Magnus L V Nasiell

Född:1929-09-05 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1985-03-01 – Oscars församling, Stockholms län

Cytolog


Band 26 (1987-1989), sida 385.

Meriter

Nasiell, Magnus Lennart Vilhelmsson, f 5 sept 1929 i Sthlm, Ad Fredr, d 1 mars 1985 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läkaren Vilhelm N o Fanny Margareta Eisner. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 2 juni 49, inskr vid Kl 4 sept 51, MK där 31 maj 54, eo amanuens vid patolog instit v,id Sabbatsbergs sjukh 1 juli 54–8 sept 56, förste amanuens där 9 sept 56–31 mars 57, förste assistent där 1 april 57–30 juni 60, ML vid Kl 19 nov 59, cytologistudier i Tyskland dec 59–mars 60, extra läk vid patolog instit vid Sabbatsbergs sjukh juli 60–30 juni 63, förste underläk där 1 juli 63—30 juni 65, tf bitr överläk där 1 juli 65, sekr i Sv fören för klinisk cytologi 61–69, v ordf där 72, sekr i medicinalstyr:s arbetsgrupp ang allm gynekologisk-cytologisk hälsokontroll 65, i medicinalstyns rådgivande komm för gynekolog hälsokontroll 66, bitr överläk vid patolog instit vid Sabbatsbergs sjukh 1 nov 66, disp vid Kl 21 nov 68, MD där 30 maj 69, doc i klinisk cytologi där 24 april 69, överläk vid patolog avd vid Sabbatsbergs sjukh från 1 juni 74.

G 24 aug 1954 (–81) i Saltsjöbaden, Sth, m leg läk Karen Maria Holmin, f 2 nov 1929 i Sthlm, Högalid, dtr till disponent Karl Mauritz H o Dagny Nielsen, samt omg m Sture Gustav Vilhelmsson Carlberg.

Biografi

Magnus N växte upp i Sthlm där hans far var privatpraktiserande öronläkare. Som med kand kom han vid 1950-talets mitt att knytas till patologiska institutionen vid Sabbatsbergs sjukhus, där han som amanuens och assistent erhöll sin grundläggande skolning i patologi under prof Nils Ringertz.

På 1950-talet etablerade sig en ny diagnostisk disciplin — den kliniska cytologin — inom tumördiagnostiken, först i USA och senare vid några centra i Europa. Detta skedde under visst motstånd och skepsis från patologins läkare, som vid denna tidpunkt ansåg att tumördiagnostik i mikroskop endast kunde bedrivas på operativt avlägsnade vävnadsprover. De nya och revolutionerande med cytologin var att diagnos kunde ställas på cellprover, som tas på ett mycket enkelt och för patienten skonsamt sätt, antingen från slemhinnesekret eller andra kroppsvätskor, (exfoliativ cytologi) eller genom utsugning av celler via en tunn nål från en organförändring (punktionscytologi). N kom tidigt till insikt om cytologins stora möjligheter och insåg också värdet i att den nya disciplinen utvecklades av läkare med kompetens inom den klassiska vävnadspatologin.

N blev, med stöd av bl a Ringertz, en av grundarna av det cytologiska laboratoriet vid Sabbatsbergs sjukhus 1958. Under hans ledning blev laboratoriet snart ett av de ledande, såväl i Sverige som internationellt, framför allt beträffande den exfoliativa cytologin. Den mycket framgångsrika utvecklingen av sv cytologi från och med 1960 får i hög grad tillskrivas N. Vid hans laboratorium mottogs generöst ett stort antal sv läkare för grundläggande utbildning och dessa förde sedan kunskaperna vidare. Via omfattande kontakter med amerikanska och europeiska kolleger, många av dem senare kända som klassiska pionjärer inom cytologin, höll sig N ständigt åjour med forskningens framsteg och de kliniska landvinningarna inom ämnet.

N engagerade sig livligt i utbildningen av cytologassistenter, läkarnas viktiga medhjälpare som utför teknisk beredning och förgranskning av cellprover inom cancerdiagnostiken. 1963 startade han vid sitt laboratorium en skola för dessa assistenter vilken kom att bli landets mest välrenommerade.

