Carl Johan N Manby

Född:1839-06-29 – Veta församling, Östergötlands län (vid Mantorp)
Död:1920-03-07 – Danderyds församling (Engelbrekts församling, Stockholms län)

Präst


Band 25 (1985-1987), sida 42.

Meriter

Manby, Carl Johan Nilsson, f 29 juni 1839 vid Man torp, Veta, Ög, d 7 mars 1920 i Djursholm (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: arbetskarlen Nils Jonsson o Stina Greta Wahlqvist. Inskr vid UU 23 maj 59, verksam som informator, snickare o biodlare i Huddinge, Sth, 6981, en av grundarna av Sällsk nya kyrkans bekännare okt 74, ledare for sällsk från 75, utg av Skandinavisk nykyrk-tidn 76 (utg:bevis 28 jan)-83 o 85 (utg:-bevis 2 mars)mars 91, en av grundarna av Nykyrkliga samf i Gbg 83, predikant där 84, prästv till samf 85, en av stiftarna av Nya kyrkans fors i Sthlm maj 87, utg av Nya kyrkans tidn från 91 (utg:bevis i Gbg 9 mars o i Sthlm 1 april), pastor i Nya kyrkans förs i Sthlm från 00. Ogift.

Biografi

M genomgick Linköpings elementarläroverk och tillbringade därefter tio år vid UU, där han bl a studerade filosofi och klassiska språk. 1869 lämnade han universitetet utan examen och slog sig ner i Glömsta, Huddinge. Här var han bosatt i drygt tio år och försörjde sig med informatorstjänster, biodling, möbelsnickeri och teknisk konstruktionsverksamhet.

I Uppsala stiftade M bekantskap med Atterboms Svenska siare och skalder, vars första del innehåller en utförlig essay om Emanuel Swedenborg. Likaledes fick han där i sina händer de då i Kristianstad nyöversatta första delarna av Swedenborgs Arcana coelestia (Himmelska hemligheter). Han beslöt att ägna sitt liv åt att sprida upplysning om Swedenborgs lära och den swedenborgska kyrkan, som dittills knappast hade existerat i någon organiserad form i Sverige, och åt att översätta Swedenborgs skrifter från latin till svenska. Översättaren J A Sevén och hans sällskap i Kristianstad gav M rent formellt uppdraget att fullfölja detta verk.

Från 1880-talet ägnade M hela sin tid åt den nu alltmer etablerade Nya kyrkan och åt nämnda översättningsarbete. En prästvigning ägde rum 1885 i Gbg, där han var verksam i många år. Senare fortsatte M i Sthlm oförtröttligt sitt arbete som swedenborgiansk förkunnare ända till sin död.

M ville särskilt verka för en av utländska organisationer så oberoende sv swedenborgsk kyrka som möjligt. Men framför allt är han ihågkommen för sina många, synnerligen självständigt gjorda, översättningar av Swedenborgs skrifter. 1910 hade han avslutat volymerna 817 av Arcana coelestia, dvs alla dittills på svenska outgivna delar av detta verk, och i övrigt översatte han Swedenborgs Himmel och helvete, Uppenbarelseboken avslöjad, Äktenskapliga kärleken, Yttersta domen, Himmelska läran och en rad mindre arbeten. Hans förtrogenhet med Swedenborgs språk var stor, och han eftersträvade största möjliga trohet mot originaltexterna, delvis med avsikten att de skulle kunna ge impulser till ett sv sakralt språk. Fortfarande utgör M:s översättningar av Swedenborg större delen av de på svenska tillgängliga verken av denne. M utarbetade även handböcker och en liturgi (antagen 1917) för Nya kyrkan. Under många år var han också redaktör för tidskrifterna Skandinavisk nykyrktidning och Nya kyrkans tidning.

Organisatoriskt arbetade M från 1875 inom Sällskapet nya kyrkans bekännare och från 1887 inom Nya kyrkans svenska församlingar i Sthlm och i Gbg. Medlemsantalet i hans församlingar förblev litet, men under sina föredragsresor till de flesta av Sveriges städer samlade han en utomordentligt stor åhörarkrets, och hans inflytande kunde märkas också i andra länder, inte minst i USA.

