Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
64 träffar, sida:  1 2 
Appelbom, Johan, Fortifikationsofficer (– 1710)

2. Johan Appelbom, f. antagligen i slutet av 1660-talet, d 10 juli 1710 på Arensburg. Föräldrar: majoren Johan Appelbom och dennes andra hustru, Brita Crusebjörn. Efter slutade studier och efter att någon tid ha tjänstgjort vid fortifikationskontoret i Stockholm underkonduktör vid fortifikationen 1684; konduktör 1685 (ed 11 febr.); erhöll 20 maj 1693 K. konfirmationsfullmakt som fortifikatio...

Arbin, von, Axel Gustaf Magnus, Fortifikationsofficer (1739 – 1828)

2. Axel Gustaf Magnus von Arbin, den föregåendes brorson, f. 24 juni 1739 på Hända å Svartsjölandet, d. 1 apr. 182S i Stockholm. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Georg Arbin och Katarina Margareta Blomhjelm. Efter slutade skolstudier kadett vid artilleriet 1 juli 1756; sergeant därstädes i juli 1758; konduktör på fältstat vid fortifikationen 26 apr. 1759 och vid finska briga...

Arbin, von, Axel Magnus, Fortifikationsofficer (1717 – 1791)

1. Axel Magnus von Arbin, f. 30 mars 1717 i Stock-holm, d 27 dec. 1791 på Kista i Spånga socken. Föräldrar: fortifikationskamreraren Nils Eriksson Arbin och. dennes andra hustru, Anna Brita Blomhjelm. Efter slutade skolstudier e. o. kanslist under fortifikationssekreterarens inseende 1732; volontär vid fortifikationen 19 febr. 1733; undergick examen i fortifikationsvetenskaperna 1737; konduk...

Becker, Trajan, Fortifikationsofficer (– 1644)

Becker, Trajan, d 1644 i Narva. Ingick efter studier av bl. a. artilleri och fortifikation vid fältartilleriet i Pommern, där han var löjtnant 1631 och sedan var kvar som sådan åtminstone till 1633; tygmästare på Kalmar, Jönköpings och Älvsborgs slott 4 aug. 1636; ingenjör över Ingermanland och tygmästare över alla därvarande fästningar 16 dec. s. å. och skulle han vid handhavandet av dessa ...

Berg von Linde, Otto Adrian, Fortifikationsofficer (1711 – 1768)

Berg von Linde, Otto Adrian, före adlandet Bergh, f. 29 maj 1711 i Malmö, d 11 apr. 1768 på Axelvold. Föräldrar: majoren vid fortifikationen Staffan Volter Bergh, vars farfars far dog i slutet av 1500-talet som kapten vid artilleriet på Älvsborgs slott, och Beata Elisabet von Linde. Volontär vid fortifikationsarbetena i Malmö redan 1723; utbildade sig där i fortifikationskonsten under överst...

Bergelin, V L Theodor, Fortifikationsofficer (1845 – 1926)

3. Viktor Levin. Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 7 nov. 1845 i Drothems församling. Elev vid Stockholms lyceum och Stockholms gymnasium 1856—63; student i Uppsala 28 maj 1863 men idkade ej där några studier. Furir vid Upplands regemente 20 jan. 1864; genomgick gradpassering vid andra livgardet 1 febr.—18 maj s. å.; avlade officersexamen 19 d...

Biörenklou, Erik, Fortifikationsofficer (1624 – 1662)

2. Erik Biörenklou, före adlandet Mylon, den föregåendes broder, f. 1624, d 13 okt. 1662 i Stockholm. Efter studier särskilt i matematik vid Uppsala universitet reste B. under några år i utlandet och studerade bl. a. fortifikationen samt besåg de förnämsta fästningarna i Frankrike och Flandern. Återkommen till fäderneslandet, anmälde han sig till krigstjänst och sattes 1655 av [a:1...

