Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
60 träffar, sida:  1 2 
Abrahamson, August, Grosshandlare, Slöjdskolegrundare (1817 – 1898)

1. August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona, d 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns obestånd och tidiga död (1829). redan som barn försörja sig själv; erhöll 1832 anställning i affär i Göteborg; grundade 1840 i eget namn en grosshandelsfirma i korta varor, vilken snart kom att räknas bland stadens och ...

Arfwedson, Abraham, Grosshandlare (1698 – 1779)

1. Abraham Arfwedson, f. 1698 i Stockholm, d 10 apr. 1779 därstädes. Föräldrar: handlanden Anders Arfwedson och Katarina Abrahamsdotter. Borgare som grosshandlare i Stockholm 28 nov. 1727; bildade därefter jämte den yngre brodern, Jakob A., handelsfirman Abraham och Jakob Arfwedson & compagnie; uppsade sitt burskap 29 juni 1776.

Gift 1) 25 apr. 1734 med Maria Elisabet Pauli, f. 9 dec....

Arfwedson, Carl A, Grosshandlare, Kompanidirektör (1774 – 1861)

3. Carl Abraham Arfwedson, den föregåendes son, f. 21 jan. 1774 i Stockholm, d 11 febr. 1861 därstädes. Efter köpmansutbildning först på faderns kontor och därefter under resor på kontinenten och i England bolagsman i handelsbolaget Tottie och Arfwedson 1802; borgare som grosshandlare i Stockholm 22 mars 1808; direktör i ostindiska kompaniet under en del av dess sista oktroj; medle...

Arfwedson, Carl Christopher, Grosshandlare, Kompanidirektör (1735 – 1826)

2. Carl Christopher Arfwedson, den föregåendes son i hans första gifte, f. 1735 (döpt 25 febr.) i Stockholm, d 21 juni 1826 därstädes. Arbetade efter avslutade skolstudier på faderns kontor 1750—sept. 1762, då han anträdde en något över ettårig resa till England, vars viktigaste handels- och fabriksstäder han besökte; efter hemkomsten korrespondent hos handelsbolaget Charles och Wi...

Arhusiander, Magnus, Kommunalpolitiker, Grosshandlare, Riksdagsman (1829 – 1908)

Magnus Arhusiander, f. 17 jan. 1829 i Säter, d 19 maj 1908 i Sundsvall. Föräldrar: kyrkoherden i Säter Karl Arhusiander och Andrietta Maria Schåltz. Åtnjöt undervisning i hemmet; genomgick tredje och fjärde klasserna i Falu skola. Bokhållare vid Forsse bruk 1845 samt vid Bollsta bruk s. å.; bokhållare 1851 och längre fram inspektor hos P.F. Heffner i Sundsvall; ledamot av Sundsvalls drätselk...

Asplund, Daniel, Fabrikör, Grosshandlare, Riksdagsman (1749 – 1804)

Asplund, Daniel, f. 11 febr. 1749 i Aspby i Torsåkers församling, Ångermanland, d. 12 febr. 1804 i Stockholm. Föräldrar: skattebonden Per Ersson och Dorotea Nilsdotter. Sändes jämte sin äldre broder, sedermera kryddkramhandlaren Per Asplund (f. 1744, d. 1803, bekant som donator) vid tolv års ålder till trivialskolan i Härnösand; biträde åt häradsskrivaren i Södra Ångermanland; kom 1768 med t...

Bedoire, Jean d.y., Grosshandlare, Bankir (1683 – 1753)

Jean Bedoire d. y., f. 1683 i Stockholm, d. 21 dec. 1753 därstädes. Föräldrar: perukmakaråldermannen, sedermera handlanden Jean Bedoire d. ä. och Maria. (Marique) Carré. Borgare som grosshandlare i Stockholm 21 nov. 1723.

Gift 1707 med Maria Juliana Paradis, d. 21 dec. 1754, dotter till handelsmannen i Heidelberg Henrik Paradis och änka efter handelsmannen Konrad Kuyper.

Behrens, H Conrad F W B, Operasångare, Grosshandlare (1835 – 1898)

Behrens, Hans Conrad Friedrich Wilhelm Behrend, f. 27 jan. 1835 i Sambleben, Braunschweig, d. 16 jan. 1898 i New York. Föräldrar: pastorn, sedermera kyrkoherden vid S:t Pauli församling i Hamburg Carl Heinrich Behrens och Louise Emerentia Krause. Genomgick gymnasium i födelsestaden; ämnade efter avlagd studentexamen bliva präst men inträdde i stället å handelskontor i Hamburg; begav sig mot ...

