Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
48 träffar, sida:  1 
Adler Salvius, Johan, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1590 – 1652)

Adler Salvius, Johan, före adlandet Salvius, f. 1590, d 24 aug. 1652. Föräldrar: stadsskrivaren i Strängnäs Peder Hansson, av ångermanländsk allmogesläkt, och hans hustru, enligt personalierna Anna Pedersdotter. Genomgick läroverket i Strängnäs; student i Uppsala 28 mars 1609; medföljde 1612 Magnus von Wernstedt, en son till landshövdingen Kristoffer von Wernstedt, på en utrikes resa, varund...

Bark, Nils, Diplomat, Hovkansler (1713 – 1782)

2. Nils Bark, den föregåendes son, f. 1713, d nov. 1782. E. o. kanslist vid utrikesexpeditionen 27 febr. 1731; erhöll 9 mars s. å. tillstånd att resa utrikes för studier; inträdde efter sin hemkomst i tjänstgöring 1733; erhöll tillträde till riksarkivets samlingar 15 nov. 1735; ledamot av protokollsdeputationen 1738–39 och 1740–41; kanslijunkare 8 sept. 1741; sekreterare i mindre s...

Bergenhielm, Johan, Diplomat, Historiker, Hovkansler (1629 – 1704)

Bergenhielm, Johan, före adlandet Bergh, f. 24 juni 1629 i Berga by i Kuddby, d 2 nov. 1704 i Stockholm, utan manliga arvingar. Föräldrar: häradsfogden i Östergötland, sedan borgmästaren i Uppsala Nils Svensson och Maria Jakobsdotter. Student i Uppsala 24 mars 1641; orerade dec. 1642; disp. 19 juni 1647 (Theore-matum philosophicorum decas; pres. Isr. Bringius). Professor i historia vid Uppsa...

Bielke, Svante, Godsägare, Rikskansler (1567 – 1609)

20. Svante Bielke, son till B. 16 och kusin till de tre föregående, f. okt. 1567 på Hörningsholm, d 2 juni 1609 på Kråkerum. Inskriven vid Rostocks universitet sept. 1587; uppehöll sig i Venedig 21 aug. 1591; bevistade riksdagen i Uppsala 1594, Söderköping 1595 och Arboga 1597; avfärdades till Karl Gustafsson Stenbock 7 april 1597 (instruktion); bevistade ständermötet i S...

Bunge, Sven, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1731 – 1801)

2. Sven Bunge, den föregåendes brorson, greve till Beateberg, f. 5 nov. 1731 i Stockholm, d. 1 febr. 1801 därstädes. Föräldrar: statssekreteraren Henrik Bunge och Katarina Kristina Caménsköld. Student i Uppsala 1 apr. 1747. Auskultant i Svea hovrätt 22 dec. 1747; e. o. kanslist i utrikesexpeditionen 10 jan. 1749; hovjunkare 2 aug. s. å.; kommissionssekreterare i Paris 24 juli 1750;...

Chesnecopherus, Nils, Diplomat, Matematiker, Hovkansler (1574 – 1622)
1. Nils Chesnecopherus, f. 1574, sannolikt i Ekeby prästgård i Ekeby socken i Närke, d 15 apr. 1622, troligen i Nyköping. Föräldrar: kyrkoherden i Ekeby, sedermera kyrkoherden i Kumla och prosten i Västernärke Lars Klasson och Ingegärd Svensdotter. Besökte sannolikt skolorna i Örebro och Strängnäs; vistades vid universiteten i Helmstedt och Wittenberg omkring 1590 samt vid skolan i Lemgo 1592; ...
Coyet, Wilhelm Julius, Diplomat, Hovkansler, Jurist (1647 – 1709)

2. Wilhelm Julius Coyet, den föregåendes son, f. 14 apr. 1647 i Stockholm, d. 27 apr. 1709 därstädes. Student i Uppsala juni 1654; företog en utrikes studieresa och blev därunder bl. a. student i Heidelberg 17 okt. 1661. Kanslijunkare 12 okt. 1666; åtföljde ambassaden till England och Holland 1666—67; master of arts i Oxford 17 apr. 1667; bevistade riksdagarna 1668—80, 1686 och 168...