N:s största insats inom cytologin kom att gälla diagnostiken av livmoderhalscancer och lungcancer. Han var en av initiativtagarna till den allmänna gynekologiska hälsokontroll som syftar till uppspårning och behandling av förstadier till livmoderhalscancer. Amerikanska och kanadensiska undersökningar, utförda av bl a forskare som N stod i nära kontakt med, visade vid mitten av 1960-talet att sådan hälsokontroll medför en minskning av frekvensen av utvecklad livmoderhalscancer. N var sekreterare i medicinalstyrelsens arbetsgrupp som 1965 utarbetade rekommendationer om allmän gynekologisk hälsokontroll i Sverige. Från 1970-talet var hälsokontrollen införd av flertalet sv landsting och ett decennium senare började dess effekter avspegla sig i en minskning av livmoderhalscancern i landet.

N:s egen forskning inom denna tumörform rörde främst de cellförändringar som anses vara förstadier till livmoderhalscancer. Tillsammans med sina medarbetare visade han att förstadierna utgör en heterogen grupp av förändringar som kan normaliseras, kvarstå oförändrade eller gå vidare till utvecklad cancer. Dessa erfarenheter delas av många andra forskare men ännu (1988) finns ingen säker metod att på förhand avgöra om den enskilda patientens cellförändring är av godartad natur eller utgör ett äkta förstadium till cancer.

N:s huvudintresse var lungcytologin. Hans första publikationer gällde den allmänna cellbilden i prov från lungor och bronker samt användbarheten av sådana prover i diagnostiken av lungcancer. Även beträffande denna tumörform var han främst intresserad av cellförändringar som föregår cancer. I gradualavhandlingen 1968 beskrev N utförligt cellbilden i bronkslemhinnan vid inflammation och sk metaplasi, en förändring i bronkernas slemhinna som uppträder före lungcancer. Som en av de första cytologiska studierna redovisade avhandlingen också de skadliga effekterna av rökning på bronkslemhinnan. Senare arbeten innehöll fördjupade cytologiska studier av rökningens effekter och bidrog med organiskt underlag till den sedan 1960-talet ökande insikten om sambandet mellan rökning och lungcancer. Under senare år inledde N ett fruktbart samarbete med sv forskare som använde kvantitativa cellkemiska analyser av arvsmassan (DNA) i tumörceller. Därvid kunde påvisas att de cellförändringar som anses föregå lungcancer karaktäriseras av rubbningar i cellernas DNA-mängd av i stort sett samma typ som vid utvecklad cancer. Detta innebär starkt stöd for tidigare teorier att vissa cellförändringar kan betraktas som forstadier till lungcancer och ger nya möjligheter att objektivt bedöma farligheten hos olika cellförändringar.

Internationellt var N en högt skattad cytolog. WHO engagerade honom i en expertgrupp för utgivning av referensverk för tumördiagnostik och han medverkade här med arbeten rörande cytologisk nomenklatur och definitioner av gynekologisk respektive annan cancer. Han innehade förtroendeposter inom International Academy of Cytology som 1978 belönade honom med Goldblattpriset för framstående insatser inom cytologin. Han anlitades också flitigt som föreläsare och kursledare i många länder.

N var en av stiftarna av Svensk förening för klinisk cytologi som bildades 1961. Under föreningens första decennium var han dess sekreterare och senare v ordförande och styrelsemedlem. N:s helhjärtade insatser i föreningen bidrog mycket starkt till att klinisk cytologi relativt snart profilerade sig inom sjukvård och forskning i Sverige.

Från 1970-talet engagerade sig N även i Svenska kommittén för vetenskapens frihet och dess ansträngningar att fästa omvärldens uppmärksamhet på de sovjet-judiska vetenskapsmännens svåra belägenhet. Själv av judisk börd och med vittomfattande internationella kontakter upprördes han djupt av sovjetstatens grymma repression som bl a yttrade sig i yrkesförbud för judiska vetenskapsmän som sökt utresevisum till Israel. N stödde dessa s k refusniks via brev, paketsändningar och personliga besök. Vid några tillfällen gav han föreläsningar vid refusnik-seminariet i Moskva. Efter hans död kom därifrån skriftliga vittnesbörd om deras stora uppskattning av hans orädda engagemang.

Om N kan utan överdrift sägas att hans främsta hobby var arbetet; detta engagerade honom även på fritiden med kontakter, planering och förberedelser. Yrket förde honom också på många resor världen över men trots arbetsfyllda program hade han förmåga att se och lära mycket om livet utanför sjukhus och kongressalar. På sommaren unnade han sig korta ledigheter i skärgården och vintertid någon vecka på skidor i fjällen. Dagligen sökte han en stunds avkoppling och vederkvickelse i jazzmusiken.

