Fredrik W Nilsson

Född:1903-05-16 – Vollsjö församling, Skåne län
Död:1986-09-20 – Landskrona församling, Skåne län

Agronom, Växtförädlare, Trädgårdsman


Band 26 (1987-1989), sida 697.

Meriter

Nilsson, Fredrik Wilhelm, f 16 maj 1903 i Vollsjö, Malm, d 20 sept 1986 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Nils Persson o Ingrid Ohlsson. Studentex vid Lunds h elementarskola 27 maj 20, jordbrukspraktik juni 20–dec 22, inskr vid LU 1 febr 23, vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 23, agronomex där 21 okt 25, FK vid LU 18 mars 25, eo amanuens vid geol instit där 18 mars 25, försöksledare vid Weibullsholms växtförädl:anstalt, Landskrona, 15 okt 25–30 sept 31, FL vid LU 29 maj 31, förest för Sveriges utsädesfören:s Västernorrlandsfilial i Undrom, Boteå, 1 okt 31-31 okt 38, disp vid LU 24 maj 33, FD där 31 maj 33, avd:förest vid Sveriges växtförädbanstalt i Svalöv 1 nov 38, sakk i växtodbfrågor vid statens livsmedelskommission 4045, förest för Statens trädgårdsförsök i Alnarp 24 jan 41, led av styr för Sveriges pomolog fören (från 65 Riksförb sv trädgård) 41, v ordf 46, ordf där 6370, led av styr för Fören för växtförädl av fruktträd, Balsgård, Fjälkestad, Krist, 41, förest för fören 4248, v ordf där 6370, led av Jordbrukets upplysmnämnd 43, v ordf där 54, led av komm ang jordbrukets forskn:råd jansept 44, v ordf i statens plantskolenämnd 45, prof vid Alnarps lantbruksinst o förest vid statens trädgårdsförsök 21 juni 46, led av 1946 års trädgårdsundervisn:komm juni 46dec 47, medlem av Sveriges Radios lantbrukskomm 5258, ordf i Nord jordbruksforskares fören 5356, rektor vid Alnarps lantbruks-, mejeri- o trädgårdsinst 3 dec 5463, led av styr där 5463, ordf i Fören Skogs- o lantbruksfilms trädgårdsfilmråd 5559, led av styr för Statens växtskyddsanstalt 5570, av jordbrukshögskoleutredn jan 56dec 59, Sveriges representant i International Society for Horticultural Science 6070, led av styr för Inst för växtförädl av frukt o bär 6070, av styr för fören Skogs- o lantbruksfilm 63, prof i frukt- o bärodl vid Lantbrukshögsk:s avd i Alnarp 5 april 63-70.  LLA 49, LFS 52.

G 26 sept 1931 i Asmundtorp, Malm, m Elly Martha Alfrida Johansson, f 12 okt 1901 i Landskrona, d 31 okt 1987 där, dtr till sjökaptenen Johan Edvard J o Sofia Albertina Svensson.

Biografi

I sin vetenskapliga produktion har Fredrik N främst behandlat ämnen inom genetik och växtförädling. Gradualavhandlingen omfattade således Studies in fertility and inbreeding in some herbage grasses. Anställningen vid Svalövs utsädesförening i Undrom fokuserade intresset på vallodling och vallfröproduktion med särskild inriktning på norrländska förhållanden och resulterade i många uppsatser.

När N övertog föreståndarskapet i Alnarp och Balsgård kom intresset av naturliga skäl att överflyttas till trädgårdsväxtslagen, främst frukt och bär. De genetiska undersökningarna koncentrerades då till släktet Ribes, vilket bl a resulterade i åtskilliga artkorsningar varav krusvinbäret Kroma blivit en kommersiell sort. Andra sorter som lanserades på grundval av denna forskning var bl a krusbärssorten Jacob, svarta vinbärssorterna Stella I och Stella II samt den röda vinbärssorten Rödluvan. Växtförädlingen syftade till bättre härdighet, bördighet och resistens mot sjukdomar. Undersökningar rörande Ribesarternas cytologi utnyttjades bla vid kromosomfördubblingar, vilket krävdes för att hybriderna mellan krusbär och svarta och röda vinbär skulle bli fertila. Även med frukträd utfördes kromosomfördubblingar, något som dock inte gav praktiskt användbara resultat.

