Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
254 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
(Bielke), Erik Turesson, Diplomat, Riddare (– omkring 1328)

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Häradshövding, Amiral, Guvernör (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561—71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567—69; amiral över flottan »på de Narv...

(Horn), Henrik Klasson, Diplomat, Lagman, Riddare, Ståthållare (1512/13 – 1595)

1 Henrik Klasson, f 1512 el 1513 (v Schantz), d 21 juni 1595 på Kankas, Masku, Finland. Föräldrar: riksrådet Klas Henriksson (Horn) o Kristina (Jakobsdtr?). Vid Gustav I:s hov 34, hovgesind 37, skytt 38, häradsh i Masku hd 19 maj 39—68, 72—80, 84—89 o 92—94, kammarråd 39, ledare för skattläggn i Finland 4 jan 40, i uppdrag till Nordtyskland 42—maj 43, till Danmark 21 okt 43, lagman i Söderfi...

Adelswärd, Georg (Georges) N, Diplomat, Kammarherre (1810 – 1878)

4. Georg Nicolaus Adelswärd, f. 31 aug. 1810 i Stralsund, d 26 nov. 1878 i Paris. Föräldrar: hovmarskalken Göran Axel Adelswärd och Anne-Catherine-Honorine Bernard. Student i Paris 19 aug. 1829, i Uppsala 9 okt. 1832; avlade kansliexamen i Uppsala 15 dec. 1834. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 19 febr. 1835; attaché i Petersburg 20 nov. 1837; kammarjunkare ...

Adler Salvius, Johan, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1590 – 1652)

Adler Salvius, Johan, före adlandet Salvius, f. 1590, d 24 aug. 1652. Föräldrar: stadsskrivaren i Strängnäs Peder Hansson, av ångermanländsk allmogesläkt, och hans hustru, enligt personalierna Anna Pedersdotter. Genomgick läroverket i Strängnäs; student i Uppsala 28 mars 1609; medföljde 1612 Magnus von Wernstedt, en son till landsh...

Adlerberg, Carl Gustaf, Diplomat (1763 – 1814)

Carl Gustaf Adlerberg, f. 1 jan. 1763 i Stockholm, d 22 juni 1814 på Marianelund. Föräldrar: statskommissarien Göran Adlerberg och Anna Elisabet Löwenhielm. Volontär vid Västmanlands regemente 10 febr. 1769; furir 20 aug. s. å.; fänrik vid Jämtlands regemente 15 dec. 1772; löjtnant 1 apr. 1778; tf. kommissionssekreterare i Madrid 1781;...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Arméofficer, Landshövding, Riksråd (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Agrell, Olof, Diplomat, Historiker (1755 – 1832)

Olof Agrell, f. 4 okt. 1755 i Hyby, d 18 jan. 1832 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Agrell och Metta Maria Wrangel. Student i Lund 3 okt. 1770; disp. 7 apr. 1773 (De opprobrio Ægypti, Jos. V: 9, pres. Joh. Gersonius) och 31 maj 1775 (De priscis per Sueciam asylis, pres. S. Lagerbring); fil. magister 23 juni s. å.; disp. pro venia docendi 20 jdec. 1777. Doce...

Alströmer, Jonas, Diplomat, Köpman, Manufakturist, Kommersråd (1685 – 1761)

1. Jonas Alströmer, f. 7 jan. 1685 i Alingsås (efter vilken, stad han antog namnet Alström), d 2 juni 1761 därstädes. Föräldrar: borgaren Tore Karlsson och Annika Gislesdotter. Handelsbokhållare i London 1707; skeppsklarerare (med engelsk medborgarrätt) och köpman därstädes 1710; svensk konsul i London 6 nov. 1722; återv&aum...

Anders Svensson, Diplomat (1585/90trol – 1630)

Anders Svensson, f. troligen under 1580-talets senare del, d 3 sept. 1630. »Dolmesker uti det italiäniske, fransösiske och engelske språket» 6 juni 1617; »lingvist» i samma språk 29 mars 1621; förordnad till svensk tullkommissarie i Helsingör s. d. och verksam i Helsingör fram på hösten s. å.; agent i Danmark 12 ap...

