Anders V Martinsson

Född:1930-04-03 – Borgholms församling, Kalmar län
Död:1983-07-16 – Helga Trefaldighets församling, Uppsala län

Geolog, Paleontolog


Band 25 (1985-1987), sida 224.

Meriter

Martinsson, Anders Victor, f 3 april 1930 i Borgholm, d 16 juli 1983 i Uppsala, Helga Trefaldighet. Föräldrar: elektrikern Ernst Martin Svensson o Hildegard Elsa Linnea Carlsson. Studentex vid hal i Kalmar 25 maj 50, inskr vid UU 19 jan 51, FK 30 mars 53, FM 15 dec 55, förste amanuens vid instit för paleontologi 1 juli 55–31 aug 57, FL 7 dec 56, assistent vid instit för paleontologi 1 sept 57–juli 62, allt vid UU, anställd vid Johnsonkoncernen för geologiska undersökmar i Portugal 23 aug 58-31 okt 62, red för Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala 61–64, disp vid UU 28 april 62, FD 30 maj 62, doc i historisk geologi o paleontologi där 17 juli 62, konsult vid P A Norstedt & söner ab 1 aug 62–63, red för Geologiska fören:s i Sthlm förhandl:ar 63–66, led av VA:s naturskyddskomm 64–74, ordf i International Union of Geological Sciences (IUGS) Silurian Subcommittee 64–66, i IUGS:s Committee for Printing and Publication of Papers 65–68, erhöll högre forskarbefattn i paleontologi med biostratigrafi vid statens naturvetensk forskmråd (NFR) 10 maj (tilltr 1 juli) 65, red för tidskr Lethaia från 67, ordf i IUGS:s Advisory Board for Publication 68–76, laborator vid NFR 9 maj (tilltr 1 juli) 68, förest för Enheten för paleobiologi vid UU från vt 70, red för tidskr Boreas 71–73, ordf i Nord geologisk association 71–74, red för Fossils and Strata från 71, president i European Association of Earth Science Editors (Editerra) 72–76, red för tidskr Geological Correlation 73–76, intendent vid Naturhist riksmus 73–78, ordf i Unescos vetensk geologiska komm 73–79, i International Geological Correlation Programme Scientific Committee no 1 74–79, i IUGS:s International Commission on Stratigraphy från 76, prof i paleobiologi vid UU (NFR) från 15 juni (tilltr 1 juli) 78, led av statliga nämnden för biblioteks- o informationscentralen från 79.

G 13 april 1957 i Uppsala, Domk, m FM Christina Backman, f 8 sept 1933 i Malmö, S.t Pauli, dtr till chefred Charles Pierre B o Alice Kristina Hjellström.

Biografi

Anders M föddes på Öland och behöll hela sitt liv en stark bindning till östersjölandskapen. Han var en framstående kännare av framför allt Ölands och Gotlands natur och kultur och gjorde bestående insatser för utforskandet av öarnas fossila berggrund och bevarandet av deras särpräglade fauna och flora. Hans huvudsakliga arbetsfält var paleontologin, läran om biosfärens historia, där han intog en internationellt framträdande plats, men han kom även att spela en katalyserande roll som vetenskaplig organisatör på både det nationella och det internationella området.

När M skrevs in vid UU våren 1951, hade han tagit studenten på latinlinjen vid Kalmar läroverk, men hans stora intresse var naturvetenskaperna, främst botanik och geologi. Han inriktade sig först på en verksamhet som algforskare, men kom snart att främst ägna sina krafter åt geologin. Till en början låg tyngdpunkten på kvartärgeologin; efter hand tog dock intresset för den tidigpaleozoiska (kambrosiluriska) fossilförande berggrunden (av vilken bl a Öland och Gotland är uppbyggda) över.

Bland M:s tidigare vetenskapliga publikationer kan nämnas ett pionjärarbete om mellersta Östersjöns submarina topografi och geologi. Här klargjorde han, med hjälp av bl a tillgängliga bottentopografiska mätningar, detaljerna i de paleozoiska lagrens utbredning under havsytan. Denna bild kunde ett tiotal år senare bekräftas med hjälp av under-vattensseismiska metoder och borrningar.

M:s främsta insatser som vetenskapsman är dock knutna till hans arbeten i silurisk mikropaleontologi, särskilt hans taxonomiska och biostratigrafiska undersökningar av ostracoder (musselkräftor). Dessa mikroskopiska kräftdjur förekommer i stor mängd och formrikedom genom hela den fanerozoiska lagerföljden, dvs i bergarter från de senaste 600 miljoner åren av jordens historia. M:s gradualavhandling, Ostracodes of the family Beyrichiidae from the Silurian of Gotland (1962), var ett vetenskapligt och stilistiskt mästerverk, som kom att bli stilbildande för en generation av mikropaleontologer, och det belönades med 1963 års Linnépris. Andra viktiga insatser gjorde M inom kambrisk geologi och paleontologi.