Benedicks, Michael, Grosshandlare, Bruksidkare, Juvelerare, Bankir (1768 – 1845)

1. Michael Benedicks, f. 5 juli 1768, d. 28 jan. 1845. Son till Baruch Benedicks i Bleicherode. Bokhållare hos en judisk köpman Jakob Gumpertz; tjänstgjorde i preussiska krigskommissariatet; upptogs som kompanjon av juveleraren Aron Isak och inflyttade till Sverige på 1790-talet; hovjuvelerare; erhöll tillstånd att för egen räkning driva handel med juveler, pärlor och kontrollerat guld, dock...

Berg, Carl Oscar, Grosshandlare, Nykterhetsman (1839 – 1903)

1. Carl Oscar Berg, f. 30 okt. 1839 i Kumla församling, d 14 okt. 1903 i Stockholm. Föräldrar: fanjunkaren vid Västmanlands regemente, sedermera underlöjtnanten i armén Oskar Berg och Emelie Karolina Sandholm. Genomgick folkskola; åtnjöt undervisning vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm. Innehade anställning på affärskontor i Stockholm; bedrev egen grosshandelsrörelse därstädes från 1863...

Björck Svensson, Sven, Poet, Grosshandlare (1777 – 1815)

Björck Svensson, Sven, f. 17 okt. 1777 i Stockholm, d 28 febr. 1815 därstädes. Föräldrar: fabrikören Sven Björck och Kristina Maria Trygg. Bokhållare hos fadern; grosshandlare och kompanjon med fadern 22 maj 1802.

Gift 19 nov. 1811 med Anna Johanna Stillman, f. 1788, d 20 jan 1813, dotter till hovrättsrådet Johan Karl Stillman.

Cantzler, Carl F A, Grosshandlare, Bruksidkare (1821 – 1864)

2. Carl Fredrik August Cantzler, den föregåendes son, f. 29 nov. 1821 i Stockholm, d. 14 aug. 1864 därstädes. Grosshandlare och brukspatron. - Ogift.

Cantzler, Carl Henrik, Grosshandlare, Tobaksfabrikör (1791 – 1861)

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att driva ...

Carlander, Carl Magnus, Grosshandlare, Väckelsepredikant (1837 – 1911)

2. Carl Magnus Carlander, den föregåendes sysslings son, f.24 sept. 1837 i Göteborg, d. 27 juni 1911 i Stockholm. Föräldrar: kammarskrivaren, sedermera godsägaren Lars Magnus Carlander och Karolina Lithner. Elev i Skara läroverk 1848—51. Anställd hos sidenfabrikör E. Liné i Stockholm 1851—55; bokhållare vid Locknö sågverk i Västernorrlands län 1855—56; baptistpredikant dels i ...

Cervin, Carl Gustaf, Grosshandlare, Bankir (1815 – 1899)

3. Carl Gustaf Cervin, sonsons son till C. 1, den föregåendes syssling, f. 26 sept. 1815 på Ulvsåkraholms säteri i Nöbbele socken, d 14 juni 1899 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin och Magdalena Fredrika Silfversparre. Elev vid Växjö trivialskola ht. 1822—vt, 1825 och vid Hälsingborgs skola; student i Lund 16 nov. 1831; avlade kameralexam...

Chambers, Peter, Grosshandlare (troligen 1610 – 1678)

Chambers, Peter, f. troligen 1610, begr 31 okt 1678 i Sthlm, Ty. Köpman i Stockholm; omnämnes i Stockholms kämnärsrätts protokoll 4 mars 1646 såsom Jakob Macklers tjänare; avlade borgared såsom grossör inför rådhusrätten 6 apr. 1650 (»Peter Schamburg»); omnämnes i samma rätts protokoll 12 jan. 1652 såsom »icke bofast»; var 1653—55 mantalsskriven som grosshandlare i stadens inre kvarter;...

