Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
66 träffar, sida:  1 2 
(Stenbock), Erik Gustafsson, Riksråd, Kavalleriofficer, Ståthållare (1538 – 1602)

3 Erik Gustafsson (Stenbock), son till S 1, f 28 juli 1538 i Länghem, V Götaland (Malin Stures släktbok, utg av S Leijon-hufvud, PHT 1913, tr 1914, s 150), d i juni 1602 i Malmö (brev från makan, se C M Stenbock, Malin Stures bortrövande, 1916). Kammarjunkare senast 5 maj 61, frih 29 juni 61, ryttmästare för Västgöta o Smålands adelsfana 30 sept 63, överste för rytteriet i Småland ...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konungens trolovning med prinsessan av Mecklenburg s. å.; ryttmästare vid liv...

Adlersparre, Axel, Landshövding, Kavalleriofficer (1763 – 1838)

3. Axel Adlersparre, de båda föregåendes broder, f. 29 juni 1763, d 16 sept. 1838. Student i Uppsala 25 mars 1777; rust-mästare i Upplands regemente 30 maj 1778; volontär i livregementet till häst s. d.; korpral därstädes 2 mars 1779; kvartermästare 24 jan. 1780; kornett 1 mars s. å.; löjtnant 20 apr. 1785; deltog i fälttågen i Finland 1788–90; ryttmästare 17 sept. 1792; erhöll avsk...

Anckarström, Jacob Johan, Kavalleriofficer, Kungamördare (1762 – 1792)

2. Jacob Johan Anckarström, f. 11 maj 1762 på Lindö gård i Vallentuna socken och härad, avrättad 27 apr. 1792 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström och Hedvig Ulrika Drufva. Page vid hovet och underofficer vid livregementet 1777; fänrik vid livgardet 9 okt. 1778; erhöll avsked med kaptens värdighet 14 apr. 1783.

Gift 1783 med Gustaviana (Gustava) Elisabet L...

Anckarsvärd, Michael Gustaf, Tecknare, Kavalleriofficer, Litograf, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde västra armén på dess tåg till Stockholm; stabslöjtnant 4 febr....

Arentsen, von (Arentschildt), Daniel, Kavalleriofficer (– 1670)

Arentsen, senare Arentschildt, Daniel von, d 11 febr. 1670 i Stockholm. Fader: stallmästaren hos ärkebiskopen av Bremen Georg Arentsen. Inträdde i svensk krigstjänst 1629 och omtalas 1645 som överste för ett värvat svenskt kavalleriregemente; erhöll »i anseende till god och långlig krigstjänst» 26 apr. 1648 ett årligt underhåll av 1,000 rdr; adlad 19 juli 1651; erhöll 23 juni 1655 på egen be...

Arsenius, John G, Kavalleriofficer, Akademistallmästare, Djurmålare (1818 – 1903)

1. John Georg Arsenius, f. 4 febr. 1818 på Klemmestorp i Sandhems församling, d 30 maj 1903 i Uppsala. Föräldrar: häradshövdingen lagman Bengt Samuel Arsenius och Antoinette Kristina Silfversparre. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; student i Uppsala 3 mars 1837; passerade graderna vid livregementets husarkår 7 mars–16 juni s. å.; avlade officersexamen 9 nov. s. å.; underlöjtnant 17 okt. ...

Aschenberg, Christian Ludvig, Kavalleriofficer (1662 – 1722)

2. Christian Ludvig Aschenberg, den föregåendes son, f. 4 juni 1662, d 2 febr. 1722. Volontär vid Sparres infanteriregemente i Holland 24 dec. 1680; fänrik 28 nov. 1681; erhöll avsked 29 dec. 1682; löjtnant vid livgardet; kapten därstädes 13 jan. 1687; deltog under kurfurstens av Bajern befäl i de allierades fälttåg vid Rhen 1690 och under hertigen av Luxembourg i fransmännens fält...

Bandholtz, Abraham, Kavalleriofficer (1678 – 1742)

Bandholtz, Abraham, f. 16 nov. 1678 i Norrköping, d 9 maj 1742 i Varberg. Föräldrar: handelsmannen i Norrköping Hartvig Bandholtz och Elisabet Lothigia. Ryttare vid livregementet 1700; korpral; kvartermästare; adjutant 1702; kornett därstädes 8 apr. 1703; äldste kapten vid baron G. A. Taubes dragonregemente 12 dec. s. å. (erhöll konfirmationsfullmakt 26 maj 1704); major därstädes 2 febr. 170...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos drottning Kristina 30 juli 1653; överste för drottningens livre...