Appelboom, Harald, Diplomat, Burggreve (1612 – 1674)

1. Harald Appelboom, f. 1612 på Söderby i Fellingsbro socken, d. 8 mars 1674 i Haag. Föräldrar: häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom, och Karin Andersdotter Hök till Partilla. Inskrevs 1631 vid Franekers universitet i Nederländerna. Svenska regeringens korrespondent i Amsterdam 1 okt. 1642 (förnyad fullm. 12 dec. 1652); sändebud...

Armfelt, Gustaf Mauritz, Diplomat, Arméofficer, Teaterdirektör, En av rikets herrar, General, Överstekammarjunkare (1757 – 1814)

4. Gustaf Mauritz Armfelt (det senare förnamnet ej givet i dopet utan upptaget av A. på grund av beundran för Morits av Sachsen), f. 31 mars 1757, d. 19 aug. 1814 på Tsaxskoje Selo vid Petersburg. Föräldrar: generalmajoren och landshövdingen friherre Magnus Vilhelm Armfelt och Maria Katarina Wen-nerstedt. Studerade vid Åbo universitet 1770–71;...

Arnim, von, Hans Georg, Diplomat, Arméofficer (1583 – 1641)

Arnim (Arnimb), Hans Georg von, f. 1583 på slottet Boitzenburg i Uckermark, d 28 apr. 1641 (n. st.) i Dresden. Föräldrar: lantfogden och hovmarskalken Bernd von Arnim och Sofi von der Schulenburg-Löcknitz. Student i Frankfurt an der Oder våren 1599; anträdde därefter resor, som bl. a. skola ha fört honom till Paris. Inträdde i tjänstgö...

Asp, von, Pehr Olof, Diplomat (1745 – 1808)

2. Pehr Olof von Asp, f. 21 febr. 1745, d 29 febr. 1808. Föräldrar: hovkvartermästaren Johan von Asp och Juliana Apelroth. Student i Uppsala 17 okt. 1757; avlade examen till kanslikollegiet 9 dec. 1763. E. o. kanslist i kanslikollegium 16 mars 1764; e. o. kanslijunkare 12 juli 1769; kommissionssekreterare i London 7 aug. 1770 (erhöll konfirmationsfullmakt 12 okt. 1775); t...

Baër, de, Frédéric Charles, Diplomat, Präst (1719 – 1797)

Baër, Frédéric Charles de, f. 15 juni 1719 i Strassburg, d 23 apr. 1797. Föräldrar: handlanden Johan Filip Baër och Sabina Dorotea de Casparii. Studerade tydligen i Strassburg, där han disp. 1 okt. 1737 (Dissertatio logica de logices amplitudine, p. X, pres. J. J. Witterus). Adjunkt vid svenska legationskapellet i Paris 1742 (K. konfirmation 11 sept.); ...

Balguerie, Pierre, Diplomat (1679 – 1759)

Balguerie, Pierre, f. 20 febr. 1679 i Paillere i Frankrike, d 30 maj 1759 i Amsterdam. Föräldrar: Pierre Balguerie och Jeanne Doze. Svensk agent i Amsterdam hos generalstaterna 1719 (kreditiv 16 apr. och 17 aug. s. å. samt 8 apr. 1720); adlad 21 juli 1755, ehuru ätten introducerades först år 1776.

Gift 12 dec. 1714 med Teodora van Rijswijk, f. 2 aug. 16...

Banér, Gustav Axelsson, Diplomat, Häradshövding, Hovmarskalk, Riksråd, Ståthållare (1547 – 1600)

6. Gustav Axelsson Baner, broder till de båda föregående, f. 19 maj 1547, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade jämte brodern Sten utomlands. Skall från 1564 ha tjänstgjort vid konungens livfana och fört dennes huvudbaner; hovmarskalk 13 febr. 1569; riksråd s. å. (ed 2 aug.); användes huvudsakligen i militä...