Clason, Isaac, Grosshandlare, Riksdagsman (1710 – 1772)

2. Isaac Clason, den föregåendes son, f. 1710 i Stockholm, d 30 aug. 1772 därstädes. Vistades som ung utrikes i sju år; borgare i Stockholm som grosshandlare 23 sept. 1739; ledamot ay direktionen för sjöassuranskontoret; ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse från dess stiftande 1746—1766 samt av kontorets direktion 1748—50; en av stiftarna av sjömanshuset...

Collijn, P Ludvig, Tidningsredaktör, Grosshandlare, Schackspelare (1878 – 1939)

2. Per Ludvig Collijn, den föregåendes kusin, f. 20 nov. 1878 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Per Adolf Collijn och Jenny Akvilina Jakobina Agrell. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1888 och vid Stockholms h. realläroverk ht. 1892; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 15 maj 1896. Ledamot av Stockholms schacksällskap från 1896 (ordförand...

Delbanco, Mendel Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1780 – 1862)

Delbanco, Mendel Elias, f. 8 (ell. enl. egen uppgift 10) okt. 1780 i Hamburg, d. 4 juli 1862 i Göteborg. Föräldrar: bankiren Elias Simon Del Banco och Jette Goldschmidt.

G. i nov. 1811 m. Elise (Ella) Leman, f. 27 juni 1781 i Hamburg, d. 13 jan. 1849 i Göteborg, dotter av bankiren Michel Leman från Hamburg och Zippora Cohen.

Dickson, Oscar, Affärsman, Grosshandlare (1823 – 1897)

8. Oscar Dickson, son till D. 2, f. 2 dec. 1823 i Göteborg, d. 6 juni 1897 på sin egendom Almnäs i N. Fågelås sn (Skarab.). Studerade vid Klügmanns handelsakademi i Lybeck 1839—41 och Göteborgs handelsinstitut 1841; tjänstgjorde på J. D. & Co:s kontor i Göteborg 1841—46, på Dickson Brothers 1846—47, dels som underchef, dels som disponent för de Dicksonska verken i Norrland 1847—55,...

Diedrichson, Georg Fredrik, Grosshandlare, Revisor (1730 – 1807)

Diedrichson, Georg Fredrik, f. 22 juli 1730 (enligt K. F. Werner), d. 7 april 1807 i Stockholm (Maria). D., som var bror till sadelmakaråldermannen Johan Martin D. i Norrköping, ägnade sig från 1749 åt handel, från början av 1762 i bolag med grosshandlaren Johan Emanuel Jöransson (f. 1765). Han drev därjämte från 1759 några år framåt sidenfabrik i kompani medfabriksidkaren Carl M. Askengren....

Dreijer, Johan, Skeppsredare, Grosshandlare (1731 – 1797)

Dreijer, Johan, f. 1731 (dp 28 dec.) i Stockholm (Tysk.), d. 8 dec. 1797 där. Föräldrar: skräddaren Joachim Dreijer och Anna Sofia Rantze. Arbetade i styvfadern Nils Eriksson Öhmans handel ett halvt år 1744—45 och biträdde efter dennes död modern i handeln ett år; gick till sjöss 1746; erhöll burskap som kofferdiskeppare i Visby 1752 och som grosshandlare i Stockholm 18 maj 1762; direktör öv...

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, Köpman, Grosshandlare (– 1621)

Dundi (Dundie, Dundey, Dondey, Dondy), Blasius, f. trol. något före mitten av 1500-talet, d. trol. 1621 i Stockholm. Köpman av skotsk börd, trol. från sjö- och handelsstaden Dundee (jfr namnet), med vilken D. av allt att döma stöd i direkt handelsförbindelse från Stockholm. Omtalas i svenska officiella källor första gången 1576, tydligen mera stadigvarande i Stockholm vid 1580-talets början ...

Ebel, Niclas, Grosshandlare (1755 – 1827)

Ebel, Niclas, f. 12 april 1755, d. 9 mars 1827 i Stockholm (Finska). Föräldrar: grosshandlaren Christian Ebel och Susanna Margaretha Borchers. Handelsbetjänt; fortsatte faderns rörelse efter dennes död 1789; sökte på anmaning av handelskollegiet burskap som grosshandlare, vilket beviljades 21 dec. 1790; dömd till fem års landsflykt 14 juni 1793; återvände till Stockholm.