Baudissin (Bauditz), von, Wolf Heinrich, Kavalleriofficer (1597 – 1646)

Baudissin (Bauditz), Wolf Heinrich von, f. 1597 på slottet Luppa i nedre Lausitz, d 24 juni 1646 i Elbing. Föräldrar: Christoph von Baudissin och Anna von Deupold. Tillhörde en gammal adelsätt i Schlesien och Lausitz, som i äldre tid skrev sig Budiss, Budissin, Baudiss. Sändes som ung till kejserliga hovet i Wien, inträdde därefter i kejserlig krigstjänst och gjorde sina militära lärospån un...

Beck-Friis, Johan G, Kavalleriofficer, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker (1862 – 1929)

5. Johan Gabriel Beck-Friis, f. 25 jan. 1862 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken friherre Joakim Tavast Beck-Friis och Ebba Gustava Eva Karolina Oxenstierna. Genomgick nya elementarskolan; kom i krigstjänst 25 mars 1880; avlade mogenhetsexamen 19 maj 1881; elev vid krigsskolan 18 juli s. å.; utexaminerad 31 okt. 1882; underlöjtnant vid livgardet till häst 17 nov. s. å.; löjtnant 4 okt. 188...

Beddeker, Hans, Kavalleriofficer (– 1659)

Beddeker (von Böddeker, Böttiger), Hans, d. 14 nov. 1659. Var av braunschweigsk härstamning. Återinträdde, efter att redan förut vid något tillfälle ha tjänat i svenska armén, såsom överste i svensk tjänst 17 mars 1655, i det att han då erhöll patent för värvande av ett rytteriregemente i Tyskland, ett uppdrag, som han redan två månader senare i huvudsak hade uppfyllt; delt...

Bennet, Carl Stephan, Målare, Kavalleriofficer (1800 – 1878)

2. Carl Stephan Bennet, f. 26 maj 1800 i Lyngby, d 27 mars 1878 i Stockholm. Föräldrar: hovmarskalken Karl Fredrik Bennet och Fredrika Magdalena Thott. Kadett 1 juni 1817; utexaminerad från krigsakademien 22 sept. 1818; fänrik vid Svea livgarde 13 okt. s. å.; löjtnant 15 febr. 1825; kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina jan. 1828; erhöll avsked från löjtnantsbeställningen på stat med ti...

Berndes, Fabian, Kavalleriofficer (1610 – 1678)

4. Fabian Berndes, son till B. 2 i häns andra gifte, f. 16 sept. 1610 på Strömsberg i Borgå socken, d 3 maj 1678. Ryttmästare; generaladjutant av kavalleriet 1644; överste för ett värvat dragonregemente 8 dec. 1645; friherre 18 febr. 1654; överste för Åbo och Björneborgs kavalleriregemente juni 1656; generalmajor av kavalleriet 8 jan. 1657; entledigades mot sin vilja från överstebe...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generaladjutant av flygeln 5 juli 1714; ...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Boksamlare, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet 18 okt. 1709; generaladjutant h...

Bonde, Trolle-, Gustaf, Kavalleriofficer, Godsägare, Hovman (1806 – 1884)

14. Gustaf Trolle Bonde, den föregåendes brorson, f. 3 febr. 1806 i Stockholm, d 5 febr. 1884 därstädes. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Fredrik Ulf Bonde och grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt. Student i Uppsala 6 juni 1821; kvartermästare 8 febr. 1823 och kornett 22 apr. s. å. vid livregementets husarkår; avlade lilla matematiska examen 3 juni s. å.; löjtnant. 28 maj 1828...

Borneman, von, Georg Henrik, Kavalleriofficer (1685 – 1711)

Borneman, Georg Henrik von, f. 5 nov. 1685, d 1711. Föräldrar: majoren Gustav Henrik von Borneman och Maria Lübecker. Sekundkornett vid Norra skånska kavalleriregementet 20 mars 1706; erhöll konfirmationsfullmakt 28 aug. s. å.; sekundlöjtnant därstädes; fången vid Perevolotjna 1 juli 1709. — Ogift.

