August Lyttkens

Född:1845-01-14 – Börringe församling, Skåne län (i Gustaf (nu Börringe))
Död:1925-09-20 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Agronom, Ämbetsman


Band 24 (1982-1984), sida 475.

Meriter

3 Lyttkens, August, bror till L 2, f 14 jan 1845 i Gustaf (nu Börringe), Malm, d 20 sepl 1925 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 4 juni 66, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 66–16 okt 68, genomgick Skälby vithetsbränneriskola 68–69, förvaltare vid Mettenhof, Holstein, 69, vid Skedala Snöstorp, Hall, 70–93, lärare vid Halland; folkhögskola i Påarp 74, förvaltare vid Nydala, Halmstad, 76–93, förest för frökontrollanst där 76–93, sekr i Hallands läns hushålln:sällsk 85–93, led av styr för utsädesfören i Svalöv 87–94, lantbruksinsp i lant bruksstyr 14 april 93, ordf i Lantbruksklubben i Sthlm 96–18 (hedled 06), led av styr för Pomolog fören 00 (v ordf 06 o 09–10, ord 07–08 o 11–16, hed:led 11), led av styr för Entomolog fören från 94, i lantbrukshålln: sällsk i Rimforsa, Tjärstad, Ög, från 07, byrå chef i lantbruksstyr 1 jan 09–25 april 13, led av styr för Sv allmogehems småbrukarfond från 10, för Sveriges medicinalväxtfören från 10. – LLA 94.

G 6 okt 1876 i Enslöv, Hall, m Amali; Christina Johansson, f 26 sept 1850 i Gbg, Domk, d 12 aug 1917 i Sthlm, Hedv El, dt: till kh Johan Olof J o Fredrika Emanuel; Berghult.

Biografi

Efter skolgång i Gbg och mogenhetsexamen 1866 var L de närmaste två åren elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Som nybliven agronom genomgick han L O Smiths bränneriskola nära Enköping och blev 1869 anställd vid förvaltningen på godskomplexet Mettenhof nära Kiel. Följande år återvände han hem och blev medhjälpare vid skötseln av det av hans far ägda säteriet Skedala i Snöstorps socken. Senare arrenderade han också den närbelägna egendomen Nydala.

L gjorde sig snart känd som skicklig och initiativrik jordbrukare. Han blev ledamot av länets hushållningssällskap och så småningom dess sekreterare. 1876 blev han föreståndare för en av sällskapet vid Nydala inrättad frökontrollanstalt. Denna var landets första i sitt slag, och L var en av pionjärerna när det gällde kontroll och kvalitetsbestämning av utsäde. Bl a utexperimenterade han en metod att eosinfärga frön, som gjorde det möjligt att spåra deras ursprung, och arbetade med framgång för att införa gemensamma metoder vid skandinavisk frökontroll.

Under åren i Halland var L engagerad i Snöstorps kommunala angelägenheter och ledamot av styrelser för halländska järnvägar och försäkringsbolag. 1893 flyttade han till Sthlm efter att i hård konkurrens ha forordnats till lantbruksinspektör i lantbruksstyrelsen. Som inspektör hade han bl a till uppgift att främja och kontrollera verksamheten vid kemiska stationer, frökontrollanstalter och lantbruks- och lantmannaskolor. Utom åt dessa uppgifter ägnade han sig med speciellt intresse åt de mindre jordbruken och trädgårdsnäringen och strävade att förbättra småbrukarnas villkor och få till stånd en mer omfattande och bättre ordnad undervisning i trädgårdsskötsel.