Banér, Karl, Diplomat, Överkammarherre, Guvernör, Statssekreterare (1598 – 1632)

11. Karl Baner, broder till de fyra föregående [B. 7, B. 8, B. 9, B.10], f. 17 okt. 1598 på Segersjö i faderns fängelse, d. 11 apr. 1632 i Elbing. Erhöll enskild undervisning i hemmet; student i Uppsala 1 juni 1615; lämnade universitetet 14 apr. 1617; företog utländska resor 1618–24. Kammarherre 1624...

Banér, Sten Axelsson, Diplomat, Hovmarskalk, Riksråd (1546 – 1600)

5. Sten Axelsson Banér, den föregåendes broder, f. 1546, avrättad 20 mars 1600 i Linköping. Studerade i utlandet; användes i militära, diplomatiska och administrativa uppdrag; riksråd senast 1584; förestod vid olika tillfällen i brodern Gustavs frånvaro dennes hovmarskalkstjänst; ett av de svenska ombuden vi...

Bark, Nils, Diplomat, Hovkansler (1713 – 1782)

2. Nils Bark, den föregåendes son, f. 1713, d nov. 1782. E. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 27 febr. 1731; erhöll 9 mars s. å. tillstånd att resa utrikes för studier; inträdde efter sin hemkomst i tjänstgöring 1733; erhöll tillträde till riksarkivets samlingar 15 nov. 1735; ledamot av protokollsdeputationen 1738–39...

Bark, Nils A A, Diplomat, Guvernör, Statssekreterare, Kammarjunkare (1760 – 1822)

4. Nils Anton Augustin Bark, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 27 aug. 1760 i Wien, d 30 sept. 1822 på Bergshamra. Student i Uppsala 7 apr. 1777; avlade kansliexamen 10 juni s. å. Inskrevs i kanslikollegiet 12 juni 1776; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 16 okt. 1777; hovjunkare 13 jan. 1778; andre sekreterare vid presidentkontoret 19 no...

Beck-Friis, Corfitz A, Diplomat, Riksdagsledamot, Kabinettskammarherre (1824 – 1897)

2. Coifitz Augustin Beck-Friis, f. 12 febr. 1824 i Stockholm, d. 16 apr. 1897 å Börringekloster. Föräldrar: fideikommissarien till Börringekloster och Fiholm, kammarherren greve Korfits Beck-Friis och Eva Ulrika Barck. Åtnjöt undervisning i hemmet samt besökte vintern 1834–35 College Henri i Paris; student i Lund 12 febr. 1840; disp. 20 maj 184...

Beck-Friis, H Joachim, Diplomat, Kansliråd (1861 – 1939)

4. Hans Joachim Beck-Friis, son till B. 2, f. 27 sept. 1861 på Börringekloster. Avlade mogenhetsexamen i Lund 30 maj 1879, preliminärexamen 29 maj 1880 och examen för inträde i rikets rättegångsverk 28 maj 1884. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 10 juni 1884; attaché 30 sept. s. å.; placerad i Paris 22 m...

Beck-Friis, Lave G, Diplomat, Kammarherre (1834 – 1904)

3. Lave Gustaf Beck-Friis, den föregåendes broder, f. 19 maj 1834 på Fiholm i Södermanland, d. 20 juli 1904 på Bosjökloster i Skåne. Student i Lund 19 juni 1851; avlade kansliexamen 18 juni 1852 och examen till rättegångsverken 6 dec. 1854. E. o. kanslist i civildepartementet 16 juli 1852; auskultant i hovrätten över Sk&ar...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bergstedt, Erik, Diplomat, Statssekreterare (1760 – 1829)

Bergstedt, Erik, f. 9 apr. 1760 i Strängnäs, d. 1 mars 1829 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Flöda, Strängnäs stift, fil. magister Jöns Bergstedt och Eva Margareta Alstrin. Student i Uppsala 10 juli 1775; avlade examen till K. kanslikollegiet 15 juni 1779 och erhöll av professor K. Fr. Georgii ett särskilt intyg om framgångsrika studier i historia. E. o. kanslist i kanslikollegiets utri...