Författare

Olle HjernSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M i LUB (till A J Kahl) o UUB (till O M Ramström).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Hvem var egentligen Emanuel Swedenborg? Biogr utkast. [Rubr.] Gbg 1888. 15 s. [Anon; jämte Hvad lär egentligen Nya kyrkan?] (Nykyrkliga missionsblad n:o 11 & 12.) Stereotyperad uppl 1889. [Ny tr] 1897. [Ny utg:] Swedenborg och Nya kyrkan. Illustr folkuppl. Sthlm 1906. 68 s. [Ej anon.] Overs: Hvem var egentlig ... Biografisk Udkast. Hvad laerer egentlig den Nye Kirke? Missionsblade. Khvn 1889. 23 s. Swedenborgs skrifter och hans fördelning af dem. En afhandling för religionskongressen i Chicago i sept. 1893. I sv drägt utg som minnesskrift vid Nykyrkliga samfundets i Göteborg tioårsfest ... 5 nov. 1893. Sthlm (tr Gbg) 1893. 16 s. Petri omvändelse. Anteckningar för en predikan ... i Göteborg den 1 :a april 1894. [Rubr.] Sthlm 1894. 4 s. 18908 The eternal duration of hell. A discussion ... Toronto, Ont. [1902]. 110 s. [Ur Nya kyrkans tidn, 18981901.] (Tills med A Björck.) Skall vår ungdom skall vårt folk gå under af brist på sedlig kunskap? [Rubr.] Sthlm 1903. 11 s. [Undert; d:o, s å.] Till frågan om Swedenborgs själstillstånd, några synpunkter och beriktiganden. Föredrag vid Nya kyrkans sv församlings minnesgudstjänst i Stockholm ... 28 jan 1906. Sthlm 1906. 15 s. Var Swedenborg förryckt? Ett genmäle mot nya utslag af en gammal villomening. Sthlm 1906. 16 s. Mina öfversättnings-principer beträffande Swedenborgs skrifter. Ett stycke sjelfbiografi och ett testamente. Sthlm 1907. 31 s. (Bilaga till A. C. [Swedenborg, Arcana ccelestia] XV.) Emanuel Swedenborg. An address to English visitors in Stockholm. London 1909. 32 s. Den heliga Skrift eller Herrens ord enligt Nya kyrkans kanon, med fullst förklaringshänvisningar till samt delvis korta kapi- telinnehåll ur denna kyrkas skrifter, jemte parallelspråk i ordtrogen öfvers från grundspråken. Sthlm (tr Örebro) 1884-86. [Omsl:] Gamla testamentet. H 1*. 80 s. Nya testamentet. H 1*. 80 s. [Suppl härtill:] För våra bibelläsare. Arcana cceles-tias "kapitelinnehåll" från och med 1 Mos. kap. 17. Ett supplement till nykyrkliga bibelverket. Utg. Sthlm 1910. 13 s. (Nya kyrkans tidning, juli 1910 (B) [bilaga].) Liturgi eller kyrkohandbok för Nya kyrkans svenska församling jämte tillägg till dess psalmbok. Förslag utarb. Sthlm. 1916. XX, 192, 127 s. Den svarta tråden i d:r Kleens Swedenborgs-biografi. En granskning. Sthlm 1918. 107 s. [Ur Nya kyrkans tidn, s å.] Ett självbiografiskt utkast (Nya kyrkans tidning, årg 4548, 192023, Sthlm; 30 avsnitt). Mitt herde-testamente ... med tillägg av Akademiens principer. Sthlm 1925. 10 s.

Utgivit (redigerat): Skandinavisk nykyrk-tidning, n:o 189, 18761883 (maj), Sthlm, 111183, (mars) 1885-1891, Gbg (vissa nr utg Sthlm), forts: Nya kyrkans tidning, årg 123, 3945, 18911920, Gbg (från april 1892 tr Sthlm) (189193 red av A Björck); Nykyrkliga missionsblad, n:o 17, 9-11/12, Gbg 1887-90 (anon); Supplement till Nykyrkliga psalmboken, Gbg 1889, 31 s.

