Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
199 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adelsköld, Johan Christian, Landshövding, Jurist (1737 – 1798)

1. Johan Christian Adelsköld, f. 13 maj 1737, d. 10 mars 1798. Föräldrar: kyrkoherden i Ravlunda Anders Thomseus och Maria Sofia Dunckler. Skrev sig före adlandet Thomée. Student i Lund 4 nov. 1752; avlade juridisk examen därstädes juni 1756. Auskultant i Göta hovrätt; e. o. kanslist i justitierevisionen 5 sept. 1757; notarie i uppfostringskommi...

Adlercreutz, Axel Gustaf, Landshövding, Domare, Civilminister, Justitiestatsminister, Politiker (1821 – 1880)

2. Axel Gustaf Adlercreutz, den föregåendes brorson, f. 2 mars 1821, d 20 maj 1880 i Stockholm. Föräldrar: generallöjtnanten Gustav Magnus Adlercreutz och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin. Student i Uppsala 20 okt. 1838; jur. fil. kand. 14 dec. 1840; jur. kand. 19 febr. 1845. E. o. kanslist i kammarkollegium 4 mars 1842; auskultant i Svea hovrätt...

Adlerfelt, Carl, Landshövding, Militär (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Militär (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Axel, Landshövding, Kavalleriofficer (1763 – 1838)

3. Axel Adlersparre, de båda föregåendes broder, f. 29 juni 1763, d 16 sept. 1838. Student i Uppsala 25 mars 1777; rust-mästare i Upplands regemente 30 maj 1778; volontär i livregementet till häst s. d.; korpral därstädes 2 mars 1779; kvartermästare 24 jan. 1780; kornett 1 mars s. å.; löjtnant 20 apr. 1785; deltog i fält...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Landshövding, Statsråd, Politiker, Militär (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Almquist, Eric Victor, Landshövding (1817 – 1872)

5. Eric Victor Almquist, den föregåendes broder, f. 7 mars 1817 å Antuna gård, d 13 dec. 1872 i Umeå. Furir vid Hälsinge regemente 1834; genomgick J. A. Hazelius' privata läroanstalt för officerares bildande; underlöjtnant vid Upplands regemente 4 juni 1836; deltog i topografiska kårens triangelmätningar och genomgick gymna...

Alströmer, Carl Jonas Oscar, Landshövding, Statsråd, Riksdagsman (1811 – 1888)

5. Carl Jonas Oscar Alströmer, f. 31 okt. 1811, d. 10 aug. 1888. Föräldrar: K. sekreteraren Jonas Alströmer och Anna Margareta Silfverschiöld. Student i Uppsala 29 febr. 1828; avlade kansliexamen 9 dec. 1831. E. o. kanslist i handels- och finansexpeditionen 21 mars 1832 och i kammarexpeditionen 8 febr. 1836; tf. kopist därstädes 26 nov. 1838; deltog i st&ar...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, Militär (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding (1687 – 1750)

1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 171...

Appellmann, Gustaf Gabriel, Arméofficer, Landshövding (1656 – 1721)

2. Gustaf Gabriel Appellmann, den föregåendes son, f. 16 maj 1656 på Pudagla, d 24 nov. 1721. Volontär vid svenska artilleriet i Pommern 1675; konstapel 7 jan. 1678; minor i Stockholm 1682; artillerifänrik 20 juni 1684; löjtnant 18 sept. 1688; kaptenlöjtnant 20 sept. 1693; kapten 4 juni 1695; major 15 apr. 1698; överstelöjtnant 16 dec....

Arnell, Lars, Landshövding, Artilleriofficer, Statssekreterare (1781 – 1856)

3. Lars Arnell, f. 13 jan. 1781 i Stockholm, d 6 sept. 1856 i Åbo. Föräldrar: majoren Lars Arnell och Sofia Elisabet von Rosen. Volontär vid Smålands dragoner 1790; sergeant vid artilleriet 28 febr. 1794; underlöjtnant och sekondadjutant vid Vendes artilleri 8 sept. s. å.; löjtnant 29 dec. 1804; tjänstgjorde som informationsofficer 1805–0...

Aschling, Carl Fredric, Sjöofficer, Landshövding, Artilleriofficer (1751 – 1820)

Aschling, Carl Fredric, f. 18 juli 1751 i Stockholm, d. 5 juli 1820 i Härnösand. Föräldrar: hovrättsrådet Jonas Aschling och Anna Margareta Gröning. Student i Uppsala 20 sept. 1759; gjorde upprepade resor med handelsfartyg 1765–72; volontär 1768; lärstyrman vid galärflottan 25 juli 1769; medelstyrman 31 dec. 1770; undergick löjtna...

