Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
25 träffar, sida:  1 
Bielke, Nils Adam, Riksråd, Överstemarskalk, Kollegiepresident (1724 – 1792)

30. Nils Adam Bielke, son till B. 27, f. 30 jan. 1724 i Gröteborg, d 20 juni 1792 på Sturefors, Vists socken i Östergötland. Vistades på Krageholm i Skåne 1727–33; student i Lund 3 nov. 1733, i Uppsala 12 okt. 1738, ånyo i Lund ht. 1739–vt. 1741 och vid Greifswalds universitet ht. 1741—vt. 1743. Erhöll kammarherrefullmakt 28 jan. 1738, tillträdde hösten 1743; medföljde beskickninge...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642–53; tillika tf. landshövding i Nora och L...

Broman, Erland Carlsson, Kollegiepresident, Hovman (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre 5 juli 1731; bevistade riksdagarna 1734–52 och ...

Cederström, Bror, Arméofficer, Lantförsvarsminister, Kollegiepresident (1754 – 1816)

2. Bror Cederström, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1754 i Stockholm, d 8 okt. 1816 i Växjö. Föräldrar: landshövdingen och generalmajoren friherre Bror Olofsson Cederström och Sara Kristina Zedritz. Kadett i artilleriregementet 25 febr. 1766; idkade studier i Frankrike, bl. a. i La Rochelle; återkom 1769; volontär vid livgardet 1771; sergeant därstädes 7 okt. 1771; secondadjutan...

Celsing, Gustaf, Diplomat, Kollegiepresident (1723 – 1789)

2. Gustaf Celsing, den föregåendes son, f. 9 jan. 1723 i Stockholm, d av slag 30 jan. 1789 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1733; erhöll på riksens ständers tillstyrkan anslag för studier i de orientaliska språken 2 maj 1739 och 13 okt. 1743. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 1740; hovjunkare 1745; avfärdad till Konstantinopel för att öva tillsyn över legationen 4 sept. 1745...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kanslipresident, Kungligt råd, Kollegiepresident (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsbo i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; företog utländska resor 1684—87, delvis med u...

Cronhiort, Carl Gustaf, Landshövding, Kollegiepresident, Riksdagsman (1694 – 1777)

2. Carl Gustaf Cronhiort, den föregåendes son, f. 15 sept. 1694 i Kalmar, d. 8 juli 1777 på Kläckeberga i likanämnda socken. Musketerare vid tyska livregementet till fot dec. 1708; förare därstädes aug. 1709; fältväbel sept. 1710; fänrik 29 dec. 1710; fänrik vid livgardet 10 nov. 1711 (med konfirmation 1 sept. 1713); löjtnant därstädes 3 jan. 1716; kapten 4 juli 1719; bevistade rik...

Fleming, Erik, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1616 – 1679)

9 Fleming, Erik (Henriksson), son till F 7 i hans 1:a g, f 19 febr 1616 på Edeby gård, Salems sn (Sth; enl gravmonument i Sorunda kyrka), d 19 april 1679 på Riksten, Botkyrka sn (Sth). Medföljde 1634 som kammarh sin far på beskickningen till Moskva, assessor i generalbergsamtet 1637, studieresa till Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland o Frankrike 1639–42, inskr vid Leide...

Fleming, Klas, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1649 – 1685)

13 Fleming, Klas (Hermansson), son av F 10, f 15 febr 1649 i Sthlm (enl begravningsvapen i Jakobs kyrka), d 31 juli 1685 i Holland på resa till Aachen, begr 2 maj 1686 i Sthlm (Jak). Inskr vid Uppsala univ 24 juli 1662, vid Åbo akad 1665–69 o vid univ i Groningen 7 okt 1671, auskultant i Svea hovrätt 24 okt 1670, utrikesresor 1671–74, hovråd i k kansliet 13 mars 1674, bankofullm 29...

Gyllenborg, Fredrik, Bruksägare, Politiker, Kollegiepresident (1698 – 1759)

3 Gyllenborg, Fredrik, bror till G 2, f 12 juli 1698, d 25 aug 1759 i Sthlm (Klara). Page hos änkedrottn Hedvig Eleonora 10, avsked 16 febr 15, auskultant i Svea hovrätt 16, hovjunkare 10 dec 19, kammarherre 11 juni 22, lagman på Gotland 30 mars 33, i Närke 11 maj 37, bankofullm 23 juni 41— 59, presidents titel 28 april 47, president i bergskoll 6 aug 50, fullm i Jernkontoret 11 fe...