Som ledare för Statens trädgårdsförsök och föreningarna för växtförädling och hemträdgårdsodling blev N en förkämpe för sv trädgårdsforskning och trädgårdsodling. Försöksverksamheten byggdes under hans ledning ut och blev en god grund för ett trädgårdsvetenskapligt centrum i Alnarp, Lantbrukshögskolans trädgårdssektion och dess institutioner, som nu ingår i Sveriges lantbruksuniversitet. N präglade även uppbyggnaden av den högre utbildningen inom trädgårdsområdet. Genom hans och P E Skölds insatser i jordbrukshögskoleutredningen kunde hortonomutbildningen komma i paritet med agronomutbildningen i Ultuna. Inrättandet av de trädgårdsvetenskapliga institutionerna på Alnarp gjorde det också möjligt för hortonomer och landskapsarkitekter att utbilda sig till forskare, att avlägga agronomie lic-examen och disputera för agronomie doktorsgrad. N var under sin tid som professor bl a handledare för flera licentiander och fyra doktorander, som disputerade och nådde höga vetenskapliga tjänster inom hans ämnesområde.

N hade stor förmåga att förena teoretisk kunskap med praktisk tillämpning i växtförädling och odlingsförsök med trädgårdsväxter. Han publicerade ett stort antal försöksrapporter, av vilka särskilt bör nämnas resultaten från en serie fröodlingsförsök med köksväxter. Till allmänheten kunde han förmedla sina resultat i populära artiklar. Bland N:s större arbeten var t ex Odling av frukt och bär (1958), handböckerna Odling av bär i trädgård och på fält samt Frukt- och bärsorter för hemträdgården (1954 resp 1973). Sina vetenskapliga rön presenterade N även som gästföreläsare vid flera utländska universitet och vid internationella trädgårdskongresser. I radio var han en flitig föreläsare om allmänna trädgårdsfrågor från mitten av 1930-talet.