Asker, Axel, Landshövding, Riksdagspolitiker (1848 – 1924)

2. Axel Asker, den föregåendes son, f. 20 jan. 1848 i Jönköping. Avlade mogenhetsexamen vid Gävle h. elementarläroverk 4 juni 1867- student i Uppsala 20 sept. s. å.; avlade jur. preliminärexamen maj 1868 och examen till rättegångsverken 24 maj 1871. Auskultant i Svea hovrätt 31 maj s. å., e. o. notarie där 23 juli ...

Asker, Gustaf Ferdinand, Landshövding, Talman, Jurist, Riksdagsman (1812 – 1897)

1. Gustaf Ferdinand Asker, f. 18 juni 1812 i Jönköping, d 14 juli 1897 i Stockholm. Föräldrar: dv. landsfiskalen, sedermera borgmästaren Jonas Asker och Ulrika Charlotta Grapengiesser. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Uppsala 30 jan. 1829; avlade hovrättsexamen 3 dec. 1830. Auskultant i Göta hovrätt 28 dec. ...

Axelson, von, Axel, Landshövding, Underståthållare, Slottsfogde (1729 – 1790)

Axelson, Axel von, f. 14 dec. 1729 på Hammarön, Värmland, d 18 aug. 1790 i Stockholm. Föräldrar: överkrigskommissarien Nils Axelsson och Anna Lisa Faxell. Student i Uppsala 24 juli 1746; disp. dec. 1748 (De primordiis et incrementis poéseos svecanse, p. 1, pres. L. Hydrén) och 6 okt. 1750 (De habilitate judicis, pres. J. E. Fick). Auskultant i Sve...

Banér, Gustaf (Persson), Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Banér, Per, Landshövding, Riksråd, Krigskommissarie (1588 – 1644)

8. Per Banér till Ekenäs och Tuna, den föregåendes broder, f. 28 juni 1588, d natten mellan 12 och 13 juli 1644 i Stockholm. Erhöll undervisning i hemmet av preceptorer. Anställd vid Gustav Adolfs hov före dennes tronbestigning 1611; konungens kammarherre; tillhörde de svenska kommissariernas uppvaktning vid fredskongressen i Kn&...

Bennich, N Axel G:son, Landshövding, Generaltulldirektör, Riksdagsman (1817 – 1904)

Bennich, Nils Axel Gustafsson, f. 31 okt. 1817 på Opphem i Tjärstads församling, d. 23 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: majoren Gustav Bennich och Gustava Henrietta Sabelfelt. Elev via Linköpings skola 1828; student i Uppsala 13 okt. 1835; avlade examen till rättegångsverken 31 maj 1838., Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärs...

Benzelstierna, Lars, Landshövding, Bergsråd (1680 – 1755)

1. Lars Benzelstierna, f. 27 mars 1680 i Uppsala, d 10 juni 1755 i Stockhblm. Föräldrar: dv. professorn, sedermera ärkebiskopen Erik Benzelius d. ä. och Margareta Odhelia. Student i Uppsala 10 febr. 1686; auskulterade tillika i bergskollegiet; disp. 8 maj 1703 (De re metallica Sveogiothorum; pres., P. Elvius); besökte i studiesyfte ett flertal svenska...

Bergenholtz, Fredrik E, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Bergenstråhle, Claes Gabriel, Landshövding (1787 – 1864)

2. Claes Gabriel Bergenstråhle, den föregåendes halvbror, son till hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle i hans gifte med Lovisa Pfeiff, f. 24 sept. 1787 på Lunda i Bro socken, Uppsala län, d 31 jan. 1864 i Stockholm. Kadett vid krigsakademien 1800; avlade officersexamen sept. 1804; fänrik vid andra livgardet 6 nov. s. å.; adjuta...

Bergström, P Axel, Landshövding, Jurist, Justitieminister, Civilminister, Riksdagsman (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; ...

Bergström, Karl I A J, Landshövding (1858 – 1937)

5. Karl Isak Anders Johan Bergström, son till B. 3, f. 5 maj 1858 i Kristianstad. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj 1876; student i Uppsala 29 maj s. å.; jur. fil. kand. 29 jan. 1879; jur. utr. kand. 2 mars 1885. E. o. notarie i Svea hovrätt 5 mars s. å.; erhöll första domarförordnandet 23 nov. s. å.; tf. domhavande i ...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk, Riksdagsman (1820 – 1894)

1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835–22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h....

