Axel F Matern, von

Född:1848-06-04 – Hjärtums församling, Älvsborgs län
Död:1920-06-08 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Kommunalpolitiker, Artilleriofficer, General, Stabsofficer


Band 25 (1985-1987), sida 243.

Meriter

von Matern, Axel Fredrik, f 4 juni 1848 i Hjärtum, Göt, d 8juni 1920 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsägaren o kaptenen Johan Fredrik v M o Charlotta Lovisa Christina Nycander. Mogenhetsex vid h a l i Vänersborg 6 juni 67, kadett vid krigsskolan 1 juni 68, officersex 16 nov 69, underlöjtn i Göta artillerireg 23 nov 69, vid reg 29 dec 70, elev vid krigshögsk 28 april 7228 april 75, löjtn vid Göta artillerireg 21 maj 75, aspirant vid generalstaben jan 76dec 78, stabsadjutant o löjtn där 17 jan 79, repetitör vid krigshögsk 25 jan 79, andre lär i krigskonst där 21 okt 8081, stabsadjutant o kapten vid generalstaben 7 juli 81, sekr i tjänstgöringsreglementskomm:erna sept 83juli 84 o nov 86maj 87, kapten i Göta artillerireg 5 dec 84, stabschef vid tredje arméfördeln o militärdistr 4 sept 8893, överadjutant o major vid generalstaben 8 jan 90, överstelöjtn i armén 17 nov 93, vid Skaraborgs reg 8 jan 94, överste o chef för Västgöta reg 4 sept 96, led av stadsfullm i Skövde 9804, av komm ang reglemente för arméns tjänstgöring i fält jan 99maj 01, av komm ang revidering av strafflagen för krigsmakten okt 01april 05, generalmajor i armén o chef för första arméfördeln 1 juli 04, led av 1907 års generalskommission sept 07juni 08, stadsfullm i Helsingborg 0814, v ordf där 1114, generallöjtn i armén 27 okt 11, led av 1914 års generalskommission aprilmaj 14, avsked ur krigstjänsten 2 juli 15, ordf i komm ang lant-försvarets tekn utrustn junidec 16. LKrVA 93.

G 11 okt 1887 i Sthlm, Hedv El, m Fanny Carolina Frestadius, f 2 juni 1857 där, Kat, d 24 nov 1937 där, Hedv El, dtr till konsuln o grosshandlaren Anders Wilhelm F (bd 16, s 495) o Rosina Charlotta Julin.

Biografi

Axel M specialiserade sig från 1870-talet, som kadettofficer på Karlberg och repetitör vid krigshögskolan, på underlydande personals taktiska utbildning med bl a befälsövningar, officers- och underofficersövningar, krigsspel. Under hela sin militära karriär intresserade han sig för taktikutbildning i form av order och anvisningar till underlydande förband. Hans inriktning tog sig uttryck i de taktiska anvisningarna Order och beslut (18981900), vilka utgjorde M:s personliga bidrag till förbättring av ordertekniken i fält.

M var rikt begåvad och framträdde som en av förgrundsgestalterna inom armén. Han utförde ett banbrytande arbete för att driva fram modern fältmässighet i uppträdandet. För att studera sådana problem utomlands företog han resor till bl a Tyskland, Schweiz och Frankrike både med och utan statsunderstöd och sökte omsätta de erfarenheter han inhämtat till sv förhållanden. Enligt Lars Tingsten var han en "flink taktiker, förstod att skapa intressanta övningslägen samt var snabb i beslut och handling" (s 186).

M:s uppträdande särskilt inför trupp präglades av ett impulsivt agerande, och han fattade sina beslut efter mycket kort betänketid, ofta med instinkten som vägledare. Som ledare av fält- och fälttjänstövningar kunde M fängsla sina åhörare genom en medryckande och livlig framställning. Hans underlydande på Västgöta och Skaraborgs regementen uppskattade honom i hög grad. M:s kamratliga framtoning jämte förmåga att skapa arbetsglädje kring sig gjorde att hans personal villigt följde honom.

