Nils Lundahl

Född:1858-05-23 – Kverrestads församling, Kristianstads län
Död:1940-06-16 – Växjö domkyrkoförsamling, Kronobergs län (enl db för Lunds Domkyrka.)

Folkskollärare, Läroboksförfattare


Band 24 (1982-1984), sida 178.

Meriter

Lundahl, Nils, f 23 maj 1858 i Kverrestad, Krist, d 16 juni 1940 i Växjö (enl db för Domk, Lund). Föräldrar: skomakaren Jöns Nilsson o Bengta Jeppsdtr. Inskr vid folkskollärarsem i Lund 1 sept 75, utex där 3 juni 78, vik folkskollärare ht 78, ord febr 80–11, tillsyningsman över arbetsplatser med minderåriga arbetare 31 maj 83, förest för arbetarinst 85–20, allt i Lund, erhöll behörighet till lärartjänst vid högre folkskola 5 april 89, förest för Axel Eklunds bokhålleriinst i Lund 89–99, sekr i Lunds pedagogiska sällsk 92–32, led av stadsfullm i Lund 93–18, initiativtagare till akad sommarkurser i Lund 94, led av styr för Sv läraretidms förlagsab 96 (bolagsordn 5 dec)–maj 22, av styr för ab C W K Gleerup 97 (bolagsordn 12 jan)–13, av styr för Malmöhus läns sinnesslöanstalt i Lund 97–32, ordf i styr för Skrif- o ritboksab i Arlöv 97 (bolagsordn 30 dec)–maj 14, i Skriv- & ritboksab Arlöv–Nässjö 14 (bolagsordn 21 nov)–nov 20, i ab Skrivrit 20 (bolagsordn 18 okt)–dec 32, förest för Centralbyrån i Lund för populärvetensk föreläsmar 98–11, sekr och skattmästare i centralstyr för Nord fören i Skåne 00–04, vik folkskoleinspektör vid Lunds folkskolor periodvis 06–12, led av styr för industri-, slöjd- o konstutställn i Lund 07, av Malmöhus läns landsting 10–13, av komm ang statsunderstöd åt anstalter för populärvetensk föreläsn:ar juni 10–jan 11, statens föreläsmkonsulent 19 okt 11–27, led av komm ang främjandet av det allm bibhväsendet nov 11–jan 12, ord ämneslärare vid Lunds h folkskola 12–aug 15, pedagogisk inspektör för sinnesslöundervisn i riket 31 dec 15–28, led av styr för landstingets småskolesem i Lund 16, ordf där 19–32, led av sinnesslövårdssakk maj 20–dec 22, av styr för Sydsv geografiska sällsk 25. – LVSL 21 (skattmästare och led av styr 23–33), fil hedersdr vid LU 31 maj 27.

G 1) 24 aug 1881 i Lund m Hilda Christina Maria Catharina Dahl, f 16 jan 1856 där, d 19 mars 1902 där, dtr till inspektören Matheus D och Mathilda Ohlsson; 2) 10 aug 1903 i Jönköpings östra förs m Anna Elisabeth Mortana Hyltén-Cavallius, f 20 juli 1862 i Moheda, Kron, d 14 sept 1951 i Lund, Domk, dtr till kommendören Gustaf Erik H-C (bd 19, s 552) och frih Henriette Eleonore Gyllenkrok.

Biografi

L tillhörde samma folkskollärargeneration som Fridtjuv Berg och Värner Rydén och hade samma känsla för sin yrkeskårs speciella betydelse vid den förestående omdaningen av utbildningsväsendet. Tidigt kom han också till insikt om vilken utvidgning av kårens verksamhetsfält som möjliggjordes genom det frivilliga folkbildningsarbetet. Hans mest uppmärksammade insatser hör hemma på detta område.

