Thomas Soderqvist), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se