Mazer, släktBand 25 (1985-1987), sida 293.

Biografi

Mazer (Mazér; Mazer), släkt, härstammande från Jean M (d tidigast 1760), vars son Antoine M (d tidigast 1760) i Alés i Syd-Frankrike var far till Jean Pierre M (17601829). Denne var av reformert trosbekännelse, flyttade till Sverige senast 1783 (Alingsås rådhusrätts arkiv A II a 3:13 febr 1786) och anlade i Alingsås med Johan Alströmer (bd 1) som förläggare en silkesstrumpfabrik, som han 1786 (Kommerskolhs arkiv A I f 1:27) efter Alströmers död flyttade till Sthlm. Där fick M burskap 1789. Hans fabrik blev redan efter några år den största i sitt slag i staden med vävstolar på 18 olika ställen, de flesta på Södermalm men några på Norrmalm och Ladugårdslandet. Från 1793 hade M som kompanjon sin landsman diplomaten Jean de Gaussen, som satsade hela sin kontanta förmögenhet i företaget. M företog en lång resa för att få utländska kontakter. 1796 inköptes ett hus på Kungsholmen, som inreddes till fabrik. Inom kort utvidgades företaget med en sidenfabrik, som redan vid sekelskiftet hunnit växa till den största i branschen i Sthlm. Då hade Gaussen utmanövrerats på villkor som han ansåg vara mycket oförmånliga (Lindberg). M fortsatte framgångsrikt sin verksamhet och utvidgade med bl a grosshandelsaffärer i viner, för vilka han en tid hyrde vinkällaren under k slottet (Biographica). Han är också känd som verktyg på sthlmsbörsen för de köp av växlar till underpris som hans landsman generalmajor L M de Camps (bd 10) 181617 gjorde för sin barndomsvän kronprins Karl Johans räkning, då denne ansåg sig böra söka motverka växelkursens stegring. M var den som 1817 underrättade kronprinsen om traktören J G Lindboms uppgifter om en komplott mot dennes och prins Oscars liv, vilket ledde till omfattande undersökningar men visade sig vara bara lösa rykten. I detta sammanhang uppger drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i sin dagbok, att han hade dåligt anseende och "nästan alltid farit med osanning för att tjäna penningar och göra sig viktig". M ägde bl a flera fastigheter i Gamla staden i Sthlm. Han dog i Milano under en resa.

Genom äktenskap med sin hushållerska sedan många år hade M 1822 legitimerat sina båda äldsta söner, Johan M (M 1) och Anton M (17951869), vilka redan dessförinnan (LindgrenFridell) blivit hans kompanjoner. Under åren 180617 hade han emellertid med en betydligt yngre kvinna fått ytterligare sex barn, bl a sedermera kanslirådet Johan Ludvig Mazér (180691) och porträttmålaren Carl Peter Mazér (M 2), vilka såsom illegitima ej nämns i hans bouppteckning, medan deras mor dock fick en livränta.

Släkten torde ha dött ut med Johan Ludvig Mazérs son adjunkten vid Högre latinläroverket å Norrmalm och eo hovpredikanten Theodor Alfred M (18451936). Theodor M publicerade bl a Öfversigt af de bibliska böckernas innehåll (2 upphör 1881 o 1898), Tal från predikstolen och altaret (1894), Ord till ungdomen uttalade vid morgonböner å Sthlms norra latinläroverk (1913), Människogestalter som jag mött på min lefnadsväg (1916) samt biografier över bl a mystikern Anders Collin (1923; jfr bd 8), eo hovpredikanten Carl Henrik Bergman (1924; jfr bd 3) och kontraktsprosten Johan Dillner (1924; jfr bd 11). HD ogillade 1914 hans ärekränkningsåtal mot flera personer för deras uppgifter om hans homosexuella beteende mot sina elever. Brev till M finns i UUB.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SMoK. Släktens äldsta led: Brevsvar från Archives municipales i Alés 21 nov 1984, SBL. Jean Pierre M: Biographica II, Kom-merskolhs skr till K M:t, särsk 2 aug 1786 o 12 mars 1788, Kommerskolhs huvudarkiv Alf 1-.särsk vol 24 o 27, RA; fil kand O Dahls brev 9, 15 o 19 okt 1984 o kopia av pastor Ch Serfass' ant:ar i Franska reformerta forsamlingens arkiv i Sthlm, SBL; Kungsh:s fdb för oäkta barn 7 mars 1790 o 6 aug 1795,Nik:s hfl A 1:13, p 96, o A 1:17, p 132, fdb för oäkta barn 9 juni 1815 o 28 april 1817 samt vb 7 nov 1822, bouppt 1829:11:415, 1856:1:147 o 1883:111:105, kronotaxeringslängden 1825, f 872 o 876, SSA; Alingsås rådhusrätts arkiv A II a:3:13 febr 1786 o 7 maj 1787 samt F I a:1516, GLA; H E Charlotta, Dagbok, 9 (1942); A Geffroy, Gustave III et la cour de France (1867), 1, s 71, 2, s 477 fT; S Grauers, Ätten Wachtmeister genom seklerna, 3:2 (1956); T T:son Höjer, Carl XIV Johan. Kronprinstiden (1943); dens, d:o. Konungatiden (1960); A Kinberg, Par Bricole från dess uppkomst intill slutet af år 1808 med personhist ant:ar (1903); F Lindberg, Nedre Manilla o dess ägare (1935), s 25 f; M LindgrenFridell, Sidenfirman K A Almgren 18331910 (SSEÅ 1943), s 113; A Munthe, Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet (1959); F Puaux, Histoire de 1'établissement des protestants francais en Suéde (1891), s 97, 135; N Staf, Polisväsendet i Sthlm 17761850 (1950)., Anton M: k Daun, Reimersholmes hist (SSEÅ 1975), s 40; LindgrenFridell, a a. Johan Ludvig Mazér: TU 7:76, KB; Boutredmar o förmyndarräkn:ar 16501862 E III A: 125:355-371, 135:61-77, 144:253-277 o 154:35-64, SSA; W Swalin, Bidr till Kongl Maj:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892). - Theodor Alfred M: Justitierevisionens utslagshandl i besvärs- o ansökningsmål 19 mars 1914, nr 242247, RA; TU 85:25, KB; Högre allm lärov:s för gossar å Norrmalm arkiv D IV 1 d, SSA; E Kölgren, Läroverksmatr 1908-09 (1909); NJA 1:41 (1914; tr 1915), s B 36 f; H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); SMoK; SPG; Theodor M t (SvD 2 aug 1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mazer, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9213, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9213
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mazer, släkt, urn:sbl:9213, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se