L:s pedagogkarriär inleddes redan 1873, då den femtonårige skomakarsonen fick anställning som by skollärare i en grannsocken. Eftersom byn saknade skolbyggnad, fick elevernas föräldrar lösa lokalfrågan genom att i tur och ordning upplåta sina hem som klassrum. I en minnesuppsats har L målande beskrivit denna rustika skolmiljö, där undervisningen ibland måste bedrivas med gårdsfolk och husdjur som publik och där både eleverna och deras unge "mäster" riskerade att fa smörj om husfadern drabbades av dåligt ölsinne. L tycks ha funnit sig väl tillrätta med de primitiva interiörerna; han har vittnat om att de ofta hade trivsamma inslag. Även deras mer negativa sidor torde ha gett intryck av betydelse för hans senare verksamhet som folkbildare och lokalpolitiker.

L:s långa lärartid i Lund blev en period fylld av mångsidigt skiftande extrauppdrag, praktiskt taget alla med någon anknytning till hans sociala och pedagogiska verksamhet. Han var en av de drivande krafterna inom den 1883 bildade arbetarringen i Lund och dess året därpå tillsatta kommitté för föreläsningar. Kommitténs strävanden fick en fastare form genom grundandet av Lunds arbetarinstitut, som L förestod 1885–1920.

L:s talang som samordnare av föreläsningsserier kom ytterligare till sin rätt vid startandet av de akademiska sommarkurserna i Lund 1894 (efter modell av kurserna i Uppsala från 1893, se s 263), främst avsedda att stimulera intresserade folkskollärare till frivillig vidareutbildning, samt vid planläggningen för Centralbyrån i Lund, som snart nog under L:s ledning växte till en plattform för landsomfattande föreläsningsverksamhet. Han hade en utomordentlig förmåga att såväl inom lärarkåren som bland universitetsfolk finna medarbetare och entusiastiska anhängare av det populärvetenskapliga föredragsarbetet. Framgångarna uppmärksammades av ED, som anlitade L vid flera utredningar i folkbildningsfrågor och som statens föreläsningskonsulent.

Som stadsfullmäktig i Lund och landstingsman intresserade sig L bl a för den eftersatta sinnesslöundervisningen. Han tillhörde i många år styrelsen för Malmöhus läns sinnesslöanstalt Möllevångshem och innehade 1915–28 en nyinrättad befattning som pedagogisk inspektör för sinnesslöanstalterna i riket.

L var också framgångsrik som skolboksförfattare. Tillsammans med seminarieadjunkten Lars Teodor Larsson utgav han en rad räkneläror för folkskolan och läroverken; häftena fick mycket stor spridning. I samarbete med Henrik Schück sammanställde han antologin Läsebok för folkskolans högre klasser, en ambitiös och välredigerad introduktion till den levande sv litteraturen.

L som mer än de flesta hjälpt landets akademiker att ställa sina krafter i folkupplysningens tjänst blev 1927 filosofie hedersdoktor vid LU. Han ägde många av de kvaliteter som skapar den idealiske folkrörelsefunktionären: energi, initiativkraft, organisationsförmåga, äkta folklighet och lugn auktoriet.