Brahe, Magnus Fredrik, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Godsägare (1756 – 1826)

13. Magnus Fredrik Brahe, den föregåendes son, f. postumus 15 okt. 1756 i Stockholm, d 12 dec. 1826 därstädes. Livdrabant 1767; förare vid livgardet 28 febr. 1769; kornett vid södra skånska kavalleriregementet 14 aug. 1771; student vid Uppsala universitet 19 apr. 1773; vistades utomlands och befordrades under tiden till löjtnant vid nyssnämnda regemente 11 juli s. å., löjtnant i ar...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618−21 och 1623−25 utrikes; studerade i Giessen 16...

Braunerhjelm, C Axel G, Kavalleriofficer, Militärhistoriker (1872 – 1943)

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883–vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888–1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stoc...

Bunge, Mårten, Kavalleriofficer, Kansliråd, Överhovjägmästare (1764 – 1815)

3. Mårten Bunge, den föregåendes son, f. 3 jan. 1764 på Söderby, Österhaninge socken, d. 29 aug. 1815 på Beateberg, Rö socken. Sekundkapten vid Smålands kavalleriregemente 2 apr. 1764; kvartermästare därstädes 2 apr. 1772; kvartermästare vid livregementet till häst 16 dec. 1774; kornett därstädes 10 sept. 1777; löjtnant 17 apr. 1782; legationssekreterare i Haag 16 febr. 1785; charg...

Burghausen, von, Herman, Kavalleriofficer (– 1676)

1. Herman von Burghausen, före adlandet von Husen, f. i Estland, d. 4 dec. 1676 i slaget vid Lund. Föräldrar: kaptenen Hans von Husen och hans hustru, född Toll. Inträdde i svensk krigstjänst 1639; korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente; löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1644; kapten vid Viborgs läns dragonregemente 1649; erhöll donation på Moiniemi säteri (21 1/3 ska...

Cederström, Gustaf A Bror, Kavalleriofficer (1780 – 1877)

7. Gustaf Albrecht Bror Cederström, son till C. 2 i hans första gifte, f. 21 sept. 1780 på Signildsberg i Håtuna socken, d 21 dec. 1877 i Jönköping. Volontär vid Svea livgarde 17 apr. 1784; fänrik därstädes 10 aug. 1784 med tur från 17 apr. 1784; fjärde adjutant 1 mars 1790; tredje adjutant med lön 19 dec. 1790; avlade officersexamen 11 mars 1792; förste sekundadjutant; hovmarskalk...

Daldorf, von, Johan Valentin, Kavalleriofficer (– 1715)

Johan Valentin von Daldorff, d. 4 nov. 1715 vid Stresow på Rügen. Föräldrar: Henning von Daldorf till Flügge och Bujendorf på Femern och Anna Steensen. Page vid furstbiskopliga hovet i Eutin; var adjutant vid bremiska kavalleriregementet 1690; kornett därstädes 21 dec. 1692; löjtnant 21 jan. 1693; erhöll avsked ur svensk tjänst 17 apr. 1697; generaladjutant och överste i holsteinsk tjänst; k...

Dardel, von, Fritz L, Karikatyrtecknare, Kavalleriofficer, Överintendent, Hovman (1817 – 1901)

1. Fritz Ludvig von Dardel, f. 24 mars 1817 i Neuchâtel, d. 27 maj 1901 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen i engelsk tjänst Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, och He...

de la Barre, Reinhold Johan, Kavalleriofficer (troligen på 1660-talet – 1724)

Reinhold Johan de la Barre, f. å Ermes slott i Lif-land, troligen på 1660-talet, f 18 jan. 1724. Föräldrar: översten Anton de la Barre och friherrinnan Anna Gertruda von Yxkull-Gyllenband. Volontär vid livgardet maj 1684; fänrik vid Campen-hausens lifländska infanteriregemente 1684; kornett vid lifländska adelsfanan; löjtnant vid överste Quaders kavalleriregemente i fransk tjänst 11 nov. 169...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Kavalleriofficer, Hovrättspresident (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn och Värnanäs. Student i Uppsala 30 juli 1658; rector illustris vid universitetet därstädes 20...