Dalin, von, Olof, Skriftställare, Poet, Hovkansler (1708 – 1763)

von Dalin, Olof, före adlandet Dahlin, f. 29 aug. 1708 i Vinbergs prästgård, d. 12 aug. 1763 på Drottningholm. Föräldrar: kyrkoherden i Vinberg Jonas Dahlin och Margareta Brigitta Ausén. Åtnjöt undervisning av informator i hemmet; student i Lund 27 okt. 1721. Informator i Stockholm för kammarrådet K. Rålambs söner från 1727; e. o. kanslist i riksarkivet 19 nov. 1731, i kanslikollegiets exped...

De la Gardie, Magnus Gabriel, Riksråd, Riksmarskalk, Generalguvernör, Riksdrots, Rikskansler (1622 – 1686)

4. Magnus Gabriel De la Gardie, den föregåendes son, f. 15 okt. 1622 i Reval, d. 26 apr. 1686 å Vänngarn, S: t Olovs socken. Greve till Läckö, Arensburg och sedermera Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket (se nedan). Student vid Uppsala universitet 27 maj 1635; rector illustris därstädes nov. 1639–9 juni 1640; reste för sin utb...

Düben, von, Joachim d.ä., Riksråd, Hovkansler, Rikskansliråd (1671 – 1730)

5. Joachim von Düben d. ä., son till D. 2 och broder till D. 3, D. 4 och D. 6, f. 22 aug. 1671 i Stockholm, d. 30 nov. 1730 där. Student i Uppsala 17 aug. 1687; kopist i K. kansliets finsk-livländska expedition 1 okt. 1694; ord. k...

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm, Diplomat, Kanslipresident, Hovkansler (1753 – 1828)

2. Fredrik Wilhelm (von) Ehrenheim, f. 29 juni 1753 på Broby, Bettna sn (Söd.), d. 2 aug. 1828 i Stockholm (Klara). Föräldrar: assessorn Johan Ludvig von Ehrenheim och Brita Eleonora Montgomery. Student vid Uppsala univ. 6 april 1771; e. o. kanslist (lönlös) i Riksarkivet 23 mars 1775; kopist 23 jan. 1776 och kanslist där 29 febr. 1780; andre sekr. i Presidentkontoret 19 nov. 1782;...

Ehrensteen, Edvard Philipsson, Diplomat, Kungligt råd, Guvernör, Hovkansler, Rikskansliråd (1620 – 1686)

Edvard Philipsson Ehrensteen, f. 25 febr. 1620 i Häradshammar (Ög.), d. 30 juni 1686 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: kyrkoherden Philip Bondesson och Margaretha Evertsdotter. Student vid Uppsala univ. nov. 1633; lärare för riksrådet frih. Åke Hansson Ulfsparres barn 1637; student vid hertigliga kollegiet i Stettin s. å.; åter i Uppsala 1640; disp. pro exercitio där 1643; guvernör fö...

Elliot, Johan Erik, Hovrättspresident, Justitiekansler (1844 – 1927)

Johan Erik Elliot, f. 9 aug. 1844 på Karlberg i Solna, d. 14 april 1927 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: löjtnanten Johan Isac Elliot och Christina Augusta Åkerlund. Student vid Uppsala univ. 22 maj 1861; jur. preliminärex. där 30 maj 1862; hovrättsex. där 23 maj 1864; kameralex. där 26 maj s. å.; e. o. kanslist i Justitie-revisionen 4 juni s. å.; auskultant i Svea hovrätt 7 juni och e. o....

Engeström, von, Lars, Diplomat, Hovkansler, Utrikesminister (1751 – 1826)

5. Lars von Engeström, son av E. 1 och bror till E. 2, E. 3 och E. 4, f. 24 dec. 1751 i Lund, d. 19 aug. 1826 på godset Jankowice, Posen, Polen. Student vid Lunds univ. 11 jan. 1757; teol. ex. där 9 mars 1768; jur. ex. 28 april 1770; e. o. kanslist i Riksarkivet 27 nov. s. å.; kopist där 12 juni 1771; kanslist 23 mars 1773; registrator 20 juli s. å.; a...