Författare

Lars KrumlindeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från L i RA (bl a till F Berg), SA (till H Schück) o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Aritmetisk exempelsamling. Lund 1887. 96 s. (Tills med L[ars] Tfeodor] Larsson.) 2. uppl 1889. 100 s, Facit till ... [rubr], 26 s. 3. uppl Sthlm 1895. 128 s. 2.-3. tr 1899, 1902. 4. uppl 1908. 120 s. 5. uppl 1913. 121 s. 6. oförändr uppl 1916. 7.-9. uppl 1921, 1923, 1928. 125 s. Facit, 3. uppl 1895, 17 s, 2.-3. tr 1899, 1903, 4. uppl 1909, 28 s, 5. uppl 1913, 31 s, [nya tr] 1915, 1917, 1918, 1920, 7.-8. uppl 1921, 1923, 31 s, 9. uppl 1928, 33 s, 2. tr 1937. - Räknebok for folkskolan. Årskurs 1—4. [Rubr.] I hufvudsaklig öfverensstämmelse med Folkskolelärobokskommit-téns grundsatser. Lund 1888-89. [Omsl.] (Tills med L. T. Larsson.) 1-2. 1888. 54 s, s 57-110. Gemensamt titelbl s å. Facit 32 s, 2: 11 s. 3. 1889. 64 s. Facit 15 s. 4jämte facit okända. 2. uppl: ... grundsatser o med kurs enl nya normalplanen. [Omsl.] 1890. 61 s, s 65-119. Facit u å, 1890. 13, 11 s. 64 s, s 65-128. Facit, 1: okänt, 2: 12 s. Stereotyperad uppl: N:r 1 ... Sthlm 18[95-]96. 1-2. 1895-[96]. 64 s, s 65-128. [Ny tr] 1904. Facit 1895-96, 12, 12 s. 3-4. [1896.] S 129-192, 193—255. [Ny tr] 1906. Facit 1896, 14, 12 s. 4. stereoty-perade uppl [1-3]. N:r 1 [omsl], h 1-4. 1908-12. Gemens tit 1912, 1912. 1. 1908. 2.-4. tr 1910, 1912, 1915. [Ny tr] 1917. Facit 1908, 12 s, [ny tr] 1912. 2. 1909. [Nya tr] 1911, 1913, 1915, 1917. Facit 1909, s 13-25, [ny tr] 1912. 1-2: gemens tit 1909, 1912. 3. 1911. [Nya tr] 1913, 1915, [1917]. Facit u å, s 27-38, [ny tr] 1916. 4. 1912. S 193—256. [Nya tr] 1914, 1916, 1917. Facit 1912, 14 s, [nya tr] 1914, 1916, 1918. 3-4: gemens tit 1912, 1912, 1912-13, 1915-16, gemensamt omsl till facit 1915. 5. d:o uppl 1919. [Även ett h 5, se nedan 1920.] 3-4: gemens tit 1919. 1. [Ny tr 1920.] 2. 2. tr 1920. 3. [Ny tr] 1920. 4. [Ny tr] 1922. 6. d:o uppl [2-4] 1921-22. Gemens tit även 1919-22, 1924. 1. 6. uppl 1921. [Ny tr] 1922. 3. tr 1924. 2. 1922. 2. tr [1924], 1-2: gemens tit 1924. 3. 1922. 2. tr 1924. 4. 1922. 2. tr [1924]. 3-4: gemens tit 1924. 7. nästan oförändr uppl 1925. Gemens tit även 1927. 1. 7. nästan oförändr uppl 1925. 2. 7. oförändr uppl 1925. 3. 7. nästan oförändr uppl 1925. 2. tr 1927. 4. 7. oförändr uppl 1925. 2. tr [1925]. [Ny tr] 1928. 3—4, gemens tit: 7. nästan oförändr uppl 1928. 8. d:o uppl 1927-31. Gemens tit 1928, 1930, 1931, 1932, 1934. 1. 1927. [Även:] 1928. 2.-3. tr 1930, 1934. 2. 1927. 2.-3. tr 1930, 1935. 1-2: gemens tit 1932, 1933. 3. 1930. 2. tr 1934. 4. 1931. 2. tr 1934. 3-4: gemens tit 1932, 1932, 1933. Facit, 1-4. 5. uppl 1919. 1. [Ny tr] 1920, 6. uppl 1921, 2. tr 1922, 7. oförändr uppl 1933. 2. 6. uppl 1922, s 13-24, 7. oförändr uppl 1925, 2. tr 1928, 8. d:o uppl 1931, 2.-3. tr 1934, 1938. 3. [Ny tr] 1920, 6. uppl 1922, s 25-36, 2. tr 1924, 7. oförändr uppl 1926, 2. tr 1929, 8. d:o uppl 1931, 2.-3. tr 1933, 1936. 4. [Nya tr] 1921, 1922,6. uppl 1922, s 37-49, 2. truå, 1925, 7. oförändr uppl 1926, 2.-3. tr 1928, 1930, 8. uppl 1932, 2. tr 1934. 9. uppl omarb av B Oidén. 1-4 = Årskurs 3-6. 1937-41. 1. 1939. 