Naumann, släktBand 26 (1987-1989), sida 466.

Biografi

Naumann, släkt, enligt uppgift (Örnberg) härstammande från slaktaren Christian N (d före 1716) i Halle, vars son slaktaren Christopher N (f 1689) i Stralsund skall ha varit far till snickaren Jacob Christopher N (1727—98) i Malmö. Den sistnämndes son snickareåldermannen Johannes N (1762—1825) i Malmö var far till Carl Fredrik N (1816-92). Denne blev i Lund fil dr 1841, med kand 1844, med lic och docent i teoretisk medicin och rättsmedicin 1847, med dr 1848 och adjunkt i anatomi och prosektor 1849 samt var 1852 (tf från 1848) -81 professor i anatomi där. Hans författarskap var inte särskilt omfattande. Förutom doktorsavhandlingen om klippgrävlingar kan nämnas en prisbelönt uppsats om de främre extremiteternas byggnad hos fladdermöss 1850 samt smärre skrifter om struphuvudets byggnad hos människan 1851 och om missfoster 1865. N:s verksamhet som lärare anses ha bidragit till att anatomin fick en betydligt bättre och säkrare ställning vid universitetet än tidigare, och han bidrog verksamt till förkovran av de av professor Arvid Florman (bd 16) donerade anatomiska samlingarna, särskilt i fråga om den osteologiska avdelningen. Han var en av de elva ledamöterna i 1874 års kommitté för omarbetning av universitetens statuter. N:s anteckningar under utrikes resor 1861 och 1862 finns i LUB. Han var gift med sin mosters dotterdotter Sophia Mathilda N, f Jönsson (1827—89), som under pseudonymen Sorella skrev novellsamlingarna Ur grannskapets krönika (1872) och Nya blad ur grannskapets krönika (1881).

Hans äldre bror professorn och justitierådet Christian N (N 1) var i äktenskap med en dotter till den religiöst och filantropiskt verksamme köpmannen Gustaf Theodor Keyser (bd 21) far till överläkaren Gustaf (Gösta) N (N 2). Denne var i äktenskap med en dotterdotter till statsrådet Anders Peter Sandströmer (jfr bd 25, s 776) far till Carl Erik N (1882–1927). Erik N blev i Gbg fil kand 1905, fil lic 1908 och fil dr 1911 på avhandlingen Om sekreta utskottet under den tidigare frihetstiden 1719–1734. 1909 hade han anställts i RA, där han blev andre arkivarie 1917, förste arkivarie 1921 och tf arkivråd 1926. N var sekreterare i den 1917 tillsatta kommittén rörande frågan om ordnande av de under kammarkollegium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivväsendet, och som bilaga till dess 1919 tryckta betänkande publicerades av riksarkivarien Sam Clason (bd 8) och N utarbetade Anteckningar rörande KA:s historia och nuvarande innehåll. Bland hans övriga smärre skrifter kan nämnas uppsatsen Om centralförvaltningen under Karl XII:s tid (Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död, 1918) och ett par studier med anknytning till hans ordningsarbeten i RA. N verkade även som urkundsutgivare och utarbetade personregistret till AdRP from år 1719, 1–18 (1929). 1919 hade N blivit ledamot av redaktionskommittén för SBL. Hans efterlämnade anteckningar finns dels i RA:s ämbetsarkiv F V: 16–17, dels i E 6928–6955, RA.

N 1:s och Carl Fredrik N:s äldre bror spegelfabrikören Johannes N (1803–66) i Borås var far till provinsialläkaren Johan Leonard N (1850–1905) i Jönköping, vars hustru var dotter till universitetsbibliotekarien i Lund Edward Berling (bd 3) och dotterdotter till zoologen, geologen och arkeologen professor Sven Nilsson. Son till dem var professor Einar Christian Leonard N (N 3).