Erik Svensson, Diplomat, Biskop, Kansler (troligen på 1470-talet – senast 1541)

Erik Svensson (Ericus Suenonis, Ericus Svenske, Erik Kyn), f. trol. på 1470-talet, d. senast i början av år 1541. Student vid Greifswalds univ. sommarsemestern 1498; åter hemma i Sverige 1503—04, var då verksam i Hemming Gadhs kansli; anträdde 1505 eller redan på hösten 1504 en ny utrikesresa, från vilken han återvände våren 1506; kallas därefter magister (in artibus); utnämndes s....

Fehman, Thomas, Justitiekansler, Jurist (1665 – 1733)

Thomas Fehman, f. 1 nov. 1665 i Göteborg, d. 26 febr. 1733 på Grävsnäs, Erska sn (Älvsb.). Föräldrar: vice lagmannen i Bohus län, justitieborgmästaren i Marstrand Nils Thomasson F. och Elsa Lembke. Student vid Uppsala univ. 1 mars 1682; disp. där 21 maj 1690; auskultant i Svea hovrätt 9 dec. s. å.; notarie vid Norrmalms kämnärsrätt i Stockholm 1691, vid förmyndarekammaren 1695; sek...

Gepfart, Ezechias, Diplomat, Kansler (– 1570)

Gepfart, Ezechias (på gravstenen Geppart enl Sinapius), trol f i Glogau i Schlesien, d 1570 där. Gick i sv tjänst senast 54, åtminstone från 56 som kansliskrivare i Gustav I:s tyska kansli, uppges vara konungens sekr i en brevadress 57, sekr hos hertig Johan från 29 sept 60, namnes stundom som dennes kansler, innehade som förläning Kjulo gård o fjärding i Satakunda från 9 febr 62, återvände ...

Gripenhielm, Emund, Riksråd, Hovkansler (1622 – 1675)

1 Gripenhielm, Emund, f 24 mars 1622 i Skövde (v Schantz, RHA), d 15 dec, själaringn 23 dec 1675 i Sthlm (Nik), begr 24 aug 76 i Uppsala domkyrka. Föräldrar: kontraktsprosten i Rappestad (Ög) Nicolaus Emundi o Margareta Figrelia. Inskr vid UU 21 mars 40, informator för från hösten 43, prof i hist vid UU 14 sept 50, sekr i kansliet 19 mars 57, sekr vid fredsunderhandli...

Gyllenborg, Carl, Författare, Riksråd, Kanslipresident, Hovkansler (1679 – 1746)

2 Gyllenborg, Carl, son till G 1, f 7, dp 9 mars 1679 i Sthlm (Nik), d 9 dec 1746 där (ibid), begr 8 mars 1747 i Uppsala. Inskr vid UU 25 sept 86, rector illustris 16 juni 98–17 juni 99, sekr (»adjutant») hos olika chefer vid armén 01–03, legationssekr vid sv beskickningen i London 23 nov 03, resident där enl interimsförordn 21 maj 10, k konfirm 12 nov 10, eo envoyé där 16 maj 15, ...

Gyllenborg, Henning Adolf, Riksråd, Lantmarskalk, Hovkansler (1713 – 1775)

4 Gyllenborg, Henning Adolf, brorson till G 2 o G 3, f 11 juni 1713 på Lindsta, Järlåsa (Upps), d 29 nov 1775 i Sthlm (Klara). Föräldrar: överstelöjtn greve Anders G o frih Virginia Christina Kruuse af Verchou. Inskr vid UU 9 nov 23, rector illustris där 17 juni 31, hovjunkare 28 juni 31, inskr vid LU 32, eo kanslist i k kansliet 32, kammarherre 23 okt 32, överintendents ...

Gyllenstierna, Johan, Riksråd, Lantmarskalk, Generalguvernör, Hovkansler (1635 – 1680)

5 Gyllenstierna, Johan, bror till G 4, f 18 febr 1635 på Älvsjö i Brännkyrka, Sthlm, d 10 juni 1680 i Landskrona, begr i Riddarholmskyrkan i Sthlm 13 maj 88. Inskr vid UU 3 aug 41, kammarherre o eo kanslist i k kansliet 58, kansliråd 27 dec 60, hovkansler 12 juli 66, lantmarskalk vid 1668 års riksdag, riksråd 6 okt (vald 21 aug) 68, tills med brodern (G 4) upphöjd i grevligt stånd ...