Björkman, Lars Welamsson, Fortifikationsofficer, Lantmätare, Stadsingenjör (– 1668)

Björkman, Lars Welamsson, f. på 1610-talet, d 1668. Synes varit son till kyrkoherden i Ljusdal Welam (Wilhelm) Björkman. Student i Uppsala 4 mars 1632. Konduktör vid den 1642 självständig blivna fortifikationsstaten 1643; erhöll i uppdrag att utöva uppsikt över »gaturegleringen och reformationen» i Nyköping 26 juni 1646; stadsingenjör vid städerna i Södermanland 2 aug. 1649; fick instruktion...

Blessingh, von, Carl Adam, Fortifikationsofficer (1710 – 1763)

2. Carl Adam von Blessingh, den föregåendes son, f. 5 jan. 1710, d 18 juni 1763. Efter omsorgsfull uppfostran i hem och skola volontär vid fortifikationen 20 nov. 1725; vallmästare (underkonduktör) 22 mars 1728; tillades i enlighet med K. M:ts resolution 7. dec. 1732 konduktörs titel i för honom utfärdat resepass, »dock att han varken före avresan eller efter hemkomsten må understå...

Blessingh, von, Johan Adam, Fortifikationsofficer (1678 – 1743)

1. Johan Adam von Blessingh, f. 7 sept. 1678 i Stockholm, d 23 nov. 1743 i Stralsund. Föräldrar: skräddarmästaren och borgaren i Stockholm Tomas Bläsing och Dorotea von Brunn. Etter slutade skolstudier volontär vid fortifikationen 1694; konduktör 18 mars 1698 (konfirmationsfullmakt 8 sept. 1700); löjtnant 4 juni 1701; kapten vid arméns i Skåne fortifikationsstat 29 dec. 1710 (konfirmationsfu...

Buhrmann, von, Gerhard, Fortifikationsofficer (1653 – 1701)

Gerhard von Buhrmann, f. 7 juni 1653 i Stockholm, d. 3 sept. 1701 i Malmö. Son till underlagmannen i Västergötland Henrik Burman. Reste till Tyskland 1672; sergeant i lüneburgsk tjänst s. å.; fänrik »under holländska folket» 1673; löjtnant vid greve von Trautmansdorffs dragonregemente i kejserlig tjänst 1674; återvände till Sverige 1675; löjtnant vid fortifikationsfältstaten 8 okt. s. å. (er...

Bäck, Abraham, Fortifikationsofficer (1742 – 1822)

Bäck, Abraham, f. 16 juli 1742 i Karlskrona, d. 7 apr. 1822 därstädes. Föräldrar: assessorn Adam Johan Bäck och Helena Maria Ulf. Erhöll undervisning i hemmet; genomgick kadettskolan i Karlskrona; underkonduktör vid fortifikationen i Stockholm 21 dec. 1760; avlade fortifikationsofficersexamen 1761; höll offentliga föreläsningar i matematik i fortifikationskontoret i Stockholm 1761; konduktör...

Carlberg, Bengt Wilhelm, Fortifikationsofficer, Stadsingenjör (1696 – 1778)

5. Bengt Wilhelm Carlberg, den föregåendes broder, f. 15 maj 1696, d. 31 dec. 1778 å Lilla Torpet i Örgryte. Efter avslutade skolstudier volontär vid fortifikationen; konduktör på Nya Älvsborg 14 jan. 1713; tjänstgjorde som löjtnant vid Bohusläns dragonregemente; löjtnant på bohuslänska arméns norska fortifikationsfältstat 16 maj 1718; löjtnant på ord...

Carlberg, Carl Wilhelm, Fortifikationsofficer, Stadsarkitekt (1746 – 1814)

6. Carl Wilhelm Carlberg, son till C. 5, f. 9 mars 1746 i Örgryte, f 8 (ej 14) apr. 1814 i Göteborg. Volontär vid Göteborgs och bohuslänska fortifikationsbrigaden 24 nov. 1764; konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 27 nov. 1765; konduktör vid Göteborgs och bohuslänska brigaden 22 apr. 1766; stadsarkitekt och ingenjör i Göteborg 12 maj 1775; löjtnant vid Göteborgs och bohuslän...