M togs dessutom i anspråk för ett flertal andra uppdrag vid sidan av den rent militära tjänsten, bl a i kommittén för utarbetande av nytt fälttjänstreglemente, i vilken även L Tingsten ingick, och kommittén för revidering av strafflagen för krigsmakten 190105, där han bl a verkade för att stävja spridandet av antimilitaristiska skrifter och yrkade på bibehållandet av mörk arrest som straffart (Nygren). Efter sin avgång ur aktiv tjänst utsågs M att som ordförande leda den kommitté som tillsatts för att i ljuset av världskrigets erfarenheter undersöka den sv arméns tekniska behov.

M tillhörde stadsfullmäktige både i Skövde och Helsingborg. Under helsingborgsperioden fungerade han under tre år som fullmäktiges v ordförande. Ofta gjorde M inlägg i dagspressen för att lämna upplysningar om någon aktuell händelse eller för att vederlägga någon enligt honom felaktig uppgift.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Tidningsurklipp o fotografier efter M i KrA. Brev från M i B FA (till Oscar II), RA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Artilleri mot infanteri i svensk terräng. Sthlm 1880. 50 s. ([Omsl:] Militärlitteratur-föreningens förlag, 41.) Årsberättelse af föredraganden i krigskonst (KrVAH år 1897, Sthlm, s 95-139, 1 pl). - Beslut och order. [l]-2. Sthlm 1898-1901. 1. Taktiska uppgifter, bearb af A. v. M. 1898. VI, 118 s, 1 pl, 1 bil. [Sign; efter C v Liitgendorf, Aufgaben-Sammlung fur das applica-torische Studium der Taktik.] 2, h 12. Arméfördelningen under förläggning, marsch och strid, med tillämpning af fälttjänstreglementet [h 1:] af den 3. mars 1900. 190001. VI, 113 s, 4 bil, 131 s, 3 kartor. [Efter J. v. Verdy du Vernois, Studien über Felddienst ...] 5. brigadens fälttjenstöfningar 1900. Sköfde 1900. 46 s, 4 pl. [Föret.] Öfverste A. v. Materns politiska ståndpunkt. [Rubr.] Sköfde 1902. Fol. 1 s. [Undert.] Iakttagelser i anledning af striden om den förstärkta ställningen öster om Gudmuntorp den 3.4. oktober 1910. Helsingborg 1910. 11 s, 1 karta, XII s bil. [Undert.] Iakttagelser i anledning af 1. arméfördelningens fälttjänstöfningar den 4.6. oktober 1911. Helsingborg 1911. 15 s. [Undert.] Erinringar beträffande kavalleriets uppträdande i fält. [Rubr.] Helsingborg 1912. 4 s. [Undert.] - Se även E Thyselius, Förteckning öfver komitébetän-kanden ... 1809-1894, Sthlm 1896, s 496 o 586, o d:o 1895-1903, tr 1904, s 78, samt Förteckning över statliga utredningar 19041945, [Sthlm, tr] Norrköping 1953, s 8 f, 170 f, 193 o 200.

Översatt: N. S. Galitzin, Allmän krigshistoria. Afd 1. Forntiden ... Från Streccius' tyska öfvers. D 3. Från början afandra puniska kriget till början av Julius Caesars krig i Gallien ... Sthlm 1879. X, 430 s, 8 pl. (Militärlitteratur-föreningens förlag, 29:5.) Kraft [Furst v] Hohenlohe-Ingelfmgen, Bref i militära ämnen. 3. Artilleriet. Sthlm 1887. 269 s. (Ibid, 54:3.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Tjänsteförteckn:ar, KrA. M Blomstedt, nekr över M (KrVAH 1920); General v M afgår (Sthlms Dagbl 23 juni 1915); K Göta art: reg, 2 (1962); C T Kocken, K Västgöta reg, 2 (1948); R Nygren, Disciplin, kritikrätt o rättssäkerhet (1977); Ny ill tidn 1899, s 203; O Nyman, Högern o kungamakten 19111914 (1957); L Tingsten, Hågkomster (1938); K G Westman, Politiska anteckmar juni 1914mars 1917, ed W M Carlgren (1983).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel F Matern, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9155, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9155
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel F Matern, von, urn:sbl:9155, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se