Författare

Tord ÅngströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Cytologi som hjälpmedel vid cancerdiagnostik (Cancer, organ för Riksföreningen mot cancer, 1961, Sthlm, 4:o, nr 2, s 8-12). -Histiocytes and histiocytic reaction in vaginal cyto-logy. A survey of the risks of false positive diagnosis (Cancer, a journal of the American Cancer society, vol 14, Philadelphia ... 1961, 4:o, s 1223-25). -Preparatrisernas roll inom den cytologiska diagnostiken (Laboratoriet, Svenska laboratrisför-eningens tidskr, årg 7[= 8], 1962, Sthlm, nr 4, s 2— 4; även sep, 3 s). — Den allmänna epitelbilden i bronchialslemhinnan vid bronchialcancer (Riksföreningen mot cancer, The Swedish cancer society, årsbok 1960-1962, Sthlm (tr Upps) 1962, s 36-42; eng version: The Swedish ..., Riksfören ..., Year book 1960-1962, tr 1963, s 35-42: The general appearance of the bronchial epithelium in bron-chial carcinoma). — Die Bedeutung der Epithelme-taplasie fur die Frage des Bronchialkarzinoms (Be-richte uber die 1. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur angewandte Zytologie vom 5.-7. September 1963 in Munchen, Munchen 1964, s 40— 47). — Från Cytologiska laboratoriet. Vad är cyto-logisk cancerdiagnostik? (Kompressen, organ för de anställda inom sjukvårdsförvaltn, 1965, Sthlm, [nr] 2, s 6—10; tills med T Löwhagen). — Cytologi-seminarium lördagen den 3 december 1966 ... Moderator: M N. U o o å. (4) s. (Svensk förening för klinisk cytologi o Svenska patologföreningen.) — Hälsokontroll för tidig upptäckt av cancer (Cancer, 1966, nr 1, s 15—18). — S Lindgren mfl, Gynekolo-gisk hälsoundersökning för tidigupptäckt av livmoderhalscancer. Sthlm 1966. 21 s. [Föret; sekr.] (Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen, nr ill.) [Ny uppl] 1967. — The epithelial picture in the bronchial mucosa in chronic inflammatory and neoplastic lung disease and its relation to smoking. A comparative histologic and sputum-cytologic study. Akad avh ... Karolinska inst ... Sthlm 1968. 72 s [sammanfattning, jämte 5 uppsatser ur: Acta cytologica 7: 2, 1963, 10:6, 1966, 11:7, 1967, o Acta pathologica et microbiologica Scandinavica 72, 1968, 74, 1968]. (Cytology laboratory, Department of pathology at Sabbatsberg hospital, Karol inst, Stockholm, Sweden.) — Early cancer of the lung ([Royal society of health,] International health conference Copenhagen 26—30 August, 1968, Addresses and papers, London & Truro 1969, s 23-29). - Cytologiska aktiviteter inom Cancer Unit i.WHO (Cancer, 1970, nr 1, s 1). - P--piller orsak Jill livmoderhalscancer? (Kompressen, 1970, nr 4, s, 6-9; text, tills med N Stormby). -[III congresso internazionale di medicina perva-siva e sociale, IV congresso della societå internazionale di citologia chimica e sociale, Venezia, 24—28 maggio 1970, Tavola rotonda su "problemi organizzativi del dépistage di massa del cancro delfutero"; text:] the Swedish anti-cervical cancer campaign (Minerva ginecologica, vol. 23, 1971, Torino, 4:o, s 69—72; även sep. 3 s). — Cytology of benign changes and carcinoma in situ of the lung (Tutorial proceedings of the International acade-my of cytology ..., Compendium on diagnostic cytology, 2. ed Chicago, 111., 1973, s 253-259; 3. ed 1974, s 262-273, 4. ed 1976, s 315-329, [ny tr] 1981, 5. ed 1983, s 295-305; även sp version 1983). — Livmoderhalscancer: så fruktansvärt onödigt! (Vi föräldrar, årg 5, 1972, Sthlm, n:o 1, s 42-45; av K v Schenk i samarb med C-O Danielson o MN). — Cytology of the female genital tract. G Riotton [m fl, ed]. Geneva 1973. 