Carlberg, Johan Eberhard, Fortifikationsofficer, Stadsarkitekt (1683 – 1773)

4. Johan Eberhard Carlberg, den föregåendes brorson, son till C. 2, f. 24 febr. 1683 i Göteborg, d. 22 okt. 1773 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1700; konduktör vid fortifikationen i Marstrand 11 jan. 1702; fänrik vid svenska livregementet till fot 10 sept. 1703 och gjorde med sitt kompani garnisons t...

Cedersparre, Johan Conrad, Fortifikationsofficer, Pietist (1699 – 1765)
Johan Conrad Cedersparre, f. 23 apr. 1699, d 29 juli 1765 på Skevik (Värmdö). Föräldrar: fältväbeln, sedermera översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, och Brita Luthman. Inträdde vid unga år i krigstjänst vid Viborgska dragonregementet; fältväbel därstädes, troligen 1717; konduktör vid jämtländska arméns fortifikationsstat 4 juni 1718; deltog i fälttåget mot Norge 1718—19; placerades vid gene...
Clarman, Peder, Fortifikationsofficer (– 1669)
Clarman, Peder, f. i medlet av 1620-talet, sannolikt i Stockholm, d i febr. 1669. Efter omfattande studier särskilt i matematik och befästningskonst konduktör vid fortifikationen senast 1648; skulle enligt krigskollegiets brev till kammaren 20 febr. 1653 få »en fullkomlig ingenieurslön i år och framdeles» men erhöll först 12 juni 1653 fullmakt att vara »vårt krigsoollegii ingenieur» och kom tro...
Coninch, de, Johan, Fortifikationsofficer (1606 – 1675)
Coninch, Johan de, f. 1606 troligen i Holland, d 13 apr. 1675 i Göteborg. Var 1635 major vid översten och verkmästaren i svensk tjänst holländaren Matias Wens regemente i Pillau; verkmästare i Göteborg samt vid Älvsborg och Ryssås skans; erhöll avsked från denna befattning 1643; verkmästare vid Gustav Horns skånska armé 4 maj, 1644; erhöll expektans å stadsmajorsbefattningen i Göteborg 4 maj 16...
Craussenstein, Hans Henrik, Fortifikationsofficer (1600-talet – 1600)

Craussenstein, Hans Henrik, före adlandet Crausse (Krus), var troligen bror till borgmästaren i Neu Brandenburg i Mecklenburg Erasmus Crausse och var i alla händelser född i Tyskland, ehuru han ibland skrev sina förnamn »Jean Henry». Gjorde efter slutade studier för att vidare utbilda sig till militäringenjör resor i främmande land intill 1642; inträdde i svensk krigstjänst som ingenjör på f...

Cronstedt, Gabriel, Fortifikationsofficer (1670 – 1757)

2. Gabriel Cronstedt, före adlandet Olderman, den föregåendes broder, f. 2 maj 1670 i Stockholm, d. 7 sept. 1757 på Siggesta å Värmdön. Student i Uppsala 3 mars 1679; adopterad av sin styvfader direktören Mårten Cronstedt och adlad 18 mars .1693; volontär vid fortifikationen 1694; löjtnant därstädes 19 juli 1695; deltog i riksdagarna 1697, 1719, 1742—43, 1746—47, 1751 —52 och 1755—...

Cronstrand, Baltzar, Fortifikationsofficer, Föreningsgrundare (1794 – 1876)

2. Baltzar Cronstrand, den föregåendes broder, f. 15 maj 1794 på Törneby, Kalmar landsförsamling, d. 26 jan. 1876 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i hemmet; inskriven vid universitetet i Uppsala 15 dec. 1806 och i Östgöta nation ht. 1807. Underlöjtnant i ingenjörkåren 4 apr. 1815; undergick större ingenjörsofficersexamen 19 mars 1819; löjtnant 19 okt. 1820; erhöll underlöjtnants lö...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635–36 och i Söderköping 1637–maj 1638; elev vid Nikolaus Detris skriv-och räkneskola...