G. 24 juli 17...

Eckhoff, Hans Wilhelm, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1780 – 1849)

Hans Wilhelm Eckhoff, f. 10 maj 1780 i Norrköping, d. 14 maj 1849 i Gävle. Föräldrar: grosshandlaren i Norrköping, sedan i Stockholm, Hans Hansson Eckhoff och Wilhelmina Moolenaer. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Led. av direktionen för Gävle stads sparbank 1824–44, av Sofia Magdalena änkhusdirektion 1826–44, av direktionen för Gävle elementarskola 1829–44, av ...

Ekman, Gustaf Henric, Kommunalpolitiker, Grosshandlare (1774 – 1847)

5. Gustaf Henric Ekman, den föregåendes bror, f. 24 (ej 23) nov. 1774 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 15 jan. 1847 där (ibid.). Elev i Christiansfeld (Sönderjylland) 1782; student vid Lunds univ. 26 mars 1791; jur. ex. där 25 maj s. å.; medlem av Handelssocieteten i Göteborg 1801; burskap som handlande där 17 dec. 1802; grosshandlare 1802–42; grundade 1802 handelsfirman Ekman & Co.,...

Elfbrink, Olof, Skeppsredare, Grosshandlare (1773 – 1835)

Olof Elfbrink, f. 28 sept. 1773 i Älvkarleby, d. 17 okt. 1835 i Gävle. Föräldrar: hemmansägaren Daniel Nilsson och Katarina Jansdotter. Grosshandlare och skeppsredare i Gävle, brukspatron. Ordf. i borgerskapets 24 äldste 1822–35; ordf. i handelssocieteten i Gävle 1825–35; kommerseråds namn 1826; led. av Sophia Magdalena kyrkoråd 1827–35.

G. 14 juni 1807 i Gävle m. sin s...

Elfstrand, Pehr, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borgarståndet vid riksdagen 1815; led. av Gävleborgs läns h...

Engeström, Edward, Grosshandlare (1821 – 1899)

Edward Engeström, f. 2 febr. 1821 i Köpenhamn, d. 18 april 1899 i Malmö (S:t Petri). Föräldrar: prosten Pehr Engström och Maria Sophia Sabelström. I minuthandel hos köpman A. Th. Löhr i Malmö; från 1846 egen minuthandel, sedermera grosshandel, vilken rörelse från 1894 bedrevs under firmanamnet Edw. Engeström & Söner; en av stiftarna av, ordf. i styrelsen för och verkst. direktör i ...

Ericson, Andreas Fredric, Grosshandlare, Riksdagsman (1795 – 1864)

1. Andreas Fredric Ericson, f. 9 juli 1795 i Kristianstad, d. 28 juli 1864 i Vimmerby. Föräldrar: handlanden Carl Friedrich Ericson och Anna Sophia Rasch. Privatundervisning i Kristianstad; studier i Lund; anställd på handelskontor i Köpenhamn 1810; biträde hos modern i Kristianstad till 1819; burskap som handlande i Kristianstad 20 dec. 1819; idkade minuthandel där till början av ...

Faxe, Lorens, Affärsman, Grosshandlare (1850 – 1923)

5. Lorens Faxe, bror till F. 4, f. 5 febr. 1850 i Malmö (Petri), d. 30 maj 1923 där (ibid.). Elev vid Malmö h. a. läroverk 1859–66; köpmansutbildning i Tyskland och England; inträdde jämte brodern Cornelius F. i faderns affär; jämte Cornelius F. delägare där 1 jan. 1876 under firma Ad. Faxe & Söner; drev efter faderns död 1878 jämte sin bror Cornelius F. (F. 4) dels en diverseaffär...

Fredholm, Ludvig O, Industriidkare, Grosshandlare (1830 – 1891)

1 Fredholm, Ludvig Oscar, f 17 sept 1830 i Sthlm (Nik), d 17 dec 1891 i Sthlm (Klara). Föräldrar: grosshandl Per Adolf F o Mary Barnes Burgman. Elev vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm 1842–45, språk o handelsstudier i Rostock 1846–48, handelsbokh vid Djurgårdsvarvet, kamrer där omkr 1855, erhöll burskap som grosshandl i Sthlm 27 april 1858, huvudman för faderns efterlämn skepp...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18–28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26–30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:inrättn 37–39 o av fabriksfullm 47–50. Grosshandlare, ...