41 s, (36) pl-bl. [Föret; tills med flera förf.] (International histological clas-sification of tumours, No. 8.) — Bortfall från gyne-kologisk-cytologisk cancerkontroll. Översikt av problemet o en orienterande undersökn (Socialmedicinsk tidskrift, årg 51, 1974, Sthlm, 4:o, s 664— 669; tills med Rolf Eriksson mfl). — Follow-up studies of untreated cervical dysplasia (Excerpta medica, International congress series no. 322. Advances in tumour prevention, detection and cha-racterization, ed: C. Maltoni, vol 2. Cancer detection and prevention, Proceedings of the Second international symposium ... Bologna, April 9—12, 1973, Amsterdam & New York 1974, s 192; tills med K Nasiell mfl). — Follow-up studies of cytolo-gically detected precancerous lesions (dysplasia) of the uterine cervix (Skandia international symposia: Health control in detection of cancer, Symposium September 23-25, 1975, ed by H Boström mfl, s 244—252; d:o). — Synpunkter på patogenes och cytologisk diagnostik vid cervixkancer samt hälsokontrollens uppläggning (Hygiea, Svenska läkarsällskapets handlingar (Acta Societatis medico-rum Suecanae), bd 84, 1975, Sthlm, h 2, s 31 f). -Clinically occult lung cancer with positive sputum cytology and primarily negative radiological find-ings (Scandinavian journal of respiratory disea-ses, vol 58, 1977, Khvn, s 134-144; tills med W Sinner mflj. — Is there a changing epidemiology of premalignant lesions of the cervix? Results of cyto-logic screening of pregnant women (Acta obstetri-cia et gynecologica Scandinavica, vol 56, 1977, Umeå, 4:o, s 435—439; tills med B. Fredricsson m fl). — Cytology of non-gynecological sites. G Riotton [m fl, ed]. Geneva 1977. 62 s, (39) pl-bl. [Föret; tills med flera förf.] (International histological clas-sification of tumours, 17.) — Primär Roentgenne-gativer Lungenkrebs bei positiver Sputumzytologie (RöFo, Fortschritte auf den Gebiete der Röntgen-strahlen und der Nuklearmedizin, Organ der Deut-schen Röntgengesellschaft ... Österreichischen Röntgengesellschaft, Bd 127, Stuttgart 1977, 4:o, s 507-513; tills med W. N. Sinner och G. Tornvall). — Cytomorphological grading and Feulgen DNA--analysis of metaplastic and neoplastic bronchial cells (Cancer, 41, 1978, s 1511-21; tills med H Kato mfl). — Cellundersökning och tobaksrökning (H-fakta 8 [omsl]. Tobaksrökning eller hälsa, tobakens medicinska skadeverkningar, Sthlm (tr Helsingborg) 1979, s 173-183). - Retrospective DNA analyses in cervical dysplasia as related to neoplastic progression or regression (Analytical and quan-titative cytology, vol 1, 1979—80, St. Louis, 4:o, s 103-109 [i nr 2, July-Aug 1979]; tills med K Nasiell mfl). — Cytophotometric DNA-analysis of atypical squamous metaplastic cells, carcinoma in situ, and bronchogenic carcinoma (Prevention and detection of cancer, [förtitel:] Proceedings of the Third international symposium on detection and prevention of cancer New York, April 26 to May 1, 1976, Ed by HE Nieburgs, P 2. Detection, vol 2. Cancer detection in specific sites, New York and Basel 1980, 4:o, s 1465-76; tills med G Auer mfl). — A correlative cytologic study on the incidence of pulmonary cancer and other lung diseases asso-ciated with squamous metaplasia of the bronchial epithelium (ibid, s 1477—83; tills med H Suprun mfl). — Erfarenhetsutbyte sprider nya metoder snabbare (Riksföreningen mot cancer - Cancerfonden - En presentation av dess verksamhet o syfte, Sthlm uå, s 13; 2. uppl 1981). - Tidigupptäckt av lungcancer och dess förstadier (Spri rapport 59, även: Hygiea ..., 90, 1981, h 2. Förebyggande och tidigupptäckt av cancer, Läkardagarna i Örebro 6—8 april 1981, utg av Svenska läkaresällsk o Spri i april 1980, Sthlm 1981, s 80-99). - Sequential cytomorphological and cytochemical changes du-ring development of bronchial carcinoma in beagle dogs exposed to 20-methylcholanthrene (Acta his-tochemica et cytochemica, vol 15, 1982, Kyoto, s 779—797; d:o). — Pathogenesis of squamous bronchial carcinoma in 20-methyl-cholanthrene-treated beagle dogs (Analytical and quantitative cytology, 4, 1982-83, s 61-71 [i nr 1, March 1982]; tills med C Konaka mfl). — Pathogenesis of bronchial carcinoma, with special reference to morphogenesis and the influence on the bronchial mucosa of 20-methylcholanthrene and cigarette smoking (Recent results in cancer research, [vol] 82. Early detection and localization of lung tumörs in high risk groups ed by P. R. Band, [Symposium held