Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
462 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, General, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Adelswärd, Eric Göran, Arméofficer, Riksdagsman (1751 – 1810)

2. Eric Göran Adelswärd, den föregåendes son, f. 21 jan. 1751, d 15 febr. 1810. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona; sekundkorpral vid Östgöta kavalleri 24 dec. 1763;-rustmästare vid livgardet 15 nov. 1766; fänrik 11 aug. 1767; kapten i armén 13 sept. 1772, som han själv uppger, i anseende därtill, att han h...

Adlercreutz, Carl Johan, Arméofficer, Statsråd, General, Politiker (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlerfelt, Carl, Arméofficer, Landshövding (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Arméofficer, Landshövding, Riksråd (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Politiker (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Adlerstråhle, Jonas, Arméofficer, General (– 1759)

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget ...

Adolf Johan, Arméofficer, Pfalzgreve (1666 – 1701)

Adolf Johan (d. y.), den föregåendes son i hans andra gifte, pfalzgreve vid Rhen etc, f. 13 aug. 1666, d 25 febr. 1701 i Lais i Lifland. — Ogift.

Albedyl, Henrik Otto von, Arméofficer (1666 – 1738)

Albedyl (Albedyll, Albendell), Henrik Otto von, friherre, f. 1666, d 1738, tillhörde en sedan gammalt i Lifland bosatt släkt, som under namn av d'Albedyhll (se d. o.) ännu fortlever i Sverige. Föräldrar, enligt den sannolikaste av Anreps stridiga uppgifter, vilken bestyrkes av K. A. Klingspors anteckningar från Riga ritterschaftsarchiv (riddarhuset): ...

Almfelt, Lorens Peter, Arméofficer, Riksdagsman (1739 – 1807)

1. Lorens Peter Almfelt, f. 14 juni 1739 i Stralsund, d 18 apr. 1807. Föräldrar: regementspastorn Peter Almqvist och Rakel Rebecka Backman. Student vid Greifswalds universitet; inträdde i krigstjänst vid Löwenfelska regementet aug. 1755; vaktmästare vid Schwartzers jägarkår 1 apr. 1758; deltog i pommerska kriget och gick sedan i preussisk och polsk mi...

Almquist, Eric Victor, Arméofficer, Landshövding (1817 – 1872)

5. Eric Victor Almquist, den föregåendes broder, f. 7 mars 1817 å Antuna gård, d 13 dec. 1872 i Umeå. Furir vid Hälsinge regemente 1834; genomgick J. A. Hazelius' privata läroanstalt för officerares bildande; underlöjtnant vid Upplands regemente 4 juni 1836; deltog i topografiska kårens triangelmätningar och genomgick gymna...

Almquist, Erik Otto, Arméofficer (1861 – 1935)

9. Erik Otto Almquist, bror till A. 6 och A. 7, f. 7 okt. 1861 i Skogs-Tibble. Genomgick Uppsala h. elementarläroverk; volontär vid Upplands regemente 8 mars 1878; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 27 maj 1879 och officersexamen 1 nov. 1880; underlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 19 nov. s. å.; utexaminerad från krigshögskolan 18 maj 18...

Aminoff, Gregori, Arméofficer (1788 – 1847)

4. Gregori Aminoff, f. febr. 1788, d 14 okt. 1847. Föräldrar: överstelöjtnanten, slutligen generalmajoren Adolf Aminoff och Ulrika Eleonora Nohrström. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1791; sergeant 14 maj 1796; fänrik 9 okt. s. å.; genomgick Haapaniemi krigsskola 1798–1804; löjtnant vid nyssnämnda regemente 25 juli ...

Aminoff, Hindrich Johan, Arméofficer, General (1680 – 1758)

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medfö...

Aminoff, Johan Fredrik, Arméofficer, General (1756 – 1842)

2. Johan Fredrik Aminoff, f. 21 jan. 1756 på Rilaks gård i Nyland, d 30 mars 1842. Föräldrar: ryttmästaren och livdrabanten Fredrik Aminoff och Maria Elisabet Rotkirch. Volontär vid Nylands dragoner 1763; page hos Adolf Fredrik 31 mars 1770 och hös Gustav III; sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente 25 sept. 1772; fänrik vid livgardet 3 mars 1773...