72 s. 2. tr 1945. 2. 1940. 80 s. 2. tr 1945. 3. 1941. 68 s. 2. tr 1947. 4. 1937. 2. tr 1944. Facit... 1. 1939. 16 s. 2. tr 1949. 2. 1940. 16 s. 2. tr 1947. 3. 1941. 14 s. 2. tr 1947. 4. 1937. 23 s. 2.-3. tr 1943, 1944. Jfr B Oidén, Prov-räkningsuppgifter närmast i anslutn till ... Räknebok I: 1-4, 1937-41, lösa bl i konvolut, 2.-3. tr 1943, 1950-51. - Räknebok för folkskolan. H 1 —4. I hufvudsaklig öfverensstämmelse ... o med kursfördelning enl nya normalplanen. Förk uppl. Lund 1889-90. [Omsl.] (Tills med L. T. Larsson.) [Till 5. uppl även ett h 5, se nedan 1920.] 1. 1889. 31 s. 2. 1890. S 33-64. 3. 1889. S 65-100. 4. 1890. S 101-132. Stereotyperad uppl: N:r 2 ... med kurs enl nya normalplanen. Sthlm 1895—96. Gemens titelbl även 1903-04, 4. uppl 1910, 1911, 1912, 1912, 1920, 4. uppl, 2. tr 1923, 5. uppl 1924, 1927, 1930, 1931, 1932, gemens omsl till facit 1896, 1900, 1911. 1. 1895. 32 s. 2. tr 1903. [Ny tr] 1906.4. uppl 1908. [Nya tr 1910?, 1911?,] 1914, 1917, 1918, 1923. 5. uppl 1924. 40 s. 2.-4. tr 1927. 1930, 1935. 2. U å. S 33-72. 2. tr 1903. [Ny tr] 1906. 4. uppl 1908. [Ny tr 1910?] 3. tr 1912. [Ny tr] 1915. 5.-6. tr 1916, 1917. [Nya tr 1918?, 1923?] 5. uppl 1924. S 41-79. 2.-4. tr 1927, 1930, 1938. Facit, 1-2, även [l]-2. 1895-96, 8, 8 s, 2. tr 1903, 4. uppl 1908, 8 s, s 9-16, [nya tr] 1911, 1915, 1: 1918, 1-2: 1919, 1922, 5. uppl 1924, 2. tr 1927-28, 3. tr 1932, 2: 4. tr 1938. 3. U å. S 73-104. [Nya tr] 1902. 4. uppl 1908. S 73-112. [Nya tr 1910?,] 1914. 5. tr 1916. [Nya tr] 1917, [1918?, 1923?]. 5. uppl 1924. S 81-120. 2.-3. tr 1927, 1931. 4. U å. S 105-144. [Ny tr] 1902. 4. uppl 1908. S 113-152. [Nya tr 1910?,] 1914. 5. tr 1916. [Nya tr] 1917, [1918?, 1923?]. 5. uppl 1924. S 121-160. 2.-3. tr 1927, 1931. Facit, 3-4. 1896, 8, 8 s, [nya tr] 1900, 1904, 1908, gemensamt omsl 1904, 4. uppl 1908, s 17-24, 25-33, [nya tr] 1911, 1914, 1916, 3: 1917, 3-4: 1918, 1920, 1923, 5. uppl 1924, s 17-24, 25-32, 2. tr 1927, 1926, 3. tr 1930, 4. tr 1937, 1935. - [Räknebok för folkskolan.] N:o 3. Räknekurs för fast folkskola litt. B2, C och F, flyttande folkskola litt. G o H, mindre folkskola litt. I o I2 samt flyttande mindre folkskola litt. K enl normalplanen af år 1889. H 1—4. Lund 1890-91. [Omsl.] (Tills med L. T. Larsson [omsl].) 1-3. 1890. 23 s, s 25-48, 49-71. Facit... u å, 7 s, s 8-13[!], 14-19[!]. 4. 1891. S 73-96. Facit ... 1891, s 19-24. [Ny uppl] Sthlm 1896. 96 s, s 1-6, 7-12, 13-18, 19-24. 1-2. Stereotyperad uppl 1899. 1-4. [Ny tr 1902.] 1-2. [Ny tr] 1904. Facit, 1-2: Stereotyperad uppl 1899, [ny tr 1902,] 3-4: [ny tr] 1902, 1-4: [ny tr] 1904. 2. uppl: ... flyttande folkskola o mindre folkskola enl normalplanen. 1907. 1. [Ny tr] 1917. Facit u å. 3. uppl 1923. 2-4. [Ny uppl:] Räknekurs för folkskolans C- och D-former. Stereotyperad uppl 1920. 2. tr 1923. — Folkskolans utveckling i allmänhet under åren 1842—1892 och särskildt i Lunds stad åren 1800-1892 (Folkskolans 50-årsfest i Lund den 3 juni 1892 [med LTynell, Högtidstal], Lund 1892, s 3—42). — Silfer-ekvationer af första graden med en eller flera obekanta jämte problem. Lund 1893. 64 s. Facit ... u å, 7 s. (Tills med L. T. Larsson.) 2. uppl Sthlm 1895. 