Genom sitt arbete med Gotlands paleontologi kom M att tjäna som inspiratör och ledare för en växande nationell och internationell aktivitet med syfte att utforska öns unikt välbevarade och fossilrika siluriska, ca 400 miljoner år gamla, avlagringar. Han var initiativtagare till bl a den geologiska fältstationen Allekvia utanför Visby och det internationella samarbetsprojektet Ecostratigraphy, organiserat för att utveckla moderna biostratigrafiska arbetsmetoder på paleobiologisk grund. Projektet bidrog i hög grad till att göra silurisk paleontologi till ämne för en synnerligen livaktig internationell aktivitet under 1970-talet och början av 1980-talet.

Från 1965 innehade M en högre forskarbefattning vid statens naturvetenskapliga forskningsråd (NFR), en tjänst som 1978 omvandlades till en personlig professur i paleobiologi vid UU. Han tog initiativ till bildandet av Enheten för paleobiologi vid universitetet, vilken han ledde från 1970 till sin död. Under denna tid kom hans verksamhet att mer och mer svänga från grundforskning till frågor rörande vetenskaplig kommunikation och samordning, särskilt på det internationella planet.

Ett av M:s viktigaste verksamhetsområden var vetenskaplig publiceringsmetodik. Han gjorde stora insatser som tidskriftsredaktör och ledde redan under 1960-talet en radikal omorganisation och modernisering av den geologiska utgivningen i Norden. Ett led i denna omstrukturering var skapandet av tidskriftstrilogin Lethaia (paleontologi), Lithos (mineralogi) och Boreas (kvartärgeologi) samt den paleontologiska monografiserien Fossils and Strata, vilka har intagit tätplatser inom den internationella geologiska publiceringen. M var en internationellt ansedd och inflytelserik expert på utgivningsfrågor och arbetade framför allt med att förbättra de vetenskapliga redaktörernas kompetens och ställning. Han kom att verka i en teknologisk brytningstid i övergången mellan blysättning och fotosättning, mellan boktryck och offsettryck, mellan pappersbaserade och elektroniska media. Därvid strävade han efter att rädda de goda publiceringstraditionerna till de nya medierna samtidigt som han bekämpade den slentrianmässiga traditionalism som ofta kan hindra ett effektivt och ekonomiskt spridande av forskningsresultat. – Med sina insatser för internationella samarbetsprojekt inom geovetenskaperna blev M en av vårt lands mest kända och uppskattade vetenskapsadministratörer inom sitt område.

M var en mångsidig och rikt begåvad man som kom att få stor betydelse som vetenskaplig inspiratör, idégivare och organisatör. Han kunde driva kontroversiella frågor med en oräddhet som ibland förskaffade honom ovänner. Han avled 53 år gammal i sviterna efter en hjärnblödning som han ådrog sig vid fältarbete på Gotland. Hans hälsa var då redan hårt ansträngd av en svår blodsjukdom.