Författare

Ingevald FernqvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ms till drygt 20 radioföredrag av N i SR:s dokumentarkiv. - Brev från N i LUB (bl a till G Turesson) o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Vallväxtförädlingens betydelse för höjandet av avkastningen från slätter- och betesvallar (Svenska mosskulturföreningens tidskrift, årg 45, 1931, Jönköping, s 63—79). — Ein spon-taner Bastard zwischen Festuca rubra und Lolium perenne (Hereditas, genetiskt arkiv. Utg av Men-delska sällskapet i Lund, bd 18, 1933-34, Lund 1934, 4:o, s 1 — 15). — Studies in fertility and in-breeding in some herbage grasses (ibid, 19, 1934, s 1-162). Även sep: [Akad avh.] Lund 1933. - Sveriges utsädesförenings substation vid Umeå lantbruksskola (Tidskrift för Västerbottens län, 1934, Umeå, s 71—87). — Norrländsk vallfröodling. Sthlm 1935. 144 s. (Tills med G[ustaf] Ericsson; Nordisk rotogravyrs handböcker för jordbrukare [3].) — Amphipolyploidy in the hybrid Festuca arundinacea X gigantea (Hereditas, 20, 1935, s 181 — 198). — Några försöksresultat från Sveriges utsädesförenings substation vid Umeå lantbruksskola under perioden 1933—1936 (Tidskrift för Västerbottens län, 1937, s 65-80). - Odling och förädling av fruktträd och bärbuskar i U.S.A. Berättelse över en studieresa 1937-1938. Sthlm 1939. 80 s. [Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift s å.] — Våra skånska fäladsmarker (Meddelanden från Malmöhus läns skogs- och betesvårdsförening, Särtryck ur Skånska dagbladet, 1939, [Malmö,] s 40—42). — Några växthormoners inflytande på utvecklingen av rödklöver- och blålucernsticklingar (Nordisk Jordbrugsforskning, Aarg 20—21, 1938—1939, Khvn 1939, s 393-418). - Sortförsök med potatis i Gävleborgs län åren 1923-1935 (Tidskrift för hushållningssällskapet och skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län, årg 15, 1939, Gefle, s 44- 50). -Aktuella försörjningsproblem. Föredr vid ... ordinarie sammanträde i Gävle d 2 dec 1940 (ibid, 16, 1940, s 369—376). — Synpunkter rörande rationell vallodling. Föredrag ... vid Sveriges utsädesförenings årsmöte i Svalöv (Meddelanden från Malmöhus läns skogs- och betesvårdsförening ... 1940, s 65—67). — Herbage plant breeding in Sweden (Im-perial agricultural bureaux, Joint publication no. 3. The breeding of herbage plants in Scandinavia and Finland, Aberystwyth & Cambridge 1940, s 15— 51; tills med G Nilsson-Leissner). — Allmänna principer för anläggning och skötsel av vallar för olika ändamål (F N o G Nilsson-Leissner, Anläggning och skötsel av vallar på åkerjord [utg av Statens livsmedelskomm, Produktionsavd], Sthlm 1941, s 3—18). — Nils Sonesson, Köksväxtodling. Kortfattad vägledning ... Efter uppdrag av Statens livsmedelskommission utarb ... 5. uppl Sthlm 1942, 31 s. (Medarb tills med R. Lamm o E[mil] Johansson.) — Kortfattad vägledning i köksväxtodling. [Omsl.] Sthlm 1943. 28 s. [Anon; tills med R Lamm.] (Statens livsmedelskommission [omsl].) [Ny uppl] 1945. 29 s. — Sort- och stamförsök med köksväxter år 1943. [Rubr.] Malmö 1944. 22 s. (Tills med G Tometorp; Meddelande ... från Statens trädgårdsförsök, n:r 23.) — Vägledning för besökande. [Rubr.] [Skövde, tr] Malmö 1944. 28 s. (Tills med S-E Lenander; Statens trädgårdsförsök, Rånna försöksstation, Skövde.) — Vägledning för besökande [!]. [Rubr.] Malmö 1944. 15 s. (Tills med Folke Andersson; d:o, Tosemarkens försöksstation, Dingle.) — Förutsättningar och arbetsuppgifter för växtförädlingen av frukträd. [Rubr.] [Fjälkestad, tr] Sthlm 1944. 11 s. [Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1943 (omsl).] ([Omsl:] Föreningen för växtförädling av fruktträd, Meddelande n:r 3.) — Jordanalys och trädgårdsodling (Årsskrift från Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut, 1944, Malmö, s 151 — 163, tills med R Lamm o E Johansson; även 1945 som Meddelande ... trädgårdsförsök ..., 27, med omsl). — Sortförsök med köksväxter vid Tosemarkens försöksstation under åren 1942—1944 (ibid, 1945, s 289-314, tills med F Andersson; även 1946 som d:o, 30). — Köksväxtodlingens omfattning under krigsåren. [Rubr.] Motala 1945. 7 s. — Sveriges utsädesförenings nuvarande arbetsuppgifter i Norrland. Radioföredr d 20 okt 1935. [Rubr.] Gefle 1935. 7 s. — Nya tetraploider av äpple vid Balsgård. [Rubr.] Sthlm 1945 [omsl 1944]. 