63 s. 2.-3. tr 1901, 1905. 3. uppl 1910. 61 s. 2. tr 1914. 4. [omsl: oförändr] uppl 1917. 5.-6. uppl 1920, 1924. 7. oförändr uppl 1934. Facit ... 2. uppl 1901, 8 s, [ny tr] 1905, 3. uppl 1910, 2. tr 1914, [ny tr] 1917, 5.-6. uppl 1920, 1924, 7. oförändr uppl 1934. — Redogörelse for Lunds arbetareinstituts verksamhet åren 1885— 1894, utg. Lund 1895. 16 s. [Utökad uppl:] ... 1885-1909. 1910. 31 s. - Sommarkurserna i Lund [1894]. Sthlm 1895. 11 s. [Text, s 11. Ur Verdandi s å.] — Lärobok i räkning för allmänna läroverken. Sthlm 1896. 200 s. Facit ... 44 s. (Tills med J. Möller o L. T. Larsson.) Stereotyperad uppl, 2.-4. tr 1897, 1901, 1904. 2. uppl... för realskolan. 1906. IV, 300, 63 s. 2.-3. tr 1907, 1909 [utan facit], [med nytt titelark] 1910. 2. uppl [i två delar jämte till vardera hörande exempel o tabeller med ny, summarisk paginering] 1908—10. [I.] Årskurs 1—3. 1910. IV s, s 1 —"148-246", 248-"258-292", "294-295". 3. uppl 1914. IV, 162 s. 4. uppl 1917. IV, 160 s. [Ny tr] 1919. 5.-6. uppl 1921, 1924. Facit, 3. uppl [1913?], 40 s, 4. uppl 1917, [ny tr] 1919, 5. uppl 1921, 2. tr 1922, 6. uppl 1926. 7. uppl: D 1. För första och andra klassen av den femåriga realskolan och for första klassen av den fyraåriga realskolan. 1931. 143 s. 8., nästan oförändr uppl 1937. Facit 1931, 22 s, 8. uppl 1937. [II.] Årskurs 4-6. 1908. S 149-300. 3. uppl 1914. S 149-320. 4. uppl 1918. S 149-329. 5. uppl 1921. S 149-335. 6. uppl 1923. S 149-340. 7. uppl 1925. S 149-346. Facit, 2. uppl [1908], s 39-63, 3. uppl 1914, s 39-66,4. uppl 1918, s 39-67, 2. tr 1920, 5. uppl 1921, s 39-68, 2. tr 1922, 6. uppl ["Gäller för 5., 6. och 7. uppl"] 1925, s 39-69, 7. uppl 1933. 8. omarb uppl: D 2. Klasserna 35-55 och 24-44. 1935. 238, 28 s. 2. tr 1944, 1945. [Jfr nedan 1912, Tabeller ...] — Historik öfver Lunds stifts allmänna folkskolläraremöten (Lunds stifts tjugofemte allmänna folkskolläraremöte i Landskrona den 7, 8 och 9 augusti 1894, Landskrona 1896, s 30-51). - Redogörelse för Centralbyråns i Lund organisation och verksamhet ([Social tidskrift, organ för studenter o arbetare, årg 1, 1901, n:o 4-^.] Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Uppsala och Stockholm 9-12 maj 1901, Sthlm 1901, s 109-114; även sep: Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar. Inledningsföredrag, Sthlm 1902, 5 s). — Om några folkundervisningsfrågor i Sverige (Vor Ungdom, Tidsskr for Opdragelse og Undervisning, 1909, Khvn, s 145—148). - Några svenska undervisnings- och uppfostringsfrågor under år 1909 (ibid, 1910, s 70-76). - Universitetens och högskolornas sommarkurser (Minnesskrift tillägnad Fridtjuv Berg på 60-årsdagen ..., Sthlm 1911, 4:o, s 123-125). - Tabeller ur Möller, Larsson och Lundahls Lärobok i räkning för realskolan. Sthlm 1912. 