Författare

Stefan BengtsonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

M:s arkiv i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Stränder i Böda (Natur på Öland, under red av R Sterner o K Curry-Lindahl, [Sthlm, tr] Upps 1955, 4:o, s 186-201). - Ölands berggrund och landformer (Geografiska notiser, [omsl: Medlemsblad for Geografilärarnas riksförening,] årg 13, 1955, Sthlm, nr 1, s 3–6). – Mono-stroma Grevillei (Thuret) Wittrock, a spring alga on the coast of Oland (Svensk botanisk tidskrift, bd 49, 1955, Upps, s 252–258). – Kambriska sandstensgångar och ordoviciska fossilforande block i Nylands skärgård (Nordenskiöld-samfundets tidskrift, årg 16, 1956, Hfors 1957, s 80-102). – Ostracods (Geological survey of Canada, Department of mines and technical surveys..., Bulletin 65. AJ Boucot mfl, A late Silurian fauna from the Sutherland River formation, Devon Island..., Ottawa 1960, s 15-20, pl IV). – Ostracodes of the family Beyrichiidae from the Silurian of Gotland. [Akad avh.] Upps 1962. 369 s. [Publications from the Palaeontological institution of the University of Uppsala, n° 41; även Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala ..., vol 41.) – Kalmar nation i Uppsala jubileumsåret 1963. Kuratorskrönika (Kalmar nations skriftserie, 40, 1963, Upps (tr Kalmar) 1964, s 9-43; även sep, 35 s). – Preparation of individual microfossils on cellulose acetate films (Handbook of paleontolo-gical techniques. Ed by B Kummel, D Raup, San Francisco and London 1965, s 247–251; även i rysk utg Moskva 1973, s 214–218). – Perspektiv på Stora alvaret (Sveriges natur, Svenska naturskyddsföreningens tidskrift, årg 56, 1965, Sthlm, nr 2, s 48-54). – Från forntid till forntid (STFÅ, 1966, Sthlm, s 115-130). - 1965 års Geoutred-ning: Den geologiska publiceringen i Sverige. 1967. [Duplic] 4:o. 52 bl. – Stora Alvaret halvförbrukat (Sveriges natur, 58, 1967, nr 1, s 25-30). – Geology and universities in Sweden (Earth--science reviews, International magazine for geo--scientists, vol. 3, 1967, Amsterdam, [Atlas, News supplement...,] s 95–100). – Havsresursutred-ningen: Enkätbearbetning mars–maj 1969. [Duplic] 4:o. 106, 31 bl. – Perspektiv på svensk havsforskning (Forskning och framsteg, 1969, Sthlm, 4:o, nr 5, s 31–33). – Internationella geologiska korrelationsprogrammet (ibid, nr 8, s 21 0- – Ny typ av forskarbefattning (Nordisk forum, tidsskrift for universitets- og forskningspolitikk, årg 4, 1969, Oslo, s 10–14). – Den vetenskapliga publiceringens dilemma (ibid, s 232–245). – Dad åt fotnoten (Forskningsnytt, fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd, 14, 1969, Oslo, 4:o, nr. 1, s 32-34). – Siluro-Devonian boundary in North America. Abstract (Geological society of America, Bulletin, 1969, New York, s 2165-74; tills medj. M. Berdan mfl). – Den geologiska grunden (Sveriges natur, Sv naturskyddsföreningens årsbok, 1970, Sthlm, s 19–35). – [Ostracodes:] Correlation with Europé (The Geological society of America, Special paper 102. Correlation or the North American Silurian Rocks. Ed by W. B. N. Berry and A. J. Boucot, Boulder, Colorado, 1970, s 41–43). – Toponomy of trace fossils (Geological journal, Special issue no. 3. Trace fossils, Proceedings of an International conference held at Liverpool University, 6, 7, 8 January 1970 ... Ed by T. P. Crimes and J. C. Harper, Liverpool 1970, s 323-330). - Charles Pierre Backman ... (Kalmar nations skriftserie, 47, 1970, tr 1971, s 15-66; tillägg ibid, 49, 1972, tr 1974, s 24: Additamenta Backmaniana). – Paleo-ekologi (Sveriges natur,... årsbok, 62, 1971, s 61–71). – Allekvia - där vetenskapens vägar möts (Gotländskt arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner, 43, 1971, Visby, s 71-76; även i Svensk naturvetenskap, utg Statens naturvetenskapliga forskningsråd / Yearbook ..., årg 25, 1972, Sthlm, 4:o, s 255–257, 1 pl). – Den naturvetenskapliga redaktörsvärlden (Forskningsnytt, 16, 1971, nr. 2, s 18–21). – Rapportskrivandets dualism (ibid, nr. 4, s 14–16). – Editors' associations in the earth sciences and the editor's role in the structure of research (International council of scientific unions, Abstracting board, Proceedings of the Full board meeting, Orleans, France, July 1971, Paris 1971, s 165-170; även i IUGS, Geological newsletter, 1971, Haarlem, s 206-210). -Granica silura i devona v severnoj Amerike (Trudy III Mezdunarodnogo simpoziuma ... (Leningrad, 1968 g), Tom I. Granica silura i devona i biostratigrafija silura, Leningrad 1971, s 49–62; tills med flera). – Jarusy peresmotrennoj silurskoj sistemy (ibid, s 150–157). – Internationella geologiska korrelationsprogrammet (Forskning och framsteg, 1972, nr 1, s 18 f). – Vad man kan göra med palaeocopa ostracoder (Fauna och flora, årg 68, 1973, Sthlm, s 147–155). – Geologin – ett experimentfält för vetenskaplig publicering (Svensk naturvetenskap, 26, 1973, s 123–132). – Biogeogra-phic relations of the pre-late middle Devonian of the Eastern Klamath belt, Northern California (Geological society of America, Abstracts with programs, vol 5, Boulder, Colorado, 1972–73, s 14 [i nr 1. Cordilleran section ...]; tills med flera). – Pre-late middle Devonian biostratigraphy of the Eastern ... (ibid, s 15; d:o). – Bibliography in primary publications (Primary publications and secondary services, partners in information flow. Proceedings of a conference of editors organized by the ICSU AB ... held at the Royal society, London, 4-5 July 1973, [1974, duplic,] 4:o, bl 95-110). — Swedish working paper on Bibliographic identification (biblid) of serial publications. 