De la Gardie, Pontus Fredrik, Riksråd, Kavalleriofficer, Ämbetsman (1630 – 1692)

8. Pontus Fredrik De la Gardie, broder till D. 4, 6, 7 och 9, greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Skarhult m. fl. egendomar (se nedan), f. 4 okt. 1630 på Runsa, Eds socken, Stockholms län, d 9 okt. 1692 i Stockholm (gravsatt i Västerås domkyrka). Student i Uppsala 4 juni 1640 och reste utrikes 1652—55; deltog i riksdagarn...

de Mortaigne, Barthold, Kavalleriofficer (– 1690)

de Mortaigne, Barthold, f. i Nederländerna, d. 9 mars 1690 på Tomarp i Kvidinge sn (Krist.). Föräldrar: hov- och ceremonimästaren i Förenta Nederländerna Jean de Mortaigne och Anna de Longechamp. Löjtnant i holländsk tjänst; löjtnant vid svenska Livgardet 1655; överstelöjtnant där 1656; var överste och erhöll överstes lön samt respass till Holland 3 april 1661; överste för Kalmar reg. 19 apr...

Degenfeld, von, Christoph Martin, Kavalleriofficer (1599 – 1653)

Degenfeld, Christoph Martin von, f. 1599 på familjens stamgods Eybach i Schwaben (Württemberg), f 13 okt. 1653 (begraven i Dürnau). Föräldrar: Konrad von Degenfeld och Margareta von Zyllenhardt. Studerade vid högskolorna i Strassburg, Tübingen och Jena och företog stadieresor i Schweiz, Frankrike, Holland och England; trädde i kejserlig krigstjänst; chef för ett kompani vid hertig Franz Albr...

Deland, Pierre Joseph, Skådespelare, Teaterdirektör, Kavalleriofficer (1805 – 1862)

2. Pierre Joseph Deland, den föregåendes brorson, f. 13 dec. 1805 i Stockholm, d. 13 nov. 1862 där. Föräldrar: violinisten vid K. hovkapellet Jean Pierre Deland och Eva Magdalena Eklund. Tjänstgjorde som tolk (omkr. 1818) och informator; bokhållare hos J. J. Orre på Värmdön; underofficerskorpral vid Livgardet till häst 1824—25; engagerad som aktör hos...

Delwig, von, Bernard Reinhold, Kavalleriofficer (1679 – 1746)

3. Bernhard Reinhold von Delwig, friherre von Dellwig, den föregåendes broder, f. 6 jan. 1679, begr. 3 april 1746 i Goldenbecks sn, Estland. Volontär vid Livgardet 1695; sergeant vid Hälsinge reg. juni 1697; adjutant under kommendering till Jämtland 1699; premiärlöjtnant vid Järvsö kompani 13 nov. 1700; sekundkapten vid livkompaniet 4 mars 1705; premi...

Didron, Johan Fredrik, Kavalleriofficer, Politiker (1686 – 1747)

1. Johan Fredrik Didron, f. 6 mars 1686 i Bremen, d. 31 aug. 1747. Föräldrar: kaptenen Anton Didron och Magdalena von Hackeborn. Volontär vid Gyllenstiernas reg. 1702; förare vid Elbingska infanterireg. 1704; fältväbel där 26 jan. 1706; fänrik s. å.; löjtnant 22 sept. 1710; kapten vid Pommerska dragonreg. 27 maj 1712; konfirmation härå 27 aug. 1715; fången s. å. vid Stral-sund; hemkom april ...

Dohna, Carl August, Kavalleriofficer (1691 – 1744)

3. Carl August Dohna, son till D. 2, f. 18 (28) dec. 1691 i Königsberg, d. 10 jan. 1744 i Stockholm. Adjutant vid Alt-Dohniska infanterireg. i Ostpreussen 1704; kapten vid Bulows dragonreg. i hannoveransk tjänst febr. 1705—06; premiärkornett i svensk tjänst vid Bremiska dragonreg. juli 1706; löjtnant där 8 sept. 1709; ryttmästare där 22 sept. 1710; ryttmästare vid Västgöta tre- och...