Hamilton, Carl Otto, Diplomat, Riksråd, Hovkansler (1704 – 1770)

4 Hamilton, Carl Otto, bror till H 3, f 9 okt 1704 på Forstena, V Tunhem (Älvsb), d 1 april 1770 i Sthlm (Hedv El). Inskr vid UU 15 nov 20, kanslist vid riksrådet Cederhielms ambassad till Ryssland 25— 26, studerade vid univ i Kiel o Leiden, i holsteinsk tjänst 28—13 okt 39, sändebud i London 33, konferensråd o envoyé i Holland, Frankrike o Storbritannien 8 juli 38, avsänd till rys...

Jon Eriksson, Kansler, Ärkedjäkne (– tidigast 1538)

Jon Eriksson, d tidigast 1538. Föräldrar: trol borgmästaren i Uppsala Erik Jonsson o Anna Gustavsdtr (kluven sköld med halv lilja o balk). Magister senast 1497 (Collijn), ärkebiskop Jakob Ulvssons kansler senast 99 o ännu 09, kanik i Uppsala senast 25 nov 07 (Sjödin 1933) o även i Linköping 25 sept 10, ärkedjäkne i Uppsala 25 sept 14 (tilltr ej) — 9 maj 16 (bd 14, s 214) o ånyo omk...

Jöns Laurentii, Kansler, Dekan (– levde 1537)

Jöns Laurentii, levde ännu 1537. Föräldrar: Lasse garp o Elin Ragvaldsdtr (Fargalt). Kanik i Uppsala senast 7 jan 01 med Bondkyrka (Heliga Trefaldighet), Upps, som prebende från mellan 13 juni 09 o 1 dec 12 till 31 juli 19 och därefter Rasbo, Upps, Gustav Erikssons (Vasa) kansler åtminstone från 9 april till mellan 9 o 28 maj 23, dekan i Uppsala från mellan 9 o 28 maj s å, tf ärkebiskop omkr...

Karl Magnusson, Biskop, Kansler (– 1220)

Karl Magnusson, f 8 aug 1220 vid Leal i Estland. Far: Magnus minnesköld (Folkungaätten; bd 16). Biskop i Linköping senast omkr 16 (Norman; Schuck 1959), tillika konung Johan Sverkerssons kansler senast 19.

Knös, Börje A O, Kulturhistoriker, Statssekreterare, Universitetskansler (1883 – 1970)

6 Knös, Börje Anders Olof, son till K 5, f 5 mars 1883 i Uppsala, d 25 febr 1970 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 01, inskr vid UU juni 01, FK 31 jan 05, FL 19 maj 08, disp 27 maj 08, FD 30 maj 08, kansliex 5 nov 10, allt vid UU, amanuens i ED 10, vid kanslersämb för rikets univ 11—16, sekr i olika riksdagsutsk 14— 28, led av komm ang nykterhetsundervisn 27 juni 14—16 mar...

Koch, von, Nils S, Justitiekansler, Riksdagsman (1801 – 1881)

2 von Koch, Nils Samuel, f 10 mars 1801 på Blomsholm, Skee, Göt, d 13 juni 1881 på Augerums gård, Augerum, Blek. Föräldrar: majoren Nils v K o Sofia Charlotta Hummelhielm. Inskr vid UU 14 nov 15, kansliex 8 juni 19 o ex till rättegångsverken där 2 juni 20, eo kanslist i justitierevisionsexp 28 okt 20, auskultant i Svea hovrätt 16 juni 20, eo notarie där 19 juni 21, v notarie där 1 mars 22, k...

Kochen, von, Johan Henrik, Hovkansler (1681 – 1758)

von Kochen, Johan Henrik, f 21 okt 1681 i Narva, d 5 mars 1758 på Nyborg, Håtuna, Sth. Föräldrar: borggreven Christopher v K o Anna Hassenia. Inskr vid UU 21 juni 99, eo kanslist vid fältkansliet 05, kanslist 7 aug 09, registrator 16 nov 11, sekr i utrikesexp 14, kansliråds nhov 24 nov 19, ord kansliråd 23 juni 20, kommissarie vid förhandkar om Sveriges accession till hannoverska alliansen 2...