Aminoff, Gustaf, Arméofficer, Landshövding (1771 – 1836)

3. Gustaf Aminoff, f. 6 (14?) apr. 1771, d 25 dec- 1836. Föräldrar: majoren vid Dalregementet Karl Fredrik Aminoff och Juliana Sofia Winding. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1783; genomgick Haapaniemi krigsskola 1783–88; fänrik 6 juni 1788; kornett 25 febr. 1793; löjtnant vid livhusarerna och överadjutant 7 febr. 1796; stabsadjutant hos...

Anckarsvärd, J August, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

Ankarcrona, Henric A, Arméofficer, Bildkonstnär (1831 – 1917)

2. Henric August Ankarcrona, f. 14 sept. 1831 i Risekatslösa, d. 10 jan. 1917 i Stockholm. Föräldrar: regementskvartermästaren kammarherre Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta Stare. Genomgick Karlberg; underlöjtnant vid Svea livgarde 21 nov. 1850; löjtnant 12 apr. 1855; deltog i fransk och spansk tjänst i afrikanska fälttåg 1858–60; kap...

Appelgren, Anders, Arméofficer (1670 – 1716)

Appelgren, Anders, f. 1670, d 20 juni 1716 i klostret Jerusalem nära Moskva. Föräldrar: presidenten Nils Appelgren och Katarina Gyldenklou. Löjtnant vid fortifikationen i Lifland 12 okt. 1693; fänrik vid K. M:ts livgarde till fot 6 jan. 1694; löjtnant därstädes 7 febr. 1696; kapten 7 sept. 1700; major 10 juni 1706; överste och chef för Ö...

Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding, General (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec....

Armfeldt, Carl Gustav, Arméofficer, Landshövding, General (1724 – 1792)

3. Carl Gustav Armfeldt, den föregåendes brorson, f. 14 juli 1724, d 5 jan. 1792 å Malmö fästning. Föräldrar: kaptenen Gustav Armfelt och Anna Elisabet Wrangel. Korpral i Nylands infanteriregemente 1735; underofficer 1738; bevistade fälttågen i Finland 1741—42; fänrik med underofficers lön 19 aug. 1742 med tur frå...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, General, Hovman (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Arnim, von, Hans Georg, Diplomat, Arméofficer (1583 – 1641)

Arnim (Arnimb), Hans Georg von, f. 1583 på slottet Boitzenburg i Uckermark, d 28 apr. 1641 (n. st.) i Dresden. Föräldrar: lantfogden och hovmarskalken Bernd von Arnim och Sofi von der Schulenburg-Löcknitz. Student i Frankfurt an der Oder våren 1599; anträdde därefter resor, som bl. a. skola ha fört honom till Paris. Inträdde i tjänstgö...

Arosenius, Jakob Fredrik Neikter, Arméofficer, Krigsarkivarie (1809 – 1890)

2. Jakob Fredrik Neikter Arosenius, den föregåendes son, f. 11 juli 1809 i Norrköping, d 17 dec. 1890 därstädes. Student i Uppsala 15 juni 1832. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad, sedermera topografiska kåren, 3 okt. 1827; löjtnant 28 juli 1837; kapten 4 maj 1848; major i armén 17 apr. 1860; erh...

August (N August), Arméofficer, Arvfurste, General (1831 – 1873)

Nicolaus August, Sveriges och Norges arvfurste, f. 24 aug. 1831 på Drottningholms slott, d 4 mars 1873 på Stockholms slott. Föräldrar: dv. kronprinsen, sedermera konung Oskar I och Josefina Maximiliana Eugenia. Hertig av Dalarna 3 sept. 1831; åtnjöt undervisning av läraren vid nya elementarskolan, sedermera kyrkoherden i Jakobs fö...

Bark, Ulric, Arméofficer, Riksråd (1718 – 1772)

3. Ulric Bark, den föregåendes broder, f. 1718 i Stockholm, d 2 dec. 1772. Volontär vid livgardet febr. 1734; rustmästare 20 juni s. å.; förare 30 dec. s. å.; sergeant 1736; fänrik 12 nov. s. å.; löjtnant 30 juli 1741; deltog i fmska kriget 1741–42; regementskvartermästare 3 sept. 1747; kapten och kompanichef 28 febr....

Baumgarten, von, Nils Christer, Arméofficer (1674 – 1727)

Baumgarten, Nils Christer von, f. 1674 i Kalmar, d 1727. Föräldrar: Hans Baumgart (Bomgård) och Märta Rodde. Kom i krigstjänst vid fältmarskalk Henrik Horns regemente 17 mars 1687; musketerare vid Maurits Vellingks regemente i Stade s. å.; korpral därstädes 1689 och vid Bremiska kavalleriregementet 1690; fältväbel under Nils Bielkes re...