Gyllenstierna, Nils, Landshövding, Fältmarskalk, Kollegiepresident (1648 – 1720)

8 Gyllenstierna, Nils, f 13 okt 1648 i Wismar, d 30 mars 1720 trol i Sthlm (begr 7 april s å i Kungsh). Föräldrar: v kommendanten i Wismar överstelöjtn frih Karl G o Sidonia Mannersköld. Inskr vid UU 17 maj 62, fänrik vid Kalmar reg 67, löjtn vid greve Dohnas reg 67, kapten där 68, major vid Ulfsparres reg i holländsk tjänst 73, överstelöjtn där 74, överstelöjtn vid prästdragonerna i Sverige...

Hermansson, von, Matthias, Riksråd, Kansliråd, Kollegiepresident (1716 – 1789)

1 von Hermansson, Matthias, f 13 maj 1716 i Lund, d 25 juli 1789 i Sthlm (Jak). Föräldrar: prof Johan H o Margaretha Steuch. Inskr vid UU 12 dec 21, eo kanslist vid kanslikoll 13 juli 34, tillstånd att följa envoyén E M v No leken till Petersburg o tjänstg vid sv beskickn där 4 aug 38, sekr hos v Nolcken vid dennes fredssonderingar 42, 3:e ord kanslist vid kanslikoll 6 nov 42, sekr vid freds...

Håkanson, Anders af, Landshövding, Politiker, Kollegiepresident (1749 – 1813)

2 af Håkanson, Anders, son till H 1, f 21 okt 1749 i Lösen, Blek, d 10 april 1813 i Sthlm, Nik. Inskr vid LU maj 60, vid UU 10 okt 61, jur ex vid LU 1 juni 67, auskultant vid Göta hovrätt 19 okt 67, kanslist vid advokatfiskalkontoret där 6 febr 68, amanuens 69, v häradsh dec 70, häradsh i Östra hd i Blekinge 5 juni 71, lagmans n h o v 7 jan 88, justitieborgmästare i Karlskrona 18 j...

Höpken, Daniel Niclas von, Diplomat, Politiker, Kollegiepresident (1669 – 1741)

1 von Höpken, Daniel Niclas, f 9 mars 1669 på Melau nära Stade, d 26 april 1741 i Sthlm, Nik. Föräldrar: fogden ("Gräfe") Nicolaus v H o Anna Margareta v Greiffencrantz. Inskr vid univ i Rostock mars 89, kanslist i tyska exp 28 april 96, presidentsekr i kansliet 25 juni 03, prot:sekr 17 april 09, referendariesekr vid finska exp 20 mars 10, vid tyska exp 5 nov 10, statssekr vid kammarexp 2 ja...

Kurck, Knut, Riksråd, Hovrättspresident, Kollegiepresident (1622 – 1690)

4 Kurck, Knut, son till K 3 i hans första g, f 8 sept 1622 på Laukko, Vesilax, Tavasteh, Finland, d 26 juli 1690 i Sthlm (begr i Näshulta, Söd). Inskr vid UU aug 34, vid univ i Leiden 14 febr 43, landsh i Västmanlands län 10 jan 51, riksråd 12 febr (tilltr 20 febr) 60—82, dessutom assessor (generalkommerseråd) i kommerskoll 2 juni 60, led av reduktionskoll 7 mars 63—64, president i kommersko...

Liljencrants, Johan, Riksråd, Kollegiepresident (1730 – 1815)

1 Liljencrants, Johan (före adl Westerman), f 20 aug 1730 i Gävle, d 22 jan 1815 i Sthlm, Klara. Föräldrar: prosten Anders Westerman o Maria Christina Gyllenkrook. Inskr vid UU 1 juni 48, eo kanslist i kommerskoll 30 mars 50, v notarie där 18 dec 53, ord 14 dec 56, sekr vid ständernas sekreta handels- o manufakturdeputation 10 dec 55, handelsintendent 3 nov 61, kommerseråds nhov 10 dec 67, a...

Lillienberg, Jean Georg, Landshövding, Politiker, Kollegiepresident (1713 – 1798)

Lillienberg, Jean Georg, f 3 aug 1713 på Toftnäs, Bolmsö, Jönk, d 26 april 1798 på Herrestad, Toresund, Söd. Föräldrar: assessorn o häradsh Daniel Dreffling, adl L, o Christina Margareta Stiernclou. Inskr vid LU 10 okt 22, studier där 26-31, eo kanslist i krigsexp 28 sept 31, kommissionssekr i Wien 1 mars 39 (tilltr ej), kammarherre hos Fredrik I 10 dec 43, lagman på Gotland 22 juli 46-49, d...

Lindcreutz, Albrecht, Landshövding, Politiker, Kollegiepresident (1674 – 1744)

Lindcreutz, Albrecht (före adl Lindberg), f 5 sept 1674 i Södertälje d 13 okt 1744 i Sthlm, Maria. Föräldrar: rådmannen Hans Lindberg o Anna Gerner. Inskr vid UU 21 jan 92, vid univ i Wittenberg 4 nov 96, eo kanslist i kammarkoll 98, aktuarie o registrator i defen-sionskommissionen 22 jan 04, referendarie i kammarkoll 25 febr 10, sekr där 2 april 18, adl 25 juni 19, deltog i riksdagarna 23, ...