Hambrée, Michael, Grosshandlare, Ekonomisk skriftställare (1754 – 1819)

Hambrée, Michael, f 25 febr 1754 i Norrala (Gävl), d 24 mars 1819 på Vik, Värmdö (Sth). Föräldrar: kh Per Hambraeus o Christina Elfvik. Inskr vid UU 10 dec 71, reg:adjutant vid Hälsinge reg 78—85, v häradsh i Långhundra, Seminghundra, Ärlinghundra o Färentuna (Sth) 87—88, borgare o grosshandl i Sthlm 01, led av hall- o manufakturrätten 04, av kommissionen rör fattigvården i Sthlm 0...

Hansson, Elof, Affärsman, Grosshandlare (1869 – 1955)

2 Hansson, Elof, bror till H 1, f 3 jan 1869 i Tottarp (Malm), d 17 dec 1955 i Släp (Hall). Studier vid Hvilans folkhögskola o lantmannaskola, kontorsbitr vid Lunds sockerfabriksab i Staffanstorp 90, anställd vid örtofta sockerfabrik 91—93, privata språkstudier i Lund 91—93, utex vid Berliners Höhere Handelsschule i Hannover 92, anställd vid Björkegren & Beck i Hull 93—94, vid Piet...

Hisingh, Mikael, Grosshandlare, Bruksägare (1687 – 1756)

1 Hisingh, Mikael, f 22 april 1687 i Köping, d 14 okt 1756 på Ådö, Bro, Upps. Föräldrar: justitieborgmästaren i Köping Carl H o Barbro Petre. Student vid UU 6 maj 96, borgare o handl i Köping, grosshandl i Sthlm 27 april 14, led av borgarståndet för Sthlm 34, led av Sthlms stads 48 äldste.

G 30 maj 17 i Sthlm, Jak, m Margareta Frodbom, f 15 juli 94 där, Nik, d 30 juni 61 där...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Redare, Bankir (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Holten, von, Johan Jacob, Grosshandlare (1768 – 1841)

1 von Holten, Johan Jacob, f 3 april 1768 i Hamburg, d 1 maj 1841 på Marieholm, vid Gbg. Föräldrar: guldsmeden Philip Jacob v H o Catharina Amalia Fredrika Süring. Anställd hos grosshandl P Militz i Gbg 87—91, grosshandl i Gbg 91—99, burskap där 11 dec 95, ägde sillsalteri o trankokeri på Hisingen 95—omkr 08, tolagskamrer i Gbg 99—20, led av dir för Gbgs allm fattigförsörjningsinrättn från 0...

Kantzow, Johan Albert, Skeppsredare, Grosshandlare (1713 – 1805)

1 Kantzow, Johan Albert, f 13 aug 1713 i Stralsund, d 5 dec 1805 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Johann Albert K o Ilsabe Dorothea Reinke. Kom till Sthlm trol 35, burskap som grosshandl där 20 maj 36, kyrkoråd i Tyska förs, led av borgerskapets äldste 60, de handlandes ordf där 73— 90, led av borgarståndet vid riksdagen 60— 62, av börsbyggnadsdep 67—78, riksbanksfullm 88—89, kommerseråd...

Kantzow, Johan Albert, Grosshandlare, Riksdagsman (1788 – 1868)

2 Kantzow, Johan Albert, sonson till K 1, f 2 jan 1788 i Lissabon, Portugal, d 19 juli 1868 på Mio Retiro, Ökna, Sättersta, Söd. Föräldrar: ministerresidenten frih Johan Albert K o Lucia Alicia Grosett. Bildade tills med grosshandl K F Biel grosshandelsfirman Kantzow & Biel i Sthlm 08, burskap som grosshandl 11 april 09, ensam innehavare av firman 36—41, tills med delägare 41—47, f...

Kullgren, Carl August, Industriidkare, Grosshandlare (1793 – 1851)

1 Kullgren, Carl August, f 19 jan 1793 i Uddevalla, d 25 sept 1851 i London. Föräldrar: handl Jonas K o Lovisa Johanna Spak. Elev vid Uddevalla lägre lärdomsskola, vid evangeliska brödraförsamlingens läroanstalt i Christiansfeldt, Danmark, grosshandl o redare under firma C A Kullgren, Uddevalla, från 09, burskap som handl där 5 maj 34, led av styr för Uddevalla spa...