Dahlheim, von, Carl Baltzar, Fortifikationsofficer (1669 – 1756)

Dahlheim, (före adlandet von Thalheim), Carl Baltzar von, f. 22 mars 1669 i Gross-Dittmansdorf nära Radeburg i Sachsen, d. 16 maj 1756 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen i svensk tjänst Gregor von Thalheim och Emerentia Rimpler. Kom i krigstjänst vid fjorton års ålder och deltog som volontär i Wiens undsättning 1683; medföljde som volontär på Vilhelms av Oranien fälttåg mot engelsmännen 1688; ...

Dahlman, Olof, Fortifikationsofficer (1687 – 1730)

Dahlman, Olof, f. 1687 i Kalmar, d. 15 mars 1730 därstädes. Föräldrar: fortifikationskassören i Kalmar Johan Dahlman och hans första hustru, f. Lindbladh. Volontär vid fortifikationen i Kalmar 1705; konduktör därstädes 2 mars 1708; löjtnant med placering i Malmö 19 nov. 1709; överflyttad på fältstat vid Stenbocks »Skånska armé» 30 dec. 1710; överskeppades med armén till Pommern aug. 1712; fo...

de la Vallée, Christopher Johan, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1661 – 1700)

3. Christopher Johan de la Vallée, den föregåendes son, f. 1661 i Stockholm, d. 24 aug. 1700 i Narva. Student i Uppsala 12 febr. 1676; åtnjöt undervisning i fortifikationskontoret. Konduktör vid fortifikationskontoret med till en början illuminists lön 1682; erhöll 600 dlr smt årligt stipendium på tre år för studier utomlands i matematik samt militär ...

de la Vallée, Magnus Johan, Fortifikationsofficer (1670 – 1728)

4. Magnus Johan de la Vallée, den föregåendes broder, f. 1670 (dp 17 juni i Stockholm [Jak.]), d. 10 dec. 1728 (begr. i Kristianstad 20 dec). Student i Uppsala 25 okt. 1682; tjänsteman i fortifikationskontoret 1690; »konduktör i läran» i Göteborg 1692; fortifikationslöjtnant i Göteborg (ej Kalmar) 13 dec. 1693; transporterad till Karlskrona 20 juli 16...

Dehn, Hans Christian, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1722 – 1797)
Dehn, Hans Christian, f. 2 aug. 1722 i Lund, f 3 mars 1797 i Landskrona. Föräldrar: snickaren Assmus (Asmund) Dehn och Sofia Christensdotter. Åtnjöt privat undervisning. E. o. instru-mentmakare vid fästningsbyggnaden i Landskrona 12 juni 1748; undergick examen i matematik och andra vetenskaper jämte fortifikationens och civilarkitekturens teori 1750; erhöll anställning vid fästningsarbetet och...
Destain, Joseph Gabriel, Arkitekt, Tecknare, Fortifikationsofficer (– 1740)

Destain, Joseph Gabriel, födelseår okänt, d. dec. 1740 i Stockholm. Var av fransk börd; undervisades från fjorton års ålder av sin fader i teckning, arkitektur och matematik; gick sedan i lära hos flera framstående arkitekter i Paris; skulpterade under två år; var tre år i tjänst hos prinsen av Lothringen vid ett slottsbygge nära Nancy; tjänstgjorde ett år hos en ingenjör Thomas vid konstruk...

Djurklou (Diurclow), Nils, Fortifikationsofficer (1686 – 1758)

2. Nils Djurklou (Diurclow), den föregåendes son, f. 20 sept. 1686 på Kungsgården i Folkärna sn (Kopp.), d. 24 dec. 1758 på Knapegården, Ryssby sn (Kalm.). Student i Uppsala 26 febr. 1697; volontär vid Fortifikationen aug. 1701; konduktör i Karlskrona 6 dec. 1704; transporterad till Wismar 1707 och till Stettin 1708: löjtnant där 30 dec. 1710; fullmakt som kapten på fältstaten 23 d...

Eggers, von, Jacob, Fortifikationsofficer (1704 – 1773)

von Eggers, Jacob, före adlandet Eggers, f. 14 dec. 1704 i Dorpat, d. 12 jan. 1773 i Danzig. Föräldrar: borgaren och bagaren Jacob Eggers, bördig från Holstein, och Sophia Margaretha Krüger. Bortförd 1708 till Ryssland; renskrivare i ryska kansliet i Vologda 1720; kom 1722 till Stockholm; volontär vid fortifikationen sept. 1723; sergeant i fransk tjänst vid sedermera reg. Royal Suédois 1725–...