1974. [Duplic] 4:o. 5 s. (International organization for standardization, ISO, TC 46. Documentation, WG 7. Presentation of publications (Sweden-8).) – Öland ur havet (STFÅ, 1974, s 119-134). – The Cambrian of Norden (Lower palaeozoic rocks of the world, vol 2. The Cambrian of the British Isles, Norden, and Spitsbergen, ed by C. H. Holland, London ... 1974, s 185-283). – En bildsvit till dokumentation av Gotlands geologi (Svensk naturvetenskap, 28, 1975, s 120-129). – Palaeobiology (Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala University 500 years, 10. Faculty of science Earth and life sciences, Upps 1976, s 85–98; tills med Stefan Bengtson o Valdar Jaanusson). — Biblid - bibliografisk identifikation (NTBB, årg 64, 1977, Sthlm (tr Upps), s 65–69; revid version övers i Journal of research communication studies, vol. 1, 1978—79, Amsterdam, s 37–45, o i Prasa techniczna, 1979, Warszawa, 4:o, 1, s 15–18). – Stratigrafic nomen-clature. Containing an amended version of benefi-cial regulation of procedure in editing stratigraphy by N. F. Hughes. [Rubr.] Farnham, UK, 1977. 9 s. (Editerra, Editor's handbook, Section D 3.) – Baltoscandia (International union of geological sciences, Series A, No. 5. The Silurian-Devonian boundary, ed by A Martinsson, Stuttgart 1977, s 45–51). – Palaeocope ostracodes (ibid, s 327– 332). – A coherent philosophy of titles, abstracts and keywords in scientific artides (Scientific information transfer: The editor's role, Proceedings of the first International conférence of scientific edi-tors, April 24-29, 1977, Jerusalem, ed by M Balaban, Dordrecht 1978, s 273-275). - Towards an International federation of scientific editor's associations (ibid, s 635–638). – Editorial: scientific editors federated (Journal of research communication studies, 1, 1978-79, s 185 f). - Petter Åh-strand och hans ölandsbeskrivning (P Ahstrand, Beskrifning öfwer Oland besynnerligen det norra mötet eller fögderiet, facsimileutg, Upps 1979, s IX–XXIII). – The quaternary history ... The pre-quaternary substratum of the Baltic (Acta Uni-versitatis Upsaliensis: Symposia Universitatis Up-saliensis annum quingentesimum celebrantis, 1. The quaternary history of the Baltic. Ed by V Gudelis and L-K Königsson, Upps 1979, s 77—86). — Foreign editing of foreign English (Earth & life science editing, Newsletter of the European association of earth science editors ..., no. 9, tr i England 1979, 4:o, s 6 f). – Ekostratigrafija i odnoimennyj proekt Mezdunarodnoj programmy geologiceskoj korreljacii (Izvestija Akademii nauk Kazachskoj SSR, Serija geologiceskaja, 1979, Alma-Ata, n° 4, s 11–20). – Tidskriftsartiklarnas abstract - ett titelkomplement (NTBB, 67, 1980, s 65–70). – Reefs and ultrashallow environments. Guidebook to the field excursions in the Silurian of Gotland, Project Ecostratigraphy plenary meeting 22nd–28th August, 1981. [Omsl.] [Duplic] 4:o. 24 bl. (Tills med S Laufeld.) – Publishing in paleontology (Acta geolögica hispånica, vol 16, 1981, Barcelona, 4:o, s 103-113 [i n° 1-2: Concept and method in paleontology (omsl)]). – Vår akademiska pizzeria. Kvalitetsbedömningens dekadans och internationalismens baksida vid universiteten (Svensk tidskrift, årg 68, 1981, Sthlm, s 423-426). - Pizzan aldrig ifrågasatt [genmäle till svar] (ibid, 69, 1982, s 103 f). – Scientific editing in the spectra of disci-plines, languages and communication techniques. Paper presented ... in ... the second International conférence of scientific editors, Amsterdam, Oc-tober 1980 (Journal of research communication studies, 3, 1981-82, s 355-366). - The scientific editor and the creation of new language (European space agency ... esa SP 171, August 1982. Fifth ELSE/Editerra General assembly ... Proceedings of the joint conférence held at Pau, France 11 — 14 May 1982 ..., Paris 1982, 4:o, s 29-31). – An Editerra for the earth and life sciences (Earth & life science editing, 16, 1982, s 3). – A plate is a plate (ibid, s 4 f). – New circulation of a draft biblid standard (ibid, 17, 1982, s 7 i). - Guide for the preparation of scientific papers for publication. [For the] General information programme and UNISIST. 2. ed., rev and updated, Paris 1983. 13 s. – Artiklar i serier o tidskr under Redigerat; härav i Bulletin ... vol. 35-42, Upps 1953-65, o i Geologiska föreningens ... förhandl, bd 78, 1956, 80, 1958, 83-90, 1961-68, 92, 1970, 95, 1973, 97, 1975, 100-102, 1979-80 (vartill kommer en mängd notiser o rec till 1983), Sthlm (delvis förtecknade i GFF ..., Bo Eriksson, Index to volume 71-80, Klippan 1969, s 47, o E Åhman, Index 81-90, Helsingborg 1972, s 23 0, de flesta även utg som Publications from the Paleeontological institution of the University of Uppsala [omsl], n° 2, 4, 8, 13-14, 21, 24-26, 36, 41-42, 1955-63, resp 44, 47, 50, 55-57, 59-60, 62, 64, 68-69, 1962-67 (samtliga titlar se omslag där); bidrag i Kalmartidningen Barometern 16 o 28/8 1947, 7/11 1949, 12/7 1962, 20/12 1963, 20/8 1965, Ölandsbladet 22/5, 23/11 1954, 5/9 1959, 26/7, 14/8 1962, 7/11 1963, 2 o 28/7, 22/8 samt Julläsn 1964, 16/2, 15/4, 21/12 1965, 14/3, 8, 11 o 25/7, 22/8 1967, 18/7, 31/8, 12/ 10 1968, 25/1, 20/6, 12/8, 13/11 1969, 7/4, 24/9 1970, 31/7 1971, 27/1, 14/10 1972, 17/5 1973, 14/5 1974, 5/8, 12/7 1975, 18/5, 28/12 1976, 12/2, 17/5, 4 o 23/8 1977, 7/1, 10/8, 30/12 1978, 9/1, 17/2, 6/3, 3/7, 27/11 1979, 5/4, 10/7, 5/8, 2 o 13/9 1980, 8/9, 3/10, 10 o 21/11 1981, 5/1, 27/3, 5 o 16/11 1982, DN 28/9 1957, Dagen 22/1, 11 o 27/5, 7/6 1957, SvD 14/12 1962, 16/11 1963, Huvudstadsbladet 6/ 3 1969, Gotlands allehanda 13/3 1971, 16/11 1974, 11/5 1977, 23/7 1981, UNT 17/1 1 1977, Östersunds-posten 19/6 1978.