L publicerade skrifter som behandlade frökontroll, nötboskapspremiering och den sv blomsterväxtodlingens historia samt tidskriftsuppsatser inom samma ämnesområden. Hans stora verk, som har få motsvarigheter på andra språk, var Svenska växtnamn (1915). Svårigheter hade uppstått till följd av växtnamnens regionala skiftningar, då frökontrollanstaltens uppgifter om utsädets inslag av ogräsfrön blev missförstådda pga namnförbistringen. När L och en av hans kolleger krävde statliga åtgärder i ett sådant sammanhang, förordnades han till ledamot i en kommitté som fick i uppdrag att utarbeta vad som kallades Normalförteckning öfver svenska växtnamn. L fortsatte efter kommitténs upplösning namninventeringen på egen hand och gav ut ett arbete på närmare 2 000 s, som inte bara innehåller de växtnamn han kunnat spåra under många års mödor utan även den lärdomshistoriska bakgrunden. I vissa fall då namn saknades hade han själv åstadkommit sådana, och i det sammanhanget har han inte undgått kritik. Boken gavs ut i nytryck 1981.

L var till sina sista år verksam på många områden. Han stiftade Lantbruksklubben i Sthlm och var styrelseledamot i Entomologiska föreningen och Sveriges pomologiska förening. Han var en stor samlare av vitt skilda ting, från modejournaler och oläsliga namnteckningar till vedslagsprov och frön. En unik musikhistorisk samling av lergökar lämnades av arvingarna till NordM. I hans stora bibliotek fanns en värdefull kollektion av äldre sv naturvetenskaplig litteratur.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av L:s arkiv, bl a hans genealogiska ant:ar o saml:ar om sin släkt, hos hans sonson civiling Ivar L, Lidingö, som även har en mängd tidningsklipp om honom. – Brev från L i KB o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Handledning i frökontroll jämte några ord om fröförfalskningar och bästa skyddsmedlen däremot. Lund 1879. 29 s. – Om klöfver-snärjan. Cuscuta trifolii Bab. (LAH och tidskrift för år 1879, Sthlm, s 320–324). – Förteckning öfver en frösamling, ordnad. Afd 1–2. Halmstad 1881. 70 s. – Några ord om frökontroll och utsädesfrö (Tidning för Stockholms läns hushållningssällskap, 1883, Sthlm, s 97–112). – Om svenska ogräs, deras förekomst o utbredn samt intagande af uppgifter om ogräsfrön i fröanalysbevis. Norrköping 1885. 1 13 s. – Arseniks inflytande på växter. Meddelande vid K landtbruks-akademiens sammankomst d 16 april 1894 (LAH ... 1894, s 317–320). – Normalförteckning öfver svenska växtnamn, af K landtbruksstyr d 10 april 1894 fastställd att användas vid undervisningen vid de med statsmedel understödda landtbruksskolor o landt-mannaskolor. Norrköping 1894. 87 s. [Föret; tills med T M Fries mfl.] (Meddelanden från Kongl. landtbruksstyrelsen N:r 17.) [Ny uppl:] Namnlista över sv växtnamn på gagn- o ogräsväxter, i överensstämmelse med den av K lantbruksstyr fastställda Normalförteckningen utg med tillägg. Sthlm 1907. 43 s. – Redogörelse för verksamheten vid Hallands läns frökontrollanstalt å Nydala, åren 1876–1893. Halmstad 1895. 80 s. [Ur Hallands läns hushållnings-sällskaps handl s å.] (Ibid 27.) – Redogörelse (ör grupp 9, vetenskapliga hjelpmedel för jordbruket (Berättelse öfver adertonde allmänna landtbruksmötet i Malmö 1896, Lund 1897, s 730-734). - XLVII. Jordbruksprodukter (Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiell berättelse ... under red af L Looström, Sthlm 1900, 4:o, s 834–884). – Förslag till förändrad lydelse af 5 och 7 §§ af Kongl. Maj:ts reglemente för nötboskapspremiering. Framställn vid sammantr med ordf i premieringsnämnderna d 19-20 april 1899. [Rubr.] Sthlm 1899. 