Eosander, Johan Friederich, Diplomat, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1670 trol omkr – 1729)

4. Johan Friederich Eosander, adlad och friherre G ö t h e, den föregåendes son i första giftet, skrev sig efter adlandet 1712 Eosander genannt Göthe eller Eosander Göthe men 1718 blott Göthe, i Tyskland vanligen kallad Eosander von Göthe, trol. f. omkr. 1670, d. 1729 i Dresden. Lärkonduktör i Riga vid fortifikationen, trol. 1686; konduktörlöjtnant 28 april 1690 och placerad i Stet...

Eosander, Niclas, Fortifikationsofficer (– 1698)

3. Niclas Eosander, d. i slutet (efter 25 okt.) av 1698 i Narva. Föräldrar: kyrkoherden Magnus Nicolai Eosander och Anna Tönnesdotter. Konduktör vid Fortifikationsfältstaten 1658; deltog i de två krigen mot Danmark 1658–60; efter freden 1660 placerad vid fortifikationsstaten i Pommern; ingenjör där, trol. 1667; i hertigens av Holstein-Gottorp tjänst från 1673; i dansk tjänst från 1...

Ericsson, Ernst Adrian, Fortifikationsofficer, Skriftställare (1866 – 1944)

Ernst Adrian Ericsson, f. 5 april 1866 på Dal, V. Vingåkers sn (Söd.), d. 7 febr. 1944 i Stockholm (Osc.). Föräldrar: lantbrukaren Eric Ericsson och Greta Johanna Medin. Mogenhetsex. i Örebro 29 maj 1885; volontär vid pontonjärbataljonen 5 juni s. å.; elev vid Krigsskolan 19 juli 1886; officersex. där 3 okt. 1887; underlöjtnant vid Fortifikationen 31 okt. s. å.; genomgick artilleri...

Gartz, C Gösta W, Idrottsledare, Fortifikationsofficer, Ryttare (1868 – 1939)

Gartz, Claes Gustaf (Gösta) Wilhelm, f 18 febr 1868 i Sthlm (Jak), d 20 nov 1939 där (Engelbr). Föräldrar: bokförläggaren Johan Adolf G o Ebba Frössén. Mogenhetsex i Sthlm 1886, off:ex 17 okt 1888, underlöjtn i fortifikationen 9 nov s å, utex från art- o ingenjörhögsk 1893, elev vid ridskolan på Strömsholm 1893–94, löjtn i fortifikationen 9 mars 1894, kapten 12 aug 1903, fortifikat...

Glansenstierna, Lorens, Fortifikationsofficer (1672 – 1740)

Glansenstierna, Lorens (före adl Glans o Glansberg), f 10 aug 1672 i Sthlm, d 5 jan 1740 där (Nik). Föräldrar: fänriken vid Dalreg Olof Glans o Maria von der Huden. Inskr vid UU 20 febr 84, volontär vid fortifik: kontoret 90, underkonduktör vid fortifik i Dorpat 10 maj 95, löjtn vid C G Skyt-tes reg 27 juni 00, kaptenlöjtn där 22 okt 00, kapten vid fortifik i Dorpat 27 maj 03, generalkvarter...

Grissbach, Georg, Bergmästare, Fortifikationsofficer (1587 – 1651)

Grissbach, Georg, f 25 aug 1587 i S:t Andreasberg, Braunschweig (Tyskl), d 27 aug 1651 på Salnecke, Gryta sn (Upps). Föräldrar: Georg G o Catharina Brechtel. Verksam vid tyska bergverk 99—20 (enl personalierna), minörkapten hos hertig Ernst av Mansfeld trol 22 o vid sv armén i Livland o Tyskland 24—30, överbergmästare över rikets silver-, bly- o koppargruvor tillika bergmästare vid Salberget...

