Mannerfelt, släktBand 25 (1985-1987), sida 77.

Biografi

Mannerfelt, släkt, härstammande från skattebonden Assar Månsson (d 1656, 71 år gammal) i Hemmershult, Fryele, Jönk, som var far (Otto M, s 36 o 104) till Måns Assarsson (161974). Denne blev bösseskytt vid flottan 1633 och konstapel där 1636 men måste rymma utrikes efter att ha dräpt en sthlmsborgare. Han återkom till Sverige från Holland 1644 och deltog i de båda sjökrigen mot Danmark, där han särskilt utmärkte sig vid erövringen av det holländska viceamiralsskeppet Brederode (jfr bd 4, s 305) under sjöslaget i Öresund 1658. Han befordrades till major 1664, adlades 1665 med namnet M och blev 1668 tygmästare och 1673 amirallöjtnant (viceamiral). M är ett av de sällsynta exemplen i 1600-talets Sverige på klättring från bondetill adelsstånd under en generation (Cavallie). Han fick 1665 som livstidsförläning några hemman i Binga i Hossmo, Kalm, och denna besittning förvandlades 1671 till donation på Norrköpings besluts villkor, varefter han gjorde Binga till säteri. Donationen reducerades från hans barn 1681. M:s dotter Maria blev stammoder för släkten Kuylenstierna (bd 21). Hans son Carl M (16701706) blev efter holländsk och engelsk örlogstjänst överlöjtnant vid sv amiralitetet 1694 men dömdes 1699 från liv, ära och gods för ämbetsförseelser i samband med att engelsmännen 1697 uppbringat det fartyg där han tjänstgjorde. Han blev emellertid benådad , befordrades 1700 till amiralitetskapten och deltog i landstigningen på Själland s å och i expeditioner i Finska viken. Hans son Eric Magnus M (170650) blev auditör vid Åbo läns infanteriregemente 1737, krigsfiskal vid armén i Finland 1741, fiskal i krigskollegium 1743 och assessor i Åbo hovrätt 1747. Dennes äldre bror, Assar Adolf M (170370), blev löjtnant vid Älvsborgs regemente 1743 och stamfar för släktens senare medlemmar, vilka liksom han i stor utsträckning varit verksamma i Västergötland.

En av hans söner var far till kh magister Carl Erik M (17961840) i Dala, Skar. Carl M:s bror Gustaf Wolter M (17981867) deltog 1814 i fälttåget till Norge och var 184752 överstelöjtnant vid Västgöta-Dals regemente, med vilket han 1848 kommenderades till Fyn i samband med den tysk-danska konflikten. Hans hustru Margareta Eva Gustava Granfeldt var dotterdotter till generallöjtnanten Georg Vilhelm Fock (bd 16, s 231) och ärvde det av denne för arv till äldsta dotter instiftade fideikommisset Trestena i Bjärka, Skar. Sonsöner till dem var överstelöjtnant Gustaf M (18701950) och hans kusin vägdirektören i Malmöhus län Axel Wolter Teodor AssarssonM (18901984).

Gustaf och Wolter M:s farbror Carl Otto M (18521924) var sekreterare i drätselkammaren i Borås 18871903, kapten vid Älvsborgs regemente 18971904, sekreterare i Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 18931918, ledamot av Borås stadsfullmäktige 18971922 och överkontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen i Älvsborgs och Jönköpings län 190322. Mest känd är Otto M som lokalhistorisk forskare och författare. Bland hans större tryckta skrifter kan nämnas Anteckningar om Kongl Elfsborgs regemente 16801815 (1887), på sin tid betecknat som "främst inom sitt slag i vår krigshistoriska litteratur" (Björlin), Älvsborgs läns hushållningssällskaps hist, 2 och 4 (1912), Borås-Herrljunga järnväg 18631913 (1913), Älvsborgs läns landsting 18631913, 12 (191317), M:ska släktboken, 1 (1918), Borås wäfveri ab 18701920 (1920) och Sven Eriksons och Rydboholms fabrikers hist 183466 (tills med H Danielson, 1924). Av förarbeten till M:s planerade andra del av M:ska släktboken publicerades efter hans död uppsatsen Vardagslivet på Trestena på 1860-talet (Fataburen 1929). Hans biografiska ms om Älvsborgs regementes officerare finns hos detta regemente i Borås. M var LSkS från 1897 och ledamot av styrelsen för De sju häradernas kulturhistoriska förening från 1903.

Otto M:s dotter Anne-Margrethe Murray,/M (18851967), gift med kh Adolf Murray i Vänge, Upps, och mor till domprosten Robert Murray, utgav under titeln Anna-Nora M och Ersta (1951) en bok om sin ogifta faster Anna Eleonora Wilhelmina M (18391917) på Trestena. I boken publicerades ur släktarkivet bl a fasterns brev till sin mor från en vistelse på Ersta diakonissanstalt i Sthlm 187374. Otto M:s son kapten Magnus (Måns) Gustaf Theodor M (18841960) skrev bl a Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps minnesskrift 191237 (tills med P W Lengquist, 1937), Västgötavägar, 14 (193852) och Västergötland-Gbgs järnvägar (1948). Måns M:s son civilingenjör Måns Thure Månsson Af (191169) i Mölndal hade i sin ungdom gjort sig känd som idrottsman, framför allt som diskuskastare, och blivit sv mästare i femkamp 1930 och 1931. Bröder till Thure M är fd styrelseordf i Esselte docenten i geografi Carl M (f 1913) och prof vid universitetet i Tübingen med dr Lennart M (f 1923).