7 s. [Ur Sveriges pomol förenings årsskr 1944.] (Tills med Gunny Larsson; Föreningen ... fruktträd, Medd 6.) — Berättelse över verksamheten vid Balsgård år 1945. [Rubr.] Sthlm 1946. 17 s. [Ur d:o 1946.] (Ibid, 11.) Ny tr 1947. - Fröod-lingsförsök med rädisa 1941 — 1945 (Årsskrift från Alnarps ..., 1946, s 73—90; även s å som Meddelande ... trädgårdsförsök ..., 33). — Fröodlingsför-sök med blomkål 1943-1944 (ibid, s 189-205; även s å som d:o, 35). — Fruktodling i Norrbotten (Hemträdgården, tidskr för nordsv trädgårdsodling, 1946, Sthlm, s 48-50). - Vägledning för besökande vid Balsgård. [Rubr.] Kristianstad 1947. 6 s. (Tills med E. J. Oidén; Föreningen för växtförädling av fruktträd.) — Gödslingsförsök i fröodling av sparris och kryddkrasse (Årsskrift ..., 1947, s 11-25; även ... Meddelande ..., 39). -Sortförsök med köksväxter i Norrland, 1—5 (ibid, s 27-97, 189-208, 1948, s 1-56, 171-224, o 1949, s 173-214; även ... d:o, 40, 41, 44, 46, 55; 1-3 tills med H Lindwall, 5 med G Larsson). — Uppdragning av nya äpplegrundstammar. [Rubr.] Sthlm 1948. 19 s. [Ur Sveriges pomol förenings årsskr 1947.] (Tills med E Oidén; Föreningen ..., Medd 15.) — Lokala sortförsök med bryt-, skär- och vax-bönor 1938-1947 (Årsskrift ..., 1949, s 29-96; även ... Meddelande ..., 52). — Polyploids in Ri-bes, Fragaria, Raphanus and Lactuca (Hereditas, 35, Supplementary volume. Proceedings of the eighth international congress of genetics, 7th—14th of July, 1948, Stockholm. Ed by G Bonnier and Robert Larsson, Lund 1949, s 34 f). - The State Horticultural research station (Seventh international botanical congress Stockholm 1950, Excursion guides, A I. Excursions in Skåne July 6—11, 1950, [omsl,] Upps 1950, s 6—11). — Sortförsök med köksväxter i Norrland, 6. [Rubr.] Malmö 1951. 47 s. (Tills med G Larsson; Meddelande ..., 66.) — Fröodlingsförsök med köksväxter. [Rubr.] Maimö 1951. 35 s. (Ibid, 70.) — Trädgårdsväxternas förädling (Svensk växtförädling, d 2. Trädgårdsväxterna, Skogsväxterna, Sthlm 1951, s 1—3). — Päron (ibid, s 56-73). - Vindruvor (ibid, s 107-110). -Krusbär, svarta och röda vinbär (ibid, s 121 — 138). - Huvudkål / Brysselkål (ibid, s 277-297). -Fröodling av köksväxter i Sverige (Skånes fröod-lingsförening 1911 —1951, ert minnesskrift tillägnad föreningens ordf greve Philip Bonde, Malmö 1951, s 66—78). — Arthybrider och tetraploider inom släktet Ribes (Nordisk jordbrugsforskning, 33, 1951, Hfors, s 418-424). - Plantskoleskötselns målsättning med hänsyn till fruktodlingen. Föredr vid ... sammankomst d 19 maj 1952 (LA, Tidskr, [N F,] årg 91, 1952, Sthlm (tr Upps), s 260-267). — Sort- och stamförsök med morötter 1948—1950. [Rubr.] Malmö 1952. 32 s. (Tills med S Hintze; Meddelande ..., 75.) — Sortförsök med konservärter 1949-1952. [Rubr.] Malmö 1953. 32 s. (Tills med H Åvall & S Hintze; ibid, 79.) — Fröodlingsförsök med morot. [Rubr.] Malmö 1953. 12 s. (Tills med I Fernqvist; ibid, 81.) — Odling av bär i trädgård och på fält. Sthlm 1954. 80 s. (Pomologi-ska föreningens ströskrifter 16 [omsl].) — Vägledning för besökande. Malmö 1955. 35 s, 1 vikt karta. (Statens trädgårdsförsök, Alnarp, Åkarp.) — The State horticultural research station, Alnarp, Åkarp. Malmö [1955]. 10 s. — Vilken jordgubbe väljer vi? (Trädgårds-tidningen, årg. 27, 1955, Sthlm, 4:o, nr 8, s 5, 20). — Kolsyrelagring av äpple och päron 1951—54 (Kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift, 95, 1956, s 319-347; tills med Å Nyhlén, Roland Nilsson, V Stoy o Torsten Nilson). — Odling av frukt och bär. Anvisningar för odling under sv förhållanden. Sthlm 1958. 296 s, 32 s pl. - 19. Odling av frukt, bär och köksväxter (Lantbruket av i dag ... Huvudred T Nilsson-Leissner, Malmö 1958, s 799-856 = h 19). - Amphidiploid species in the genus Ribes (Fourteenth international horti-cultural congress - 1955 ... The Hague-Scheve-ningen, Netherlands 29 Aug - 6 Sept, 1955, Report, Wageningen 1958, s 697—711). — Fältmässig köksväxtodling (K skogs- o lantbruksakademiens tidskr, 98, 1959, s 487-496). - Hur Alnarps slott skapades (Skånska dagbladet, 1959, Malmö, 13/4). — Kontrollerad uppdragning av bärväxter i Sverige (Nordisk jordbrugsforskning [omsl], [42, 1960,] Supplement 1 [omsl]. Berättelse över Nordiska jordbruksforskares förenings elfte kongress Oslo 1959, d 1, Sektion I-IV, Upps [omsl: Sthlm] 1960, s 181 f). — Nordiskt samarbete inom trädgårdsforskningen (ibid, s 258—265). — Polyploidy in the genus Ribes (Genetica agraria, vol 11, 1960, Pavia, s 225—242). — Svenskt köksväxtutsäde (Skånes fröodlingsförening 1911 — 1961. En minnesskrift i anslutning till föreningens 50-åriga verksamhet, [Malmö, tr] Hässleholm 1961, s 117-122). -Obst-Zuchtung, Beerenobst, Ribes L., Subgenera Ribesia, Coreosma und Grossularia, I. Systematik / ... II. Bliihbiologie (Handbuch der Pflan-zenziichtung ... 