Kräill von Bemebergh, Georg Günther, Fortifikationsofficer, Ingenjör (– 1641)

Georg Günther Kräill von Bemebergh, f. på 1500-talet, d. 1 jan. 1641 på Ökna. Föräldrar: översten och kommendanten i Ulm Jakob Crail von Bemeberg och Magdalena von Neipperg. Uppger i dec. 1633, att han varit fjorton år i svensk tjänst och bör sålunda ha inträtt i denna vid årsskiftet 1619/20; framträder först som kapten och ingenjör; är fältkvartermästare redan 1622; kallar sig 1625 visitatö...

Leijonancker, F Wilhelm E C, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Fortifikationsofficer (1818 – 1883)

3 Leijonancker, Fredrik Wilhelm Erik Carl, sonson till L 2, f 24 mars 1818 på Viken, Falköpings landsförs, d 16 april 1883 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kaptenen Johan Wilhelm L o Hedvig Ulrika Reutercrona. Kadett vid Karlberg 9 mars 31, utex 9 dec 35, sekundlöjtn vid K M:ts flotta 23 jan 36, elev vid h artdärov på Marieberg 1 okt 38—41, transport som underlöjtn till ingenjörkåren 22 mars 3...

Leijonsparre, Paul Ludvig (Landsberg), Fortifikationsofficer (1657 – 1733)

Leijonsparre, Paul Ludvig, före adl Landsberg, f 11 aug 1657 i Sthlm, d 1733 där (ringn 22 juli, Nik). Föräldrar: borgaren o snickarmästaren Rasmus Landsberg o Anna Eriksdtr Sperre. Volontär vid fortifik 74, lärkonduktör där 75, konduktör 80, löjtn 83, k brev om fortfikationskaptens lön 12 nov 85, förordn att inspektera fortifikationsarbetet i Karlskrona, Kalmar o Karlshamn 2 mars 88, adl 10...

Lindh, Ernst, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Fortifikationsofficer (1879 – 1954)

Lindh, Ernst, f 18 juli 1879 i Norrtälje, t 23 april 1954 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: handl Nils L o Johanna (Hanna) Charlotta Jonsson. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 25 maj 99, elev vid KTH 15 sept 99, avgångsex från dess fackavd för väg- o vattenbyggnadskonst 30 april 03, reservofficersex 04, underlöjtn i fortifik:s reserv o bitr ing vid väg- o vattenbyggnadsstyr 16 dec 04, kontrollant...

Lindheström, Pedher (Per), Fortifikationsofficer, Reseskildrare (1632 – 1692)

Lindheström, Pedher (Per), f 18 maj 1632 i Sthlm, begr 30 okt 1692 i Bro, Värml (X 240). Föräldrar: sekr i bergskoll Mårten Månsson, adl L, o Elisabet Persdtr. Inskr vid UU jan 47, kammarskrivare i bergskoll 52, fortifik:ingenjör vid expeditionen till Nya Sverige sept 53 — 55, konduktör vid fortifik 8 april 57, ledde fortifik:arbeten vid Andersö skans o Frösö skans, Jämtl, 57, vid Tofta skan...

Lithander, Carl Ludvig, Lärare, Fortifikationsofficer, Tonsättare (1773 – 1843)

Lithander, Carl Ludvig, f 26 jan 1773 i Röicks, Dagö, Estland, d 17 dec 1843 trol i Greifswald. Föräldrar: kh Johan L o Kristina Hollming. Inskr vid univ i Königsberg 4 juni 89, vid UU 2 okt 90, kadett vid fortifikationen 24 sept 91, konduktör utan lön där (Sthlms-brigaden) 13 juni 92, konduktörs lön 22 nov 92, fortifikationsofficersex 95, informationsadjuta...

Ljungberg, Lars Daniel, Fortifikationsofficer (1753 – 1836)

Ljungberg, Lars Daniel, f 17 april (M 1106, RA) dp 21 april 1753 i Kristianstad, f 9 maj 1836 i Sthlm, Klara. Föräldrar: stadskirurgen Peter L o Sophia Maria Noréen. Studier vid LU vt 68, inskr där 27 febr 70, studier vid univ i Göttingen 69—71, volontär vid fortifikationen 6 sept 70, studier vid univ i Kiel 71 — 72, officersex 76, konduktör vid fortifikationen 29 juni 78, anställd vid Skepp...