Beckern von, Johan Wilhelm, Arméofficer, General (1655 – 1733)

1. Johan Wilhelm von Beckern, f. 1655, d 27 mars 1733 i Hällestads socken i Lunds stift. Son till översten Johan von Beckern. Kom i tjänst vid Österbottens infanteriregemente 1673; förare 19 aug. 1676; sergeant 1 sept. 1677; fänrik 8 okt. s. å.; bevistade med den s.k. lifländska armén vinterfälttåget i Preussen 1678–79 samt ble...

Beddeker, Hans, Arméofficer, Kavalleriofficer (– 1659)

Beddeker (von Böddeker, Böttiger), Hans, d. 14 nov. 1659. Var av braunschweigsk härstamning. Återinträdde, efter att redan förut vid något tillfälle ha tjänat i svenska armén, såsom överste i svensk tjänst 17 mars 1655, i det att han då erhöll patent för värvande av ett rytteriregemen...

Belfrage, Johan Leonhard, Arméofficer, Landshövding, General (1754 – 1820)

Johan Leonhard Belfrage, f. 4 nov. 1754 på fänriksbostället Tobräckan i Dalsland, d. 26 nov. 1820 på Malma vid Lidköping. Föräldrar: dv. löjtnanten, sedermera kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Åke Belfrage och Beata Eleonora Hård af Segerstad. Underofficer vid Västgöta-Dals regemente 1762; förare därs...

Bennedich, Carl, Arméofficer, Militärhistoriker (1880 – 1939)

Bennedich, Carl, f. 5 juni 1880 i Falkenberg. Föräldrar: byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Elev vid Halmstads h. allmänna läroverk 1892—97; åtnjöt undervisning i Göteborg; avlade mogenhetsexamen i Skara 2 juni 1899; kom i krigstjänst 8 juni s. å.; underlöjtnant i Hallands bataljon 16 dec. 1901 och i norra skånska infanteriregementet 15 apr. 1902; tjänstgörande vi...

Bergenstråhle, Johan, Arméofficer, General (1756 – 1840)
1. Johan Bergenstråle, f. 13 maj 1756, d 7 mars 1840. Föräldrar: hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle och Petronella Kristina Komelia Busch. Kadett vid artilleriet 1766; furir vid livgardet 12 okt. 1769; sergeant vid H. K. M:ts änkedrottningens livregemente med rustmästarlön 1 dec. 1772; fänrik 27 maj 1773; stabsfänrik 1774; löjtnant 11 mars 1778; stabskapten 25 okt. 1784; kapten vid Nylands inf...
Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergman, Carl Otto, Riksdagsledamot, Arméofficer, Gruvdisponent (1828 – 1901)

Bergman, Carl Otto, f. 29 apr. 1828 i Luleå, d 21 juni 1901 å Sandträsk. Föräldrar: köpmannen Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundborg, Genomgick Piteå trivialskola; student i Uppsala 1850. Inträdde på den militära banan; underlöjtnant, vid Norrbottens fältjägarkår 11 dec. 1852 (konfirmationsfullmakt 12 apr. 1853...

Bergström, Erik Walter, Arméofficer, General (1857 – 1937)

Bergström, Erik Walter, f. 5 apr. 1857 i S:t Lars församling. Föräldrar: hovrättsnotarien och lantbrukaren Svante Bergström och Anna Charlotta Juberg. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1877; volontär vid andra livgrenadjärregementet 14 mars s. å.; avlade officersexamen ...

Bergström, Otto W, Arméofficer, Arkivarie, Genealog (1850 – 1915)
Bergström, Otto Wilhelm, f. 5 dec. 1850 i Stockholm, d 4 jan. 1915 därstädes. Föräldrar: handlanden Martin Ludvig Bergström och Johanna Gustava Wedberg. Elev vid Klara l. elementarläroverk 1861 och vid Stockholms h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen 4 dec. 1871; kadett vid Karlbergs krigsakademi 2 apr. 1872; utexaminerad 31 maj 1874; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 sept. ...
Biörnberg, Carl, Arméofficer, General, Politiker (1696 – 1775)

Biörnberg, Carl, f. 29 nov. 1696, d 17 okt. 1775 i Stockholm. Föräldrar: översten Karl Biörnberg och Katarina Elisabet Piper. Student i Uppsala 22 febr. 1710; volontär vid Kalmar regemente juni s. å.; kommenderad på örlogsflottan under transporterna till Pommern 1711; transporterad till livgardet s. å.; musketerare 12 sept. 1712; rustm&aum...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796;...