Levgren, Lars, Grosshandlare (1744 – 1824)

1 Levgren, Lars, f 24 okt 1744 i Sparlösa, Skar, d 9 okt 1824 i Gbg, Domk. Föräldrar: rusthållaren Anders Ersson o Maria Larsdtr. Burskap som handl i Gbg 21 maj 84, grosshandl där från 84.

G 12 aug 87 i Gbg, Domk, m Margareta Kristina Embring, f 23 jan 56 där, trol ibid, d 27 nov 43 där, ibid, dtr till stadsjusteraren Georg E o Sofia Lohm.

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Filantrop, Grosshandlare (1796 – 1870)

2 Liljevalch, Carl Fredrik, brorson till L 1, f 11 juli 1796 i Lund, t 24 juni 1870 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Samuel L o Sophia Maria Sylvan. Kontorist hos gross-handelsfirma Diedrick Engström j:r, Sthlm, 12—14, deläg i grosshandelsfirma Liljevalch & Sjögren där 14—15, innehade grosshandelsfirma C F Liljevalch där 16— 44, drev Oscarsvarv, Luleå...

Lindahl, Carl F, Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare (1841 – 1911)

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare.
<...

Magnus, L Elias, Industriidkare, Grosshandlare (1770 – 1851)

1 Magnus, Lazarus Elias, f 25 febr 1770 trol i Strelitz, Mecklenburg, d 21 maj 1851 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: strumpfabrikanten Elias M o Magdalena (Malke) Hirsch. Skyddsbrev på handelsidkande i öppen bod i Gbg 11 aug 95, innehavare av firma L E Magnus & co från 98, drev sockerbruk i Katrinedal, Gbg, 06 (priv 29 aug 04)–49, ordf i Gbgs mosaiska förs från 07, drev tobaksfabrik i G...

Mazer, Johan, Donator, Grosshandlare, Musiker (1790 – 1847)

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40. Ogift....

Montén, Lars, Fabrikör, Grosshandlare (1785 – 1872)

Montén, Lars, f 3 jan 1785 i Axberg, Ör, d 8 april 1872 i Sthlm, Maria. Föräldrar: bonden Olof Pehrsson o Cherstin Larsdtr. Bryggar-lärling i Sthlm 10–12, kontorsbetjänt o handelsbokhållare hos grosshandl C J Ekerman 12–22, burskap som grosshandl i Sthlm 10 dec 22, anlade såpfabrik i Gamla stan 23, led av Sällsk för nyttiga kunskapers spridande 34, av styr för Sällsk för inrättande av småbar...

Nilsson, Nils E, Affärsman, Grosshandlare, Företagsledare (1877 – 1959)

Nilsson, Nils Erhard, f 8 jan 1877 i Landeryd, Ög, d 3 aug 1959 i Ytterjärna, Sth. Föräldrar: affärsägaren Nils Johan N o Lovisa Mathilda Nilsdtr. Medhjälpare i faderns mjölkaffär i Sthlm, övertog o drev rörelsen under namn av firma Mejeri NEN, N E Nilsson okt 02–dec 43, ordf i styr för Nens mejeri ab från nov 43, burskap som grosshandl 21 dec 27, medl av Borgargillet 28, allt i Sthlm.

Reenstierna, Abraham, Industriledare, Grosshandlare, Bruksidkare (1623 – 1690)

1 Reenstierna, Abraham, före adl Momma, f 21 maj 1623 i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland (enl R:s huvudbanér i Solna kyrka; jfr Sveriges kyrkor. Uppland, 1, s 264), d 10 juli 1690 i Osnabrück, Niedersachsen (enl huvudbaneret). Föräldrar: kopparmästaren Willem Momma (bd 25, s 664) o Maria Baur. Inflyttade från Holland till Sverige 44, led av my...

Reenstierna, Jacob, Industriledare, Skeppsredare, Grosshandlare, Bruksidkare (1625omkr – 1678)

2 Reenstierna, Jacob, före adl Momma, bror till R 1, f omkr 1625 trol i Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, d 27 mars 1678 (enl brev från R:s bokhållare Jean de l'Homel till K M:t 30 juni 1682, E 2583, RA), begr 28 dec 1679 i Norrköping, Hedvig. Inflyttade från Holland till Sthlm 47, burskap som grosshandlare där 10 febr 49, dir i Förnyade tjäru...

60 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se