on the occa-sion of the centennial of Notre-Dame Hospital in Montreal,] Berlin, Heidelberg, New York 1982, s 53—68; tills med E. Carlens mfl). — Lung cancer histogenesis following in vivo bronchial injections of 20-methylcholanthrene in dogs (ibid, s 69—86; tills med H. Kato mfl). — Detection of early and roentgenologically occult bronchogenic carcinoma: Preliminary report of the Sabbatsberg Hospital sputum cytologic screening study (ibid, s 159—162; tills med J. Kinnman mfl). — Reversibility of bronchial cell atypia (Cancer research, vol 42, 1982, Baltimore, Md., 4:o, s 4241—47; tills med G Auer mfl). — Behavior of moderate cervical dysptasia during long-term follow-up (Obstetrics and gynecology, vol 60, New York, N.Y., 1983, s 609-614; tills med K Nasiell o V Våclavinkova). — Fo-reword (H Kato mfl, Cytology of the lung, Tokyo, New York, N. Y., 1983, 4:o, s V). - Reversibility of 20-methylcholanthrene-induced bronchial cell atypia in dogs (Cancer, 54, 1984, s 1030-37; tills med J Ono mfl). — Sektionen för klinisk cytologi (Hygiea ..., 92, 1983, h 6. Svenska läkaresällskapet 175 år, dess sektioners tillkomst o utveckl ..., Sthlm 1983, 4:o, s 80-83). - Natural history of CIN with particular emphasis on the biologie behavior of CIN II (moderate dysplasia) (Cancer Campaign, ed: E. Grundmann, vol 8. Cancer of the uterine cervix, Stuttgart, New York 1985, s 81—90; tills med K Nasiell o V. Våclavinkova). — Behavior of mild cervical dysplasia during long-term follow-up (Obstetrics and gynecology, 67, 1986, s 665-669; tills med K Nasiell o V Roger). - Bidrag i bla: Nordisk medicin, bd 67, 1962, 71, 1964, 73-74, 1965, 75, 1966, 77, 1967, 80, 1968, 85, 1971, Sthlm, 4:o, Acta pathologica et microbiologica Scandinavica, vol. 58, 1963, 64, 1965, 66, 1966, 70, 1967, 72, 1968, 74, 1968, Khvn, 4:o, Acta cytologi-ca, the journal ofclinical cytology, vol. 7—8, 1963— 64, 10-11, 1966-67, 16, 1972, 20, 1976, Philadel- phia Läkartidningen, årg 63, 1966, 67, 1970, 70-71, 1973-74, 73-77, 1976-80, Sthlm, 4:o; i form av referat i bl a: Beretning fra Landsforening-en til kraeftens bekaempelse for 1965—66, Khvn 1966, s 172, Finska läkaresällskapets handlingar, bd 112, Hfors 1968, s 168, Resymé fra Nordisk cancerunions symposium 1972 "Cancer cervicis uteri", Oslo 1973, s 41 f, Svenska läkaresällskapets förhandlingar, 1960—70-talen, dels ingående i Nordisk medicin (se ovan), dels sep, Hälsingborg, 8:o, Läkaresällskapets riksstämma ... Stockholm ..., Sammanfattningar ..., 1975, 1977, 1978 o 1979, uooå 1975-80 (Hygiea 84:4, 86:4, 87:3 o 88:3, vissa även i sep utg av Svensk otolaryngolo-gisk förening o Sv läkaresällskapets sektion för otorhinolaryngologi), vidare 2. international symposium on cancer detection and prevention Bolog-na ... 1973, Abstracts ..., Amsterdam 1973 (Ex-cerpta medica, International congress series no. 275), 3. d:o New York 1976, Abstracts, 6th international congress of cytology, Tokyo 1977, Abstracts, The smoking epidemic, a matter of worldwide con-cern, Proceedings of the 4th world conference on smoking and health, Stockholm, Sweden ... 1979, Abstract, Xth meeting European study group for cell proliferation, Knokke-Bruges, Belgium, 1979, Abstract, samt världskongress i bronkologi i Diis-seldorf 1980.

Källor och litteratur

Källor o litt: Merithandl:ar hos Västra sjukvårdsområdets personalavd, Sthlm.

I Fischer-Hjalmars, J Einhorn o G Klein, M N till minne (DN o SvD 5 mars 1985); N Mejman, MN in memoriam (DN 14 mars o SvD 18 mars 1985); T Ångström, MN död (DN 4 mars 1985).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Magnus L V Nasiell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8758, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Ångström), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8758
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Magnus L V Nasiell, urn:sbl:8758, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Ångström), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se