2., vollständig neubearb Aufl ... hrsg v H. Kappert, W. Rudorf, Bd 6. Ziichtung von Gemiise, Obst, Reben und Forstpflanzen, Berlin & Hamburg 1962, 4:o, s 439-450). - Alnarps-institutet 100 år (Viola, Trädgårdsvärlden, årg 68, 1962, Sthlm, fol, nr 21, s 1, 20). — Lagerungsver-suche mit Apfeln und Birnen in Schweden (Physio-logische Probleme im Obstbau, 2. internationale Arbeitstagung im Institut fur Obst- und Zierpflan-zenbau Dresden-Pillnitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin vom 2. bis 4. Oktober 1963, Tagungsberichte Nr. 65, Berlin 1964, s 307-318). - Cytogenetic studies in Ribes (Proceedings of the Balsgård fruit breeding symposium held at Balsgård fruit breeding institute, Fjälkestad - Sweden, Aug 31st - Sept 2nd, 1964, Lund 1966, s 197—204). — Sort- och grundstam-försök med päron. Upps 1969. 35 s. (Lantbruks-högskolans meddelanden serie A nr 116 = Trädgård 22.) — Ascorbic acid in black currants (Kungl. lantbrukshögskolans annaler, vol. 35, 1969, Upps, s 43—59). — Svensk fruktodling nu och i framtiden (Aktuellt från Lantbrukshögskolan nr 138 = Trädgård 7. Lantbrukshögskolans för-söksledarmöten 1969, Alnarp, Upps 1969, s 5—8). — Balsgårds verksamhet under perioden 1941 — 1970. Kristianstad 1971 [omsl]. 51 s. ([Omsl:] Institutet för växtförädling av frukt och bär, Balsgård, Meddelande n:r 63.) — Nordiska beskär-ningsförsök med äppleträd. Upps 1972. 32 s. (Lantbrukshögskolans medd A 179 = Trädgård 38.) — Mjöldagg på krusbär och vinbär (Frukt og basr, Hedelmät ja marjat, Nordisk årsskrift, [1972,] Oslo 1972, 4:o, s 61-69; tills m V Trajkovski). -Frukt- och bärsorter för hemträdgården. [Sthlm, tr] Kristianstad" 1973. 39 s. (Riksförbundets Svensk trädgård handböcker, n:r 4.) — Ribes breeding by species crossing (Jugoslovensko vocarstvo, Journal of Yugoslav pomology, Godina 7, 1973, Caöak, s 37-44 [i Broj 25/26]). - Resultat av artskorsningar i Ribes (Frukt og baer, 1976, s 29-38). - Färgpigment hos arter och hybrider inom släktet Ribes L. Upps 1977. 20 s. (Lantbrukshögskolans medd A 282 = Trädgård 68; tills med V Trajkovski.) -Bidrag i: Botaniska notiser, 1930-31, 1933, 1937, 1940, 1956, 1962, Lund; Sveriges utsädesförenings tidskrift, 1933—42, Malmö; Sveriges pomologiska förenings årsskrift, 1939—45. Sthlm, forts: Frukt i år, 1961-62, [Sthlm, tr] Kristianstad; Svensk frötidning, 1933-37, 1939-40, 1942; Sveriges han-délsträdgårdsmästareförbunds årsbok, 1943 — 44, 1948, [Sthlm, tr] Motala; Svensk jordbruksforskning, aktuella praktiska resultat, årsbok ... utg av Jordbrukets upplysningsnämnd, 1952—54, forts: Jord - gröda - djur, aktuella praktiska resultat från svjordbruksforskn, årsbok, 1955, 1958-59, 1961 — 62, 1964, 1968, Sthlm; Fruktodlaren, tidskr för sv fruktodl, 1944-67, [Sthlm, tr] Kristianstad.

Redigerat: Årsskrift från Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. 1941 — 1949. Malmö 1942-50. [1941: föret; 1942: anon.] - Svensk växtförädling. D 1-2. Sthlm 1951. 1. Åkerbruksväxterna. XIII, 745 s. 2. Trädgårdsväxterna. Skogsväxterna. XIII, 843 s, 24 pl-bl. — I redaktionskomm för Fruktodlaren, årg 26 (nr 6) - 38, 1955-67, Sthlm (tr Kristianstad).

Källor och litteratur

Källor o litt: Jordbruksdep:s konseljakter 24 jan 1941, nr 2, RA. Gagekort i SR:s dokumentarkiv, Sthlm.

S Andersson, Alnarps matr (1935); T Bengtsson, Prof F N o Statens trädgårdsförsök (Statens träd-gårdsförsök 25 år, 1963).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik W Nilsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8943, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingevald Fernqvist), hämtad 2022-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8943
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik W Nilsson, urn:sbl:8943, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingevald Fernqvist), hämtad 2022-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se