Björnstjerna, Johan Magnus, Riksdagsledamot, Arméofficer, General, Lantförsvarsminister (1805 – 1898)

3. Johan Magnus Björnstjerna, f. 28 jan. 1805 på Kristinelund i Arby socken nära Kalmar, d 20 mars 1898 i Stockholm. Föräldrar: generalmajoren Magnus Johan Björnstjerna och Sara Elisabet Nilsson. Student i Uppsala 9 okt. 1818; kadett vid Karlberg 28 sept. 1820; utexaminerad därifrån 20 sept. 1822; fänrik vid andra livgardet 10 dec. s. å.; ...

Björnstjerna, Carl Magnus L, Riksdagsledamot, Arméofficer, Hovman (1817 – 1888)

4. Carl Magnus Ludvig Björnstjerna, den föregåendes syssling på mödernet, son till B. 2, f. 20 nov. 1817 i Stockholm, d 19 juni 1888 på Almarestäket. Greve efter faderns död 1847. Fanjunkare utan lön vid kronprinsens husarregemente 1827; erhöll avsked 1835; fanjunkare utan lön vid livgardet till häst s. å...

Boheman, Carl Henrik, Arméofficer, Entomolog (1796 – 1868)

2. Carl Henrik Boheman, den föregåendes brorson, f. 10 juli 1796 i Jönköping, d 2 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren i Jönköpings län, sedermera lagmannen i Bohuslän och Vikarne Johan Henrik Boheman och Anna Brita Munthe. Ämnade först ägna sig åt handelsyrket; student i Lund 8 febr. 1813; serge...

Boije, Gustaf Reinhold, Arméofficer, General (1769 – 1836)

7. Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 18 mars 1769 i Vasa, d 16 febr. 1836 på Haga gård i Finland. Föräldrar: kaptenen friherre Erik Ernst Boije af Gennäs och Hedvig Ulrika von Köhler. Volontär vid Östgöta infanteriregemente febr. 1786; fänrik därstädes 12 apr. s. å.; löjtnant 21 nov. 1789; kapten i armén 29 juli 1790; kapten v...

Boije, Karl Gustaf, Arméofficer, Politiker (1697 – 1769)

3. Karl Gustaf Boije (af Gennäs), f. 1697 (döpt 12 mars), d 8 aug. 1769. Föräldrar: kaptenen Johan Gustav Boije och friherrinnan Margareta Sparre. Student i Lund; seglade med holländskt skepp två år; kadett 1713, korpral 1714 och adjutant 1715, allt vid hertigens av Mecklenburg dragoner; student i Uppsala 16 febr. 1715; erhöll avsked ur den mecklenbu...

Bonde, Carl J, Diplomat, Arméofficer, Hovman (1757 – 1840)

12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer ho...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697—98; student i Tü...

Bousquet, Jean Louis, Arméofficer, General (1664 – 1747)

Bousquet, Jean Louis, f. 16 aug. 1664 i S:t Hippolyte i Frankrike, d 24 febr. 1747 i Kalmar. Lämnade på grund av sin reformerta trosbekännelse sitt fädernesland 1691 och gick i engelsk krigstjänst samt tjänstgjorde i Nederländerna på de allierades sida under det. spanska tronföljdskrigets första år; erhöll kaptens fullmakt vid överstelöjtnantens kompani av schweizerbataljonen 28 aug. 1706 me...

Boustedt, Bo I, Arméofficer, Militärhistoriker, Stabsofficer (1868 – 1939)
Boustedt, Bo Ivar, f. 28 aug. 1868 i Fuxerna församling. Föräldrar: kaptenen Axel Rudolf Boustedt och Amanda Karolina Bergius. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1889; volontär vid Bohusläns regemente 22 juni s. å.; elev vid infanterivolontärskolan å Karlsborg aug. s. å.—juni 1890; elev vid krigsskolan å Karlberg juli 1890; avlade officersexam...
Boye, Fredrik C, Arméofficer, Tidningsredaktör, Konsthistoriker (1773 – 1857)

8. Fredrik Carl Boye af Gennäs, den föregåendes kusin, f. 7 juli 1773 i Stralsund, d 8 febr. 1857 i Stockholm. Föräldrar: dv. ryttmästaren friherre Fredrik Boije af Gennäs, sedermera postdirektör i Stralsund samt titulär landshövding, och Fredrika Karolina von Blessing. Volontär i Blixenska regementet 1 juni 1775; kvarterm&aum...

462 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se