Loos, Cornelius, Tecknare, Fortifikationsofficer (1686 – 1738)

Loos, Cornelius, f 4 febr 1686 i Sthlm, Nik, d 15 april 1738 i Hamburg. Föräldrar: köpmannen Cornelius L o Maria Nääf. Volontär vid fortifikationen, konduktör vid fortifik i Reval 6 dec 04, löjtn vid fortifik i Gbg 26 mars 08, livdrabant 11 maj 08, major vid fortifik 11 april 11, adl 27 aug 11, överstelöjtn 7 dec 17, överste vid fortifik i Stralsund 12 nov 34, generalmajors avsked 9 mars 36,...

Meijer, Carl Fredrik, Fortifikationsofficer (1791 – 1872)

Meijer, Carl Fredrik, f 2 dec 1791 i Sthlm, Klara, d 16 sept 1872 där, Jak o Joh. Föräldrar: bankokamreraren Johan Fredrik M o Engel Maria H

Meldercreutz, Jonas, Matematiker, Fortifikationsofficer, Bruksägare (1714 – 1785)

Meldercreutz, Jonas, f 22 april 1714 (ej 1715) i Uppsala, Domk, 21 maj 1785 i Frebbenby, Hammarland, Åland (Marks v Wiirtenbergs gen, RHA; kbf i Domk, Uppsala). Föräldrar: domprosten prof Lars Molin (se denne) o Jacobina Christina Hylthén. Adl 1 juni 19, inskr vid UU 26 nov 20, volontär vid finska fortifikationsstaten 34, konduktör vid finska brigaden 23 maj 37, deltog i samtl riksd...

Monickhouen, van, Johan (Jean), Fortifikationsofficer (– 1614)

van Monickhouen, Johan (Jean), d i aug 1614 vid Gdov i Ryssland. I sv tjänst senast 08, generalvaktmästare o överste 4 april 09.

G m Wendelina von Ülfft, d tidigast 31 (Lokalf).

Munthe, C D Ludvig W W, Fortifikationsofficer (1849 – 1937)

3 Munthe, Carl David Ludvig Wilhelm W:son, sonsons son till M 1, f 7 juni 1849 i Långaryd, Jönk, d 8 jan 1937 i Lidingö. Föräldrar: majoren Ludvig Wilhelm M o Sofia (Sofi) Maria Theofila af Sandeberg. Elev vid Jönköpings h elementarlärov ht 57—febr 63, kadett vid krigsakad på Karlberg 2 mars 63, officersex där 8 dec 66, underlöjtn utan lön i Ingenjörkåren 28 dec 66, genomgick office...

Murray, C Adolf A, Idrottsledare, Ståthållare, Fortifikationsofficer (1862 – 1947)

4 Murray, Carl Adolf Alfred, f 27 juli 1862 i Vedanda, d 20 juni 1947 i Sthlm, Nik. Föräldrar: majoren Adolf Wilhelm M o Sophie Lagerhjelm. Volontär vid fortifikationen 15 jan 1879, mogenhetsex vid h elementarlärov i Nyköping 29 maj 80, officersex 31 okt 81, underlöjtn i fortifikationen 11 nov 81, elev vid ridskolan på Strömsholm 82, vid Artilleri- o ingenjörshögsk 84—87, underlöjtn vid fort...

Nordenberg, Magnus Otto, Fortifikationsofficer (1705 – 1756)

Nordenberg (urspr Norberg), Magnus Otto, f 19 jan 1705 i Sibbo, Nylands län (Kopiesaml I), d 23 aug 1756 där. Föräldrar: inspektören Johan Eriksson Norberg o Maria Christina Björn. Inskr vid UU 19 nov 14, studieresa till Holland, England, Frankrike o Italien 2528, konduktör vid fortifik:s brigad i Sthlm 12 dec 35, fortifikationsbefälh i Tavastehus 14 f...

64 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se