Björkman, Carl Adolf Theodor, Landshövding, Ämbetsman (1831 – 1908)

2. Carl Adolf Theodor Björkman, den föregåendes broder, f. 22 febr. 1831 i Stockholm, d 13 aug. 1908 därstädes. Elev vid nya elementarskolan i Stockholm ht. 1839; student i Uppsala 12 febr. 1848; elev vid skogsinstitutet 11 mars s. å.–4 juni 1850; företog skogs vetenskapliga studieresor, delvis med statsunderstöd, till Tyskland, Schweiz, Frankr...

Boije, Hans Henrik, Landshövding, Ämbetsman, Politiker (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamo...

Bonde, Carl, Landshövding, Ståthållare, Kammarråd (1581 – 1652)

4. Carl Bonde, friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ekeberg, Ymsjöholm och Hässelby, f. 25 (19?) okt. 1581 på Säckestad, d 29 febr. 1652 på Ekeberg. Föräldrar: hertig Karls råd och marskalk Filip Bonde och Karin Ulfsdotter Snakenborg. Erhöll sin första undervisning i sex år i Mariestad under uppsikt av super...

Bonde, Clas, Landshövding, Riksråd (1664 – 1726)

8. Clas Bonde, den föregåendes syssling, f. 27 nov. 1664 på Vaholm i Västergötland, d 23 apr. 1726 på Sävstaholm. Föräldrar: lantdomaren i Skåne Ulf Bonde och Kristina Bielkenstierna. Greve till Sävstaholm (1719), friherre till Vaholm, herre till Ör, Åkeshov, Johannislund, Bergkvara, Nygård, Gäddeberg ...

Bonde, Gustav, Landshövding, Riksråd, Riksskattmästare (1620 – 1667)

5. Gustav Bonde (Bonndhe) d. ä., den föregåendes son i hans första gifte, f. 4 febr. 1620 på Äsplunda, d 25 maj 1667 i Hamburg. Friherre, till Laihela; herre till Äsplunda, Hässelby, Töftaholm, Grävsten, Arnöberg och Vinstorp. — Student i Uppsala aug. 1633. Kammarråd 27 jan. 1645; landshövding i Söderman...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. ...

Bonde, Nils, Arméofficer, Landshövding (1685 – 1760)

10. Nils Bonde, den föregåendes broder, son till B. 7 i hans första gifte, f. 19 jan. 1685 i Stockholm, d 24 apr. 1760 därstädes. Greve av Björnö, ägde Hörningsholm och Toftaholm. Student vid Åbo akademi 25 nov. 1695; medföljde fadern på dennes ambassad till Holland och England 1697−98; student i Tü...

Boström, Filip August, Landshövding, Godsägare, Riksdagsman (1843 – 1908)

3. Filip August Boström, den föregåendes broder, f. 5 juni 1843 i Stockholm, d 7 nov. 1908 därstädes. Student i Uppsala 16 maj 1862. Underofficer vid livregementets husarkår 1 juli s. å.; underlöjtnant därstädes 8 mars 1864; innehavare av Tynnelsö fideikommiss i Södermanland 1869; löjtnant 14 maj 1875; erhöll ...

Brauner, Johan (Hans), Landshövding, Bibliotekarie, Censor Librorum, Latinskald (1668 – 1743)

1. Johan (eller Hans) Brauner, före adlandet Braun och Brauner, f. 5 nov. 1668 i Fagerhult, d. 10 juli 1743 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Fagerhult och Kråksmåla, sedermera i Madesjö, prosten Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun och Kristina Valleria. Elev i Kalmar skola 1678; student i Uppsala 8 okt. 1685; anträdde en utländsk studieresa 1...

Carlskiöld, Carl, Landshövding, Statssekreterare (1699 – 1788)

1. Carl Carlskiöld, före adlandet Hultman, f. 3 sept. 1699 i Norrköping, d. 4 juli 1788 i Västerås. Föräldrar: handlanden i Norrköping Lorentz Hultman och Margareta Karlsdotter. Student i Uppsala 28 mars 1712. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 16 mars 1720; företog en studieresa till Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och England 1724—27; kopist 22 dec. 1725; kanslist 20 jan. 1728; ...

Carpelan, Johan Fredric, Arméofficer, Landshövding (1745 – 1808)

3. Johan Fredric Carpelan, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1745 på Meisala löjtnantsboställe i Halikko socken, d. 27 dec. 1808 i Göteborg. Student i Åbo dec. 1759; volontär vid Västerbottens regemente 14 dec. 1759; furir vid majorens kompani 14 dec. 1762; auskultant i Åbo hovrätt 1763; sergeant vid Piteå kompa...

Carpelan, Simon Wilhelm, Arméofficer, Landshövding (1731 – 1814)

2. Simon Wilhelm Carpelan, den föregåendes brorson, f. 12 ang. 1731 på Metsäkylä gård i Reso socken, d. 4 jan. 1814 på Vilhelmsdal i Idensalmi socken. Föräldrar: ryttmästaren Maximilian Carpelan och Helena Eleonora Lilliegren. Volontär vid Österbottens regemente 1 nov. 1751; förare vid livkompaniet 20 febr. 1...