Bror till Måns M var Carl Erik August M (1886-1951). Denne Carl M tog fil kandexamen i Uppsala 1910 och blev efter tjänstgöring i kommerskollegium och pensionsstyrelsen byråchef i jordbruksdepartementet 1919 och kansliråd där 1926. Han utnämndes till chef för Statens egnahemsstyrelse 1928 och blev statssekreterare i jordbruksdepartementet 1930 samt var landshövding i Skaraborgs län från 1935. M var LLA från 1939. Son till honom är justitierådet Nils M (f 1924).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: [Otto M,] M:ska släktbo-ken, 1 (1918). Assar Månsson: Älvsborgs lösen 1613, vol 27: häfte 3, f 90, Jönk:s jordebok 1631, f 46v, RA. Måns Assarsson M: Red:koll:s arkiv F 1:267, f 53, 56 f, E 8416 (skr till C G Wrangel), RA; Hjalmar Börjesons ms Sv sjöofficerare 16001699, KrA (xeroxkopia SBL); J Cavallie, De höga officerarna (1981); C-F Corin, Självstyre o k maktpolitik inom Sthlms stadsförvaltning 1668-97 (1958), s 622; Frälseg, 4:1, 3 (1976); L L v Horn, Biogr ant:ar, 1 (1927); G Håkansson, Kalmar o kalmar-bor under 1600-talet (1944); E Lundmark, Hedvig Eleonora kyrka (Sveriges kyrkor, Sthlm, 3, 1920); S Natt och Dag, Slaget i Öresund 1658 (TiS 1900), s 123; SMoK; E Wendt, 1634-95 (Amiralitetskolks hist, 1, 1950); G Wittrock, Karl XI:s förmyndares finanspolitik ... 166872 (1917), s 164; A Zettersten, Sv flottans hist åren 1635-80 (1903), s 227, 414, 616 f. Carl M (d 1706): v Horn, a a; Lewenhaupt. Eric Magnus M: J Kleberg, Krigskollegii hist. Biogr ant:ar 1630-1865 (1930); B Steckzén, Krigskollegii hist, 23 (1937); Sv boklex 1700-1829. Rättegångshandhar (1958); A W Wester-lund, Åbo hovrätts presidenter, ledamöter o tjänstemän 1623-1923 (1923). Carl Erik M: Biographica, RA; B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 3 (1975); SjVestg; Skara hm. Gustaf Wolter M: Hulthander; Otto M, Vardagslivet på Trestena på 1860-talet (Fataburen 1929); A-M Murray, Anna-Nora M o Ersta (1951); A Noreen, Ant:ar om K Hallands reg (fd Västgötadals) åren 16251910 (1911); K v Sydow, Alfs-borgs läns hushålln:sällsk:s hufvudafd 182944 o Älfsborgs läns norra hushålln:sällsk 18451912 (Älfsborgs läns hushålln:sällsk:s hist 18121912, 3, 1916), s 555, 574. Gustaf M: SPG; W Zetterberg o H E Uddgren, K Bohusläns reg 16611920 (1922). Axel Wolter Teodor Assarsson M: G Bodman, Chalmers tekn institut. Matr 18291929 (1929); SvTeknF; Wolter M (SvD 4 febr 1984); Väd 1983 (1982); Väv, Skåne, Halland, Blekinge, 2. uppl (1966). Carl Otto M: G Bfjörlin], rec av Otto M, Ant:ar om Kongl Elfsborgs reg 16801815 (HT 1888); B B[oéthiu]s, rec av M:ska släktboken (PHT 191819); T Bondestam, Otto M:s saml i Borås stadsarkiv (Från Borås o de sju häraderna 1953); dens, d:o, Förteckn o reg (ibid, bil); N Forssell, Borås stads hist, 12 (195253); Hulthander; K Husberg, Otto M (VFT 4:2, 1927); Måns M, Tr arb av Otto M (ibid); Otto M, Filialafd:en o Älfsborgs läns södra hushållmsällsk 18291912 (Älfsborgs läns hushålln:sällsk:s hist 18121912, 4, 1912), s 308; Murray, aa; PHT 1923; SMoK; SPG; F W[ernsted]t, rec av Otto M, Vardagslivet på Trestena (PHT 1930); Väd 1923 (1922). - Magnus Gustaf Theodor M: K Göta artillerireg, 2 (1962); O Lagercrantz, Måns M död (DN 10 dec 1960); SMoK; Sv hist bibliogr 192135 (1956); d:o 1936-50 (1964); d:o 1951-60 (1968); Väv, Svealandsdelen (1947); A Åberg, Måns M död (SvD 9 dec 1960). Måns Thure Månsson M: Allhems sportlex, 3 (1951); NF:s sportlex, 5 (1943); Väv inom handel o industri? 194445 (1944). Carl Erik August M: Carl M in memoriam (SvD 28 juli 1951); F Domö, Carl M. Några minnesord (SvD 29 juli 1951); S E v Hofsten, Carl M död (DN 28 juli 1951); Murray, a a; O Nyman, Sv parlamentarism 193236 (1947); SMoK; Väv, Götalandsdelen (1948). M.ska släktarkivet: B Broomé, KrA o de privata arkiven (PHT 1958); dens, Privatarkiv o enskilda personers arbetspapper i KrA (Kommissionen för riksinventering av de ensk arkiven, Bulletin nr 1, 1963), s 38 f; Måns M, M:ska släktarkivet (VFT4:10, 1937).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mannerfelt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9029, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9029
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mannerfelt, släkt, urn:sbl:9029, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se