8 s. (Tills med Q] Möller o [L T] Larsson.) — Verkningarna av de nya bestämmelserna angående föreläsningsrörelsen (Berättelse över fjärde allmänna svenska folkbildningsmötet i Göteborg den 12 — 20 juli 1912 utg av Västra Sveriges folkbildningsförbund, Gbg 1912, s 20-28). -Professor Frans von Schéele 70 år (Till Frans von Schéele ... [= Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet, 1913, sep av h 5—6], Sthlm 1913, s 65). — Populärvetenskapliga föreläsningar (Sveriges land och folk, historisk-statistisk handbok, 2. uppl, sv ed, ... utg av J. Guinchard, d 1, Sthlm 1915, s 354 f; innehållsfört). — Om hjälpklassarbe-tet i landsorten. Inledningsföredrag (Förhandlingarna vid sjätte allmänna svenska mötet med representanter och intresserade för vården om de sinnesslöa i Stockholm den 10—12 juni 1915, Sthlm 1915, s 84—92; även sep, 9 s). — Om den lokala kontrollen över den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten (Till Knut Kjellberg på femtioårsdagen ... [Biblioteksbladet, årg 2, 1917, h 2], Sthlm 1917, 4:o, s 106-111). - Räknebok för folkskolan. N:r 1 o. 2. [Rubr:] 1:5 o 2:5. Sthlm 1920. [Omsl,] 56 s. (Tills med L. T. Larsson [omsl].) [Utgör h 5 av såväl N:r 1, 1888-89, 5. uppl, som N:r 2, 1889-90, 4. uppl, se ovan.] 2. tr 1922. 2. uppl 1927, 2. tr 1933. Facit ... 1920, 11 s, 2. tr 1922. [Fortsatt av:] Årskurs 7. Utarb av B Oidén, 1938—39, 103, 14 s. Jfr dens, Provräkningsuppg närmast i ansl till ... Räknebok ... I[:5], 1939, lösa bl i konvolut, [ny tr] 1945. — Några minnen från min första tid som "mäster" (Till Bengt J:son Bergqvist Lund 1920, s 193-197). - [Inled- ningsföredragert, 11.] Föreläsningsverksamheten (Folkbildningskonferensen i Stockholm 1920. Berättelse över förhandlingarna, Sthlm 1921, s 22— 28). — Den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten i Sverige (Festskrift tilegnet Professor, Dr. philos. Otto Anderssen Kristiania 1921, s 183-196). - Räknebok för småskolan. [Rubr.] Sthlm 1922. 32 s. (Tills med L. T. Larsson.) 2. tr 1925. 3.-4. tr 1928[omsl 1929], 1933. Facit ... 1922, 8 s. — Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar 25 år. [Rubr.] Sthlm 1923. 9 s. — Drag ur den populärvetenskapliga föreläsningsverksamhetens utveckling. Föredr vid föreläsningsförbundens riksorganisations konferens d 14 aug 1925. [Rubr.] Eksjö u å. 10 s. [Ur Tidskr för föreläsningsverksamheten 1926.] — Anstalts-Fiirsorge fur Schwachsinnige, Taubstumme, Blinde in Schweden (Zeitschrift fur Kinderforschung, Bd 31, Berlin 1926, s 56-66). - Benestad, Stenby by 1873 (ÅSU, vol 29 = Årg 10, 1930, vol 1. J. M. Ambrosius, T. Hulthén m fl, Skånska folkskolor. Minnen, urkunder och undersökningar, Lund 1930, s 27-31). - Malmöhus läns landstings småskolelärarinneseminarium i Lund 1882 23/1 1932. Lund 1932. 64 s. [Föret; tills med A Steiner.] — Bidrag i bl a Svensk läraretidning 1894—1926, Sthlm, 4:o, Social tidskrift 1901, 1903, 1906-07, Sthlm, Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet 1912-17, Sthlm, Biblioteksbladet 1916-18, Sthlm, 4:o, Nyt Tidsskrift for Abnormvsesenet 1917-27, Khvn (sv fackred från 1919), o Tidskrift för föreläsningsverksamheten 1925—27, Eksjö, vidare i SDS ml tidn; jfr även Förteckning över statliga utredningar 1904-1945, [Sthlm, tr] Norrköping 1953, s 378 f, 836, 837. - Räkneböcker o facit ovan förekommer med sina delar såväl sep som i olika kombinationer sammanhållna av titelblad; bibliogr källors uppgifter om ytterligare tryckningar än de sedda synes ofta ha sin grund i att delar utan tryckår tillagts år efter titelblad eller omsl.