Löwen, von, Carl Henrik, Sjöofficer, Kollegiepresident (1666 – 1741)

1 von Löwe(n), Carl Henrik, f 22 maj 1666, d 8 dec 1741 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: överstelöjtn Gerhard Lewe o Anna Elisabet Wrangel (Genealogica). Volontär vid amiralitetet 80, från högbåtsman befordr till överskeppare 31 okt 83, underlöjtn 9 aug 86, i engelsk o holländsk sjötjänst 87–98, överlöjtn i sv tjänst 22 jan 94, amiralitetskapten 8 nov 95, holmmajor 5 febr ...

Nordin, af, Carl Johan, Statsråd, Bruksidkare, Politiker, Kollegiepresident (1785 – 1850)

3 af Nordin, Carl Johan, son till N 1, f 6 aug 1785 i Valbo, Gävl, d 8 juni 1850 där. Kornett vid lätta dragonreg 15 febr 02, löjtn vid livg till häst 27 nov 06, ryttmästare där 19 sept 09, överstelöjtn:s avsked 14 nov 09, deltog i riksdagarna 09/10–40/41 (led av statsutsk 15U, 17/18U o 23, i bankoutsk 34/35–40/41), disponent vid Forsbacka bruk 23, chef för direktionen över Allm mag...

Poppius, Gabriel, Statsråd, Jurist, Kollegiepresident (1769 – 1856)

1 Poppius, Gabriel, f 18 febr 1769 i Jockas (Juva), S:t Michels län, d 3 jan 1856 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kyrkoherden Henrik P o Katarina Nyländer. Inskr vid trivialskolan i Rantasalmi, S:t Michels län, 21 juni 83, vid Åbo akad 1 okt 86, disp där 12 maj 92, auskultant i Åbo hovrätt 16 maj 92, ord kanslist där 22 juni 95, v häradsh 17 dec 98, notarie i hovrätten 20 juni 99, häradsh i Övre...

Psilander, von, Gustaf, Sjöofficer, Landshövding, Kollegiepresident (1669 – 1738)

von Psilander, Gustaf, före adl Psilander, f 16 aug 1669 i Sthlm, d 18 mars 1738 i Karlskrona, begr 24 mars där, Amiralitetsförs. Föräldrar: inspektorn i K klädkammaren Petter Pettersson P o Elisabet Johansdtr. Kompaniskrivare vid flottan 1 febr 87, konstapelmat 21 juni 88, konstapel 1 maj 89, i nederländsk örlogstjänst 89–95, underlöjtn i sv flottan 1 juli 94, överlöjtn 7 okt 97, k...

Reenstierna, Jacob, Landshövding, Bruksidkare, Kungligt råd, Kollegiepresident (1659 – 1716)

3 Reenstierna, Jacob, son till R 2, f 30 april (G Anrep, Sv adelns ättartaflor ...), dp 6 maj 1659 i Sthlm, Ty, d 29 febr 1716 (En ringa dicht öfwer ... R1716), bet för själaringn 1 mars 1716 där, ibid. Inskr vid UU 28 sept 72, sekr i Bergskoll 14 febr 83, assessor i Svea hovrätt 5 juni 83, lagman i Halland 24 maj 92, landsh i Kopparbergs län 21 maj 10–13, frih 14 aug 11, k råd från...

Rudenschöld, Carl, Författare, Diplomat, Riksråd, Hovkansler, Politiker, Kollegiepresident (1698 – 1783)

2 Rudenschöld, Carl, före adl Rudeen, son till R 1, f 12 okt 1698 i Åbo (egen uppg), d 10 juni 1783 i Sthlm, Klara. Inskr vid Abo akad 08, vid UU 9 sept 13, utsedd att medfölja Thure Gabriel Bielkes (bd 4) beskickn till Wien 11 maj 19, adl jämte sina syskon för faderns förtjänster 23 maj 19, kanslist hos ambassadör Erik Sparre i Paris 19, kanslist på stat vid den sv beskic...

Skogman, Carl David, Statssekreterare, Kollegiepresident (1786 – 1856)

Skogman, Carl David, f 26 okt 1786 i Lovisa, d 20 febr 1856 i Sthlm, Finska. Föräldrar: prosten Jakob S o Maria Magdalena Starck. Elev vid Borgå gymn 98, inskr vid Åbo akad mars 01, kansliex där 7 juni 03, e o kanslist i inrikes civilexp 13 juli 04,ko-pist där 20 juli 06, auskultant vid Åbo hovrätt 04–05, kanslist i handels- o finansexp 29 juni 09, prot:sekr 16 aug 09, förste exp:sekr där 18...

25 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se