Bergström, David Kristian, Diplomat, Riksdagsledamot, Journalist, Lantförsvarsminister (1858 – 1946)

Bergström, David Kristian, f. 5 nov. 1858 i Brunneby församling. Föräldrar: slussinspektören Kristian Bergström och Sofia Charlotta Dahlgren. Elev vid Linköpings h. allmänna läroverk ht. 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 9 juni 1877; student i Uppsala s. å.; fil. kand. 31 jan. 1882; ordförande i studentföreningen Ver...

Beurræus, Dionysius, Diplomat, Riksråd, Riddare (– 1567)

Beurræus, Dionysius, mördad 24 maj 1567 vid omkring 60 års ålder. Föräldrar: Blasius Beureijs och Helene Margarethe de Perette (likpredikan över Erik Fleming 1680). Studerade vid Sorbonne i Paris omkring 1537. Inkom till Sverige 1543; anställd vid hovet som Gustav Vasas läkare och »mathematicus»; hertig Eriks l...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, Kavalleriofficer, General, Statskontorspresident (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet ...

Bielke, Gustav, Diplomat, Kammarherre, Hovrättspresident (1618 – 1661)

23. Gustav Bielke, den föregåendes kusin, son till B. 21, friherre till Korpo, herre till Edshammar, Frösvik och Åkerö, f. 29 sept, 1618 på Frösvik i Uppland, d 23 okt. 1661 på Almenäs i Västergötland. Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 10 juni 1639. Kammarherre 1640; vice president i Svea hovrätt 13 sept. 1645; p...

Bielke, Klas, Diplomat, Riksråd, Ståthållare (1544 – 1623)

18. Klas Bielke, den föregåendes broder, f. 1544 på Åkerö, d aug. 1623 på Vik. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562 och vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563; tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570; sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien och Frankrike 6 okt. samt till Ostfriesland 16 okt. 157...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Överhovstallmästare (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäddeholm, St...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Riksskattmästare, Statskontorspresident (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer, General (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generalad...

Bielke, Ture, Diplomat, Lagman, Översteskattmästare, Kammarmästare (1548 – 1600)

19. Ture Bielke, de båda föregåendes broder, f. 27 maj 1548 på Åkerö, avrättad i Linköping 20 mars 1600. Inskriven vid universitetet i Wittenberg 5 aug. 1562, vid universitetet i Greifswald 24 dec. 1563 samt vid universitetet i Frankfurt an der Oder 1570; besökte Stettin under fredsförhandlingarna 1570; besökte Venedig samt studerade vid universitetet...

Bielke, Sten Svantesson, Diplomat, Riksråd (1598 – 1638)

22. Sten Svantesson Bielke, den föregåendes brorson, son till B. 20, f. 1598, d. 2 apr. 1638 i Stettin. Studerade i Uppsala, ehuru han ej inskrevs i universitetets matrikel; vistades vid collegium illustre i Tübingen 1616—19 och företog därpå vidsträckta resor; uppgives ha blivit a...

Bildt, Carl N D, Diplomat, Kammarherre, Kabinettssekreterare (1850 – 1931)

2. Carl Nils Daniel Bildt, den föregåendes son, f. 15 mars 1850 i Stockholm. Student vid Uppsala universitet 17 sept. 1866; juris utriusque kandidat 6 apr. 1870. Auskultant i Svea hovrätt 11 apr. 1870; e. o. notarie där 25 apr. s. å.; attaché i Paris 3 juni s. å., i London 23 nov. s. å., i Paris 2 juni 1871 och i London 14 okt. s. &arin...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Riksdagsledamot, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk (1820 – 1894)
1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835 —22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h. artilleriläroverket å Marieberg 1839—22 mars 1842; repetitör därstäd...
Birckholtz, von, Hieronimus, Diplomat (– 1618)
von Birckholtz, Hieronymus, f. i Küstrin, Brandenburg, d sommaren 1618 i Nyköping. Föräldrar: kurbrandenburgske kanslern Hieronymus von Birckholtz och Anna von Brixen. Student i Heidelberg 1586; kom i svensk tjänst omkr. 1590; namnes juni 1594 »trotjänare» och mars 1595 hovjunker hos hertig Karl; erhöll i slutet av 1613 av änkedrottning Kristina »beställning att brukas uti rättegångsväsendet»;...
Biörenklou, Mattias, Diplomat, Riksråd, Kansliråd (1607 – 1671)