Lagerberg, Carl, Riksråd, Justitiekansler, Politiker (1708 – 1767)

2 Lagerberg, Carl, brorson till L 1, dp 15 juni 1708 i Varola, Skar, d 7 mars 1767 i Sthlm. Föräldrar: godsägaren Johan L o Ingeborg Rydingstierna. Inskr vid UU 17 febr 25, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 maj 31, sekr i kommissionerna över amiralitetsverket i Karlskrona 32 o 35, kopist i justitierevisionsexp 19 dec 34, kanslist där 21 okt 35, advokatfiskal i kammarrevisionen ...

Lagerbielke, Gustaf, Författare, Diplomat, Statsråd, Hovkansler (1777 – 1837)

2 Lagerbielke, Gustaf, son till L 1, f 22 mars 1777 i Sthlm, Skeppsh, d 24 maj 1837 där, Klara. Fänrik vid arméns flotta 17 sept 83, inskr vid UU 1 okt 90, erhöll testimonium akad till kanslikoll där 13 dec 92, eo kanslist vid kanslikollegii exp 9 jan 93, kopist där 27 maj 94, kanslist där 15 juli 95, andre sekr i kabinettet för utrikes brevväxl 7 april 96, kammarjunkare 1 nov 97, ...

Liliestråle, Joachim Wilhelm, Författare, Ämbetsman, Justitiekansler, Politiker (1721 – 1807)

Liliestråle, Joachim Wilhelm (före adl Broms), f 22 juni 1721 på superintendentsbostället Ekenäs, St Kil, Värml, t 31 jan 1807 på Låstad, Strängnäs landsförs. Föräldrar: prof o superintendenten Ingemund Bröms o Magdalena Elisabet Wetzler. Inskr vid UU 4 juni 34, auskultant i Svea hovrätt 4 juni 44, v aktuarie 13 febr 45, v häradsh 11 juni 46, antagen till kriminalprot:s förande vid Svea hovr...

Lillienstedt, Johan, Landshövding, Riksråd, Jurist, Hovkansler, Rikskansliråd (1655 – 1732)

Lillienstedt, Johan (före adl Paulinus), f 14 juni 1655 i Björneborg, Finland, d 26 sept 1732 på sitt gods Diwitz, Pommern. Föräldrar: kh Paulus Simonis Raumannus o Agneta Henriksdtr. Studier vid Björneborgs skola, inskr vid Åbo univ 72, informator för frih K Horn, inskr vid UU 20 juli 77, fil adjunkt vid Åbo univ 79 (tilltr ej, avsked på egen begäran 81), hovmästare o informator hos riksska...

Lode, Jöran Wilhelm, Justitiekansler, Politiker (1742 – 1799)

Lode, Jöran (döpt till Georg) Wilhelm, f 10 mars 1742 på Vahantaka i Letala (Laitila), Åbo o Björneborgs län, d 11 sept 1799 i Åbo. Föräldrar: överstelöjtnanten Otto Wilhelm L o frih Catarina Agneta Fleming. Student i Åbo 56, auskultant i Åbo hovrätt 19 dec 56 (W G Lagus), kanslist i Åbo landskansli 16 okt 57 (Arméns pensionskassas arkiv E VIII), v landssekr 24 aug 63 (Arméns pensionskassas ...

Lännergren, E Bengt, Justitiekansler, Jurist (1906 – 1982)

Lännergren, Erik Bengt, f 15 okt 1906 i Sthlm, Kat, d 16 febr 1982 där, Hedv El. Föräldrar: förrådsmästaren Johan Jansson o Alma Sofia Eriksson. Studentex vid Södermalms hal, Sthlm, 13 maj 25, inskr vid StH ht 25–vt 34, jur kand där 30 maj 34, tjänstg i Sthlms rådhusrätt 34–37, tf fiskal i Svea hovrätt 37, amanuens i Sthlms rådhusrätt 38, sekr i komm ang filmverksamh inom försvarsväsendet de...