4 s. - De kemiska stationerna och frökontrollanstalterna i Sverige. Hist o statistiska anteckn. Sthlm 1901. 91 s. (Meddelanden ... 73.) – Tabell öfver utsädesvarors normalvärden samt medeltalssiffror öfver fröundersökningar åren 1895-1899. Sthlm 1901. 52 s. (Ibid 75.) – Om permanenta vallar. Anförande i Landtbruksakad d 17 mars 1902 (Örebro läns kongl. hushållnings-sällskaps qvartals-skrift, 1902, Nora, s 31–34). – Mitteilungen aus der skandina-vischen Samenkontrolle (Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen, Organ fur naturwissenschaft-liche Forschungen ..., Bd 56, Berlin 1902, s 449–455). – Om blodstallning hos nötkreatur. [Rubr.] [Sthlm 1903.] 4:o. 1 bl. [Tr i diverse tidskr.] -Svenska växtnamn. D 1-3. Sthlm 1904-06, 1908-11, 1912-15. XIX, 1891 s. Facsimiluppl Lund 1981. Härur med omsl: Svensk växtnamn-förteckning enligt binärt system. Sthlm 1914. S 1705–41. – Nötboskapspremiering i Sverige. Sthlm 1906. 78 s. (Meddelanden ... 118.) – Tabell öfver utsädesvarors normalvärden samt medeltals-siffror ... 1895-1909. Sthlm 1912. 55 s. (Ibid ... 171.) – Några iakttagelser om klöfverarternas befruktning. Föredr vid Sveriges fröodlareförbunds förbundsstämma d 17 mars 1914 (Handlingar till Lantbruksveckan, år 1914, Sthlm, s 177–180). – Potatis. Solanum tuberosum L. (J Gréen mfl, Om potatis, Sthlm 1915, s 40—59; ur Trädgården s å; även sep, 22 s). – Sverges rikes lags bestämmelser om ogräs. Sthlm 1917. 12 s. – Årsväxt och skörd 1917 (Svenska kalendern, årg 13, 1918, Upps ... 1917, s 158–163). – Slumpens lek med växtnamnen. Ett biologiskt kåseri. [Rubr.] Sthlm 1920. 4:o. (2) s. [Ur NDA s å.] – Anteckningsböcker för journal o räkenskaper; bidr i bl a: Redogörelse öfver mötet i Stockholm år 1883 mellan landets agrikulturkemister och frökontrollanter, Kalmar 1884, Berättelse öfver andra nordiska landtbruks-kongressen i Stockholm 1897, Malmö 1898; Hallands läns (kongl.) hushållnings-sällskaps handlingar för år 1877(–1893), Halmstad, med Protokoll ... 1885(–1893); Svensk landtbrukstidning 1877–78, Sthlm, fol, Tidskrift för landtmän 1880-82, 1885, 1895, 1898, 1900-02, Lund, Sveriges utsädesförenings tidskrift 1894, Malmö, Mosskulturföreningens tidskrift 1895, 1902, 1904, Jönköping, Entomologisk tidskrift 1897, Sthlm, Jordbruks- o mejeritidning 1898, Sthlm, fol, Svenska trädgårdsföreningens tidskrift 1901, Sthlm, Landt-mannen 1902, Linköping, 4:o, Sveriges pomolo-giska förenings årsskrift 1908, 1914, 1916, Sthlm o Linköping, 4:o, Trädgården 1909, 1915–16, Sthlm, 4:o, Sveriges natur 1919, Sthlm; jfr C Sjöström, Alnarps matrikel 1862–1912, Lund 1912, s 53 f, o Skrifter o uppsatser av A Lyttkens, uooå, 4:o, (2) s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Civildep:s konseljakter 14 april 1893, nr 36, RA. LA:s arkiv Dia: 8:525 (matr), LA. [C Aurivillius,] A L (Entomolog tidskr 1925), s 217; G Eriksson, Kartläggarna (1978); Gbgs studenter, 1 (1917); Hallands läns hushålln:sällsk 1812–1912 (1912); H Juhlin Dannfelt, LA 1813–1912 (1913); Krok; G Lind, A L (LAH o tidskr 1925); dens, art i Trädgården 1913, s 145; B Schmid o C Thering, Biologen-Kalender (1914); C Sjöström, Alnarps matr 1862–1912 (1912). – Nekr:er i SDS, StD o SvD 22 sept 1925.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
August Lyttkens, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9990, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-11-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9990
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
August Lyttkens, urn:sbl:9990, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-11-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se