Cedercrantz, O Conrad V, Diplomat, Landshövding, Domare (1854 – 1932)

2. Otto Conrad Valdemar Cedercrantz, f. 22 okt. 1854 på Kulltorp i Tuna församling, Kalmar län. Föräldrar: löjtnanten Hjalmar Cedercrantz och1 Cecilia Westerdahl. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk vt. 1865; avlade mogenhetsexamen 17 maj 1872; student i Uppsala ht. 1872; jur. utriusque kand. 14 sept. 1880. E. o. notarie i Göta hovrätt 23 sept....

Cederhielm, Germund, Landshövding, Hovrättspresident, Domare (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Gö...

Cederhielm, Germund Carl, Landshövding, Boksamlare, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; stud...

Cederhielm, Germund, Landshövding, Domare (1635 – tidigast 1722)

1. Germund Cederhielm, friherre till Möckelsnäs, före adlandet Palm, f. 1635 i Sala, dödsår ovisst (det vanligen uppgivna dödsåret, 1719, torde vara oriktigt; ännu i brev från sonen Josias till dennes broder Germund av 12 apr. 1722 förutsattes fadern vara i livet). Föräldrar: borgmästaren i Sala Johan Olofsson och Elisabet P...

Cederström, Jacob, Arméofficer, Landshövding, Riksdagsman (1782 – 1857)

8. Jacob Cederström, sonson till C. 1, kusin till C. 2, 4, 5 och 6, f. 21 jan. 1782 i Stockholm, d 9 juli 1857 på Tindered i Västra Eds socken. Föräldrar: kaptenen friherre Anders Cederström och Hedvig Antoinetta von Mevius. Erhöll undervisning dels enskilt, dels i Uppsala. Underofficer vid Västmanland...

Clerk, Hans Hansson, Sjöofficer, Landshövding, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663...

Clerk, Lorents, Arméofficer, Landshövding (1653 – 1720)

4. Lorents Clerk, den föregåendes broder, f. 14 maj 1653, d 16 mars 1720 på Hunnerstad i Höreda församling. Student i Uppsala okt. 1659; kom i krigstjänst 1670; löjtnant vid Kronobergs regemente 5 dec. 1672; erhöll permission för att gå i utländsk krigstjänst 12 maj 1673; tjänstgjorde som löjtnant vid Gustav U...

Creutz, Ernest Johann, Landshövding, Riksråd, Hovrättspresident (1619 – 1684)

2. Ernest Johann Creutz, den föregåendes broder, f. 20 maj 1619, d. 24 febr. 1684 i Åbo. Friherre till Kasseritz, herre till Malmgård i Pyttis socken, Sjundby i Sjundeå socken, Tammerfors m. fl. i Finland samt Gustavsberg på Värmdön, Kristineholm i Allhelgona socken och Helgo i Tystberga socken. Student i Dorpat 30 maj 1633 och i Leiden ...

Creutz, Johan, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk, Domare (1651 – 1726)

4. Johan Creutz, den föregåendes broder, f. 7 apr. 1651 i Åbo, d. 16 sept. 1726 därstädes. Student i Uppsala 1 okt. 1663; reste utrikes 1667; inskriven vid Strassburgs universitet 1 aug. 1670. Anställd i engelsk örlogstjänst 1671; överlöjtnant vid engelska amiralitetet 12 sept. 1672; kapten därstädes 1674; kapten i svens...

Creutz d.y., Lorentz, Landshövding, Bruksägare (1646 – 1698)

3. Lorentz Creutz d. y., den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 31 mars 1646 på Sarvlaks, d. 7 febr. 1698 i Stockholm. Herre till Kasseritz, Sarvlaks och flera andra gårdar samt Forsby och Malmgård i Pernå socken, Molnby och Näse m. fl. i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå, Kirjakkala i Uskela, Ka...

Cronberg, Fredric Magnus, Arméofficer, Landshövding (1668 – 1740)

2. Fredric Magnus Cronberg, den föregåendes son, f. 21 aug. 1668 i Stockholm, d. där 23 apr. 1740. Ingick vid G, V. von Budbergs (Västra Nylands) infanteriregemente 1688; bevistade kriget i Holland 1688–90; tjänade i holländsk krigstjänst 1690–93, som volontär vid generallöjtnant Dellwiks regemente 1690–91 och som rege...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kanslipresident, Kungligt råd, Kollegiepresident (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsho i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; f&ou...

199 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se