Drake, Erik, Kavalleriofficer (1625 – 1673)

4. Erik Drake, son till D. 2 i dennes andra gifte, f. 17 april 1625 på Göberg, Linderås sn (Jönk.), d. 19 mars 1673 där. Volontär 1639; fänrik vid Älvsborgs reg. 1644; löjtnant vid Livgardet juli 1645; kapten där 1646; var 1650 ryttmästare vid Barclays skvadron; kammarherre hos arvprinsen Karl Gustav och major till häst 1 april 1654; generaladjutant 23 april 1655; kommendant i Tyko...

Drake, Gustaf, Kavalleriofficer, Sjörövare (1634 – 1684)

5. Gustaf Drake, son till D. 3, dp 14 dec. 1634 på Hagelsrum, Målilla sn (Kalm.), d. 16 nov. 1684 i Ripsa sn (Söd.). Hovjunkare hos Karl X Gustav; ryttmästare vid Finska adelsfanan mars 1661; för sjöröveri dömd biltog 1663; K. benådning 10 sept. 1668.

G. 1) 18 jan. 1662 m. friherrinnan Anna Christina Skytte af Duderhof, f. 9 nov. 1643 i Stockholm, d. 21 jan. 1677 på Hag...

Drake, Knut, Kavalleriofficer, Ämbetsman (– 1639)

2. Knut Drake, den föregåendes son, d. 21 dec. 1639 på Göberg, Linderås sn (Jönk.). Uppges ha varit hovjunkare hos Karl IX; ryttmästare vid Smålands ryttare 28 dec. 1611; ställd på expektans 1617; ryttmästare vid Adelsfanan 19 jan. 1624; befalld att begiva sig till förhandlingarna vid Ulvsbäck 30 april s. å.; utskrivningskommissarie i Jönköpings län 4 april 1633; ståthållare på Jön...

Düring, von, Otto Fredrik, Kavalleriofficer (1694 – 1715)

1. Otto Fredrik von Düring, f. 1694, d. 22 dec. 1715 utanför Stralsund. Föräldrar: översten Johan Christoffer von Düring och friherrinnan Anna Sabina von Grothusen. Fänrik vid von Dernaths reg. i holsteinsk tjänst 1709; kapten vid holsteinska kavalleriet 1710; kapten vid von Dernaths dragonreg. 1711; överstelöjtnant vid von Kirchbachs holsteinska kavallerireg. 1713; kom med regementet i sven...

Ehrenskiöld, Johan Eriksson, Kavalleriofficer (1670 omkring – 1718)

2. Johan Eriksson Ehrenskiöld, den föregåendes son, f. omkr. 1670, sannolikt i Åbo, d. maj 1718, troligen på havet. Volontär vid Livgardet, sannolikt kort före 1688; fänrik vid översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupts värvade infanterireg. 20 okt. 1688; drabant vid konungens drabantkår 28 juni 1702; vice korpral där 19 nov. 1706. – Ogift.

Elfberg, Jacob, Kavalleriofficer (1670 – troligen 1734)

Elfberg (Elfbergh, Elfsberg), Jacob, f. 1670, d. sannolikt under förra delen av 1734. I tjänst som ryttare 1687; var 1697 förste korpral vid Adelsfanan; kornett vid Upplands tremänningsreg. till häst 4 mars 1701; löjtnant där 8 okt. s. å.; regementskvartermästare 1 juli 1703; ryttmästare 21 juni 1704; tillfångatagen av sachsarna 20 juli 1705 men utväxlad; tillfångatagen av ryssarna 1 juli 17...

Freidenfelt, Kristofer, Kavalleriofficer (1689 – 1743)

Freidenfelt, Kristofer (skrev sig alltid Freudenfeldt), f 19 febr 1689 på Laukkala, Jääskis (Viborgs län), d 20 (Biographica) eller 21 (bouppt) maj 1743 mellan Kemi o Umeå. Föräldrar: översten Kristofer Freudenberg, adl F, o Barbara Grotenfelt. Volontär vid Karelska kavallerireg 1701, adjutant där aug 1705, sekundkornett nov 1706, premiärkornett aug 1708, sekundlöjtn dec s å, premiärlöjtn 17...