Redigerat: Bulletin of the Geological institutions of the University of Uppsala. Vol. 39, 41–42. Upps 1960-62, 1962, 1963-65. (Assistant editor.) [Härur särtr med tit Publications ..., jfr ovan.] – Geologiska (öreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 85-88, 1963-66. Upps 1963-67. – Lethaia. An international journal of palaeontology and stratigraphy. Vol 1-16, 1968-83: Oslo. - Bo-reas. An international journal of quaternary geo-logy. Vol 1-2, 1972–73. Oslo. – Fossils and strata. No. 1-16. Oslo 1972–84. 4:o. – Geological correlation. International geological correlation programme (IGCP). 1973-76. Paris. 4:o. – Fa-culty of science at Uppsala University, Earth and life sciences. Upps 1976. (8), 245 s. (Acta Universi-tatis Upsaliensis, Uppsala University 500 years, 10.) – The Silurian-Devonian boundary. Stuttgart 1977. 347 s. (International union of geological sciences, Series A, No. 5.) – Medlem av Advisory board för Earth-science revievvs, vol 7–19, 1971–83, samt av Editorial board (or Journal of research communication studies, 1979–82, o Journal ofinformation science, 1982–83, Amsterdam.

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Kanslersämb:s för rikets univ arkiv, Avgjorda ärenden, UU, 1962, RA. NFR:s petita 1978/79, bil nr 14 (kopia), NFR, Sthlm.

Inbjudmar till drsprom ... [UU] 30 maj 1962 (1962). - Nekner över M i DN 21 juli 1983, SvD 20 juli' 1983, i UNT 20 juli o 25 juli 1983 samt i Episodes 1983, nr 2 o 3.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders V Martinsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9142, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stefan Bengtson), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9142
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders V Martinsson, urn:sbl:9142, Svenskt biografiskt lexikon (art av Stefan Bengtson), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se