Müllern, von, Henrik Gustaf, Diplomat, Hovkansler (1664 – 1719)

von Müllern, Henrik Gustaf, f 1664 i Estland, d i april 1719 i Sthlm, Nik (bet för själaringn 10 o för jordsättn o bårtäcke 14 april). Son till assessorn vid domstolen i Wierland o Jerwen Henrik Müller. Guvernör för pfalzgrevarna Adolf Johan o Gustaf Samuel av Pfalz-Zweibrucken 88 (instruktion 15 aug), kommissionssekr i Aachen 2 mars 98, envoyé vid hoven i Kurpfalz, Köln, Trier o Mainz 19 no...

Oxenstierna, Axel, Riksråd, Rikskansler (1583 – 1654)

6 Oxenstierna, Axel, brorsons sonsonson till O 5, f 16 juni 1583 i Löt, Upps, d 28 aug 1654 i Sthlm. Föräldrar: riksrådet Gustaf Gabrielsson O (s 472) o Barbro Axelsdtr Bielke. Inskr vid univ i Rostock april 99, i Wittenberg 15 sept 00 o i Jena aug 02, kom i Karl IX:s tjänst sensommaren 04, inträdde varaktigt i tjänst o erhöll årslön 17 dec 05, riksråd trol mellan 20 o 26 j...

Oxenstierna Axelsson, Erik, Riksråd, Generalguvernör, Rikskansler (1624 – 1656)

9 Oxenstierna, Erik, Axelsson, son till O 6, f 13 febr 1624 i Jäder, Söd, d 23 okt 1656 i Frauenburg, (Ost)Preussen (nu Frombork, Polen). Inskr vid UU mars 33 — febr 43, resa till Tyskland, Nederländerna, Frankrike o Italien juli 43 —okt 45, överkammarherre hos drottning Kristina senast jan 46, guvernör i Estland 23 juli 46, deltog i riksdagarna 50 o 55, generaldirektor o chef för Kommerskol...

Palmquist, Johan, Diplomat, Hovkansler (– 1716)

1 Palmquist, Johan, d 26 jan 1716 i Sthlm (Biographica; betaln för själaringn s d där, Nik). Föräldrar: kammarrådet Gustaf Berg, adl P, o Margareta Eriksdtr. Inskr vid UU 3 april 68, kanslijunkare 12 jan 78, kommis-sionssekr vid franska hovet 87, resident där 6 april 97, eo envoyé hos generalstaterna 14 aug 02, hovkansler från 14 okt 14.

G m Anna Christina Linstow, som levde som änka ...

Peter Algotsson, Kansler, Präst (– 1299)

3. Peter Algotsson, den föregåendes bror, möter första gången 1278, då han som kanik i Skara tillhör den valnämnd, som utser brodern Brynolf till biskop. Han kungör valet och ger därvid sig själv namnet »legiferi», lagmanssonen, men han undertecknar med fadersnamnet Algoti. Redan följande år är han konungens kansler. Sannolikt hade han studerat i Paris...

Pyhy, von, Conrad, Kansler (1500omkr – 1553)

von Pyhy, Conrad (före mars 1536 Peutinger), f omkr 1500 i Tyskland, d trol i maj 1553 i Västerås. Föräldrar: okända. Var Gustav I:s kansler 24 aug 38–sept 43, skriver sig "krigsråd och kansler" 12 jan 39, erhåller k fullm att tills med andra underhandla med Danmark 8 sept 40 (GIR 1540, s 124) o 10 aug 41 (GIR 1541, s 286) o med Frankrike 25 jan 42 (GIR 1542, s 65).

G m Anna v Kökerit...

Rosén, K G Nils Gustav, Statssekreterare, Universitetskansler, Generaldirektör (1907 – 1993)

2 Rosén, Karl Gunnar Nils Gustav, son till R 1, f 19 sept 1907 i Umeå, d 9 febr 1993 i Leksand, Kopp. Studentex vid H a l i Umeå 10 juni 26, inskr vid UU 16 sept 26, FK där 27 mars 29, avd:sekr hos Riksdagens revisorer 30, notarie i KU 20 jan 31–33, inskr vid StH ht 31, sekr hos apotekssakk av år 1931 hösten 31–sept 34, amanuensaspirant i Ecklesiastikdep (ED) 26 jan 32, amanuens där...