Översatt (bearbetat): E Swedenborg ("från latinska urskriften" ): Nya Jerusalems lära om den heliga Skrift, Sthlm 1876, 93 s (anon, Bihang till Skandinavisk nykyrktidning 1876, n:o 1), ... nu ingående revid, 1918, 98 s; Arcana coelestia — Himmelska hemligheter, som innehållas i den heliga Skrift eller Herrens ord och nu blifvit upptäckta ... jemte det underbara, som blifvit sedt i andarnas verld och i änglarnas himmel, bd 8—17 (originalets d 4—8), Sthlm (bd 8 delvis tr Gbg) 1882-96, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1905, 1907, 1909, 1912, 490, 464, 421, 473, 478, 484, 491, VIII, 390, (bilaga) 31, 423, 760 s; — De amore conjugiali — Vishetens förnöjelser i fråga om äktenskapliga kärleken, hvarefter följer Dårskapens välluster i fråga om otuktiga kärleken ... 1768 [förtit: Äktenskapliga kärleken och dess motsats], h 1-2 [omsl], Sthlm 1883[-84], 192* s, [ny, fullst uppl:] ... förnöjelser angående ... hvarefter följa Galenskapens välluster angående horiska kärleken, 1895, 609 s, [titeluppl] 1935, [omtr härur:] 6 minnesvärda berättelser ur Vishetens förnöjelser ... och Galenskapens ..., [Sthlm] 1948, 23 s [urval o red av L Matthias o Egon Jonsson] (Kuriositeter i litteraturen, ark 2); Om himmelen och dess underbara ting och om helvetet Sthlm 1889, (8), 457 s, 2. uppl 1893, 3.-4. uppl [förtit: Himmel och helvete, Folkuppl ...] 1906, 1911, 5. uppl [Folkuppl] 1919, 6. uppl [Himmel och helvete] 1933; Om nya Jerusalem och dess himmelska lära ... med inl angående den nya himmelen och den nya jorden ... 1758, Sthlm 1892, IV, 198 s, [ny uppl] 1908, "Mindre uppl" 1902, 89 s; Jordkloten i vår solverld hvilka kallas planeter och jordkloten i stjernhimmelen samt deras inbyggare, äfvensom andarne och änglarna der ... 1758, Sthlm 1895, 123 s, [ny uppl] ... Revid av E Hjerpe, 1947, 129 s; Om hvita hästen angående hvilken talas i Uppenbarelseboken, kap. 19 och derefter om ordet och dess andliga eller invertes mening, ur Arcana ccelestia ... 1758, Sthlm 1896, 31 s; Lef-vernes-lära för Nya Jerusalem på grund af de tio budordens föreskrifter, Sthlm 1896, 62 s, [ny uppl] 1918; Nya Jerusalems lära om tron, Sthlm 1902, 37 s; Om yttersta domen och om det förstörda Babylo-nien: således att alla ting, som i Uppenbarelseboken äro förutsagda äro denna dag uppfyllda ..., Sthlm 1907, (8), 98 s, [jämte:] Fortsättning om yttersta domen och om andliga världen ..., 1907, 50 s, [med gemensam titel:] Om ... Babylonien samt Fortsättning ..., 2. uppl, stereot, 1916; Nya Jerusalems lära om Herren, Sthlm 1908, 129 s; Invärtes meningen af profeterna och psalmerna i hufvuddrag, med tillägg: Ordets historiska saker, ... i handskrift efterlämnadt ... försedt med inl samt förklaringshänvisningar till Swedenborgs teol. verk, efter Beyers Index inititalis, 3, Sthlm 1909, XVIII s, 1 bl, 155 s; Apocalypsis revelata — Uppenbarelseboken afslöjad, i hvilken de hemligheter aftäckas, som där äro förutsagda och hittills legat förborgade ... 1766, d 1-2, Sthlm 1916-18. 529, 514 s, (Motsvarighetslexikon) Sakregister ... från efterlemnade verk ... Efter den i London 1813 afj A Tulk utg uppl, 1919, 111 s. - Även bearb: Ph. B. Cabell, Hvad är Bibeln? Bearb efter ... "The word of the Lord" [rubr], Gbg 1890, 8 s (Nykyrkliga missionsblad n:o 9); Q] Clowes, (Clowes' katekes) Nykyrkliga religions-samtal med barnen öfversedda o med tillägg utg, Sthlm 1906, 49 s; E Swedenborg, Arcana coelestia ..., bd 1, afd 1, Ofvers ... (af d:r J. A. Sevén), 2. uppl, något revid, Sthlm 1919, 144* s [forts av E Hjerpe 1933].

Källor och litteratur

Källor o litt: O Hjern, Sällsk Nya kyrkans bekännare (Nya kyrkans tidn 1961); dens, Sv swedenborgöversättare (ibid 1980, fr 1881); F G Lindh, Pastor C J N M. In memoriam (ibid 1920); Lundstedt; Oden.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Johan N Manby, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9010, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Hjern), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9010
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Johan N Manby, urn:sbl:9010, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Hjern), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se