1. Mattias Biörenklou (skrev sig från 1663 vanligen Biörneklou), kallade sig före adlandet först efter födelseorten Arosiander, senare efter faderns yrke Mylonius. Född 26 dec. 1607 i Västerås, d 20 aug. 1671 i Stockholm. Föräldrar: mjölnaren Erik Matsson på Nykvarn i Västmanland och Brita Jönsdotter. Student i Uppsala i aug. 1627; lärare för riksmarsken ...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796; löjtnant i regementet 26 okt. s. å.; prem...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Riksdagsledamot, Kammarherre, General, Utrikesminister (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836—5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda...

Boije, Göran, Diplomat, Ståthållare, Krigsbefäl (– 1617)

2. Göran Boije till Gennäs, den föregåendes son, d 7 dec. 1617. Uppges ha blivit ryttmästare för en fana 1564; avfärdades i diplomatiska värv till Frankrike 1566 (återkom 10 dec); ryttmästare för en fana östgötaryttare febr. 1568—69; beseglade finska adelns trohetsförsäkran till Johan III i Borgå 2 febr. 1569; var vaktmästare 1572 och fick då beställn...

Bonde, Carl, Diplomat, Lagman, Hovrättspresident, Kammarrevisionspresident (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Studen...

Bonde, Carl, Diplomat, Riksråd, Justitieråd, En av rikets herrar, Riksmarskalk, Bergskollegiepresident (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 maj 1758. E. o. kanslist vid kanslikolle...

Bonde, Carl Carlsson, Diplomat, Riksdagsledamot, Talman, Överstekammarjunkare (1850 – 1913)

18. Carl Carlson Bonde, son till B. 15, f. 11 juni 1850 i Stockholm, d 16 nov. 1913 på Eriksberg vid makans dödsbädd. Elev vid nya elementarskolan , 1 sept. 1862; avlade mogenhetsexamen 14 maj 1869; inskriven vid Uppsala universitet 20 maj s. å.; jur. fil. kand. 14 sept. 1871) avlade kansliexamen 14 sept. 1872. Attaché vid beskickningen i Paris 25 okt. ...

Bonde, Carl J, Diplomat, Arméofficer, En av rikets herrar, Överstekammarjunkare (1757 – 1840)
12. Carl Jöran Bonde, f. 22 juli 1757 på Fituna, d 24 okt. 1840 på Nynäs. Föräldrar: kaptenen Jöns Alexander Bonde och Ulrika Eleonora Rosenhane. Student i Uppsala 13 juni 1769; underkonduktör vid fortifikationen 1773; fänrik vid livgardet 5 apr. 1775; en av faddrarna vid kronprinsens dop 1778; löjtnant 8 febr. 1779; uppvaktande kavaljer hos kronprinsen 24 jan. 1782— 89; stabskapten 31 mars 17...
Bonde, Carl Jedvard, Diplomat, Godsägare, Överstekammarherre (1813 – 1895)

15. Carl Jedvard Bonde, sonson till B. 12, f. 4 mars 1813 på Eriksberg, Stora Malms socken, d 24 dec. 1895 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren och fil. doktorn friherre Karl Karlsson Bonde och Ingeborg Bonde. Åtnjöt skolundervisning i Bremen. Fanjunkare 28 apr. 1830; fänrik vid Svea livgarde 23 apr. 1831; student i Uppsala 22 nov. s. å.; attac...

Bonde, Knut F, Diplomat, Teaterdirektör, Överstekammarjunkare, Handelspolitiker (1815 – 1871)

16. Knut Philip Bonde, den föregåendes broder, f. 9 mars 1815 på Eriksberg, d 17 okt. 1871 i Stockholm. Efter skolstudier i Bremen kadett vid Karlberg 4 okt. 1830—7 maj 1835; sergeant; underlöjtnant i Smålands husarregemente 30 dec. 1837 med tur från 6 maj 1839; erhöll avsked 11 mars 1841; överintendent vid K. M: ts hov 20 apr. 1846; erhöll överinseen...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642—53; tillik...

254 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se