Rudenschöld, Carl, Författare, Diplomat, Riksråd, Hovkansler, Politiker, Kollegiepresident (1698 – 1783)

2 Rudenschöld, Carl, före adl Rudeen, son till R 1, f 12 okt 1698 i Åbo (egen uppg), d 10 juni 1783 i Sthlm, Klara. Inskr vid Abo akad 08, vid UU 9 sept 13, utsedd att medfölja Thure Gabriel Bielkes (bd 4) beskickn till Wien 11 maj 19, adl jämte sina syskon för faderns förtjänster 23 maj 19, kanslist hos ambassadör Erik Sparre i Paris 19, kanslist på stat vid den sv beskic...

Ryting, Nicolaus (Claus), Kansler (– 1472)

Ryting, Nicolaus (Claus), d 6 maj 1472. Inskr vid univ i Leipzig vinterterminen 33, baccalaureus in artibus vinterterminen 34, mag vinterterminen 36, allt vid univ i Leipzig, verksam där ännu 42, jur utr doctor, kanik i Uppsala 45, i kung Kristoffers tjänst 45, kung Karls kansler senast 51–57, åter i kungens tjänst 69.

G senast 1454 m Valborg Bengtsdtr, d senast 1486, tidigare g m mag...

Schröderheim, Elis, Landshövding, Statssekreterare, Hovkansler (1747 – 1795)

2 Schröderheim, Elis (före adl Schröder), sonson till S 1, f 26, dp 28 mars 1747 i Sthlm, Hovf, d 30 aug 1795 i Solna (ej i db). Föräldrar: biskopen Georg (Jöran) Claes Schröder o Margareta Elisabeth Elis. Adl tills med sina syskon för faderns förtjänster 10 okt 59, inskr vid UU 28 aug 60, eo kanslist i kammarexp 64, kopist 26 april 68, kanslist där 20 april 73, prot:sekr vid K kans...

Sparre, Erik, Riksråd, Ståthållare, Rikskansler (1550 – 1600)

1 Sparre, Erik, f 13 juli 1550 i Öja, Söd (faderns uppg, se Chronicon genealogicum, s 47), d 20 mars 1600 i Linköping. Föräldrar: riksrådet Lars Siggesson (S; s 699) o Brita Turesdtr (Trolle). Riddare något av åren 69 (Acta ang riddersket o adeln; jfr Löfqvist)–75 (STb 1568–75), studerade utrikes 69–73, inskr vid univ i Frankfurt an der Oder 70, hovmästare 74, v kansler 75, kommissarie vid u...

Sparre, Fredric, Riksråd, Guvernör, Hovkansler, Överstemarskalk, Rikskansler (1731 – 1803)

6 Sparre, Fredric, halvbror till S 5, f 2, dp 3 febr 1731 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 30 jan 1803 i Bettna, Söd. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o grev Ulrica Maria Tessin. Inskr vid UU 4 dec 45, e o kanslist i K kansliet 45, extra kanslijunkare i presidentskontoret där 47, hovintendents fullm 26 jan 48, ämnessven i VA ...

Stierncrona, Gabriel, Hovrättspresident, Bruksidkare, Justitiekansler (1669 – 1723)

1 Stierncrona, Gabriel (före adl Welt), f 28 sept 1669 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 8 sept 1723 (Frese) i Sthlm (Åkerstein). Föräldrar: v slottsfogden Per Larsson Welt o Elsa Stensdtr Lindemarck. Inskr vid UU 22 aug 83, auskultant i Svea hovrätt 91, häradsh i Tjust (Kalmar län) 26 sept 94, i Södertörns domsaga, Sth, 18 april 96, adl löjan 99 (introd 03), assessor i Svea hovrätt 1...

Stockenström, Erik von, Riksråd, Justitiekansler, Politiker (1703 – 1790)

1 von Stockenström (före adl Stockenström), Erik, f 9 april 1703 (v Rosenstein) i Örebro (Bedoire, s 92), d 23 febr 1790 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: bergmästaren Erik S o Emerentia Rokes. Inskr vid Örebro skola 12, vid UU 1 mars 14, auskultant i Bergskoll 25 okt 23, eo notarie där 21 mars 26, stipendiat i kemin 17 nov 30, geschworner vid Stora Kopparberg 23 dec 30, företo...

48 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se