Utan påvisbart genealogiskt samband med ovanstående släkt och med varandra var tonsättaren Johann Gottlieb N (se ovan) och den i Dresden födde och till Sverige 1906 inflyttade kapellmästaren Jean N (1887–1965) i Malmö, bekant som musikpedagog och tonsättare. Son till den senare är dirigenten och tonsättaren Siegfried N (f 1919).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Leijonhufvud; Sv släktkal, 9 (1927; tr 1926); Örnberg, 10 (1894), s 28 o 381-386.

Carl Fredrik N: TU 7:81, KB; M B[ergström] o P H Tförngren], Carl Fredrik N (SMoK 5, 1949); Fv Dardel, Minnen, 4 (1913); E Edholm, Från Carl XVs dagar (2. uppl 1906), s 297; E Essen-Möller, Bidrag till Lunds medicinska fakultets hist (1947); O Gertz, FS i Lund 1772-1940 (1940); K Gierow, 1790-1867 (LU:s hist, 3, 1971); H Hofberg, Sv biogr handlexikon, 2 (ny uppl 1906); Inbjudning till den fil drspromotion som af fil fakulteten i Lund. anställes tisd d 31 maj 1892 (1892), s 32; W Kock, Sv konungars sjukdomar (1963); LUM 1879 (1879); Prot vid konung Carl den femtondes liköppning (Hygiea 1872, s 565—575); Rektor Gustaf Anderssons brevväxling 1832-63, 1-2 (1940); SjSkl; SLH 3:2-3 (1895-1901); SPG; E Thyselius, Förteckning öfver komitébetänkanden ... 1809-94 (1896); R T[igerste]dt, Karl Fredrik N (NF, ny ... uppl, 19, 1913); J Weibull, 1868-1968 (LU:s hist, 4, 1968); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668-1868 (1868), 1, s 364, o 2; L F Westman, Till bevistande af den högtidlighet hvarmed ... Carl Fredrik N kommer att i embetet inställas ... (1852).

Sophia Mathilda N,f Jönsson: TU 7: 81, KB; L Bygden, Sv anonym- o pseudonymlexikon (1974); Hof-berg, aa; S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litteraturen intill år 1893 (1893); SPG; R T[igerste]dt, Sofia Matilda N, f Jönsson (NF, ny ... uppl, 19, 1913); A Åkerhielm, Anna Hierta-Retzius (1928).

Carl Erik N: H Almquist, Årsberättelse för 1927 (MRA 1927, 1928), s 12 f; S Bergh, SkS under första århundradet af dess tillvaro (HH 25, Bihang, 1917); S E Bring, Bibliogr handbok till Sveriges hist (1934); B B[room]é, Carl Erik N (SMoK 5, 1949); dens, KrA o de privata arkiven (PHT 1958); H B[ruli]n, Erik N (HT 1927, s 443 f); Carl Erik N (Sv uppslagsbok, 2. uppl. 20, 1951); Förteckning över stad utredntar 1904-45 (1953); GH:s studentkårs porträttalbum vt 1907 - vt 1911 (1912); B Hildebrand, Biografisk historiografi o SBL (PHT 1939-40), s 185; E Långström o G Stern, GH:s studenter 1891-1916 (1916); desamma, Gbgs studenter, 1 (1917); E Nygren, Erik N (NTBB, 14, 1927); K Setterwall, Sv hist bibliografi 1901-20 (1923); P Sjögren, Sv hist bibliografi 1921-35 (1956); Väd 1927 (1926).

Johannes N (d 1866): N Forssell, Borås stads hist, 2 (1953).

Johan Leonard N: TU 7:81, KB; Förteckning över statl utredmar 1904-45 (1953); SjSk2; SLH 3:2-3, 4:3 (1895-1933); SPG; O S[örensen], J L N (Allmänna sv läkartidmen, 2, 1905, s 508 f). Jean N: Jean N (GHT o SvD 11 dec 1965).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Naumann, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8810, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-08-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8810
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Naumann, släkt, urn:sbl:8810, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-08-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se