Grothusen, Christian Albrecht, Kavalleriofficer (1680 – 1715)

Grothusen, Christian Albrecht, f 19 okt 1680 i Slesvig, d 16 nov 1715 på Rügen. Föräldrar: överkommendanten frih Otto Johan G o Margareta v Behr. Fänrik i sv tjänst 97, kapten vid Liewens livländska infanterireg 17 april 01, konfirm:fullm 24 juni 01, överstelöjtn vid Dückers dragonreg 12 dec 03, överste vid Nylands o Tavastehus läns kavallerireg 1 febr 10, löjtn vid livdrabantkåren...

Gyllenskiepp, Hans, Kavalleriofficer (1687 – 1738)

Gyllenskiepp, Hans, dp 5 nov 1687 i Sthlm (Kungsh), d 1738 där (bouppt 12 maj). Föräldrar: kommendören Wilhelm G o Hedvig Beata Falkensten. Inskr vid UU 1 juni 00, korpral vid livgardet 1 juli 04, rustmästare 6 juni 05, fänrik 25 sept 06, löjtn febr 09, kapten 12 april 11, generaladjutant 7 juni 16, avsked 17 dec 20 med överstelöjtn:s exspektans vid livgardet. — Ogift.

Hamilton, Hugo Johan, Fältmarskalk, Kavalleriofficer (1668/69 – 1748)

2 Hamilton, Hugo Johan, brorson till H 1, f 1668 el 69 i Västergötland, d 9 jan 1748 på Tuna, Rystad (Ög). Föräldrar: generalmajoren o landsh frih Malkolm H o Catharina Makeléer. Fänrik vid Älvsborgs reg 30 juli 83, löjtn vid livgardet 1 juli 92, kapten vid Älvsborgs reg 17 febr 95, överstelöjtn vid Livdragonreg 4 april 00, överste för reg 29 nov 00, generalmajor o chef för Östgöta...

Hammarberg, Henrik, Poet, Kavalleriofficer, Hovrättspresident (1686 – 1768)

Hammarberg, Henrik, f 27 sept 1686 på Viredaholm, Vireda (Jönk), d 25 jan 1768 där. Föräldrar: överjägmästaren Gustaf H o Brita Henriksdtr. Inskr vid LU 4 dec 02, vid universitetet i Greifswald 19 maj 05, jur disp där 5 sept 05, auskultant i Göta hovrätt 16 nov 07, regementskvartermästare vid N skånska kavalleriet 9 nov 09, ryttmästare där 12 febr 10, ryttmästare vid livreg till häst 6 okt 1...

Hans Hansson till Monikkala, Häradshövding, Fogde, Kavalleriofficer (– 1605)

Hans Hansson till Monikkala, f senast 1555, d 22 maj 1605 i Sthlm. Föräldrar: preussiske adelsmannen Hans Erthel o Karin Jöransdtr (Stiernsköld). Andre löjtn o fänrik vid Axel Kurcks fana 84—87, adl 5 juni 85, ryttmästare för fogdefanan 7 maj 91—96, fogde i Österbotten 12 febr 97—98, hä-radsh där 97—98 o 00—05.

G m Brita Eriksdtr (Boije), förut g m Johan Knutsson till Monikk...

Heijkenskjöld, Adolf D, Idrottsledare, Kavalleriofficer (1850 – 1901)

Heijkenskjöld, Adolf Detlof, f 4 juli 1850 i Ervalla (Ör), d 6 febr 1901 i Sthlm (Svea livg). Föräldrar: kaptenen Frans August Detlof H o Hedvig Sofia v Sydow. Kadett vid Karlberg 2 maj 67, utex 15 maj 72, underlöjtn vid Svea livg 17 maj 72, löjtn 3 dec 75, genomgick GCI 82—84, bitr lär där 1 sept 85—sept 87, kapten vid Svea livg 19 aug 90, kompanichef 22 dec 91, bildade Fören för skidlöpnin...

Horn, Adam, Riksråd, Kavalleriofficer (1717 – 1778)

11 Horn, Adam, son till H 10 i dennes 3:e g, f 25 (dp 26) nov 1717 i Sthlm, Ridd, d 24 jan 1778 där. Volontär vid Livg till fot 21 nov 27, fänrik där 21 juni 31, kapten i hessisk tjänst 34, adjutant hos prins Georg av Hessen 35, korpral vid Livdrabantkåren 4 april 37, deltog i riksdagarna 40—60 (led av SU 51 o 60), major vid Västgöta kavallerireg 3 aug 41, generaladjutant av flygel...

66 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se