Utgivit: Poetisk läsebok för folkskolan. Valda skaldestycken. Lund 1897. 79 s. — Meddelande från Centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar. [Rubr.] N:o [1,] 2—29. Lund 1898-1911. [2-4:] Fol, [5-10:] 4:o. [Vanligen bilaga till Social tidskr.] (Anon red.) — Läsebok för folkskolans högre klasser. D 1—2. Lund [1900— 03.] (Tills med H Schück.) 1. Sverige. 1901 [-03]. 872 s. [2. tr] 19[04-]06.(16), 872 s. 2. uppl: Sverge. 19[07-]08. 920 s. [2. tr] 1911-12. (22), 920 s. H 3: [Ny tr] 1918. (8) s, s 521-920. [Titelark:] 2. uppl 1919. XVI s. 3. uppl: Sverige. 1921-24. (18), 939 s. 1: Supplement 1921, 47 s. 2. Norge, Danmark och Finland. 19[00-]01. VII, X, 408 s. Tillägg ... [rubr:] A Noréen, Norskans och danskans viktigaste afvikelser från svenskan ... 1901. VII s. [Nya uppl: 1908,] X s, 1911, 1914, 1925, 1929, 1933. [H 1.] Norge. [Ny uppl 1916 (omsl tr 1903).] X, 144 s. [H 2.] Danmark. [Ny uppl] 1911. S 145-264. [H 2-3.] 2. uppl 1922. 271 s. - Gleerupska biblioteket. Naturen och människolivet ... under medv av nordiska vetenskapsmän. 1—2*. Lund 1907-13. (Tills med F Berg mfl.) 1. Världshistorien ... Bd 1-3. 1907-10. 1. 1907[-08]. 554 s. [S 193-554: ny tr 1921.] 2. 19[08-]09. 528 s. 3. 19[07—] 10. 906 s. [Ny tr] 1915. 2. Geografien ... Bd 1-3. 19[11-]13. 1. 19[11-]12. 655 s. [Ny titel] 1919. 2. 1912. 570 s. 3. 1913. 702 s. - Väggkartor över världsdelarna 1912 (tills med H H v Schwerin).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 5 april 1889, nr 24, RA. I H[ögstedt], N L död (DN 17 juni 1940); Inbjudn till fil drsprom ... [LU] 31 maj 1927 (1927); R Josephson, N L (VSLÅ 1940); O Ottelin, N L in memoriam (SvD 18 juni 1940); D Rydsjö, N L (Sv folkskolans märkesmän under de senaste femtio åren, 1942); SMoK; Väd 1939.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Lundahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9746, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Krumlinde), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9746
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Lundahl, urn:sbl:9746, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Krumlinde), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se